Наукове редагування – О.І. Пометун, доктор педагогічних наук, професор РецензентиСторінка14/18
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.72 Mb.
#615
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Виконайте та обміркуйте

Уявіть собі ринок молока, де одного дня зібралися продавці, кожен з яких має по 100 бідонів молока, і покупці, яким потрібно купити по 100 бідонів молока (ситуація є, звичайно, умовною, бо на справжньому ринку так не буває).

Занесіть наведені цифрові дані у таблицю “Пропозиція молока та попит на нього”. Побудуйте графічне зображення окремо пропозиції (суцільна лінія) та окремо попиту (штрихова лінія).

Обговоріть виконане завдання з сусідом або сусідкою по парті і дайте відповіді на запитання:

- Якою є ціна рівноваги попиту і пропозиції молока?

- Яка кількість молока буде продана за ціною рівноваги?

- Чи можна встановити залежність зміни попиту і пропозиції від ціни товару? Яку саме? Доведіть свою думку.

3. ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ВІЛЬНОГО РИНКУ

Виконуючи попереднє завдання, ви пересвідчилися, що не всі покупці змогли продати своє молоко, і таким чином виробництво цього товару стало збитковим для них. Не всі покупці змогли купити молоко за прийнятними для них цінами. Таким чином, на ринку відбувається постійне суперництво. Між собою змагаються продавці та виробники – за збільшення обсягу продажу та встановлення найбільш прийнятних для них цін на товари. Між собою змагаються і покупці – за придбання протягом найкоротшого терміну якісніших та дешевших товарів.Конкуренція – суперництво між виробниками, посередниками і покупцями товарів за найвигідніші умови їх виробництва, реалізації та придбання

У кожен певний момент на ринку досягається рівновага, хоча і не стійка. Збільшення попиту на якийсь товар тисне на ринок, що призводить до підвищення ціни. Нова вища ціна виступає стимулом зростання виробництва і збільшення продажу. Одночасно вона сигналізує підприємцям з інших галузей, що виробництво цього товару стає вигідним для вкладання капіталів. Після цього сюди направляються додаткові грошові ресурси, змінюються умови виробництва. Успіху в конкурентній боротьбі досягають ті, хто зуміє швидше збільшити випуск товару при одночасному зменшенні витрат і ціни за рахунок впровадження нових технологій, ефективних методів організації праці. В резуль-таті збільшення виробництва зростає пропозиція, вона поступово зрівнюється з попитом, і встановлюється нова ринкова рівновага. Як наслідок – збільшення виробництва певного товару сприяє росту конкуренції і зниженню цін.

Однак такі механізми функціонування ринку ефективно діють лише за умови невтручання жодних зовнішніх сил, які не є складовими ринку, у формування ринкової ціни та визначення обсягів продажу того чи іншого товару. Іншими словами, ринок повинен бути вільним.

Вільний ринок – це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, необмеженою інформацією про підприємства, споживачів, посередників, якість продукції. Ціни на вільному ринку встановлюються під впливом попиту і пропозиції

Подумайте і дайте відповідь

Хто, на вашу думку, не будучи учасником певного ринку, може втручатися у встановлення ціни товару та визначення тієї продукції, яку слід виробляти? Виберіть приклади із запропонованого списку: освітні установи; громадські організації; уряд; засоби масової інформації; парламент; судові органи; армія; окремі громадяни.

Які наслідки матиме конкурентна боротьба для тих підприємців (і їх найманих робітників), які не зможуть продати свої товари на ринку?

Що відбудеться, якщо виробники якогось одного товару змовляться між собою і встановлять єдину завищену ціну на цей товар?

Чи завжди встановлення ціни на ринку не під впливом попиту та пропозиції, а за чиєюсь вказівкою суперечить суспільним інтересам? Ціни на які товари, на вашу думку, варто регулювати шляхом втручання органів державної влади?

Отже вільний ринок не є ідеальною моделлю економічної організації суспільства, а суперечливим явищем, яке має і певні вади. До “мінусів” ринкової економіки слід віднести укладання угод між виробниками з метою обмеження конкуренції, що веде до виникнення монополій і деформує принципи ціноутворення. Негативно впливає на життя певних груп населення відмінність у прибутках, і як наслідок – проблема бідності навіть у високорозвинених країнах. Розорення частини виробників внаслідок ринкової конкуренції призводить до росту безробіття та зниження добробуту окремих громадян. Ринковий механізм фактично не можна застосувати у таких галузях суспільного життя як освіта, охорона здоров’я, захист довкілля та ін., де інтереси демократичного суспільства не підлягають грошовому виміру.

Одначе так само, як демократія (незважаючи на всі її недоліки) є найкращою формою забезбечення прав і свобод людини, вільний ринок дає змогу громадянину якнайповніше реалізувати власні економічні інтереси, є основою для змін на краще у суспільстві. Водночас ринкова економіка повинна зазнавати певного адміністративного втручання з сторони держави з метою перерозподілу прибутків для досягнення соціальної справедливості.

Ринковий механізм є великим досягненням людської цивілізації, приблизно таким самим, як вища математика, кібернетика, генна інженерія, освоєння кос-мосу та інші завоювання Розуму. Про це свідчать показники розвитку країн з рин-ковою економікою, їх суспільний прогрес, впровадження передових технологій.Перевірте себе

Розгляньте схему “Функції і ознаки вільного ринку”. Порадьтеся у парах і спробуйте підібрати відповідні ознаки вільного ринку до відповідних його функцій. Майте на увазі, що одна і та ж ознака може відповідати кільком функціям.

Запишіть відповіді, дайте відповідь на запитання:

Чи можна вважати вільний ринок найкращим засобом реалізації економічних інтересів громадянського суспільства? Чому? Обгрунтуйте свою відповідь.Поняття і терміни: *ринок *попит *пропозиція *вартість *ціна *конкуренція *вільний ринок

Це Ви зможете зробити самі

Подумайте над питаннями.

Які фактори впливають на формування ринкової ціни?

Чому справжня реальна ціна товару може формуватися лише в умовах вільного ринку? Які функції він виконує?

Як зміниться попит на товар, якщо ціна його зростатиме? Який вплив має підвищення ринкової ціни на виробництво?

У чому виявляються недоліки ринкової системи? Як їм запобігти?

ПОДАТКИ І БЮДЖЕТ: НАВІЩО ВОНИ ПОТРІБНІ

*податки – чинник рівноваги між особистими і суспільними інтересами * сутність і цілі бюджету *Після цього уроку ви зможете:

 розповідати, як формуються і на що спрямовуються податкові кошти;

 пояснити, яку роль відіграє бюджет у громадянському суспільстві та як громадянин може впливати на розподіл бюджетних коштів;

 виробити власне ставлення до бюджетної політики держави;

 уміти визначати основні цілі розподілу бюджетних коштів;

 пояснювати значення термінів “податки”, “акциз”, “мито”, “бюджет”.1. ПОДАТКИ – ЧИННИК РІВНОВАГИ МІЖ ОСОБИСТИМИ І СУСПІЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ

Подумайте і дайте відповідь

Які потреби людини громадянське суспільство не може забезпечити шляхом виробництва та ринкових відносин? Назвіть їх.

Яким чином, на вашу думку, держава може здійснити фінансування суспільних потреб у захисті кордонів, підтриманні правопорядку, утриманні непрацездатних, людей похилого віку?

За чий рахунок повинні утримуватися органи влади?

Як називаються грошові платежі громадян, що спрямовуються на фінансування названих вами потреб?Податки – грошові платежі, які сплачують громадяни або підприємства з отриманих доходів.

Історія податків нараховує багато тисяч років. Перші згадки про них збереглися ще на єгипетських пірамідах. З тих пір яких тільки податків не запроваджувало людство: на землю, двері, вікна, собак, димарі…

Податки були і залишаються примусовими платежами. Для їх збору створюються спеціальні владні органи. Відповідно до чинного законодавства в Україні функції збору податків покладено на Державну податкову адміністрацію.

Сплата податків в повному обсязі є обов’язком кожного члена громадянського суспільства. Фактично держава тільки через податкову систему може вирішувати такі проблеми, як перерозподіл доходів від найбагатших до найбідніших громадян і регіонів, підтримка культури і мистецтва, забезпечення освіченості населення. Більшість прав людини може бути реалізована тільки за рахунок податкових коштів.Виконайте та обміркуйте

Пограйте у гру “Податки – суспільна згода між громадянами і урядом”. Для цього розділіться на чотири групи: перша виступатиме в ролі уряду (завдання – показати причини, що спонукають уряд до збирання податків); друга група – “громадяни з низькими і середніми доходами” (завдання – сформулювати суспільні блага, які потрібні більшості населення); третя група виконуватиме роль заможного населення (завдання – висунути аргументи на користь сплати податків); четверта група – арбітри – мають проаналізувати наведені аргументи та зробити висновок. Доводи кожної групи необхідно заносити в таблицю:


Після гри подумайте над запитаннями:

Чи збігаються інтереси трьох груп? У яких саме випадках? У яких ні?

Що станеться якщо податки, які сплачуватимуть друга і третя група будуть дуже мізерними?

До яких наслідків призведе встановлення урядом надто високих податків? Як можна в громадянському суспільстві вирішити таку ситуацію?

Сплата податків є основою для задоволення суспільних інтересів. Найважливіше питання, від якого залежить економічний розвиток країни – скільки прибутку держава бажає забрати у громадян у вигляді податків, і яку частину вона залишає населенню для подальшого розвитку економічної діяльності. Досвід демократичних країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що сталий ріст суспільного благополуччя забезпечують податки в межах 25-35% від прибутку громадян чи підприємств. Надмірно малі та непомірно високі податки є шкідливими, оскільки малі податки не дають можливості задовольнити суспільні потреби, а високі – знищують виробництво.Подумайте і дайте відповідь

Засновник ринкової економічної теорії ХІХ ст. Адам Сміт висунув чотири податкових принципи:

1. Піддані держави повинні згідно зі своїми здібностями, силами і доходом брати участь в утриманні уряду.

2. Податок має бути точно визначеним.

3. Всі питання, пов’язані зі сплатою податків, мають бути чітко зрозумілими для платника.

4. Витрати на збір податку слід звести до мінімуму.

Використовуючи наведене висловлювання, а також ст.67 Конституції України проаналізуйте схему “Податкова система України”. Чи вважаєте ви податкову систему України справедливою? Що необхідно для її ефективного функціонуваня?

Чи відомо вам про так звану “тіньову економіку”? Яку загрозу несе ухиляння від сплати податків?

Акциз – спеціальний податок на окремі групи товарів (алкоголь, тютюн та ін.), який стягується зі споживача у момент придбання ним цих товарів.

Податок на додану вартість є універсальним акцизом, що міститься у ціні усіх товарів. Фактично, цей податок сплачує покупець у момент придбання товару.

Мито – грошові кошти, які сплачуються при ввезенні або вивезені товарів з держави

Кошти соціального страхування спрямовуються на відшкодування витрат, викликаних хворобою або втратою працездатності робітників, забезпечення грошових виплат безробітним та людям похилого віку
ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ…

Стаття 67 КонституціЇ України

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інстанцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

У громадянському суспільстві податки виступають важливим чинником рівноваги між особистими та суспільними інтересами. Сплата податків є обов’язком громадянина, який хоче користуватися тими чи іншими правами чи суспільними благами.2. СУТНІСТЬ І ЦІЛІ БЮДЖЕТУ

Подумайте і дайте відповідь

Чи відомо вам, яку суму становлять щомісячні доходи вашої сім’ї? На що витрачаються зароблені сімейні кошти?

Чи доводилося вам самим коли-небудь заробляти гроші? Якщо так, то як ви їх витрачали?

Кожна людина, кожна сім’я заробляють гроші з метою витратити їх на придбання певних товарів, послуг. Відомо, що у більшості випадків витратити більше коштів, ніж маєш, неможливо. Тому витрати, як правило, треба планувати. Планування доходів і витрат окремого громадянина чи сім’ї інакше можна назвати особистим або сімейним бюджетом. Аналогічно на рівні певної суспільної групи (наприклад, жителів села або міста) чи цілої держави необхідно планувати можливі грошові надходження від податків та іншої діяльності і витрати цих коштів на суспільні потреби.

Бюджет – план надходження і використання коштів держави, області, району чи населеного пункту

Сукупність усіх бюджетів, включаючи і Державний бюджет України, становить бюджетну систему нашої держави. Згідно з чинним законодавством України проект Державного бюджету розробляє Кабінет Міністрів і подає його на розгляд Верховної Ради. Контроль за використанням коштів державного бюджету здійснює від імені парламенту Рахункова палата. Бюджет охоплює період з 1 січня до 31 грудня конкретного календарного року.Виконайте та обміркуйте

Уявіть собі що сім’я витратила усі наявні гроші, а до отримання батьками заробітної плати залишається ще цілий тиждень. Порадьтеся з сусідом або сусідкою по парті і сформулюйте можливі шляхи виходу з цієї ситуації.

Що станеться якщо держава не отримає усіх запланованих надходжень? Чи є, на вашу думку, вихід з такої ситуації?

Перевищення видатків над доходами становить дефіцит бюджету. Коли не вистачає коштів, держава може взяти їх у борг у населення, приватних підприємств або інших держав.

Подумайте і дайте відповідь

До яких наслідків може призвести систематичне перевищення видатків над надходженнями до бюджету?

Чи відомі вам приклади такої ситуації? Прокоментуйте їх.

Бюджет безпосередньо зв’язаний з податками, вони є джерелом його наповнення. Обов’язкові платежі громадян, підприємств, установ та організацій є основою для формування бюджетних коштів регіону чи держави. У зв’язку з цим дуже важливим є уміння органів влади правильно передбачити розмір грошових надходжень до бюджету у певний період, оскільки недоотримання коштів призведе до зменшення або припинення фінансування тих чи інших суспільних потреб. Важливою ознакою громадянського суспільства є стабільність бюджетного законодавства – до закінчення бюджетного року (тобто терміну дії бюджету) не можна змінювати “правил гри” – запроваджувати нові податки або змінювати розмір вже існуючих, перерозподіляти кошти, які виділяються на фінансування тих чи інших суспільних потреб.

А як громадяни можуть впливати на формування надходжень і витрат бюджетних коштів? Адже чинним законодавством України референдуми з приводу податків та бюджету заборонені (ст.74 Конституції).

Проте, коли мешканці направляють до органів влади звернення щодо вирішення тих чи інших проблем суспільного життя (наприклад будівництва нової лікарні чи ремонту дороги), вони сприяють формуванню суспільно необхідних витрат певного бюджету. Аналогічно під час виборів варто ознайомитися з програмами окремих кандидатів чи політичних партій щодо пропонованої ними бюджетної політики і обирати тих, чиї пропозиції найкраще відображають інтереси суспільства. При цьому слід враховувати, що забезпечити в повному обсязі усі видатки на цілі бюджету, які зображені на схемі, як правило, буває неможливо. Тому в суспільстві визначаються пріоритетні (тобто першочергові) завдання покращення умов життя, фінансування яких необхідно здійснювати у першу чергу.

н а д х о д ж е н н я

в и д а т к и


Подумайте і дайте відповідь

Розгляньте схему надходжень і видатків Державного бюджету України.

- Хто і яким чином може, на вашу думку, впливати на зміну податків і надходжень для окремих галузей чи регіонів держави протягом бюджетного року? Чи можна запобігти такій ситуації? Як саме?

- На які цілі у першу чергу ви б спрямовували податкові кошти якщо б мали таку можливість? Чому?Державні витрати
на соціальний захист
населення та ріст кількості
пенсіонерів в УкраїніПреревірте себе

Розгляньте діаграму “Державні витрати на соціальний захист населення та ріст кількості пенсіонерів в Україні”, обговоріть і дайте відповідь на запитання:

- Чи можна тільки на основі наведених цифрових даних зробити висновки про зміни у становищі осіб пенсійного віку в Україні? Які саме?

- Чому закон про бюджет має більше суспільне значення, ніж закон про пенсійне забезпечення?Поняття і терміни: * податки * акциз * податок на додану вартість * мито * кошти соціального страхування * бюджет

Це Ви зможете зробити самі

Дайте відповіді на питання.

Для чого громадянам необхідно сплачувати податки?

Яку роль відіграють податки у громадянському суспільстві?

Чому доходи і витрати держави необхідно планувати?

Які ви знаєте основні джерела надходження бюджетних коштів?

На які основні цілі повинні спрямовуватися кошти бюджету?

Як громадяни і держава співпрацюють у досягненні економічних цілей

Після наступних двох уроків ви зможете:

 визначати основні соціальні цілі економіки;

 пояснювати значеня термінів “безробіття”, “інфляція”;

 усвідомити основні завдання соціального захисту населення;

 розповідати про засоби впливу на рівень безробіття;

 розрізняти завдання держави і вільного ринку щодо забезпечення потреб особи в громадянському суспільстві;

 виробити вміння розв’язувати особисту проблему втрати місця праці;

 формулювати власне ставлення до діяльності держави щодо визначення соціальних завдань економіки;

 розв’язувати конфлікт особистих і суспільних цінностей у визначенні головних завдань державної соціальної політики.
1. Цілі економіки в громадянському суспільстві

Сукупність усіх економічних відносин (принципи організації виробництва, розподілу виробленої продукції, визначення розміру податків та їх використання у бюджетному процесі тощо) становить економічну систему певної держави.

Економічна система громадянського суспільства створює необхідні умови для повної реалізації прав і свобод громадянина, сприяє збільшенню обсягу товарів і послуг, підвищеню їх якості на основі конкурентної боротьби. Одночасно ця система має гарантувати особі захищеність від можливих невдач у підприємництві, втрати місця роботи. Для громадян, які через хворобу чи інвалідність не можуть забезпечити себе необхідними продуктами споживання, суспільство і держава надають соціальну допомогу, основою для якої є результати економічної діяльності.

Виконайте та обміркуйте

Об’єднайтеся у групи по 3-4 учні. Обговоріть у групах перелічені цілі економічної системи та заповніть наведену таблицю. У першому стовпчикувикористайте шкалу оцінок від 1 до 5, щоб дати вашу власну оцінку важливості кожної мети (1 – низька; 5 – висока). У третьму стовпчику поставте оцінку того, як діюча українська економічна система, на вашу думку, досягає названої мети сьогодні: 5 – відмінно; 4 – добре; 3 – середньо; 2 – задовільно; 1 – незадовільно. Виставлені у групах оцінки необхідно занести до зведеної таблиці на дошці.

Завершивши роботу, поміркуйте над запитаннями:

- Чому визначені головні цілі економічної системи відрізняються в різних групах? Чи змінювалась б економічна політика держави, якщо б учасники кожної групи становили уряд і керували по черзі, одна група за іншою?

- Що станеться, якщо за рахунок економічної безпеки спрямовувати кошти на економічне зростання?

- До яких наслідків призведе обмеження економічної свободи?

- Як зменшення економічної ефективності відіб’ється на становищі суспільства і окремих громадян?

- Чому економічна рівність є актуальною саме в умовах громадянського суспільства?

- Прокоментуйте виставлені оцінки вами оцінки у третьому стовпчику таблиці. Чи ефективним є вітчизняне виробництво сьогодні? Як, на вашу думку, треба удосконалити політику держави з метою кращого досягнення економічних цілей?

Забезпечити досягнення усіх економічних цілей в повному обсязі одночасно є неможливим. Ці цілі пов’язані між собою і приділення більшої уваги якійсь із них неминуче має наслідком обмеження можливостей для реалізації іншої мети.

Наприклад, в сучасних умовах в Україні збільшеня розміру пенсії для непрацюючих (підвищення економічної безпеки) не на основі економічного зростання, а за вказівкою уряду призведе до падіння економічної ефективності (уряд буде змушений зобов’язати підприємства відраховувати більше коштів до пенсійного фонду, зменшаться урядові вкладення капіталів у розвиток промисловості). Виваженість державної економічної політики полягає саме в тому, щоб визначити першочергові завдання, які необхідні більшості громадян та можливості реалізації цих завдань.

У той же час, якщо зовсім не приділяти уваги якійсь із цілей економічної системи не можна досягнути рівноваги в суспільних відносинах щодо виробництва і розподілу необхідних продуктів. Регулювання цих відносин є одним із завдань демократичної держави.

Важливо пам’ятати, що демократія і ринок (а вони нерозривно пов’язані) кладуть в основу виробничих відносин економічні свободи людини. Наявність громадянського суспільства передбачає високий ступінь самостійності громадянина, вміння приймати власні економічні рішення. Економічні свободи і права людини займають вагоме місце в Загальній декларації прав людини. Тут насамперед варто виділити право на власність (ст.17 Декларації) і право на працю (ст.23).

Подумайте і дайте відповідь

- Чому саме право власності і право на працю є визначальними економічними цінностями громадянського суспільства? Що забезпечує реалізація цих прав?

- Як економічні права і свободи громадян відображені в Конституції України? Знайдіть і прокоментуйте відповідні статті Основного Закону.

- Що, на вашу думку, заважає повністю реалізувати ці положення Конституції в сучаних умовах? Який вихід з цієї ситуації?

Завдання уряду – досягати визначених цілей економічної системи. Іншими словами, діяльність урядовців можна оцінювати за тим, як змінилося становище в економіці за час їхнього перебування при владі.

2. Як громадянин може вирішити власні соціальноекономічні проблеми?

Виконайте та обміркуйте

Уважно прочитайте завдання щодо забезпечення потреб громадян і суспільства:

задоволення потреби у придбанні автомобілів; охорона кордонів; фунціонування середніх шкіл; створення і утримання національних заповідників; задоволення потреби громадян у одязі; утримання доріг в населених пунктах; забезпечення населення продуктами харчування; надання невідкладної медичної допомоги.

Поділіть їх на дві групи: 1) ті, які можуть бути вирішені шляхом ринкових відносин; 2) ті, які повинна вирішувати держава. Заповніть таблицю:
- На чому грунтується Ваш вибір? Поясніть.

У громадянському суспільстві основним підходом до вирішення проблеми: які ж потреби особи можуть бути задоволені на основі ринкових відносин, а які потребують розв’язання на державному рівні – є принцип споживання.

Кожна людина має власні смаки, уподобання і намагається придбати саме ті товари, які найкраще можуть задовільнити її потреби. Якщо ви купуєте, наприклад, хліб для власного споживання, ви вилучаєте з процесу споживання даного буханця інших людей, обмежуєте їх доступ до цього продукту. Інші члени суспільства не можуть претендувати на споживання придбаного вами хліба. Тому товари і послуги, які призначаються для індивідуального споживання, повинні забезпечувати потреби громадян шляхом ринкових відносин.

У той же час, є товари і послуги, споживання яких ніхто не може обмежити. Для прикладу, неможливо обмежити споживання нічного освітлення вулиць, вилучивши із цього процесу якихось конкретних осіб. Ті послуги, які неможливо вилучити з процесу споживання, і які споживаються спільно усім населенням, повинна надавати громадянам держава, виконуючи соціальне замовлення громадянського суспільства.

Хто ж повинен забезпечувати споживання товарів і послуг, які потрібні всім громадянам лише у певний період часу? Наприклад, здобувати освіту у школі потрібно усім, але тільки впродовж 10-12 років. Медичне обслуговування необхідне людині не увесь час, а лише на період її хвороби. Якщо людина отримала травму, стала інвалідом, і не може працювати, її треба забезпечити безкоштовними ліками.

Відповідь на поставлені запитання є показником розвитку суспільних відносин. Чим вищого рівня, у першу чергу економічного, досягає суспільство, тим повніше воно може задовільняти перелічені проблеми.Каталог: uploads -> editor -> 3424 -> 136158
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
136158 -> «мотиваційний менеджмент в знз»
136158 -> Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області під керівництвом начальника Центру підполковника Закреницького Анатолія Анатолійовича
136158 -> Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №117» Дніпропетровської міської ради Поради психолога батькам Навчально-методичний посібник
136158 -> Положення про раду профілактики правопорушень серед неповнолітніх Єдині вимоги до учнів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка