Наукова робота за темою: «формування механізму реструктуризації аеропортів»Скачати 201.3 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір201.3 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний авіаційний університет
наукова робота
за темою: «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»
КРАПКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

асистент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Інститут економіки та менеджментуРЕФЕРАТ РОБОТИ
Актуальність теми. Тривалий перехід держави до ринкових умов функціонування, зростання фінансових ризиків, розвиток тенденцій галузевої монополізації, жорсткість конкурентної боротьби в різних ринкових сегментах підтверджують необхідність та актуальність реалізації трансформаційних перетворень як на макро- , так і на мікро рівні української економіки.

На сучасному етапі розвитку економіки в Україні проблема адаптації діяльності суб’єктів господарювання до мінливих умов зовнішнього середовища набуває особливої актуальності, що підтверджується численними теоретичними розробками та практичними дослідженнями зарубіжних і вітчизняних учених, присвяченим реструктуризаційним перетворенням підприємств. В умовах передбачено мінливої ринкової кон’юктури та гострої конкурентної боротьби швидкість і адекватність реагування, точність та ефективність управлінських рішень, які підсилюють конкурентоспроможність підприємства, мають особливу значимість.

Визначення мети реструктуризаційних процесів базується на сучасних тенденціях розвитку господарського управління, в яких дедалі більше уваги приділяється оцінці ринкової вартості підприємств. Це обумовлено тим, що показник ринкової вартості є найважливішою комплексною фінансово-економічною характеристикою, яка адекватно відображає ефективність функціонування підприємств, з позиції їх теперішнього стану та очікуваних перспектив діяльності. Мінливість зовнішнього середовища виявила також проблему реструктуризації аеропортів, а також низьку якість та ефективність управлінських рішень щодо нейтралізації наслідків зовнішнього впливу. З урахуванням цього, пропонується визначати процес реструктуризації як комплекс заходів, спрямованих на структурні зміни, орієнтовані на забезпечення ефективного використання потенціалу і збільшення ринкової вартості аеропортів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано в межах наукових робіт кафедри фінансів, обліку та аудиту Національного авіаційного університету: «Фінансове планування та інстуціональне забезпечення управління якістю власності авіапідприємств в умовах глобалізації» державний реєстраційний номер 0113U000584 (2012-2015рр.), в рамках якої автором було досліджено вплив реструктуризації на інстутиціональне забезпечення авіапідприємств;

«Організаційно – економічний механізм управління авіатранспортним підприємством в умовах когнітивної економіки» №71/11.01.04, «Аналіз фінансової системи на прикладі авіаремонтних підприємств» роботи №769-Х11 від 01.11.2011.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо розробки та реалізації механізму адаптивної реструктуризації аеропортів як інструменту досягнення стійких переваг.

Для досягнення поставленої мети наукового дослідження були визначені та вирішені наступні завдання:

- досліджено існуючі теоретичні підходи до визначення сутності процесу реструктуризації, з урахуванням особливостей адаптивного управління;

- здійснено класифікацію видів реструктуризації, з урахуванням особливостей бізнес процесів аеропорту;

- проведено аналіз сутності організаційно-економічного механізму підприємства на засадах адаптації підприємства умов ринку;

- розроблено економічний механізм адаптивної реструктуризації аеропортів;

- розраховано економічний ефект від застосування механізму реструктуризації аеропорту з використанням коефіцієнта адаптації що враховує маневреність аеропорту як економічної системи;

- визначено точку реструктуризації впродовж циклічності розвитку аеропорту;Об’єктом дослідження є процеси реструктуризації підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад управління процесом реструктуризації аеропортів.

Методи дослідження. В процесі наукового дослідження були використані методи економічного аналізу, статистичної обробки інформації, техніко-економічних розрахунків, експертних оцінок, принципи систематизації й узагальнення, а також методи спостереження, вимірювання та формалізації.

Інформаційними джерелами дослідження організації процесів і підходів до структурного розвитку аеропорту стали статистичні матеріали Міністерства інфраструктури України, даних Державного комітету статистики України, Державної авіаційної служби України, аналітичні огляди спеціалізованих періодичних видань, а також показників фінансово-економічної діяльності аеропортів, зібраних автором у процесі проведення дослідження тенденцій ринку аеропортів.Наукова новизна одержаних результатів наукового дослідження полягає:

вперше:

- запропоновано механізм адаптивної реструктуризації аеропорту, що, на відміну від існуючих базується на визначенні етапу його життєвого циклу, виборі видів, методів і принципів реструктуризації та оцінки ефекту від застосування механізму з використанням адаптивних методів управління, реалізація якого забезпечує повноцінне пристосування аеропорту до внутрішніх та зовнішніх зиін в рамках реалізації проекту.

удосконалено:

- структуру управління аеропортом, що базується на принципах адаптивного управління, формалізує сукупність зв’язків структурних одиниць і є сукупністю всіх видів послуг та об’єктів власності аеропорту;

- класифікацію видів реструктуризації аеропортів за класифікаційними ознаками сукупностей технологічних одиниць, бізнес одиниць, та видів діяльності аеропорту, що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє підвищити ефективність вибору виду, або видів рестукрутризації при розробці проекту реструктуризації аеропортового комплексу;дістали подальшого розвитку:

- сутність поняття «адаптивна реструктуризація аеропорту», що характеризується як комплекс перетворень в системі функціонування аеропорту з використанням адаптивних методів управління, і дозволяє забезпечити своєчасну реакцію на зміну факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в процесі реструктуризації аеропорту;

- визначення точки реструктуризації впродовж циклічності розвитку аеропорту, яка дозволяє встановити момент початку реструктуризаційних перетворень та забезпечує продовження ефективної діяльності аеропорту.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження реалізовані:


  • в практичній діяльності в практичній діяльності Комунального підприємства “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)” (Акт впровадження від 14.04.2014р.);

  • в практичній діяльності ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» (Міжнародний аеропорт «Запоріжжя») (Акт впровадження від 16.06.2014р.)

Матеріали дослідження Крапко О.М. використовуються в навчальному процесі Національного авіаційного університету при викладанні дисциплін

        • «Фінанси підприємства», «Управління потенціалом підприємств» (Акт впровадження від 09.09.2013р.)

        • «Інвестиційний менеджмент» (Акт впровадження від 02.09.2013р.).

Особистий внесок здобувача. Наукове дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, основні наукові та практичні результати дослідження отримані автором самостійно.

Основний зміст. Для більшості вітчизняних аеропортів каталізатором перетворень є кризова ситуація, яка збільшується через невизначеність і нестабільність умов функціонування, труднощі при виборі стратегії адаптації існуючого організаційно-економічного механізму аеропорту до змін ринкового середовища. В свою чергу, труднощі з забезпеченням платоспроможності аеропорту призводять до необхідності застосування більш гнучких методів управління реструктуризацією.

Теоретичні та практичні аспекти реструктуризації підприємств досліджували, зокрема, І.М. Акімова, М.Д. Аістова, К.М. Леміш, І.І. Мазур, О.О. Терещенко, М.О. Риндач, К.В. Гайдук, В.А. Швандара, О.Б. Моргулець, О.А. Гавриш, Л.О. Лігоненко, І.Г. Балабанов, О.М. Соколова, Ю.М. Лимонов, І.А. Садловська, Н.К. Моісеєва, Ю.А. Андрійчук, Ю.Брігхем, Л.Гапенські, В.М.Заболотний, В. Д.Шапіро, В.Г.Крижанівський, В. І. Ламешков, В.І.Люттер, Б.З.Мільнер, Л.П.Страхова, Г.В.Бутківська, О.Е.Лиховид, П.Друкер, В. І.Голіков, В.В.Прохорова та інші.

Вивчення проблем адаптації підприємств до ринкових умов займалися І.Ансофф., К.Дрепер, Ю.Лі, М.Левин, Г.Ленг, Дж.Хем, Ф.Дреник, Р.Шабендер, Дж.Левіс, А.Манчіні, Г.Кампбелл, Ф.Чакі, І.Ландау, В.Скурихін, В. Забродський, Г.Мельников, Л.Растригін, О.Д.Шарапов ,В.Д.Дебренцев, Д.Є.Семенов, Я.Коган, Ю.Копейченко, Я.Ципкін, А.Д.Криворак, М.М.Деркач, В.В.Матвєєв, Л.Л.Литвиненко, Ю.Б.Голляк та інші.

Незважаючи на велику кількість наукових робіт щодо реструктуризації та особливостей функціонування підприємств, проблема реструктуризації аеропортів з використанням адаптивних методів управління є недостатньо розробленою і потребує детальнішого дослідження. Тому, у науковому дослідженні автором запропоновані визначення (рис1).


Рис. 1 Сутність поняття «адаптивна реструктуризація аеропорту»

6
Проаналізовано світовий та вітчизняний досвід реструктуризації аеропортів, наведено загальну характеристику стану аеропортів України, проаналізовано основні показники діяльності українського ринку авіаперевезень, поточний стан внутрішніх чинників конкурентоспроможності аеропортів.

В результаті комплексного аналізу світового та вітчизняного досвіду реструктуризації аеропортів, удосконалено класифікацію її видів (рис.2), враховуючи особливості взаємозв’язків сукупностей технологічних одиниць, бізнес одиниць і видів діяльності, що дозволяє підвищити ефективність вибору виду або видів реструктуризації при розробці проекту реструктуризації аеропорту.

Розглянуто світовий досвід та проведено порівняння видів реструктуризації аеропортів, що свідчить про використання реструктуризації як зміни форми власності аеропорту або його структурних одиниць. Доведено, що процес реструктуризації являє собою зміни не тільки форми власності аеропорту, а й може охоплювати всю систему функціонування діяльності аеропорту як єдиного цілого.

Виходячи з того, що було встановлено роль реструктуризації в системі управління конкурентоспроможності аеропорту, що знаходиться у прямому взаємозв’язку з часткою ринку, доведено що забезпечення конкурентоспроможності аеропорту формується функціональним напрямком ринкових відносин. Стратегічний напрямок забезпечення конкурентоспроможності й ефективної господарської діяльності має важливе значення для аеропорту.

Автором було запропоновано механізм адаптивної реструктуризації аеропорту, що базується на визначенні етапу циклічності розвитку аеропортів, виборі виду реструктуризації (рис.3 ).

Доведено, що для досягнення головної мети аеропорту, необхідно проводити аналіз циклічності його розвитку з метою своєчасного забезпечення продовження ефективного функціонування, що можливо зробити за рахунок окремих дій, до числа яких відноситься і реструктуризація. Однак прийняття рішення про початок реструктуризації повинно бути здійснено не у момент спостереження падіння пасажирообігу та прибутковості аеропорту, а заздалегідь, щоб забезпечити безперервність успішного функціонування аеропорту в конкурентних умовах його розвитку. Таким чином, існує необхідність не тільки в прийнятті рішення про проведення реструктуризації аеропорту, але і у встановленні точки початку її проведення на життєвому циклі аеропорту, що потребує відповідної розрахункової методології. Необхідність цієї методології обґрунтовується фактом, що саме від точності розрахунку «точки реструктуризації» аеропорту, як стартового моменту реструктуризаційних змін залежить рівень показників фінансової стійкості аеропорту, які свідчать про успішність майбутнього розвитку аеропорту з метою підтримки та зросту конкурентоспроможності послуг, що надає аеропорт зокрема та аеропорту в цілому.

Проведений розрахунок дозволив визначити момент початку проведення реструктуризації аеропорту для продовження ефективного функціонування аеропорту з забезпеченням підтримки стабільності інтегрального показника результативності його функціонування при зберіганні утриманого рівня конкурентоспроможності. Для цього необхідно розрахувати строк окупності капіталовкладення на проведення реструктуризації аеропорту, на основі чого можливо бути визначення моменту реструктуризації, щоб закінчити її впровадження до моменту настання точки насиченості, що у свою чергу не допустить входження аеропорту в період кризи розвитку аеропорту.

Запропонований економічний механізм адаптивної реструктуризації аеропорту як оптимальна сукупність принципів, методів і засобів, що забезпечують ефективність процесу реструктуризації та враховують можливість маневреності аеропорту як економічної системи. Науково обґрунтовано, що основними його складовими є: мотиви, місія, мета, завдання, методи, принципи, діагностика стану аеропорту, фактори зовнішнього середовища та економічний ефект від застосування проекту реструктуризації аеропорту, що дозволять досягнути головну мету – підвищення ефективності діяльності аеропорту.

Рис.3. Економічний механізм адаптивної реструктуризації аеропорту

В якості критерію оцінки ефекту здійснення процесу реструктуризації запропоновано розрахунок коефіцієнта адаптації, де

- сума часток ринку конкурентів; - відношення попиту та пропозиції на даний аеропорт; - частка ринку даного аеропорту; - коефіцієнти конкурентоспроможності аеропорту (конкурентоспроможність авіаційної діяльності, конкурентоспроможність неавіаційної діяльності, конкурентоспроможність технологічних одиниць аеропорту, конкурентоспроможність бізнес-одиниць аеропорту;

- маневреність аеропорту як економічної системи;;

, де

- коефіцієнт адаптації; - прибуток аеропорту до проведення реструктуризації; - прибуток аеропорту після проведення реструктуризації.

Для оцінки ефекту від проведення процесу реструктуризації розраховано коефіцієнт адаптації, що враховує маневреність аеропорту як економічної системи і дозволяє збільшити фінансовий результат від проведення процесу реструктуризації.

Таким чином, в результаті проведеного дослідження розроблено модель реалізації механізму адаптивної реструктуризації аеропорту, яка дозволяє по-новому описати особливості проведення процесу реструктуризації в аеропортах та визначено момент її початку та реалізації на основі аналізу циклічності розвитку аеропорту з урахуванням комплексного показника результативності функціонування аеропорту. Зазначений механізм адаптивної реструктуризації аеропорту являє собою сукупність відповідних принципів, методів і засобів, зорієнтований на забезпечення підвищення ефективності здійснення процесу реструктуризації аеропорту.

Результати наукового дослідження висвітлені та опубліковані у наступних виданнях.

Монографії:

1. Krapko O., Marek M., Matveev V. Ground of necessity of the restructuring process of the aviation enterprise. International economics. Actual research problems in eastern Europe [Текст] / O. Krapko, M. Marek, V. Matveev // Monografie. – Lublin.: Politechnika Lubelska, 2013.Особистий внесок: автором обґрунтовано необхідність визначення точки реструктуризації на кривій циклічного розвитку авіаційного підприємства для недопущення стадії стагнації.

2. Крапко О.М., Астапова Г.В., Ареф’єва О.В., Матвєєв В.В. та ін. Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством: колективна монографія [Г.В. Астапова, О.В. Ареф’єва, В.В.Матвєєв, О.М. Крапко та ін.] – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 304с.Особистий внесок: визначені функціональні та цільові підходи щодо управління корпоративно-фінансовими взаємовідносинами авіапідприємств.

Статті у фахових виданнях іноземних держав, що включені до науково метричних баз:

1. Krapko O. Organizational aspects of the airport restructuring process based on management company [Тext] /О. Krapko// Journal of economy and entrepreneurship (Иkonomika i predprinimatel’stvo). Moscow: №7(36) Vol.7, Nom.7 (2013) – P. 507-509.Публікації у фахових виданнях України:

1. Крапко О.М. Особливості адаптивного управління суб’єктами господарювання в умовах трансформаційної економіки [Текст] /О.М. Крапко// Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.праць. – К.: НАУ, 2010. Вип. 33. – с.9-14.

2. Крапко О.М. Особливості передумов реструктуризації об’єднання підприємств в умовах трансформаційної економіки [Текст] /О.М. Крапко// Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.праць. – К.: НАУ, 2011.Вип. 36. – с.68-73.

3. Крапко О.М., Скуз Г.О. Показники якості функціонування механізму реструктуризації підприємства [Текст] /О.М. Крапко, Г.О. Скуз// Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.праць. – К.: НАУ, 2011.Вип. 37. – с.129-133.Особистий внесок: автором досліджено процес оцінки якості проведення реструктуризації підприємств.

4. Крапко О.М. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства [Текст] /О.М. Крапко// «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал № 12, грудень 2011. - К.: ДСК Центр, 2011. – с. 93-95.

5. Крапко О.М., Скуз Г.О. Досвід проведення реструктуризації авіаційної галузі [Текст] /О.М. Крапко// «Економіка та держава» Міжнародний науково-практичний журнал № 2 лютий 2012. - К.: ДСК Центр, 2012. – с.93-94.

Особистий внесок: досліджено основні світові тенденції розвитку авіаційної галузі та процесу реструктуризації, надані науково-практичні рекомендації для забезпечення ефективності процесу реструктуризації в авіаційній галузі.

6. Крапко О.М. Розробка організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства [Текст] /О.М. Крапко// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці: ЧТЕІ КНТУ, 2012. – Вип.І(45). Економічні науки. – с. 141-148.

7. Крапко О.М., Скуз Г.О. Методологічні основи оцінки активів підприємства при проведенні процедури реструктуризації [Текст] /О.М. Крапко Г.О. Скуз/ «Інноваційна економіка» Всеукраїнський науково-виробничий журнал №35, вересень 2012. – Т.: СМП «Тайп», 2012 – с. 295-299.

Особистий внесок: автором проаналізовано та вдосконалено теоретико-методичні основи оцінки активів підприємства та розроблено рекомендації щодо їх застосування при проведенні процесу реструктуризації.

8. Крапко О.М. Підвищення ефективності функціонування аеропортного комплексу у ході проведення реструктуризації [Текст] /О.М. Крапко// Актуальні проблеми економічного розвитку: зовнішньоекономічні, виробничі та екологічні аспекти: зб. наук. праць/ ДонДУУ, 2013. – Т. ХІV.– с.288-292 – (Сер. Економіка; вип.265).

9. Крапко О.М. Особливості формування механізму адаптивної реструктуризації аеропортів [Текст] /О.М. Крапко// Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.праць. – К.: НАУ, 2014.Вип. 48. – с.31-37.

Публікації, що додатково висвітлюють наукові результати:

1. Крапко О.М. Адаптивне управління економічними системами.: Наука і молодь: міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів: зб. наук. праць.-К., 2008. – с.31-34.Тези доповідей і матеріали науково-практичних конференцій:

1. Крапко О.М. Адаптивне управління економічними системами [Текст] /О.М. Крапко// «Політ. Сучасні проблеми науки»: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Київ, 10-12 квітня 2008р.)/ М-во освіти і науки України. К.: НАУ, 2008.

2. Крапко О.М. Адаптивне планування в економіці [Текст] /О.М. Крапко// Теоретичні та прикладні аспекти моделювання соціоекологоекономічних процесів в економічній системі регіону на прикладі Міжнародного центру миротворчості та безпеки та Яворівської вільної економічної зони: І науково-практична конференція, Львів – смт. Старичі, 13-16 жовтня 2009р.: тези доповідей. – К., Кафедра економічної кібернетики ФЕП ІЕМ НАУ, ДУІКТ, 2009. – с.15.

3. Крапко О.М. Реструктуризація як метод забезпечення ефективності діяльності підприємства [Текст] /О.М. Крапко// «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»: матеріали науково практичної конференції (Київ, 26 березня 2010 р.)/ М-во освіти і науки України. - К.: НАУ, 2010. – с.61.

4. Крапко О.М. Особливості адаптивного управління в економічних системах [Текст] /О.М. Крапко// «Політ. Сучасні проблеми науки»: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Київ 7-9 квітня 2010р.)/ М-во освіти і науки України. К.: НАУ, 2010 с.25.

5. Крапко О.М. Особливості адаптивного управління економічними системами [Текст] /О.М. Крапко// Болонський процес і традиції української освіти: зб. наук. праць V науково-методичної конференції викладачів та студентів. (Київ, ПЕК НАУ 19 квітня 2010р.). – К.: НАУ, 2010. – с. 252-258.

6. Крапко О.М. Теоретичні основи адаптивного управління на практиці підприємств та їх об’єднань [Текст] /О.М. Крапко// Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України»: тези доп. – Дніпропетровськ, 2011. – с. 50-52.

7. Крапко О.М., Матвєєв В.В. Економічний механізм адаптивної реструктуризації авіаційного підприємства [Текст] /О.М. Крапко, В.В. Матвєєв// Збірник тез республіканської науково-практичної конференції «Стабілізаційна економічна політика в Україні». Київ, 2011. – с.3-4.Особистий внесок: обґрунтовано необхідність впровадження галузевого та адаптивного інструменту у механізм реструктуризації авіаційного підприємства.

8. Крапко О.М. Реструктуризація та забезпечення адаптації підприємства до мінливих умов середовища [Текст] /О.М. Крапко// Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м.Львів, 29-30 квітня 2011р. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – с.74-75.

9. Крапко О.М. Адаптивні структури управління [Текст] /О.М. Крапко// Євроінтегральний вибір України та проблеми макроекономіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 21-22 травня 2011р.). – Одеса, ГО«Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – с.48-49.

10. Крапко О.М., Матвєєв В.В. Economic mechanism of adaptive restructuring of enterprise [Текст] /О.М. Крапко, В.В. Матвєєв// Матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Сучасні проблеми економіки» (Київ, НАУ, 13-14 жовтня 2011р.), К. – 2011р. с. 3.Особистий внесок: автором доведено необхідність використання адаптивних методів управління при проведені реструктуризації підприємства.

11. Крапко О.М. Необхідність процесу реструктуризації авіаційного підприємства [Текст] /О.М. Крапко// «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем», м.Київ, 19-21 жовтня 2011 р.: тези доповідей ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції / Кафедра економічної кібернетики ФЕП ІЕМ НАУ – Київ: Допомога, 2011.- с 190-191.

12. Крапко О.М. Особливості стану підприємств авіаційної промисловості при їх реструктуризації [Текст] /О.М. Крапко// Сучасні проблеми економічної теорії і економічної політики // Матеріали загальноукраїнської науково практичної конференції м. Київ, 14 березня 2012 / Інститут економіки та менеджменту НАУ – К.: Наук. – вид. фірма «Славутич-Дельфін», 2012. – с. 3-4.

13. Крапко О.М. Адаптація до процесу реструктуризації підприємств авіаційної промисловості [Текст] /О.М. Крапко// «Політ. Сучасні проблеми науки»: тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, м. Київ, 4-5 квітня 2012 р., / редкол. М.С. Кулик та ін. – К.: НАУ, 2012. – с. 377.

14. Крапко О.М. Особливості міжнародної політико-економічної конкуренції в авіаційній промисловості [Текст] /О.М. Крапко// Стратегії розвитку транспортного комплексу України: виклики та можливості (Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України.): Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-20 квітня 2012 р. / [під наук. ред. Котлубая О.М.]; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – с.145-147.

15. Крапко О.М. Обґрунтування необхідності проведення реструктуризації авіапідприємств [Текст] /О.М. Крапко// VI-та міжнародна конференція «Актуальні проблеми економіки» Національна академія управління, Університет «Політехніка Любельська»/ м.Київ, 14 грудня 2012. – с. 11.

16. Крапко О.М., Скуз Г.О. Реалізація процесів реструктуризації аеропортового комплексу на основі моделі компанії що управляє [Текст] /О.М. Крапко Г.О. Скуз/ Збірник тез загальнонаукової-науково-практичної конференції «Нові шляхи й напрями розвитку економічної політики в Україні 27-го березня 2013 року». К.: НАУ, 2013. – с.76 -77.

Особистий внесок: автором розроблено рекомендації щодо реалізації процесів реструктуризації аеропортового комплексу.

17. Крапко О.М. Особливості реструктуризації корпоративних одиниць при об’єднанні аеропортів [Текст] /О.М. Крапко// Матеріали VI-ї Міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні проблеми економіки». – К.: НАУ, 17-18 жовтня 2013. – с.37-39.

18. Крапко О.М. Особливості організаційних структур аеропортів [Текст] /О.М. Крапко// Матеріали науково – практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту». – К.: НАУ, 2013. – с.77-78.

19. Крапко О.М. Особенности реструктуризации собственности аэропортов [Текст] /О.М. Крапко// Четвертая всероссийская научно- практическая конференция с международным участием «Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования». – Ульяновск.: УГУ, 2013. – с.135-137.

20. Крапко О.М., Ебрігіт А.Х. Розвиток аеропортів Київського регіону шляхом використання технічних і технологічних одиниць аеродромів за адміністративно – територіальною ознакою [Текст] /А.Х. Ебрігіт, О.М. Крапко// Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково – практичної конференції (м. Донецьк, 29 – 30 листопада 2013 року)/ Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3- х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. ч.2 –с. 95-97.

Особистий внесок: автором проаналізовано стан та ефективність використання технічних та технологічних одиниць аеродромів київського регіону.

21. Крапко О.М., Балаба В.А. Перспективи розвитку українських аеропортів – «Бориспіль» та «Жуляни» [Текст] /В.А. Балаба, О.М. Крапко// Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі: збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 20-21 грудня 2013 р.) У 3-х частинах. – ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч. 1. – с.116.Особистий внесок: автором виокремлено основні фактори забезпечення розвитку ДП “Міжнародного аеропорту «Бориспіль»” та ДКП “Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни)”.

22. Крапко О.М. Світовий досвід реструктуризації аеропортів [Текст] /О.М. Крапко// «Політ. Сучасні проблеми науки»: тези доповідей ХІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів за напрямом «Економіка та управління», м. Київ, 2-3 квітня 2014 р., / ред.кол. М.С. Кулик та ін. – К.: НАУ, 2014. – с. 24.

23. Крапко О.М., Матвєєв В.В. Аналіз досвіду корпоратизації в системі управління діяльністю аеропортів [Текст] /О.М. Крапко, В.В. Матвєєв// Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми економіки» (Київ, НАУ, 15 жовтня 2014р.), К. – 2014р. с. 21.

Особистий внесок: автором проаналізовано використання договору концесії та договору про спільну діяльність у практичній діяльності аеропортів.

24. Крапко О.М. Назаренко О. Сучасний стан фінансування аеропортів України [Текст] /О.М. Крапко, Назаренко О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси: теорія і практика». – К.:НАУ, 2014. –с.30-31.Особистий внесок: автором проаналізовано сучасний стан аеропортів України.

Автор Крапко О.М.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка