Наукова діяльність кафедри політичної економіїСкачати 132.96 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір132.96 Kb.
Наукова діяльність кафедри політичної економії (2011/2012 н.р)

10.01. Опубліковано монографій (1,0 д.а.)

1. Евразийская идея в новом мире: международное научное исследование. - Астана, 2011.-348 с. (Лебедева В. К., Тарасевич В.Н., С. 203-214. (1,0 д. а))До п 10.04 Опубліковано наукових робіт, всього - 83, у т.ч.

Статей - 21:

- закордонних статей у виданнях, що не входять до бази даних SCOPUS - 1

1. Alsufieva O., Riabceva N. In search of an ideal model of national innovative activity // Nauka i studia. – 2011. - № 8 (39).- P.10-16.- cтатей у вітчизняних виданнях, що не входять до бази даних SCOPUS - 20

 1. Алсуф'єва О.О. Аналіз системних основ та форм генезису НІС. // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип.1(12), 2012.- С. 3-9.

 2. Білоцерківець В.В. Розвиток авангардної економіки в умовах демографічного переходу // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 2(11). - 2011.- С. 27-35. (0,73 д.а.)

 3. Білоцерківець В.В. Зародження елементів економічного та авангардно-економічного в процесі антропосоціоекономогенезу // Академічний огляд. Науковий журнал. – 2011. - № 2 (35). - С. 32-37. (0,55 д.а.)

 4. Білоцерківець В.В. Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – Вип. 557-558. Економіка. - Чернівці: Чернівецькій нац. ун-т., 2011. - С. 12-15. (0,47 д.а.)

 5. Білоцерківець В.В. Економічна динаміка: роль науково-технічного прогресу в умовах авангардизації економіки // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 1(12). - 2012.- С. 16-22.( 0,57 д.а.)

 6. Білоцерківець В.В. Механізм розвитку авангардної економіки: теоретичні аспекти // Академічний огляд. Науковий журнал. – 2012. - № 1 (36). - С. 43-48. (0,53 д.а.)

 7. Білоцерківець В.В. Зародження авангардної економіки в умовах становлення економіки: консумаційний аспект // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.). - 2012. - № 18. - С. 317-323. (0,6 д.а.)

 8. Білоцерківець В.В. Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. - Вип. IV (44). Економічні науки. - С. 10-14.(0,5 д.а.)

 9. Білоцерківець В.В. Розвиток авангардної економіки: обмеження й перспективи застосування інструментального потенціалу моделі М. Кремера // Економічна кібернетика: Реалії часу: за матеріалами наук.-практ. конференції.- Дн-ськ: Вид-во Маковецький, 2012.- С. 66-69 (0,3 д.а.)

 10. Лебедева В. К. Мост через Гар – памятник зодчества и античной экономики // Вопросы политической экономии. Электронный журнал. – 2011. - №2. – С. 156-159. – http://vopoliteco.ucoz.com/g/.

 11. Лебедева В. К. Развитие экономической кибернетики: опыт эффективного сотрудничества. – У зб.: Економічна кібернетика: реалії часу: за матеріалами науково-практичної конференції [Текст]. – Дн-вськ: Видавництво Маковецький, 2012. – 188 с. – С. 27-35.

 12. Лебедева В. К. Экономикс: внутренние противоречия // Вопросы политической экономии. Электронный журнал. – 2012. - №3. – С. 71-86. - http://vopoliteco.ucoz.com/g/.

 13. Леонідов І.Л. Інституційні аспекти привласнення інтелектуального продукту // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск 40-2. -Донецк, ДонНТУ, -2011. -С.84-90.

 14. Тарасевич В.Н. Апология экуники (об экономическом научном и универсумном знании) // Экономическая теория.-2011.- № 1.-С. 5-20. (1,0 п. л).

 15. Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Про імперативні напрями розв’язку еколого-економічних суперечностей. - В зб. Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2011 р. Дніпропетровськ //за заг. ред. О.Ю.Бобровської.-Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011.-254 с. (С. 129-132).

 16. Бузгалин А.В., Павлов М.Ю., Тарасевич В.Н. Политическая экономия: реактуализация классики и новая теория социально-экономического развития. //Экономическая теория.-2011.-№ 1.-С. 107- 109.

 17. Тарасевич В.Н. О триединой субстанции и тайне институтов //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-2.-Донецьк: Дон. НТУ, 2011.- С. 74-76.

 18. Тарасевич В.Н. Современное доверие: содержание и кризис //Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2011. – С. 12-18.

 19. Лібералізм та модернізація (за матеріалами «круглого столу»). //Економіка України.-2011. - № 8. – С. 4-25. (с. 16-18). В.М.Геєць, Р.С.Грінберг, Глазьєв С.Ю., Пахомов Ю.М., Тарасевич В.М. та інші. (0,2 д. а.).

 20. Фаізова О.Л. Середній клас у контексті глобальних економічних викликів// Збірник наукових праць «Вісник НУВГП». – Рівне, 2012. Вип. 58/3 – С.212 – 223.

Тези доповідей - 62:

 1. Алсуф’єва О.О. До питання про охорону та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності як умову активізації інноваційної діяльності в Україні. // Збірка тез доповідей науково-практичного семінару «Діяльність державних контролюючих органів та органів внутрішніх справ з охорони та захисту економічних відносин в Україні» (28 жовтня 2011 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – С. 2.

 2. Алсуф’єва О.О. Охорона та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності. // Збірка тез доповідей науково-практичного семінару «Проблеми забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання» (26 квітня 2012 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012. – С. 11-13.

 3. Білоцерківець В., Завгородня О. Шляхи розв’язання проблеми ресурсного голоду в глобальній економіці: неоекономічній аспект // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХІ Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 8 грудня 2011 р. – Д.: Вид-во ДУЕП ім. А.Нобеля, 2011. - С.15-17.

 4. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Світова фінансова криза як форма прояву глибинних суперечностей міжнародної економіки початку ХХІ-го сторіччя// Проблеми формування нової економіки ХХІ-століття: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 грудня 2011 р.: у 8 т. –Т.1. Виклики глобалізації та зміна парадигми економічного розвитку. - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011.- С.7-8.

 5. Білоцерківець В., Завгородня О. Шляхи динамічної економіки – шлях авангардизації економіки // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: ХІІ Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – Д.: Вид-во ДУЕП ім. А.Нобеля, 2012. - С.12-13.

 6. Ковальчук К. Ф., Ковальчук Д. К., Лебедева В. К. Модернизация экономики: новые шансы в новых подходах. – В сб.: ХІХ Кондратьевские чтения «Модернизация российской экономики: уроки прошлого, шансы и риски, тезисы участников чтений». – М.: МФК, 2011. – 316 c. – С. 149-151. – www.ikf2011.ru.

 7. Самойленко Є.Г. Сутність та етапи еволюції тіньової економіки // III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. - С.85.

 8. Алиев У., Бузгалин А., Тарасевич В. Политическая экономия: образовательный, научный и практический потенциал должен быть возрожден. //Экономическая теория. - 2011.- № 1. - С. 110-111.

 9. Базилевич В., Бажал Ю., Гриценко А., Тарасевич В. Политическая экономия: вместе с Украиной – в будущее //Экономическая теория. - 2011. - № 2. - С. 113.

 10. Tarasevich V. A Triune Substanceсe and seсret of Institutions. //Institutions – State-Power. IX Annual Conference of the International Association for Institutional Studies.- Kharkiv, Ukraine, October 12-14, 2011, Book of Abstracts.-Kharkiv, 2011.- p. 68-69.

 11. Тарасевич В. О цивилизационных аспектах модернизации. В сб.: Модернизация российской экономики: уроки прошлого, шансы и риски. Тезисы участников XIX Кондратьевских чтений. Москва. 20 октября 2011 г. – М.: МФК. – 316 с. – ISBN 978-5-901640-25-8 (с. 276-278).

 12. Тарасевич В. Важное событие в развитии экономической теории в Украине //Экономическая теория.-2011.-№ 4.- С. 112.

 13. Фаізова О. Л. Соціальні аспекти становлення нової економіки // Стратегия повышения качества в промышленности и образовании: Материалы VІІ Междунар. научн.-метод. конф. - Варна, Болгария, 2011. – Т. 1. - С. 419 – 422.

Тези доповідей за участю студентів – 49:

 1. Фроліков С.С. (ОА-01-10), Алсуф’єва О.О. Захист прав інтелектуальної власності в україні: проблеми правозастосування. // Збірка тез доповідей науково-практичного семінару «Діяльність державних контролюючих органів та органів внутрішніх справ з охорони та захисту економічних відносин в Україні» (28 жовтня 2011 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – С. 5.

 2. Алсуф’єва О.О., Колосов А. С. (ФК-09-1) До питання про інвестиційно-інноваційні засади оптимізації господарської діяльності підприємств. / Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки перспективи П 78 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2012 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 260 с. – С.160-161.

 3. Алсуф’єва О.О., Сівохіна К.В. (ЕК-11) Проблеми використання синергії в регулюванні інноваційних процесів. / Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки перспективи П 78 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2012 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 260 с. – С.161-162.

 4. Алсуф’єва О.О., Сівохіна К.В. (ЕК-11) Економічна глобалізація: зміст, основні форми та наслідки. // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. (0,02 д.а.)

 5. Алсуф’єва О.О., Лисичкіна К.В. (ФК-09-1) Шляхи вдосконалення бюджетної політики в Україні. // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. (0,02 д.а.)

 6. Алсуф’єва О.О., Колосов А.С. (ФК-09-1) Сучасні форми прояву фінансової глобалізації. // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. (0,02 д.а.)

 7. Білоцерківець В.В., Зорін А. (гр. ЕК-11) Прикладні можливості моделей економічної динаміки з «нейтральним» НТП в умовах розвитку авангардної економіки: порівняльний / Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки перспективи. П78. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2012 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 260 с. – С.25-27.

 8. Білоцерківець В.В. (керівник), Походюща А.Д. (гр. ЕК-11). Теорія народонаселення Т.Мальтуса: сучасні перспективи// Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія -2012”. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- С.221.

 9. Білоцерківець В.В. (керівник), Морозов М.В. (гр. ЕК-08). Ефект Ноя та економічна динаміка// Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія -2012”. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- С. 221-222.

 10. Завгородня О.О. (керівник), Сопильняк В.О. (гр. ЕП-10). Інноваційна культура як чинник конкурентоспроможності// Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія -2012”. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- С. 222.

 11. Завгородня О.О. (керівник), Чернявська А.А. Про пріоритети інтеграційної стратегії України// Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія -2012”. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- С. 222.

 12. Леонідов І.Л., Чернокозинська Г.І., Ширяєва К.С. (МН-01-09-1) Державне управління економіки: вдосконалення інноваційної політики / Найновите постижения на европейската наука: Материали за VII международна научна практична конференция, –София: "Бял ГРАД БГ" ООД. -2011. - Том 10. Икономики. 112 с. [-C.104-105] (0,1 д.а.).

 13.  Леонідов І.Л., Євгеньєва Ю.М., Михалєва О.А. (ПТЕ-07-1) Регулювання привласнення інтелектуальнго продукту в Україніі / Perzpektywize opracowania sa nauka i technikami - 2011: Materialy VII medzinarodowej naukowi-practycznej konferencji. Ekonomiczne nauki. –Przemusl: Nauka i Studia. –2011. -Vol 18. Ekonomiczne nauki. –112 str. [-С.93-94] (0,1 д.а.).

 14. Леонідов І.Л., Невінчана Л.П. (ПТЕ-07-1) Інноваційність сільського зеленого туризму в Україні / Achievement of high school-2011: Материали за VII международна научна практична конференция, –София: "Бял ГРАД БГ" ООД. -2011. - Том 11. Икономики. 112 с. [-C.16-17] (0,1 д.а.).

 15.  Леонідов І.Л., Рябенький А.О. (ПТЕ-07-1) Основи інноваційно-кластерного реформування інноваційної політики / Achievement of high school-2011: Материали за VII международна научна практична конференция, –София: "Бял ГРАД БГ" ООД. -2011. - Том 11. Икономики. 112 с. [-C.23-25] (0,1 д.а.).

 16. Леонідов І.Л., Хотюн В.В. (ПТЕ-07-1) Стратегія активізації іноземних інвестицій в інтелектуальне виробництво України / Achievement of high school-2011: Материали за VII международна научна практична конференция, –София: "Бял ГРАД БГ" ООД. -2011. - Том 11. Икономики. 112 с. [-C.25-27] (0,1 д.а.).

 17.  Леонідов І.Л., Дмитрук Г.В., Супряга Н. В. (ПТЕ-07-1) Інноваційна стратегія держави та інноваційна культура // Наукова індустрія європейського континенту / Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka konference. -Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o. -2011. -Dil 11. Ekonomicke vedy. –88 stan. [-С.71-72] (0,1 д.а.).

 18.  Леонідов І.Л., Євгеньєва Ю.М., Михалєва О.А. (ПТЕ-07-1) Проблеми привласнення інтелектуального продукту в Україні / Молода академія - 2012. –Д.: НМетАУ. 2012. – C.226.

 19. Леонідов І.Л., Хотюн В.В. (ПТЕ-07-1) Стратегічні заходи з активізації іноземних інвестицій в виробництво інтелектуального продукту / Молода академія - 2012. –Д.: НМетАУ. 2012. –С. 226.

 20.  Леонідов І.Л., Рябенький А.О. (ПТЕ-07-1) Основи кластерного реформування виробництва інтелектуального продукту / Молода академія - 2012. –Д.: НМетАУ. 2012.- С.225.

 21. Летуча О.В. (кер.), Козенкова В,Д. (МН-03-10) Механізм державного регулювання економічних відносин у сфері зовнішньої торгівлі // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1 .– Д.: НМетАУ, 2012.- С.228.

 22. Летуча О.В. (кер.), Яковенко Є.М. (МН-10-11) Державне регулювання економічних відносин у системі державного контракту і державного замовлення // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. – Д.: НМетАУ, 2012. – С.228.

 23. Летуча О.В. (кер.), Соболева О.Л.(МН-03-10) Оптимізація державного регулювання туристичної індустрії в Україні // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1.– Д.: НМетАУ, 2012. – С.227.

 24. Летуча О.В. (кер.), Солонінко А.В. (МН-03-10) Підвищення ефективності державного регулювання економічних відносин у сфері зайнятості населення України // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. – Д.: НМетАУ, 2012. – С.227.

 25. Рябцева Н.В., Пєпіна В.Е. (ФК-01-10) «Про пенсійне забезпечення в проекті держбюджету на 2012 рік.»// Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – С. 229.(0,02 д.а.)

 26. Рябцева Н.В., Чернявська А.А. (ЕП-01-10) Про синергійність наслідків міграції робочої сили // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.230. (0,02 д.а.)

 27. Рябцева Н.В., Сопильняк В.О. (ЕП-01-10) До питання про малий інноваційний бізнес в Україні // Молода академія – 2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.230. (0,02 д.а.)

 28. Рябцева Н.В., Просенко А.С. (ОА–01–10) Соціалізація як сучасна тенденція економічного розвитку // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.231. (0,02 д.а.)

 29. Рябцева Н.В., Соболєва О.Л. (МН-03-10) На шляху долання безробіття // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.231. (0,02 д.а.)

 30. Рябцева Н.В., Косолап П. (ЕП-01-10) К вопросу о "чистом" результате глобализации // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.232. (0,02 д.а.)

 31. Рябцева Н.В., Ногаль А.В. (ФК-01-10) До питання про ефективність суспільного виробництва // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C.232. (0,02 д.а.)

 32. Рябцева Н. В., Крижнев А. В. (гр. ЕК-01-10) К вопросу об аутсорсинге в теневой экономике. // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки перспективи П 78 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 лютого 2012 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. –С.77-79. (0,083 д.а.).

 33. Косолап П.С. (гр. ЕП-01-10), Рябцева Н.В. Особенности государственного регулирования деятельности общественных организаций // Збірка тез доповідей науково-практичного семінару «Діяльність державних контролюючих органів та органів внутрішніх справ з охорони та захисту економічних відносин в Україні» (28 жовтня 2011 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – С. 7.(0,04 д.а.)/

 34. Жанберова Г.В. (гр. ФК-01-10), Рябцева Н.В. Основные проблемы регулирования экономических отношений в свободных экономических зонах. // Збірка тез доповідей науково-практичного семінару «Діяльність державних контролюючих органів та органів внутрішніх справ з охорони та захисту економічних відносин в Україні» (28 жовтня 2011 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. – С. 7. (0,04 д.а.)

 35. Самойленко Е.Г. (руководитель), Крижнёв А.В. (ЭК-01-10) Теневая экономика // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- С.237.

 36. Ткаченко Н.И. (руководитель), Ткаченко И.Д. (ФК-09-1) Особенности выхода из кризиса экономики Украины // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- C. 233.

 37. Ткаченко Н.И. (руководитель), Грибенко А.В. (МН-01-10) Основные проблемы теории отраслевых рынков // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- C. 232.

 38. Ткаченко Н.И. (руководитель), Подлесная Е.Ю. (МН-01-10) Показатели монопольной власти. Коэффициент (индекс) Лернера // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C. 233.

 39. Ткаченко Н.И. (руководитель), Филозова А.А. (МН-01-10) «Модель лидера-ведомого Штакельберга // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C. 234.

 40. Ткаченко Н.И. (руководитель), Мельничук А.В. (МН-03-10) Причины враждебных поглощений // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C. 234.

 41. Ткаченко Н.И. (руководитель), Бутко И.В. (МН-03-10) Возможность и устойчивость сговора при олигополистической конкуренции // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.- C. 235.

 42. Ткаченко Н.И. (руководитель), Коломийцева Е.В. (МН-03-10) Модель линейного города Хотеллинга и модель кругового города Салопа // Молода академія –2012: Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених. – Том 1. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – C. 235.

 43. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Дживанян С.В. (ОА 10 вк). Теорія Хекшера-Оліна та сучасність // «Молода академія 2012». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та молодих учених. Д.: НМетАУ, 2012. - С. 236.

 44. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Гузовата О. (ОА 10 вк). Україна в системі міжнародних міграційних потоків // «Молода академія 2012». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та молодих учених. Д.: НМетАУ, 2012. - С. 236.

 45. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Хоптій А.(ОА 10 вк). Світова валютна система у контексті глобалізаційних викликів // «Молода академія 2012». Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та молодих учених. Д.: НМетАУ, 2012. - С. 237.

 46. Фаізова О. Л. (наук. керівник),Авдєєнко Є.В.(ЕП 09-3С). Оптимізація банківських резервів на покриття кредитних ризиків // ДІПОпром – 2012: від теорії до практики. VІІ науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей. Дн-ск: ДІПОпром, 2012. – С. 56 – 57.

 47. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Ларіна О.В. (ЕП 09-3С). Еволюція системи планування діяльності підприємства // ДІПОпром – 2012: від теорії до практики. VІІ науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей. Дн-ск: ДІПОпром, 2012. – С.90 – 92.

 48. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Демиденко О.М. (ЕП 09-3С). Значення економічної діагностики в процесі управління підпприємством // ДІПОпром – 2012: від теорії до практики. VІІ науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей. Дн-ск: ДІПОпром, 2012. – С. 70 – 71.

 49. Фаізова О. Л. (наук. керівник), Крижньов А.В. (ЕК-01-10). Тіньова економіка та политика детінезації // ДІПОпром – 2012: від теорії до практики. VІІ науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей. Дн-ск: ДІПОпром, 2012.–С. 84 – 87.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка