Наталія Каут основи дефектології та логопедії тексти лекцій для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»Сторінка25/25
Дата конвертації10.09.2017
Розмір4.51 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Ч

ЧУТЛИВІСТЬ – здатність організму сприймати різні подразнення.

ЧУТЛИВІСТЬ ПОРІГ – це величина подразника, який викликає чи змінює відчуття, сприймання.
Ш

ШИНИ – тверда накладка на місце перелому або іншого пошкодження тіла для надання нерухомості.

ШОК – загальний розлад функцій організму внаслідок психічного потрясіння або фізичного ушкодження.

ШПАТЕЛЬ – інструмент для продавлювання язика під час огляду ротової порожнини.Ю

ЮРА (ювенільний ревматоїдний артрит) – захворювання суглобів інфекційно-алергічного ґенезу, викликане стрептококом (виникає в підлітковому віці).

ЮХТА – шкіра, що застосовується для виготовлення ортопедичних апаратів верхніх і нижніх кінцівок, туторів, корсетів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Теоретичні і методологічні основи дефектології. Історичні аспекти.

2. Історія становлення дефектології. Історія розвитку дефектології в Україні.

3. Спеціальна психологія і педагогіка. Сурдопсихологія, сурдопедагогіка. Тифлопсихологія, тифлопедагогіка. Логопедія. Олігофренопедагогіка.

4. Теоретичні і методологічні основи дефектології. Методи і засоби досліджень.

5. Взаємозв’язок дефектології з іншими науками – психіатрією, неврологією, філософією, психологією, фізіологією, етнопсихологією та прикладними дисциплінами. Підхід і сучасні тенденції у розумінні суті порушень психічного розвитку дитини.

6. Загальні і спеціальні поняття дефектології.

7. Основні етапи фізичного та нервово-психічного розвитку дитини у нормі та при патології. Вікові критичні періоди (кризи).

8. Теорія розвитку Л. С. Виготського. Основні етапи філо- та онтогенезу.

9. Дизонтогенетичні форми порушення у розвитку дитини. Класифікація дизонтогеній різної етіології. Різноманітні концепції і підходи у розумінні суті відхилень у психічному розвитку дитини.

10. Анатомо-фізіологічні механізми мовлення. Структурні компоненти мови та їхній розвиток.

11. Дислалія, дизартрія, порушення ритму, темпу і плавності мовлення, заїкання, порушення мовлення внаслідок зниження слуху.

12. Алалія та афазія, порушення письмового мовлення, дисграфія та дислексія.

13. Логопедичне обстеження. Класифікація розладів мовлення згідно із МКХ-10.

14. Методика логопедичної роботи. Основні принципи логопедичної роботи.

15. Порушення зору. Тифлологія (тифлопсихологія та тифлопедагогіка).

16. Уроджена та набута сліпота. Особливості орієнтувальної реакції у осіб з ослабленим зором. Особливості процесу формування сенсорного досвіду.

17. Зміни емоційно-вольової сфери при сліпоті. Шляхи та засоби компенсації порушених функцій. Методи та способи використання слухового, рухового, шкірного та інших аналізаторів у сліпих осіб.

18. Особливості формування словесно-логічного уявлення про навколишнє середовище. Складні форми пізнавальної діяльності. Абстрактне мислення.

19. Взаємодії окремих психічних функцій сліпих на різних етапах онтогенезу під впливом тифлопедагогічних заходів. Рельєфний шрифт Брайля.

20. Порушення слуху. Сурдологія, сурдопедагогіка.

21. Діти з порушенням слуху. Глибоке стійке порушення слуху. Уроджене та набуте порушення слуху, глухота. Глухонімота.

22. Особливості орієнтувальної реакції у осіб з порушеннями слуху. Особливості процесу формування сенсорного досвіду.

23. Зміни емоційно-вольової сфери глухонімих.

24. Шляхи та засоби компенсації порушених функцій. Методи та способи використання візуального, рухового, шкірного та інших аналізаторів. Компенсаторні механізми та їхні прояви.

25. Міміко-жестикуляторне мовлення глухонімих. Дактилогія.

26. Загальні поняття про граничні форми інтелектуального дефекту і затримку темпу психічного розвитку. Класифікація, клінічні і психо-

лого-педагогічні критерії форм аномалій розвитку.

27. Інтелектуальна недостатність і аномалії поведінки як результат дефектів виховання, сімейно-побутова захищеність. Затримка розвитку внаслідок соматичних й інфекційних захворювань, черепно-мозкових травм та інтоксикацій.

28. Інтелектуальна недостатність при дитячих церебральних паралічах. Олігофренії. Класифікація за ступенем вираженості.

29. Поняття про ранній дитячий аутизм.

30. Основні принципи відновлення функцій, порушених внаслідок вад

розвитку. Поняття про реабілітацію.

31. Особливості навчання і виховання дітей з вадами психічного і розумового розвитку з урахуванням шкільних навичок (читання, письмо, лічба, малювання, ліплення, ручна праця), поняття про моторний інфантилізм.

32. Роль та відповідальність батьків, медичних працівників та вчителів у розвитку захворювань. Роль соціальних умов у житті дитини з відхиленням у розвитку.

33. Принципи застосування психокорекції та психотерапії. Їхнє значення у реабілітації осіб з вадами розвитку.

34. Гуманістичний підхід до дітей з відхиленнями у психічному та розумовому розвитку.

35. Психокорекція у педагогіці та дефектології. Основні напрями психотерапевтичної корекції.

36. Немедикаментозні методи лікування та реабілітації осіб з вадами розвитку. Рефлексотерапія та мануальна терапія. Лікувальна фізкультура і масаж.

37. Масаж як профілактичний і лікувальний засіб, механізми оздоровчого впливу лікувальної фізкультури та масажу на організм. Поєднання масажу з дозованими рухами. Показання до застосування та ефективність реабілітаційного впливу.

38. Загальні питання організації медичної та соціальної допомоги особам з вадами розвитку. Реабілітація.

39. Спеціалізовані установи для здійснення медико-педагогічної корекції та реабілітації.

40. Соціально-трудова адаптація у загальноосвітніх та спеціалізованих дитячих закладах.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ

1. Поняття про норму у психології та дефектології.

2. Норми: вікова, групова, індивідуальна.

3. Поняття про аномалію розвитку.

4. Причини виникнення аномалій розвитку.

5. Поняття “дитина з особливими потребами”.

6. Загальне поняття про дизонтогенез.

7. Параметри дизонтогенезу за В. В. Лебединським.

8. Характеристика дизонтогенезу за функціональною локалізацією

порушення.

9. Поняття про специфічне і неспецифічне недорозвинення.

10. Сутність напрямів виникнення вторинних відхилень: “згори вниз” і “знизу вгору”.

11. Процес виникнення вторинних відхилень з часовими закономірностями розвитку.

12. Особливості структури аномального розвитку при загальному та специфічному дефектах.

13. Практичне значення теоретичних положень про структуру аномального розвитку.

14. Значення системи афективної регуляції у забезпеченні стабільного розвитку особистості.

15. Поняття про рівні афективної регуляції за В. В. Лебединським.

16. Прояви порушення рівня оцінки інтенсивності впливу чинників середовища.

17. Прояви порушення рівня афективних стереотипів.

18. Прояви порушення рівня афективної експансії.

19. Прояви порушення рівня емоційної комунікації.

20. Співвідношення біологічного та соціального у психічному розвитку людини.

21. Особливості соціального розвитку дітей із психофізичними вадами.

22. Роль педагогічного впливу в розвитку дитини з особливими потребами.

23. Засоби оволодіння суспільним досвідом роботи з дітьми з особливими потребами.

24. Проблеми соціальної адаптації та соціальної реабілітації у спеціальній педагогіці.

25. Рівні психічного здоров’я особистості.

26. Синдром Корсакова. Захворювання, при яких він виявляється.

27. Патологія інтелекту та її форми.

28. Психосоматози і їхні прояви.

29. Поведінкові реакції.

30. Поняття “активність” та “реактивність”.

31. Теорія функціональних систем П. Анохіна.

32. Системні процеси та суб’єктивність відбиття.

33 . Причини межових нервово-психічних розладів.

34 . Психологічна характеристика індивідуальних властивостей осіб

з межовими нервово-психічними розладами.

35. Преморбідні типи особистості.

36. Розлади особистості.

37. Особистісні дефекти.

38. Загальне поняття про агресію, її прояви.

39. Класифікація агресії.

40. Причини і чинники впливу на формування агресивної поведінки.

41. Виявлення дитячої агресивності шляхом спостереження.

42. Використання бесід з батьками та їхнє анкетування при вивченні агресивної дитини.

43. Використання проективних методик при дослідженні дитячої агресивності.

44. Загальна характеристика явища гіперактивності.

45. Поняття про синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, його причини.

46. Основні прояви гіперактивності, імпульсивності, порушення уваги дітей з СДУГ.

47. Порушення у дітей із СДУГ.

48. Завдання, напрями та методики обстеження дитини дошкільного віку з проявами гіперактивності.

49. Загальне поняття про повільність, її нейрофізіологічні передумови.

50. Характеристика процесів зовнішнього та внутрішнього гальмування у повільних дітей.

51. Особливості розумової працездатності повільних дітей.

52. Вплив умов життя та виховання на рівень рухливості нервових

процесів у дітей дошкільного віку.

53. Тренування швидкості рухів у повільних дітей.

54. Корекційні вправи, спрямовані на розвиток внутрішнього гальмування у повільних дітей.

55. Загальна характеристика проблемних форм міжособистісних відносин дошкільників.

56. Образливість, її прояви. Особистісні особливості образливих дітей.

57. Сором’язливі діти, особливості їхньої поведінки у колективі однолітків і при спілкуванні з дорослими.

58. Особистісні риси та особливості ставлення до однолітків демон-стративних дітей.

59. Порушення відносин з однолітками агресивних, гіперактивних, повільних дітей.

60. Особливості проявів порушень міжособистісних відносин у дітей з психофізичними вадами.

61. Характеристика мікросоціальних умов розвитку дітей, позбавлених батьківського піклування.

62. Вплив відсутності батьківського піклування на різні аспекти психічного розвитку дитини.

63. Особливості поведінки дітей дошкільного віку, що виховуються в дитячому будинку.

64. Характеристика відносин з однолітками та дорослими вихованців дитячих будинків.

65. Організація комплексного корекційно-виховного впливу на дітей, позбавлених батьківського піклування.

66. Значення сім’ї у розвитку дитини з особливими потребами.

67. Поняття про мікросоціальні умови, напрями їхнього вивчення.

68. Закономірності перебігу батьківської кризи, зумовленої народженням дитини з вадами розвитку.

69. Особливості батьківського ставлення до дітей з особливими потребами.

70. Характеристика батьків з різним рівнем мотивації щодо виховання дитини з особливими потребами.

71. Методики дослідження батьківсько-дитячих відносин.

72. Поняття про акцентуації характеру, виражені та приховані акцентуації.

73. Типи акцентуацій, їхня характеристика.

74. Особливості перебігу характерологічних реакцій підліткового

віку за наявності акцентуацій характеру.

75. Особливості формування акцентуацій характеру у різних груп дітей із психофізичними вадами.

76. Вивчення особистісних якостей дітей і підлітків з метою виявлення акцентуацій.

77. Рівнева організація системи афективної регуляції.

78. Класифікація дітей із синдромом РДА за рівнем афективної патології.

79. Психолого-педагогічна характеристика груп дітей з РДА з різним ступенем прояву афективної патології.

80. Особливості раннього розвитку дітей з різним рівнем афективної патології при РДА.

81. Поведінка дітей з РДА різного ступеня прояву при перших контактах зі спеціалістами.

82. Перспективи розвитку дітей з РДА різного ступеня тяжкості.

83. Причини сліпоглухоти.

84. Особливості розвитку психіки за наявності поєднання порушень слуху та зору.

85. Напрями і перспективи корекційної роботи зі сліпоглухими дітьми.

86. Особливості використання прийомів передавання суспільного досвіду при вихованні дітей із поєднанням порушення зору та слуху.

87. Організація виховання та навчання сліпоглухих дітей.

88. Причини виникнення комплексних вад розвитку, пов’язаних з одночасним порушенням інтелектуальної сфери та мовлення.

89. Психолого-педагогічна характеристика дітей із поєднанням розумової відсталості з порушенням мовлення.

90. Напрями і перспективи корекційної роботи при поєднанні інтелектуальних і мовленнєвих вад.

89. Спеціалізовані установи для здійснення медико-педагогічної корекції і реабілітації. Спеціалізовані дитячі садки, школи-інтернати та санаторії.

90. Спеціальні дошкільні і шкільні установи для дітей з поганим зором та сліпих, глухуватих та глухих, з тяжкими порушеннями мови, з ДЦП та з порушенням опорно-рухового апарату.

91. Робота обласних психолого-медико-педагогічних консультацій.

92. Система спецустанов в Україні. Призначення спецустанов, специфіка роботи.

93. Відбір дітей у спецустанови. Психолого-медико-педагогічна кконсультація, її функції, особливості.

94. Професійна етика викладача та дефектолога. Відповідальність за прийняття рішення і їхня професійна компетенція як основа діяльності.

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
А

Абілітація 5, 18, 20, 118, 340, 307

Аграфія 185

Алалія 10, 63, 183, 206, 235

Алексія 185

Альбінізм 97

Аномальні діти 22, 26, 35, 38, 42

Аномальний розвиток 41

Астигматизм 94, 97

Аудіометрія 88

Афазія 10, 183, 184, 185
Б

Баттаризм 181

Брадилалія 181, 185

Брадилогія 181

Будова мовленнєвого апарату: 124


 • центральний 124

 • перефричний (дихальний, голосовий, артикуляційний) 126


В

Витіснення 16

Включення 16, 17
Г

Гіперкомпенсація 16

Глухота 10, 84, 105

Глухонімота 84, 105, 106, 108


Д

Дактологія 107

Дебільність 12, 56, 60

Декомпенсація 18

Деменція 37, 54, 55, 56


 • резидуальна 55, 56

 • плинна 55, 56

Депривація 48, 49

Деприваціні ситуації 48

Депреваційні феномени 48

Дефектологія 5, 9, 10, 11

Дефект розвитку 10, 38, 39

Дизонтогенез 21, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 49

Дисграфія 184, 185

Дислалія 10, 181, 185

Дислексія 184, 185

Дисфонія (афонія) 185, 180

Дитячий церебральний параліч 63, 263, 265, 267
З

Загальне недорозвинення мовлення 185, 202

Заїкання 26, 30, 181, 185, 186

Заміщення 9, 15, 17

Заперечення 16

Захисні психологічні механізми особистості 16

Затримка психічного розвитку 37, 42, 62, 66


 • психічний та психофізичний інфантилізм 63

 • астенічні та церебрастенічні стани 63, 64, 65

Зір 44, 80, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 105

Зоровий аналізатор 95

Зорові порушення 94
І

Ідентифікація 17

Ідіотія 12, 56

Ізоляція 16, 17

Імбецильність 12, 57
К

Клініко-педагогічні класифікація: 180 • усне мовлення 113, 180

 • писемне мовення 113, 184

Компенсація 15

Компінг-стратегії 15

Корекція 67, 13
Л

Логопедія 12, 110

Логопсихологія 38
М

Методи логопедії 120 • наочні методи 120

 • словесні методи 120

 • практичні методи 120

 • репродуктивні методи 120

 • продуктивні методи 120

Мікрофтальм 97

Мова 66, 78, 111

Мовлення 82, 111


 • зовнішнє (діалогічне, монологічне) 112

 • внутрішнє 113, 114


Н

Недоліки розвитку мовлення 115


О

Олігофренія 53, 54

Олігофренопедагогіка 5, 11

Олігофренопсихологія 38


П

Пізньооглохші 84

ПМПК 29, 33, 34

Причини мовленнєвих порушень 121

Психолого-педагогічна класифікація 186

Порушення мовлення 115, 180

Порушення опорно-рухового апарату 262

Проекція 17

Психологічний захист 16

Псевдокомпенсація 18


Р

Ранній дитячий аутизм 285

Раціоналізація 18, 19

Реабілітація 5, 118, 340, 337, 334, 274

Рефракція 96


 • емметропічна 96

 • міопічна 96

 • гіперметропічна 96

Ринолалія 182, 185

Розумова відсталість 42, 51


С

Слабозорість 10, 94, 95

Слабочуючі діти 85

Сліпоглухонімота 105, 106, 108

Сліпота 10, 11, 12

Слух 10, 11, 21, 22, 23, 37, 34, 78, 91

Слуховий аналізатор 79

Спеціальна психологія 38

Сурдопедагогіка 10

Сурдопсихологія 38

Сурдотифлопедагогіка 104

Сурдотифлопсихологія 38


Т

Тахилалія 181, 185

Тифлопедагогіка 11

Тифлопсихологія 38

Туговухість 83, 85
Ф

Фонетико-фонематичне недорозвинення 185, 196

Фонетичне недорозвинення 197

Фонематичний слух 194, 195

Фонематичне сприймання 195, 196
Ч

Чинники розвитку 42ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Адлер А. 15

Амппер І.М. 6

Анохін П.К. 15

Аспергер Х. 233

Бельтюкова В. 187

Белякова Л. 226

Біне А. 9

Бобер Б.О. 7

Борякова Н. 232

Брайль Л. 102

Бріджмен Л. 108

Виготський Л.С. 6, 7, 15, 35, 38, 42, 44, 67, 70, 72, 113, 121, 236

Вінарська О. 209, 276

Візель Т. 211

Воробйова В. 211, 213

Воронова А. 226

Гаюі В. 108

Гальперін П.Я. 102

Гаркуша Ю. 226

Гвоздєв О. 187

Граборов О.М. 6

Грибова О. 209, 211

Гріншпун Б. 180, 211, 213, 235, 250

Гуровець Г. 211

Гуслистий П.Г. 6

Дульнєв Г.В. 67

Ельконін Д. 190

Єфіменкова Л. 209, 211, 213, 250

Жаренкова Г. 202, 203, 204, 213

Жильцова О.Л. 100

Жинкін М. 111, 114

Жукова Н. 204, 209, 211, 228, 250

Зеєман М. 228

Зимня І. 111

Ісеніна Є. 189

Каган В. 233

Каннер Л. 285

Капустіна А.І. 13

Каше Г. 203, 209

Келлер Є. 108

Кобилякова Г. 226, 227

Корнєєв Н. 109

Корнєв О. 202, 204, 205

Коржевіна В. 226

Коробко С.Л. 106

Костюк Г. 100

Костючек Н. 146

Котельников М.Н. 6

Крилова Є. 236

Крилова Н.А. 228, 235

Кузнецова Г. 231

Крюнгель М. 9

Лалєва Р. 202, 225

Лебединська К. 233

Лебединський В.В. 45

Левина Р.Є. 9, 110, 116, 202, 203, 204, 209, 211, 212, 213, 226, 235, 250

Леонідова Н. 228

Леонтьев О. 111, 210

Лепська Н. 189

Лерненр Ю. 109

Липа В.О. 13

Лубовський В. 7, 211, 232

Лурія О.Р. 15, 204, 209

Любченко В.П. 6

Ляпідевський С. 180

Мальцева О. 232

Маркова А. 210, 211

Марченко І. 226, 227, 232

Мастюкова О. 121, 204, 211, 226, 228, 275, 276

Матвєєва М.П. 13

Мещеряков О.І. 106, 109

Миронова С.П. 13

Мікляєва Н. 209

Нейман Л.В. 88, 86

Нікольська О. 233

Озерянська Г.О. 7

Орфінська В.К. 202, 213

Павлов І. 210

Певзнер М.С. 45

Попова К.Н. 7

Правдіна О. 180, 276

Преображенський Б.С. 86

Рау Ф. 180

Розенгард-Пупко Г. 187

Россолімо Г.І. 9

Рубінштейн С. 210

Семаго Н.Я. 71

Семенович А. 209

Семикова В.В. 13

Сечєнов І. 121

Симерницька Е.Г. 46

Синьов В.М. 67

Сироткін С. 109

Скороходова О.І. 108

Слєпович О. 232

Смалюга О.Н. 6

Соботович Є. 202, 204, 209, 213, 225, 228, 235, 246, 250

Соколянський І.П. 106, 109

Соколянський І.А. 108

Соловйова К.Н. 209

Співакова Л. 206

Стадненко Н.М. 67

Суворов О. 109

Сулліван А. 108

Сухарєва Г.Є. 45

Тарасевич В.А. 7

Тарасун В. 209, 225, 232

Тищенко В. 204, 213

Токарєв А.Є. 7

Трауготт Н. 211

Трофименко Л. 202, 213, 250

Ушакова Т. 111, 191

Ушинський К. 210

Хватцев М.Е. 99, 180

Хохліна О.П. 13

Цейтлін С. 191

Філічева Т. 202, 204, 211, 213, 226, 228, 241, 250

Чередніченко Н. 227

Чиркіна Г. 202, 209, 213, 226, 241

Шапиро С.Л. 99

Шахнарович А. 189

Шаховська С. 209

Швачкіна Н. 189

Шипіцина Л.М. 275, 276

Штерн В. 15

Шульженко Д. 233

Юртайкін В. 209, 211

Ярмаченко М.Д. 15

Яхонтова С.В. 99


Література

1. Абизов Р.А. Онкоотоларингологія: леції: навч. посіб. для лікарів інтернатів і курсантів вищ. мед закл. освіти ІІІ –


ІV рівнів акредитації / Р.А Абизов. – К. : Книга плюс, 2001. – 267 с.

2. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой период). / Е.Ф. Архипова. – М. : Просвещение, 1989. – 234 с.

3. Аутизм. Методы лечения тяжелого психического отклонения // Азбука здоровья. – 2002. №5. – С. 23 – 24.

4. Бадалян Л.О. Детские церебральные параличи. / Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, О.В. Тимонина. – К. : Здоровья, 1988. – 327 с.

5. Большой толковый психологический словарь / [Авт.- уклад. Ребер А. : в 2 т. ]. – М., 2000.

6. Боскис Р.М. Аномальные дети / Р.М. Боскис // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия. – Т. 1. – М. : Высш. шк.; изд-во МГУ, 2002. – С. 437 – 464.

7. Боскис Р.М. Основы компенсации дефектов у аномальных детей / Р.М. Боскис, Р.Е. Левина // Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия. – Т. 1. – М. : Высш. шк.; Изд-во МГУ, 2002. – С. 465 – 487.

8. Боскис Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха. / Р.М. Боскис. – М., 1987.

9. Бурлакова М. К. Коррекцонно-педагогическая работа при афазии / М.К. Бурлакова. – М. : Просвещение, 1992.

10. Бурлакова М.К. Речь и афазия / М.К.Бурлакова. – М. : Медицина, 1997.

11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К. : Здоровье, 1989. 89 с.

12. Вансовская Л.И. Устранение нарушения речи при врожденных расщелинах неба / Л.И. Вансовская. – СПб. : Гиппократ, 2000. – 132 с.

13. Ваньє Ж. Бути людиною. / Ж. Ваньє. – Л.; К., 2000.

14. Василенко Ю.С. Голос. Фониартрические аспекты / Ю.С. Василенко. – М. : Энергоиздат, 2002. – 480 с.

15. Виготський Л.С. Основні проблеми дефектології /
Л.С. Виготський // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 4 –19.

16. Выготский Л.С. Проблема обучения и развития в школьном возрасте: Хрестоматия по психологии / Выготский Л.С. – М. : Просвещение, 1987. – 381 с.

17. Выготский Л.С. Проблемы развития психики /
Л.С. Выготский // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия. – Т. 1. – М. : ЧеРо: Высш. шк.; Изд-во МГУ,
2002. – С. 10 – 22.

18. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5: основы дефектологии. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С. 7.

19. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5: основы дефектологии. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С. 181 – 182.

20. Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. – Т. 3: проблемы развития психики. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С.31.

21. Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. – Т. 3: проблемы развития психики. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С.36.

22. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. основы дефектологии / Л.С. Выготский. [Под ред. Т.А. Власовой]. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 5. – 368 с.

23. Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. Проблемы развития психики / Л.С.Выготский. [Под ред. А.М. Матюшкина]. – М. : Педагогика, 1983. – Т.3. – 368 с.

24. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия. – М. : Академия, 2001. – 368 с.

25. Волкова Л.С. Выявление и коррекция нарушений речи у слепых и слабовидящих детей. / Л.С. Волкова. – Л., 1982.

26. Волкова Л.С. Логопедия / Л.С. Волковой. – М. : Владос, 1989. – 680 с.

27. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / В.В. Воронкова. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 416 с.

28. Гилберт К. Аутизм. Медицинские и педагогические аспекты. / К. Гилберт, Т. Питерс. – СПб., 1998.

29. Гордеев В. Методы исследования развития ребенка: качество жизни (QOL) – новый инструмент оценки развития детей / В. Гордеев, Ю. Александрович. – СПб. : Речь, 2001 – 200 с.

30. Григоренко Н.Ю. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции / Н.Ю. Григоренко, М.Л. Синява // Дефектология. – 2000. – №4. – С. 22 – 31.

31. Гриншпун В.М. Классификация нарушений речи. Логопедия / В.М. Гриншпун; под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской // – М., 1998. – С. 55 – 70.

32. Грэндин Т. Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма / Т. Грэндин, М. Скариано; [ пер. с англ.


Н.Л. Холмогоровой]. – М., 1999.

33. Детский аутизм. Хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед., психол. и мед. учеб. заведений / [Сост. Л.М. Шипицына]. – Санкт-Петербург, 2001.

34. Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилитационной диагностики / В.А. Козявкин, М.А. Бабадаглы, С.К. Ткаченко и др. – Л. : Медицина мира, 1999. – 312 с.

35. Дефектологический словарь [Уклад. А.И. Дьячков]. – М. : „Педагогика”, 1970. – 503 с.

36. Дубиніна Є.А. Методики до – та післяопераційного логопедичного навчання дітей із вродженими нерозщеннями піднебіння / Є.А. Дубиніна // Дефектологія. – 1999. № 2.

37. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Г.М. Дульнев. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с.

38. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь. / М.И. Дьяченко. – Мн., 1998.

39. Жук Т.В. Перелік документації логопеда / Т.В. Жук, Н.А. Соколенко // Дефектологія. – 1996. №1. – С. 58 – 63.

40. Захаров А. И. Своеобразие психического развития детей / А.И. Захаров // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 93 – 129.

41. Иванов Е.С. Детский аутизм: диагностика и коррекция. / Е.С. Иванов, Л.Н. Демьянчук, Р.В. Демьянчук. – СПб., 2004.

42. Ипполитова М.В. Воспитание детей с церебральным параличем в семье. / М. В. Ипполитова – М. : Просвещение, 1980. – 53 с.

43. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д.Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2003. – 391 с.

44. Карвасарская И. Б. В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми. / И. Б. Карвасарская. – М., 2003.

45. Катпаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика / А.А. Катпаева, Е. Л. Стребелева. – М. : Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. – 208 с.

46. Ковалёв В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков / В.В. Ковалив. – М. : Медицина, 1985.

47. Кольцова М.М. Медлительные дети / М.М. Кольцова. – СПб. : Речь, 2003. – 94 с.

48. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушение и патологии психики / Р. Комер. – СПб., 2002.

49. Конопляста С.Ю. Вроджені щілини піднебіння та їхній вплив на психофізичний розвиток дитини / С.Ю. Конопляста // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ


ім М.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 1. – 193 с.

50. Коробейников И.А. Психологическая диагностика психического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста / И.А. Коробейников, Л.Н. Поперечная // Журн. невропатол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 1981.– №3. – С. 370 – 374.

51. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2002. – 992 с.

52. Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии / Л.В. Кузнецова. – М. : Издат. центр: "Академия", 2002. – 480 с.

53. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2003.

54. Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма / К.С. Лебединская, О.С. Никольская. – М., 1991.

55. Лебединский В.В. Классификация психического дизонтогенеза / В.В. Лебединский // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 250 – 257.

56. Лебединский В.В. Общие закономерности психического дизонтогенеза / В.В. Лебединский // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 129 – 149.

57. Лебединський В.В. Розлади психічного розвитку у дітей // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 18 – 29.

58. Липа В.Л. Психологические основы педагогической коррекции / В.Л. Липа. – Славянск, 2001. – 232 с.

59. Литвак А.Г. Тифлопсихологія. / А.Г. Литвак. – М., 1985.

60. Личко А.Е. Акцентуации характера как преморбидный тип / А.Е. Личко // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 302 – 333 .

61. Логопедія / [В.В. Тарасун, С.Ю. Конопляста, В.О. Кондратенко та ін.]; за ред. М.К. Шеремет. – [ 2-е вид.]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

62. Лопатина Л.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (Коррекция стертой дизартрии) / Л.В. Лопатина, Н.В.Серебрякова. – СПб., 2001. – С. 9 – 19, 109 – 116.

63. Лубовський В.І. Психологічні проблеми діагностики аномального розвитку дитини / В.І. Лубовський // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 4 – 17.

64. Лубовский В.И. Психологические проблемы аномального развития детей / В.И. Лубовский. – М. : Педагогика, 1989. – 104 с.

65. Лубовский В. И. Специальная психология / В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева. – М. : Академия, 2005. – 464 с.

66. Лурия А.Р. Мозґ и психические процессы. / А.Р. Лурия – М., 1970.

67. Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутистичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М., 2000.

68. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. Мамайчук – СПб. : Речь, 2003. – 400 с.

69. Мастюкова Е.М. Двигательные нарушения и их оценка в структуре аномального развития / Е.М. Мастюкова. // Дефектология. – 1987. – №3. – С. 3 – 9.

70. Матвєєва М.П. Корекційна робота у системі осві­ти дітей з вадами розумового розвитку. / М.П. Матвєєва, С.П. Миронова. – Кам'янець-Поділ. : Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2005. – 164 с.

71. Матвєєво М.П. Спеціальна психологія. Тексти: Ч. 1. / М.П. Матвєєва, С.П. Миронова. – Кам'янець-Поділ. : Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 1999. – 158 с.

72. Матвєєво М.П. Спеціальна психологія. Тексти: ч. 2 / М.П. Матвєєва, С.П. Ми­ронова. – Кам'янець-Поділ. : Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2001. – 142 с.

73. Миккин Х. Цели, процессы и методы видеотренинга руководителей / Х. Миккин // Человек, общение и живая среда. – Таллин, 1986.

74. Навчання і виховання учнів 1-го классу. Метод посіб. для вчителів / Уклад. О.Я. Савченко. К. : Почат. шк., 2002.

75. Назарович В. Схеми психолого-педагогічних характеристик / В. Назарович, С. Тарасюк. – Рівне : Принт Пауз, 2003. – 56 с.

76. Никифоров Г.С. Психология здоров’я. / Г.С. Никифоров. – Спб. : Питер, 2002.

77. Никольская О.С. Аутистичный ребенок: пути помощи / О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг – М., 1997.

78. Никольская И.М. Психологическая защита у детей. / И.М. Никольская, Р.М. Грановская – Спб. : Речь, 2000.

79. Обухівська А.Г. Соціальна роль логопеда в системі надання допомоги населенню / А.Г. Обухівська // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – Вип 1. – С. 56 – 59.

80. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: [навчальний посібник] / К.О. Островська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 110 с.

81. Петрова В.Г. Психология умственно отсталого школьника / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М. : Академия, 2002. –
160 с.

82. Пінчук Ю.В. Основи методики виховання правильної вимови звука при дислалії / Ю.В.Пінчук // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. праць. – К., 2000. С. 43 – 49.

83. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию: книга для педагогов-дефектологов / Питерс Т.; [пер. с англ. М.М. Щербаковой]; под науч. ред. Л.М. Шипицыной, Д.Н. Исаева. – М., 2002.

84. Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкіль­ного віку. – К. : ТОВ "ЛДЛ", 2000. – 120 с.

85. Радченко М.І. Особистісні риси батьків, які виховують розумово відсталу дитину / Радченко М.І. // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірн. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. – 2002. – Т. 4, ч. 3.

86. Романчук О. Дорога любові / О. Романчук. – Л., 2001.

87. Семаго Н.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго – М. : АРКТИ, 2000. – 208 с.

88. Семенова К.А. Восстановление лечения больных с резидуальной стадией церебрального паралича / К.А. Семенова. – М. : Антидор , 1999.

89. Семенова К.А. Детские церебральные параличи. /
К.А. Семенова. – М. : Просвещение, 1968. – 258 с.

90. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте / А.В. Семенович. – М. : Академия, 2002.

91. Сергєєва І.В. Логопедична допомога в системі освіти України / І.В. Сергєєва // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім М.П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 81 – 83.

92. Синьов В.М. Основи дефектології. / В.М. Синьов,


Г.М. Коберник. – К. : Вища школа, 1994. с. 28-39.

93. Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова,


В.М. Холмогорова – М. : ВЛАДОС, 2003. – 160 с.

94. Сорокин В.М. Специальная психология / В.М. Сорокин – СПб. : Речь, 2004. – 216 с.

95. Спеціальна педагогіка: понятійно-термінологічний словник / [Ред-упоряд. В.І. Бондарь]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.

96. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста [Под ред. С.Ю. Циркина]. – СПб. : Издательство «Питер», 2000.

97. Стадненко Н.М. Нариси з олігофренопсихології / Н.М. Стадненко, М.П. Матвєєва, А.Г. Обухівська – Кам'янець-Подільський : Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2002. – 200 с.

98. Стребелева Е.А. Специальная дошкольная педагогика / Е.А. Стребелева. – М. : Издат. центр "Академия", 2001. – 312 с.

99. Тарасун В.В. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушенням мовленнєвого розвитку / В.В. Тарасун // Дефектологія. – 2000. № 2. – С. 2 – 10.

100. Филичева Т. Б. Логопедическая робота в специальном детском саду. / Т.Б. Филичева, Н.А.Чевелева. – М., 1987.

101. Хохліна О.П. Підготовка розумово відсталої дитини до навчання в школі / О.П.Хохліна // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам. – К. : Наук, світ, 2005. – С. 163 – 184.

102. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямо­ваності трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О.П. Хохліна – К. : Педагогічна думка, 2000. – 288 с.

103. Хохліна О.П. Розумово відстала дитина / О.П. Хохліна // Діти з особливими по­требами : поради батькам. – К. : Наук, світ, 2004. – С. 151 – 169.

104. Худик В.А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и коррекции аномального развития личности. (На материале исследования детей и подростков) / В.А. Худик. – СПб. : Образование, 2000.

105. Цветкова Л.С. Афазиология – современные проблемы и пути их решения / Л.С. Цветкова. – М., 2002.

106. Шеремет М.К. Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови / М.К. Шеремет // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 1.

107. Шеремет М.К. Сучасні комп’ютерні технології у логопедичній роботі / М.К. Шеремет, Г. Загорська // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 183 – 192.

108. Шеремет М.К. Прогнатія, її причини та вплив на вимову / М.К. Шеремет, В.О. Кондратенко // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – с. 87 – 93.

109. Шеремет М. К. Формування усного зв’язного висловлювання у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / М.К. Шеремет, І.В. Сергєєва // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 100 – 106.

110. Шипицина Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. /Л.М. Шипицина, А.А. Хилько,


Ю.С. Галлямова и др. – СПб. : Речь, 2003. – 240 с.

111. Шипицина Л. М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта /


Л. М. Шипицина. – СПб. : Речь, 2005. – 477 с.

112. Эйдинова М.Б. Детские церебральные параличи и пути их преодоления. / М.Б. Эйдинова, О.В. Правдина, Е.Н. Винарская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 215 с.

113. Юрьев В.В. Рост и развитие ребенка / В.В. Юрьев, А.С. Симаходский, Н.Н. Воронович, М.М. Хомич. – СПб. : Питер, 2003. – 272 с.

114. Ярмаченко Н.Д. Проблема компенсации глухоты. / Н.Д. Ярмаченко. – К., 1976. С. 148 – 164.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Боскис Р. М. Аномальные дети / Р. М. Боскис // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия. – Т. 1. – М.: Высш. шк.; изд-во МГУ, 2002. – С. 437– 464.

2. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика личности. – К. : Здоровье, 1989. 89 с.

3. Виготський Л.С. Основні проблеми дефектології / Л.С.Виготський // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 4 – 19.

4. Волкова Л. С. Логопедия / Л. С. Волковой. – М. : Владос, 1989. – 680 с.

5. Логопедія / [В. В.Тарасун, С. Ю. Конопляста, В. О. Кондратенко та ін.]; за ред. М. К. Шеремет. – [ 2-е вид.]. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.

6. Матвєєва М. П. Корекційна робота у системі осві­ти дітей з вадами розумового розвитку./ М. П. Матвєєва, С. П. Миронова. – Кам'янець-Поділ.: Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2005. – 164 с.

7. Матвєєвої М. П. Спеціальна психологія. Тексти: ч. 1. / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова. – Кам'янець-Поділ.: Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 1999. – 158 с.

8. Матвєєвої М. П. Спеціальна психологія. Тексти: ч. 2 / М. П. Матвєєва, С. П. Ми­ронова. – Кам'янець-Поділ.: Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2001. – 142 с.

9. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги: [навчальний посібник] / К. О. Островська. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 110 с.

10. Синьов В.М. Основи дефектології. / В.М. Синьов, Г.М.Коберник. – К. : Вища школа, 1994. с. 28-39.

11. Сорокин В. М. Специальная психология / В. М. Сорокин – СПб. : Речь, 2004. – 216 с.

12. Спеціальна педагогіка: понятійно-термінологічний словник / [Ред-упоряд. В. І. Бондарь]. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.

13. Стадненко Н. М. Нариси з олігофренопсихології /


Н. М. Стадненко, М. П. Матвєєва, А. Г. Обухівська – Кам'янець-Подільський : Інформ.-вид. відділ Кам'янець-Подільськ. держ. ун-ту, 2002. – 200 с.

14. Тарасун В. В. Концепція державного стандарту освіти учнів з порушенням мовленнєвого розвитку / В.В.Тарасун // Дефектологія. – 2000. № 2. – С. 2 – 10.

15. Хохліна О. П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямо­ваності трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / О. П.Хохліна – К. : Педагогічна думка, 2000. – 288 с.

16. Эйдинова М. Б. Детские церебральные параличи и пути их преодоления. / М. Б. Эйдинова, О. В. Правдина, Е. Н. Винарская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 215 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Абизов Р. А. Онкоотоларингологія: леції: навч. посіб. для лікарів-інтернатів і курсантів вищ. мед закл. освіти ІІІ –


ІV рівнів акредитації / Р.А. Абизов. – К.: Книга плюс, 2001. – 267 с.

2. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой период). / Е. Ф.Архипова. – М.: Просвещение, 1989. – 234 с.

3. Аутизм. Методы лечения тяжелого психического отклонения //Азбука здоровья. – 2002. №5. – С. 23 – 24.

4. Бадалян Л. О. Детские церебральные параличи. /


Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина. – К. : Здоровья, 1988. – 327 с.

5. Большой толковый психологический словарь / [Авт.- уклад. Ребер А.: в 2 т. ]. – М., 2000.

6. Боскис Р. М. Основы компенсации дефектов у аномальных детей / Р. М. Боскис, Р. Е. Левина // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия. – Т. 1. – М. : Высш. шк.; Изд-во МГУ, 2002. – С. 465 – 487.

7. Боскис Р. М. Учителю о детях с нарушениями слуха. /


Р. М. Боскис. – М., 1987.

8. Бурлакова М. К. Коррекционно-педагогическая работа при афазии / М. К.Бурлакова. – М. : Просвещение, 1992.

9. Бурлакова М. К. Речь и афазия / М. К.Бурлакова. – М. : Медицина, 1997.

10. Вансовская Л. И. Устранение нарушения речи при врожденных расщелинах неба / Л.И. Вансовская. – СПб. : Гиппократ, 2000. – 132 с.

11. Ваньє Ж. Бути людиною. / Ж. Ваньє. – Л.; К., 2000.

12. Василенко Ю. С. Голос. Фониартрические аспекты / Ю. С. Василенко. – М. : Энергоиздат, 2002. – 480 с.

13. Виготський Л.С. Основні проблеми дефектології / Л.С.Виготський // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 4 –19.

14. Выготский Л.С. Проблема обучения и развития в школьном возрасте: хрестоматия по психологии / Выготский Л.С. – М. : Просвещение, 1987. – 381 с.

15. Выготский Л.С. Проблемы развития психики / Л.С. Выготский // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия. – Т. 1. – М. : ЧеРо: Высш. шк.; Изд-во МГУ, 2002. –
С. 10 – 22.

16. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5: лсновы дефектологии. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С. 7.

17. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5: основы дефектологии. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С. 181 – 182.

18. Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. – Т. 3: проблемы развития психики. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С.31.

19. Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. – Т. 3: проблемы развития психики. / Л.С. Выготский – М. : Педагогика, 1983. – С.36.

20. Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. основи дефектологии / Л. С.Выготский [Под ред. Т.А. Власовой]. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 5. – 368 с.

21. Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. проблеми развития психики / Л.С. Выготский [Под ред. А.М. Матюшкина]. – М. : Педагогика, 1983. – Т.З. – 368 с.

22. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия. – М. : Академия, 2001. – 368 с.

23. Волкова Л. С. Выявление и коррекция нарушений речи у слепых и слабовидящих детей. / Л. С.Волкова. – Л., 1982.

24. Волкова Л. С. Логопедия / Л. С. Волковой. – М. : Владос, 1989. – 680 с.

25. Воронкова В. В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / В. В. Воронкова. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 416 с.

26. Гилберт К. Аутизм. Медицинские и педагогические аспекты. / К. Гилберт, Т. Питерс. – СПб., 1998.

27. Гордеев В. Методы исследования развития ребенка: качество жизни (QOL) – новый инструмент оценки развития детей / В. Гордеев, Ю. Александрович. – СПб.: Речь, 2001 – 200 с.

28. Григоренко Н. Ю. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции / Н. Ю. Григоренко, М. Л.Синява // Дефектологія. – 2000. – №4. – С. 22-31.

29. Гриншпун В. М. Классификация нарушений речи. Логопедия / В. М. Гриншпун; под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской // – М., 1998. – С. 55 – 70.

30. Грэндин Т. Отворяя двери надежды. Мой опыт преодоления аутизма / Т. Грэндин, М.Скариано; [пер. с англ.


Н. Л. Холмогоровой]. – М., 1999.

31. Детский аутизм. Хрестоматия: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед., психол. и мед. учеб. заведений / [Сост.


Л. М. Шипицына]. – СПб., 2001.

32. Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилитационной диагностики / В. А. Козявкин, М. А. Бабадаглы, С. К. Ткаченко и др. – Л. : Медицина миру, 1999. – 312 с.

33. Дефектологический словарь [Уклад. А.И. Дьячков]. – М. : „Педагогика”, 1970. – 503 с.

34. Дубиніна Є. А. Методики до – та післяопераційного логопедичного навчання дітей із вродженими нерозщеннями піднебіння / Є. А. Дубиніна // Дефектологія. – 1999. № 2.

35. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе / Г. М. Дульнев. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с.

36. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь. / М. И. Дьяченко. – Мн., 1998.

37. Жук Т. В. Перелік документації логопеда / Т. В. Жук, Н. А. Соколенко // Дефектологія. – 1996. №1. – С. 58 – 63.

38. Захаров А. И. Своеобразие психического развития детей / А. И. Захаров // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 93 – 129.

39. Иванов Е. С. Детский аутизм: диагностика и коррекция. / Е. С. Иванов, Л. Н. Демьянчук, Р. В. Демьянчук. – СПб., 2004.

40. Ипполитова М. В. Воспитание детей с церебральным параличем в семье. / М. В. Ипполитова – М. : Просвещение, 1980. – 53 с.

41. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д. Н. Исаев. – СПб.: Речь, 2003. – 391 с.

42. Карвасарская И. Б. В стороне. Из опыта работы с аутичными детьми. / И. Б. Карвасарская. – Москва, 2003.

43. Катпаева А. А. Дошкольная олигофренопедагогика / А. А. Катпаева, Е. Л. Стребелева. – М. : Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. – 208 с.

44. Ковальцов В. В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков / В. В. Ковальов. – М. : Медицина, 1985.

45. Кольцова М. М. Медлительные дети / М. М. Кольцова. – СПб. : Речь, 2003. – 94 с.

46. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушение и патологии психики / Р. Комер. – СПб., 2002.

47. Конопляста С. Ю. Вроджені щілини піднебіння та їхній вплив на психофізичний розвиток дитини / С. Ю. Конопляста // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ
ім М. П.Драгоманова, 2001. – Вип. 1. – 193 с.

48. Коробейников И. А.. Психологическая диагностика психического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста / И. А. Коробейников, Л. Н. Поперечная // Журн. невропатол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. – 1981.– №3. – С. 370 – 374.

49. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2002. – 992 с.

50. Кузнецова Л. В. Основы специальной психологии / Л. В. Кузнецова. – М. : Издат. центр: "Академия", 2002. – 480 с.

51. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2003.

52. Лебединская К. С. Диагностика раннего детского аутизма / К. С. Лебединская, О. С. Никольская. – М., 1991.

53. Лебединский В. В. Классификация психического дизонтогенеза / В. В. Лебединский // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 250 – 257.

54. Лебединский В. В. Общие закономерности психического дизонтогенеза / В. В. Лебединский // Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 129 – 149.

55. Лебединський В. В. Розлади психічного розвитку у дітей // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 18 – 29.

56. Липа В. Л. Психологические основы педагогической коррекции / В. Л. Липа. – Славянск, 2001. – 232 с.

57. Литвак А. Г. Тифлопсихологія. / А.Г.Литвак. – М., 1985.

58. Личко А. Е. Акцентуации характера как преморбидный тип / А. Е. Личко //Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития. – СПб. : Питер, 2001. – С. 302 – 333 .

59. Лопатина Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (Коррекция стертой дизартрии) / Л. В. Лопатина, Н. В.Серебрякова. – СПб., 2001. – С. 9 – 19, 109 – 116.

60. Лубовський В. І. Психологічні проблеми діагностики аномального розвитку дитини / В. І. Лубовський // Спеціальна психологія. Тексти. – Ч. І. – Кам’янець-Подільський, 1999. –


С. 4 – 17.

61. Лубовский В.И. Психологические проблемы аномального развития детей / В.И.Лубовский. – М. : Педагогика, 1989. – 104 с.

62. Лубовский В. И. Специальная психология / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева. – М. : Академия, 2005. – 464 с.

63. Лурия А. Р. Мозґ и психические процессы. / А.Р. Лурия - М., 1970.

64. Лютова Е. К. Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутистичними детьми / Е. К. Лютова, Г. Б. Монина. – М., 2000.

65. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии / И. Мамайчук – СПб. : Речь, 2003. – 400 с.

66. Мастюкова Е. М. Двигательные нарушения и их оценка в структуре аномального развития / Е. М. Мастюкова. // Дефектология. – 1987. – №3. – С. 3 – 9.

67. Миккин Х. Цели, процессы и методы видеотренинга руководителей / Х. Миккин // Человек, общение и живая среда. – Таллин, 1986.

68. Навчання і виховання учнів 1-го классу. Метод посіб. для вчителів / уклад. О. Я. Савченко. К. : Почат. шк., 2002.

69. Назарович В. Схеми психолого-педагогічних характеристик / В. Назарович, С. Тарасюк. – Рівне: Принт Пауз, 2003. – 56 с.

70. Никифоров Г. С. Психология здоров’я. / Г. С. Никифоров. – Спб. : Питер, 2002.

71. Никольская О. С. Аутистичный ребенок: пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг – М., 1997.

72. Никольская И. М. Психологическая защита у детей. / И. М.Никольская, Р. М. Грановская – Спб. : Речь, 2000.

73. Обухівська А. Г. Соціальна роль логопеда в системі надання допомоги населенню / А. Г.Обухівська // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. – вип 1. – С. 56 – 59.

74. Петрова В. Г. Психология умственно отсталого школьника / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М. : Академия, 2002. –
160 с.

75. Пінчук Ю. В. Основи методики виховання правильної вимови звука при дислалії / Ю. В.Пінчук // Педагогіка та методика спеціальні: Зб. наук. праць. – К., 2000. С. 43 – 49.

76. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию: книга для педагогов-дефектологов / Питерс Т.; [пер. с англ. М. М. Щербаковой]; под науч. ред. Л. М. Шипицыной, Д. Н. Исаева. – М., 2002.

77. Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкіль­ного віку. – К. : ТОВ "ЛДЛ", 2000. – 120 с.

78. Радченко М. І. Особистісні риси батьків, які виховують розумово відсталу дитину / Радченко М. І. // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірн. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., – 2002. – Т. 4, ч. 3.

79. Романчук О. Дорога любові / О. Романчук. – Львів, 2001.

80. Семаго Н. Я. Проблемные дети: основи диагностической и коррекционной работы психолога / Н. Я. Семаго, М. М. Семаго – М. : АРКТИ, 2000. – 208 с.

81. Семенова К. А. Восстановление лечение больных с резидуальной стадией церебрального паралича / К. А. Семенова. – М. : Антидор , 1999.

82. Семенова К. А. Детские церебральные параличи. / К. А.Семенова. – М. : Просвещение, 1968. – 258 с.

83. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте / А. В. Семенович. – М. : Академия, 2002.

84. Сергєєва І. В. Логопедична допомога в системі освіти України / І. В. Сергєєва // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 81 – 83.

85.Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова,


В. М. Холмогорова – М. : ВЛАДОС, 2003. – 160 с.

86. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста [Под ред. С. Ю. Циркина]. – Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 2000.

87. Филичева Т. Б. Логопедическая робота в специальном детском саду. / Т. Б. Филичева, Н. А.Чевелева. – М., 1987.

88. Хохліна О. П. Підготовка розумово відсталої дитини до навчання в школі / О. П.Хохліна // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам. – К. : Наук, світ, 2005. – С. 163 – 184.

89. Хохліна О. П. Розумово відстала дитина / О. П. Хохліна // Діти з особливими по­требами: поради батькам. – К. : Наук, світ, 2004. – С. 151 – 169.

90. Худик В. А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и коррекции аномального развития личности (на материале исследования детей и подростков) / В. А. Худик. – Санкт-Петербург : Образование, 2000.

91. Цветкова Л. С. Афазиология – современные проблемы и пути их решения / Л. С. Цветкова. – М., 2002.

92. Шеремет М. К. Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови / М. К. Шеремет // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 1.

93. Шеремет М. К. Сучасні комп’ютерні технології в логопедичній роботі / М. К. Шеремет, Г.Загорська // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 183 – 192.

94. Шеремет М. К. Прогнатія, її причини та вплив на вимову / М. К. Шеремет, В. О. Кондратенко // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 87 – 93.

95. Шеремет М. К. Формування усного зв’язного висловлювання у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / М. К. Шеремет, І. В.Сергєєва // Педагогіка та методика спеціальні: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 100 – 106.

96. Шипицина Л. М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. /Л. М. Шипицина, А. А. Хилько,


Ю. С. Галлямова и др. – СПб. : Речь, 2003. – 240 с.

97. Шипицина Л. М. "Необучаемый" ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта /


Л. М. Шипицина. – СПб. : Речь, 2005. – 477 с.

98. Юрьев В. В. Рост и развитие ребенка / В. В. Юрьев, А. С. Симаходский, Н. Н. Воронович, М. М. Хомич. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с.

99. Ярмаченко Н. Д. Проблема компенсации глухоты. /
Н. Д. Ярмаченко. – К., 1976. С. 148-164.

Навчальне видання
Наталія Каут
ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ

ТА ЛОГОПЕДІЇ
Тексти лекцій

для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»,

«Психологія», «Практична психологія»,

«Соціальна педагогіка»
Редакційно-видавничий відділ

Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка
Головний редактор

Ірина Невмержицька
Редактор

Тетяна Івлєва
Технічний редактор

Роман Дмитришин
Коректор

Мар’яна Терес
Здано до набору 17. 02. 2011 р. Підписано до друку 07. 04. 2011 р. Формат 60х90/16. Папір офсетний. Гарнітура. Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 16,37. Зам. № 59

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12. 04. 2005 р.) 82100 Дрогобич, вул. І.Франка, 24, к.43,тел. 2 – 23 – 78.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка