Народна українська академія українська мова


Тема 2.4 Будова складного реченняСторінка16/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір3.78 Mb.
#396
ТипПротокол
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Тема 2.4 Будова складного речення

(порівняльний аналіз української та російської мов)


Питання, що виносяться на розгляд

1. Поняття про складне речення.

2. Засоби поєднання частин складного речення.

3. Основні типи складних речень.

4. Складне речення в російській та українській мовах.
Література

1. Брицин М. Я. Порівняльна граматика української і російської мов


/ М. Я. Брицин, М. А. Жовтобрюх, А. М. Майборода. – К.: Вища шк., 1978. – 272 с.

2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 132 – 140.

3. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2009. – С. 319–325.

4. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення: Навч. пос. / І. Б. Іванова – Х., 2007 – С. 330–332.

5. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Л.: ПАІС, 2007. – 224 с.

6. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. пос.


/ З. О.Мацюк, Н. І. Станкевич. – К., 2010. – С. 211–214.

7. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: Навч. пос. / За ред. Т.В. Симоненко. – К., 2010. – С. 168–171.

8. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник
/ К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2010. – 407 с.
Матеріали для самостійного вивчення

У структурі складного речення обох мов нема ніяких суттєвих відмінностей, крім відзначених уже для простого речення способів вираження означальних підрядних речень в українській мові, рівнозначних російським дієприкметниковим зворотам.

У російській літературній мові досить часто вживаються означення, висловлені активним дієприкметником із залежними від нього словами. Ці поширені означення – синтаксичні еквіваленти означальних підрядних речень. Наприклад: Мне захотело взглянуть на птицу, распевающую в чаще леса.
Або: Склоны гор, поросшие густым зеленым кустарником, выделялись среди руин татарского местечка.

Українська мова таких конструкцій уникає.

Російським дієприкметниковим зворотам в українській мові часто відповідають означальні підрядні речення зі сполучним словом що або який (яка, яке): Мені захотілось подивитись на пташку, що (яка) виспівує в лісовій гущавині. Або: Схили гір, зарослі густим зеленим чагарником, виділялися серед сірих руїн татарського містечка.

Конструкції із що, хто відповідають російським з который: Это тот самый студент, котрому я дал книгу. Це той самим студент, якому (що йому) я дав книгу. Мы уже прочитали ту литературу, которую вы нам рекомендовали (= рекомендованную вами). Ми вже прочитали літературу, яку (що) ви нам рекомендували (= рекомендовану вами). А все те, которые(=кто) не могли работать в поле, оставались смотреть за его хозяйством. А всі ті, хто (які) не міг робити в полі, залишилися доглядати господарство.

Займенники – сполучні слова який і котрий часто вживаються в реченнях додаткового типу: Я добре знаю, який він сміливий. Спитай, котрий з них за старшого...

Загальна структура складносурядиих речень у всіх східнослов'янських мовах однакова. У їхній будові спостерігаються лише деякі особливості, властиві окремим із цих мов, у використанні єднальних, протиставних і розділових сполучників, з допомогою яких компоненти складносурядного речення об'єднуються в одне синтаксичне ціле. Не всі однакові сполучники або їх відповідники характеризуються спільним стилістичним забарвленням, іноді спостерігається в них різна продуктивність, не завжди тотожні синонімічні відношення в системі сполучників сурядності окремих східнослов'янських мов.

Так, єднальний сполучник та в українській мові значно продуктивніший, ніж відповідний йому да в мові російській, і, крім того, вживання сполучника та стилістично не обмежене, тим часом як російський сполучник да і білоруський ды властиві лише мові фольклору та художньої літератури: укр. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів; рос. Сыпались звезды, да иглы звенели.В українській мові протиставний сполучник же, ж уживається набагато рідше, ніж у російській же та в білоруській жа: укр. Мірошник спить, вода ж біжить; рос. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину. Відповідно до російського сполучника же в українській мові здебільшого використовується синонімічний йому сполучник а: Товариші ставились до нього неприхильно, а солдати по-справжньому любили.

Приєднувальний зв'язок із відтінком несподіваності повідомлення, висловленого в другому реченні, в українській мові може виражатись за допомогою вживання сполучників коли і рідше аж; у російській мові відповідно використовується сполучення как вдруг, укр. Я йду лісом, коли біжить вовк; Сіли вечеряти, аж хтось у вікно стукає; рос. Сели ужинать, как вдруг кто-то в окно стучит.

У російській мові вживаються синонімічні розділові сполучники или (или – или) и либо (либо – либо), причому останній характеризується розмовним забарвленням: Или я совершенно ошибся в вас, или вы в состоянии выслушать правду. В українській мові ці сполучники передаються звичайно як або: Або розумне казати, або зовсім мовчати (Народна творчість).
Тема: Складне речення. Типи складних речень

Складне речення об’єднує кілька частин, еквівалентних простим реченням. Але, порівняно з простими реченнями, частини складного речення не мають свої інтонаційні особливості. Складні речення повніше передають думку, точніше виражають зв'язки між явищами.

В усному мовленні в складному реченні між його частинами, що мають свої синтаксичні центри, робляться, як правило, невеликі паузи, а на письмі звичайно ставляться коми.

Предикативні частини у складному реченні можуть об'єднуватися між собою різними зв'язками – як рівноправні і нерівноправні, за допомогою сполучників і без них. Цей зв'язок (між двома простими реченнями в складному) буває:

сурядний – за допомогою сполучників сурядності: Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів;

підрядний – за допомогою сполучників підрядності й сполучних слів (тобто відносних займенників та прислівників): Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити;

безсполучниковий – за допомогою лише інтонації: Переконатися пора: зробиш зло – не жди добра.

Залежно від того, як поєднані між собою прості речення (предикативні частини), складні речення поділяються на складносурядні, складнопідрядні, складні безсполучникові і складні синтаксичні конструкції (багатокомпонентні утворення з різними видами зв'язку).Особливості побудови складних речень

Складні речення не закріплюються за певними сферами мовлення, але активніше вони використовуються у книжних стилях – науковому, офіційно-діловому та художньому.

Відзначимо кілька видів помилок у побудові складних речень.

У складнопідрядних реченнях підрядна частина може займати будь-яку позицію щодо головної, порівняйте: Який би спосіб інформування не застосовувався, інформація про ціни на товари має бути доступною і достовірною; Інформація про ціни на товари, який би спосіб інформування не застосовувався, має бути доступною і достовірною. Інформація про ціни на товари має бути доступною і достовірною, який би спосіб інформування не застосовувався.

При розміщенні підрядного речення всередині головного, в останньому іноді спостерігається зміщення конструкції, тобто неузгодження окремих форм, наприклад: Головне, на чому наполягав доповідач, це на необхідності захисту прав споживачів; Найважливіше, на що ми повинні звертати увагу, це на підвищення якості продукції.

(Правильно: Головне, на чому наполягав доповідач, – це необхідність захисту прав споживачів; Найважливіше, на що ми повинні звертати увагу, – це підвищення якості продукції).

Серйозним недоліком є надмірне ускладнення речення підрядними, як-от: Зважаючи на те, що докази відповідача, що позивачка була прийнята на посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала обов’язки, не можуть бути взяті до уваги, оскільки це не пов’язано із звільненням позивачки з роботи, і керуючись ст. 310, 311 ЦПК України, судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити без зміни рішення Дарницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і виплату їй належної заробітної плати. Через нагромадження підрядних речень дуже важко зрозуміти, про що тут йдеться. Подібні конструкції повинні спрощуватися шляхом скорочення, поділу на кілька речень тощо: Докази відповідача, що позивачка була прийнята на посаду, якої немає в штатному розписі, і що вона несумлінно виконувала обов’язки, не можуть бути взяті до уваги, оскільки це не пов’язано із звільненням позивачки з роботи. Зважаючи на всі обставини і керуючись ст. 310, 311 ЦПК України, судова колегія у цивільних справах ухвалила залишити без зміни рішення Дарницького райсуду м. Києва про поновлення Кузьмук Л. О. на роботі і виплату їй належної заробітної плати.

Помилкою вважається використання як однорідних конструкцій підрядного речення і члена речення, наприклад: Ви повинні визначити вузькі місця у виробництві і чи поінформовані працівники про основну мету підприємства. Виправити речення можна двома способами: Ви повинні визначити, чи є вузькі місця у виробництві і чи поінформовані працівники про основну мету підприємства; Ви повинні визначити вузькі місця у виробництві і поінформованість працівників про основну мету підприємства.

Правки потребують речення з послідовним підпорядкуванням однотипних підрядних частин, наприклад: В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, що розташовуються просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо. Це речення включає 3 підрядні означальні речення, які вводяться за допомогою сполучного слова що. Речення звучатиме краще, якщо одне з підрядних речень замінимо дієприкметниковим зворотом, а друге – введемо за допомогою сполучного слова який: В указі роз’яснюється, що до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, розміщена на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, які розташовуються просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо. Можна також використати безсполучниковий зворот між першим і другим реченням: Указ роз’яснює: до зовнішньої реклами належить будь-яка реклама, що розміщується на окремих спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд тощо.

Необхідно правильно визначати місце підрядного речення, перевіряти, чи не виникає двозначності у сприйнятті фрази. Невдало побудоване, наприклад, таке речення: Міжнародна виставка «ЕКСПО-2000» відбулася в найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під девізом «Людина. Природа. Техніка», яка умовно підіб’є підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики. Редагуючи таке речення, необхідно поставити підрядне речення після означуваного слова (виставка, яка підіб’є…) або поділити складне речення на два прості: У найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під девізом «Людина. Природа. Техніка» відбулася Міжнародна виставка «ЕКСПО-2000», яка умовно підбила підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики; Міжнародна виставка «ЕКСПО-2000» відбулася в найбільшому виставковому центрі Європи в Ганновері (Німеччина) під девізом «Людина. Природа. Техніка». Вона умовно підбила підсумки досягнень людства за останнє тисячоліття в галузі виробництва, наукових досліджень, інформатики.

Підрядне речення не може виступати в ролі присудка двоскладного речення, наприклад: Самовільне підключення до електромережі – це коли електрична енергія споживається громадянами без укладення з електропостачальником договору.
Питання для самоконтролю
1. Чим складнопідрядне речення відрізняються від складносурядних?

2. Які є правила побудови складних речень?

3. Як залежить уживання розділових знаків у складному безсполучниковому реченні від смислових відношень між його частинами?
Тренувальні вправи

Вправа 1. Переклавши текст українською мовою, зробіть порівняльний аналіз синтаксичної будови складних речень російської та української мов.

Холмы все еще тонули в лиловой дали, и не было видноно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни доброго свежего звука, ни облачка.

Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпенье, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью — я, мол, готово—и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи .Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду.

У самой дороги вспорхнул стрепет. Мелькая крыльями и хвостом, он, залитый солнцем, походил на рыболовную блесну или на прудового мотылька, у которого, когда он мелькает над водой, крылья сливаются с усиками, и кажется, что усики растут у него и спереди, и сзади, и с боков...

(А. Чехов)

Вправа 2. Відредагуйте речення.

1. Не можна миритися з таким положенням справ, коли роботи виконуються наспіх, без врахування сучасних вимог. 2. На виробничій нараді обговорювалися запитання подальшого покращення якості випущеної продукції та чи немає можливості знизити собівартість. 3. Група робітників оглядають станок, приготований до відправки замовнику, який ними змонтовано з нових матеріалів. 4. Біля пам’ятника, який був відкритий нещодавно, завжди покладені квіти, які приносять діти та дорослі. 5. Усі, хто цікавляться театром, знають ім’я Олексія Бахрушина засновника музея історії театра. 6. У листі йшлася мова, що в місто їде ревізор, яким керує Сквозник-Дмухановський. 7. Останнє, про що я скажу, це про перевитрату коштів.


8. Письменник зрозумів, що Булька бігла за ним 20 верстов і який відданий друг у нього є. 9. Щоб написати твір, викладач розповіла нам про план укладання роботи. 10. Уже смеркаючись, ми дісталися моєї малої батьківщини – Канева. 11. Незважаючи на пізню годину, брат продовжував працювати.
12. Ми проводимо доволі різносторонню программу по інформуванню населення про положення даного виду тварин у природі.

Вправа 3. Перепишіть речення, розставте пропущені розділові знаки.

1. Мене цікавить не як це сталося а які можливі наслідки цього факту.


2. На морі ставало темно тому що з берега насувала важка чорна хмара.
3. Добре було б коли б саме тепер хтось заглянув до нас в гості чи хоча б мама почала співати. 4. Неприємно коли п’явка впивається в жижку чи коли гавкають на тебе чужі пси або гуска сичить коло ніг. 5. Певно не забула того що якби дід Улас не прибіг то пропала б. 6. Скирта вже потемніла від негоди та коли станеш виривати солому лаштуючи для себе затишне кубло вона дихне тобі в обличчя стужавілими і злежаними пахощами осені. 7. Цар Микола волю приспав а щоб збудить хиренну волю треба миром громадою обух сталить. 8. З одного боку весь час пильнуй щоб на тебе турки й татари не наскочили а з другого боку щоб поляки не задушили. 9. Я люблю їхати на поле тоді як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями коли обважнілі колоски черкаються об голову об вуха коли ниви поцяцьковані синіми волошками та червоними маками. 10. У дворі здіймається такий неймовірний галас наче тут завалився будинок або трапилось ще щось страшніше. 11. Коли він торкався до струн скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика. 12. Поява їх викликала загальний шепіт між громадою а коли вони наблизилися все стихло. 13. Він знав одне що десь там за лиманом тече ріка велика Борисфен. 14. Коли не згодиться на мир ми знов у бій.

Вправа 4. Установіть тип синтаксично-смислових відношень між частинами безсполучникових речень. Зясуйте, який розділовий знак потрібно між ними поставити.

1. Батюшка обiцяв церква помагатиме. 2. Розплющила очi i здивувалась на долiвцi вже грався сонячний зайчик. 3. Перед тим прийшла чутка цар готує крiпакам волю. 4. Мати каже хочуть одiбрати землю в багатiїв i оддати бiдним. 5. У сiнях сердито бубонiв Кузьма його бас часто переривав якийсь iнший неприємний голос. 6. Минеш сусiдський город скотишся похилим пагорбом у долину перепливеш рiчку перед тобою зав’юниться кривульчаста стежка аж до хати дядька Кузьми. 7. Матвiй торiк хвалився їздив у Рясне. 8. Несподiвана поява Грабовських зворушила Гервасiя його щоки зашарiлися. 9. Джмелик глянув на нього i в ту ж хвилю вiдвiв погляд Оксеновi очі дивилися на нього запитливо але спокiйно. 10. Вiн видно тiльки-но зайшов знадвору вуха горiли як стручки перцю. 11. Але очі росiянина залишились такими ж в них так i бурлила вiдчайдушнiсть білі зуби смiялись а жилава рука гралась парабелумом. 12. I раптом дзеленькнули у вiкнах шибки i нашорошилися стрiхи сильний далекий вибух вирвав iз пожежi цiлий стовп іскор. 13. Оксен стоїть у тiсному коридорчику свiчки-плошки вихитують язичками темляк пiтнiє від тепла.


14. Раптом чоловiк насторожується з бiлої мли почулося коняче хропіння.

Вправа 5. Визначте вид підрядного речення; поставте розділові знаки; вибір знака поясніть.

1. Автор управлінського документа юридична особа тому виклад тексту проводиться від третьої особи однини чи множини. 2. Оформляючи документ слід пам'ятати що автор його установа підприємство особа є юридичною особою. 3.Втілюючи закон про мови у повсякденне життя й пам'ятаючи що мовою актів органів державної влади державного управління мовою справочинства за статтею Конституції України є державна українська мова ставимо за мету допомогти студентам слухачам службовцям засвоїти термінологію документування ознайомити з єдиними вимогами щодо оформлення ділових паперів. 3.Текст документа що складається з двох частин або зі вступу доказів висновків завершальної частини вважається повним коли його зміст розкриває всі обставини справи. 5.Значну частину ділових документів оформляють на бланках фр. blank білий аркуш паперу з друкованим заголовком установи підприємства організації призначений для укладання документів за певною формою на яких проставляють їхній номер і дату видачі.


Контрольні завдання
Вправа 1. Відредагуйте перекладені речення. Поясніть причини допущених помилок у синтаксичному оформленні речень.

1. В останньому університетському збірнику, у першому його розділі, розміщено статтю доцента ЧНУ О. Бойченка, де йдеться... 2. Не дивлячись на обмежене фінансування до 600-річчя м.Чернівців, мерія активно проводить роботи по реконструкції старої частини міста. 3. По закінченні навчання студенти проходитимуть виробничу перекладацьку практику. 4. Було досягнуто високого рівня якості продукції, спланованого нашим підприємством. 5. Ми, на нашому підприємстві «Трембіта», можемо розраховувати лише на свої особисті сили. 6. У виступі міністра висвітлювалося його бачення шляхів реформи освіти. 7. Студенти навчалися у просторій аудиторії, яку переобладнали.


8. Саме в дослідженні «Дискурс модернізму в українській літературі» прозвучала «крамольна» думка, яка збурила пристрасті не тільки
у літературних колах, але й спровокувала дискусію у стінах парламенту.

Вправа 2. Відредагуйте речення, замінивши ненормативні дієприкметникові форми.

1. Зовні співпадаючі перехідні лексеми належать до різних лексико-семантичних груп. 2. Ведучими засобами є ті, що відображають невловиме почуття прекрасного. 3. Архаїчне забарвлення передається варіантними відповідниками, маючими таке ж стилістичне забарвлення. 4. Джерелом філософського тексту є автор, виступаючий водночас і як індивідуальність і як послідовник досвіду. 5. Раптово виникаюче багатство емоційних засобів, включаючи ненормативну лексику, якщо під час дискусії розпалюється конфлікт. 6. Перекладачам, вступаючим сьогодні в професійну діяльність, доведеться це враховувати. 7. До рис, відображаючих авторський початок, відноситься і ступінь складності синтаксису. 8. До домінант перекладу належать мовні засоби, забезпечуючі конструктивний контакт. 9. Громадянський порядок, пануючий в країні, може накласти відбиток на текст. 10. Інтерв’ю – це публічний діалог, що складається з питань і відповідей про діяльність та особисте життя інтерв’юіруємого.Вправа 3. Відредагуйте речення.

1. Працівники магазинів розповідають, що коли надходить якась партія цього товару, то враз його розбирають ящиками. 2. Це ще раз доводить те, що система навчання має бути відкритою. 3. Хай кожен університет справляється з цим завданням у відповідності з традиціями, котрі виплекали не одне покоління його викладачів. 4. Україна вітає любі дії, які можуть призвести до встановлення миру в Придністров’ї. 5. Іван, який тільки-но вийшов з хати, що її вчора побілила Мотря, яка сиділа на призьбі, сів поруч. 6. Переходячи перехрестя, Олену зачепив якийсь велосипед. 7. Іван схопив гвинтівку, бо маузера – Дмитро. 8. Проаналізуємо зроблені зауваження автором проекту.


9. Останнє, на чому слід зупинитися, це на особливостях проекту. 10. Студенти проходили практику в цеху заводу, який переобладнали. 12. Після повернення рукопису в редакцію подзвонили. 13. Вийшовши в поле, переді мною відкрився казковий краєвид. 14. Я пив каву, приготовану барменом і у яку додали цукор. 15. Так як електромотора не було, то динаміку крутили руками.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
Kafedri -> Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуа
metod obespechenie -> До практичних занять
metod obespechenie -> Навчальний посібник для студентів ІІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка