Наказ №90 Про удосконалення організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах УкраїниСторінка3/3
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ


про наукову роботу слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів
1. Мета і завдання наукової роботи слухачів (курсантів)
Наукова робота слухачів (курсантів) є окремим видом наукової і науково-технічної діяльності, яка проводиться у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ) під керівництвом професорсько-викладацького складу (наукових співробітників).

Метою наукової роботи слухачів (курсантів) ВВНЗ є підвищення методологічної підготовки, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької роботи, творчого підходу до вирішення задач бойового застосування і експлуатації озброєння і військової техніки, вивчення основ організації і проведення наукових досліджень.

Залучення слухачів (курсантів) до наукової роботи дає змогу також використовувати їх творчий потенціал для вирішення актуальних завдань ВВНЗ.

Основними завданнями наукової роботи слухачів (курсантів) є:

поглиблення знань з військових, технічних і гуманітарних наук, підвищення якості вивчення навчальних дисциплін;

оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки воєнно-наукових тем з широким використанням математичного моделювання;

оволодіння формами організації і проведення наукових досліджень;

розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи щодо удосконалення озброєння і військової техніки та навчально-матеріальної бази;

популяризація воєнно-наукових і військово-технічних знань серед особового складу ВВНЗ;

виявлення з числа найбільш обдарованих, здібних слухачів (курсантів), які успішно виконали навчальний план та програму, резерву для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.
2. Напрями і основні форми наукової роботи слухачів (курсантів)
Наукова робота слухачів (курсантів) проводиться у тісному зв`язку з навчальним процесом, як його невід`ємне продовження, повинна відповідати завданням навчального процесу та науково-дослідної роботи його кафедр і поділяється на науково-дослідну роботу, що входить до навчального процесу, і на роботу, яка виконується поза навчальним часом. Наукова робота слухачів (курсантів) може передбачати також розробку ініціативних тем.

Наукова робота слухачів (курсантів), що входить до навчального процесу, організовується за формами:

виконання планових завдань, лабораторних робіт, курсових, кваліфікаційних і дипломних робіт (проектів, задач) з елементами наукових досліджень;

виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру в період військового стажування і річних видів практики;

вивчення теоретичних основ, методики, поставлення, організації та виконання наукового експерименту і обробки результатів наукових досліджень.

Наукова робота слухачів (курсантів), яка виконується поза навчальним часом, організовується за формами:

робота слухачів (курсантів) у наукових гуртках воєнно-наукового товариства факультетів (наукових центрів), в конструкторських, проектних та інших бюро, у творчих майстернях і студіях ;

участь слухачів (курсантів) у виконанні науково-дослідних робіт, що проводяться на кафедрах і в наукових підрозділах ВВНЗ;

патентно-ліцензійна винахідницька і раціоналізаторська робота;

участь у конкурсах кафедри (науково-дослідного управління), факультету (наукового центру), ВВНЗ, міжвузівських конкурсах (форумах) наукових робіт Міністерства оборони України, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах із спеціальностей і навчальних дисциплін, які проводить Міністерство освіти і науки України;

лекторська робота щодо розповсюдження знань у галузі воєнної науки і техніки.

Основними формами реалізації наукових робіт слухачів (курсантів) є:

науково-експериментальні лабораторні та демонстраційні установки і макети та їх описи; дипломні роботи (проекти); програми та алгоритми для математичного моделювання;

нормативні документи для військ (сил) (проекти статутів, настанов, положень, інструкцій, методик);

наукові публікації і праці (наукові статті; заявки на патентування винаходів; звіти про науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, командно-штабні навчання тощо);

впровадження наукових результатів у навчальний процес ВВНЗ, практичну діяльність військ, практику створення озброєння і військової техніки, їх бойового застосування, експлуатації і ремонту;

раціоналізаторські пропозиції та експонати на виставках за результатами наукових досліджень;

доповіді результатів наукової роботи на засіданнях гуртка, наукових семінарах і конференціях;

реферати і наукові роботи, які подаються на конкурс кафедри (науково-дослідного управління), факультету (наукового центру), ВВНЗ, конкурс (форум) наукових робіт у межах Міністерства оборони України, всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

анотації оглядів і рефератів, які складаються на наукову і науково-технічну літературу за джерелами інформації.

З метою підбиття підсумків наукової роботи слухачів (курсантів) за навчальний рік, популяризації кращих робіт і широкого обміну думками стосовно них у ВВНЗ факультети (наукові центри) спільно з кафедрами (науково-дослідними управліннями) щорічно проводять наукові конференції воєнно-наукового товариства.

На наукові конференції воєнно-наукового товариства факультетів (наукових центрів) для обговорення можуть виноситися найбільш вагомі роботи слухачів (курсантів).

Теми доповідей на конференціях визначаються завчасно і обговорюються на кафедрах (в науково-дослідних управліннях).


3. Керівництво науковою роботою слухачів (курсантів)
Загальне керівництво науковою роботою слухачів (курсантів) здійснюється заступником начальника ВВНЗ з наукової (навчально-наукової) роботи через начальників факультетів (наукових центрів), кафедр (науково-дослідних управлінь) і науково-організаційний відділ.

Керівництво науковою роботою на факультетах (у наукових центрах) покладається на начальників факультетів (наукових центрів), які організовують цю роботу, контролюють і відповідають за її стан.Науково-організаційний відділ:

планує на навчальний рік наукову роботу слухачів (курсантів);

аналізує, надає допомогу і контролює стан наукової роботи слухачів (курсантів);

організовує проведення конкурсів у ВВНЗ і зовнішніх організаціях;

організовує вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду;

здійснює загальне керівництво підготовкою і проведенням наукових конференцій воєнно-наукового товариства;

підбиває підсумки роботи воєнно-наукових товариств за рік;

розробляє проект наказу начальника ВВНЗ за підсумками проведення наукових конференцій і конкурсів на кращу наукову роботу;

складає річний звіт з наукової роботи слухачів (курсантів).

Центром наукової роботи слухачів (курсантів) є кафедра (науково-дослідне управління). При кафедрах (науково-дослідних управліннях) створюються наукові гуртки із слухачів та курсантів усіх курсів. На кафедрі (в науково-дослідному управлінні) згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 30 жовтня 1998 року № 399 “Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України” розробляється перелік та найменування тематики наукової роботи слухачів (курсантів) за профілем кафедри (науково-дослідного управління) (додаток 1 до Типового положення).

Кількість гуртків при кожній кафедрі (науково-дослідному управлінні) та їх чисельність визначаються рішенням начальника кафедри (науково-дослідного управління) залежно від кількості професорсько-викладацького складу і слухачів та курсантів, що виявили бажання брати участь у науковій роботі за профілем даної кафедри (науково-дослідного управління).

Для безпосереднього наукового керівництва роботою гуртків начальником кафедри (науково-дослідного управління) призначається науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу (наукових співробітників).

У гуртку слухачі (курсанти), за їх бажанням, закріплюються за науковими керівниками з числа професорсько-викладацького складу (наукових співробітників), які безпосередньо керують науковою роботою слухачів (курсантів).

Засідання наукових гуртків і робота за темами досліджень проводяться в дні і години, встановлені планом-календарем (розпорядком дня) ВВНЗ.

Для виконання організаційної діяльності наукового гуртка начальником кафедри (науково-дослідного управління) призначається секретар гуртка з числа наукових керівників слухачів (курсантів) терміном на один рік. У разі створення на кафедрі (в науково-дослідному управлінні) декількох гуртків начальником кафедри (науково-дослідного управління) призначається відповідальний секретар.

На секретаря (відповідального секретаря) наукового гуртка (гуртків) покладаються такі функції:

розробка спільно з науковим керівником плану роботи гуртка (гуртків) на навчальний рік;

організація подання членами гуртка (гуртків) рефератів і наукових робіт на конкурс кафедри (науково-дослідного управління), факультету (наукового центру), ВВНЗ, конкурс (форум) наукових робіт у межах Міністерства оборони України, всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

організація участі членів гуртка (гуртків) у всеукраїнських студентських олімпіадах із спеціальностей і навчальних дисциплін, які проводить Міністерство освіти і науки України;

здійснення контролю за роботою членів гуртка (гуртків);

планування і забезпечення, за рекомендацією кафедри (науково-дослідного управління), підготовки доповідей і виступів членів гуртка (гуртків) на наукових конференціях і семінарах, засіданнях кафедри і наукового гуртка (гуртків);

своєчасне інформування членів гуртка (гуртків) про наукові заходи, які проводяться на кафедрі (в науково-дослідному управлінні) і факультеті (науковому центрі);

організація підготовки звітно-виборних зборів наукового гуртка (гуртків).

На факультетах (у науково-дослідних управліннях) слухачі (курсанти), що займаються науковою роботою в кафедральних гуртках (у гуртках при науково-дослідних управліннях), об’єднуються у воєнно-наукове товариство факультету (наукового центру).

Членом воєнно-наукового товариства може бути кожний слухач (курсант), який успішно опанував навчальну програму і виявив бажання вести наукову роботу. Прийом у члени воєнно-наукового товариства здійснюється на підставі усної заяви вступника.

Вищим органом воєнно-наукового товариства факультету (наукового центру) є загальні збори членів товариства, які обирають раду товариства терміном на один рік.

Усі питання на загальних зборах вирішуються більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

Рада воєнно-наукового товариства обирається у складі голови, двох заступників, секретаря і членів ради. Число членів ради визначається на загальному засіданні.

Рада воєнно-наукового товариства факультету (наукового центру) здійснює:

планування роботи воєнно-наукового товариства слухачів (курсантів) факультету (наукового центру) на навчальний рік і розробку відповідного плану (додаток 2 до Типового положення);

керівництво і контроль за роботою членів воєнно-наукового товариства в наукових гуртках та наданням практичної допомоги;

організує воєнно-наукові конференції, повідомлення, лекції і доповіді членів воєнно-наукового товариства за новітніми досягненнями науки і техніки;

організує конкурси на кращі наукові роботи на факультеті (науковому центрі);

узагальнює і популяризує досвід роботи гуртків кафедр (науково-дослідних управлінь);

не менше одного разу на семестр проводить засідання з розглядом питань про стан наукової роботи членів воєнно-наукового товариства;

організує подання членами воєнно-наукового товариства рефератів і наукових робіт на конкурс ВВНЗ, конкурс (форум) наукових робіт, що проводиться у межах Міністерства оборони України, всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

організує участь членів воєнно-наукового товариства у всеукраїнських студентських олімпіадах із спеціальностей і навчальних дисциплін, які проводить Міністерство освіти і науки України;

організує проведення конкурсів на кращі наукові роботи слухачів (курсантів);

організує і оформлює на факультетах виставки кращих робіт, стендів і вітрин, які відображають досягнення наукової роботи членів воєнно-наукового товариства;

узагальнює і популяризує досвід роботи гуртків на кафедрах;

подає командуванню факультету (наукового центру) пропозиції про заохочення членів воєнно-наукового товариства;

організує підготовку звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства.
4. Обов`язки і права членів воєнно-наукового товариства
Член воєнно-наукового товариства зобов’язаний:

наполегливо оволодівати методами наукових досліджень, творчо застосовувати їх у своїй діяльності, підвищувати свій професійний рівень;

активно брати участь у науковій роботі, конкурсах, виступати з науковими доповідями і повідомленнями;

постійно підвищувати свій науковий рівень;

регулярно відвідувати засідання гуртка, загальні збори воєнно-наукового товариства факультету (наукового центру) і наукові конференції;

брати участь в організаційній роботі воєнно-наукового товариства;

вести пропаганду наукових знань і роз’яснювальну роботу серед слухачів і курсантів з метою залучення їх до наукової роботи.

Член воєнно-наукового товариства має право:

обирати і бути обраним до керівних органів воєнно-наукового товариства факультету (наукового центру);

брати участь у вільному обговоренні наукових робіт на планових засіданнях гуртка і на воєнно-наукових конференціях;

представляти свої наукові роботи, схвалені кафедрою, як доповіді, на семінарах і воєнно-наукових конференціях;

брати участь у конкурсах на кращу наукову роботу із суспільних, технічних і військових наук серед студентів вищих навчальних закладів;

користуватися лабораторною базою кафедр, науково-дослідних підрозділів ВВНЗ для виконання досліджень відповідно до затвердженої роботи;

вирішального голосу на всіх зборах воєнно-наукового товариства;

брати участь в організації підготовки звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства.


5. Форми заохочення членів воєнно-наукового товариства за активну участь у науковій роботі
Слухачі (курсанти) - члени воєнно-наукового товариства, які успішно закінчили курс навчання у ВВНЗ і виявили хист до наукової і науково-технічної діяльності, можуть бути рекомендовані на навчання до ад`юнктури. Такі слухачі (курсанти) мають перевагу при відборі кандидатів для зарахування. При цьому як реферати при вступі до ад’юнктури приймаються роботи, відзначені на конкурсах.

Члени воєнно-наукового товариства, які добилися високих результатів у науковій роботі, заохочуються командуванням ВВНЗ і факультету (наукового центру). Активна участь членів воєнно-наукового товариства в творчій діяльності відзначається в службових атестаціях.

Наукові роботи слухачів (курсантів), що отримали заохочення за підсумками конкурсу, рішенням начальника кафедри (за клопотанням начальника науково-дослідного управління) можуть бути зараховані як курсові роботи, а їх автори, крім того, можуть бути звільнені від складання іспиту (заліку) з відповідної навчальної дисципліни.

Кафедра (науково-дослідне управління), науковий гурток якої зайняв перше місце у ВВНЗ за підсумками роботи за навчальний рік, наказом начальника ВВНЗ нагороджується грамотою “За кращу організацію наукової роботи слухачів (курсантів) на кафедрі (у науково-дослідному управлінні)”.


6. Фінансування наукової роботи слухачів (курсантів)
Фінансування наукової роботи слухачів (курсантів) здійснюється за рахунок коштів статті 23 “Навчальні витрати військових навчальних закладів” (види 1,9) кошторису Міністерства оборони України.

Фінансування наукової роботи слухачів (курсантів) передбачає:

друкарські витрати на друкування заохочувальних дипломів, грамот, організаційно-методичних матеріалів для роботи воєнно-наукового товариства слухачів (курсантів);

витрати на проведення щорічних наукових конференцій воєнно-наукового товариства слухачів (курсантів);витрати на оформлення наукових робіт слухачів (курсантів) на конкурси, які проводяться в межах Міністерства оборони України, та всеукраїнські конкурси студентських робіт;

витрати на публікацію статей і тез кращих доповідей слухачів (курсантів) на щорічних наукових конференціях воєнно-наукового товариства.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка