Наказ №58 р. М. Рівне Про затвердження Положення про електронні виданняСкачати 250.13 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір250.13 Kb.
#421
ТипНаказ
ПВНЗ МЕГУ

НАКАЗ


30.01.2009 №58 р.

М. Рівне
Про затвердження

Положення про

електронні видання

На підставі рішення Ради університету від 30.01.2009 (протокол № 6) і з метою встановлення єдиних вимог до змісту, оформлення, порядку розробки, реєстрації, тиражування й використання електронних видань, призначених для практичного застосування в навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" на всіх формах отримання освіти
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про електронне видання в ПВНЗ МЕГУ.

2. Ввести в дію Положення про електронне видання в ПВНЗ МЕГУ з 30.01.2009.

3.Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора університету П.О..Тадеєва.


Ректор університету А.С.Дем'янчук
Вірно
Начальник ОДО П.Л.Лауш

06.02.2009

ПВНЗ МЕГУ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

університету

ПОЛОЖЕННЯ від 30.01.2009 №

30.01.2009 № 01-02 р. м. Рівне
Про електронне видання

ВСТУП

Дане Положення встановлює однакові вимоги до змісту, оформлення, порядку розробки, реєстрації, тиражування й використання електронних видань (далі ЕВ), призначених для практичного застосування в навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" (далі

ПВНЗ МЕГУ) на всіх формах отримання освіти,_________а також інших навчальних закладах на

підставі укладених договорів.

Дане Положення є обов'язковим для всіх структурних підрозділів ПВНЗ МЕГУ.

Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту»________від І

І липня 2007 р. № 233-3 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 200-7 р., №> 171, 271350), постановою Міністерства утворення Республіки Білорусь «Про твердження галузевої програми «Злектронньї й підручник» по розробці електронних освітніх ресурсів для системи утворення Республіки Білорусь на 2007-2010 роки» оз 26.12.2006 №129, Уставом установи утворення «Барановичский державний університет».


І. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 .Електронне видання (відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 7.83-2001 Електронні видання.

л Основні види й вихідні відомості) - електронний документ (група електронних документів), що

|;. пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді, що має вихідні відомості.

1.2.Електронний аналог друкованого видання (відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 7.83-2001 Електронні видання. Основні види й вихідні відомості) - електронне видання, в основному відтворююче відповідне друковане видання (розташування тексту на сторінках, ілюстрації,

посилання, примітки й та ін.).-

1.3. Самостійне електронне видання (СОГУШ ГОС1/ДО)

2001 Електронні видання. Основні види й вихідні (велінні) - електронне видання, що не має

1> друкованих аналогів.

1.4. Програмний продукт - самостійний, відчужуваний продукт, що являє собою публікацію тексту програми або програм мовою програмування, або у вигляді виконуючого коду

1.5. Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) - самостійне електронне _ ,к видання, що представляє собою сукупність взаємодоповнюючих і взаємозв'язаних гіперсилками

дидактичних (програмних, теоретичних, практичних, методичних, наочних, довідкових, контрольно-вимірювальних і бібліографічних) засобів навчання по дисципліні навчального плану спеціальності, представлених на електронних носіях інформації, що сприяють ефективному засвоєнню ними навчального матеріалу дисципліни, необхідних для організації й здійснення самостійної роботи студентів, у тому числі в системі дистанційного навчання.

1.6. Рукопис електронного видання - навчально-методичні матеріали на паперовому й електронному носіях, підготовлені автором (укладачем) відповідно до вимог Положення «Про порядок проходження матеріалів для видання в університеті» і призначені для наступної розробки електронного видання в університеті.

1.7. Рукопис ЕНМК - навчально-методичні матеріали на паперовому й електронному носіях, підготовлені автором (укладачем) відповідно до вимог по оформленню й структурі ЕНМК, викладеним у даному положенні.

1.8. Сертифікат «Електронне видання МЕГУ» - документ, що підтверджує авторство (составительство) на електронне видання і його відповідність вимогам, прийнятим в ПВНЗ МЕГУ.

1.9. Сертифікат «Електронне видання МЕГУ» видається на наступні види самостійних

електронних видань: навчально-методичний комплекс (НМК), курс лекцій, навчально-методичний посібник, методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт, методичні вказівки (рекомендації) для практичних (семінарських) занять, збірники завдань, збірники тестів, практикум (у тому числі лабораторний практикум) і програми практики, призначені для безпосереднього використання в навчальному процесі.

До електронних видань МЕГУ не відносяться наукові видання (монографії, автореферати дисертацій і ін.); навчальні програми дисциплін; навчально-методичні й довідкові матеріали, що мають допоміжне значення в навчальному процесі (опорні конспекти лекцій, плани практичних і семінарських занять, тематики рефератів, контрольних, курсових і дипломних робіт, питання до іспитів і заліків по дисциплінах, тестові завдання й ін.).

1.10. Реєстр електронних видань - зведений документ, який містить наступні відомості про прийняті до використання в МЕГУ електронні видання:

- відомості про автора (укладача) (вчений ступінь, вчене звання, кафедра (структурний підрозділ), посада);

- найменування електронного видання (заголовок і підзаголовок); місце й рік створення;

- найменування навчальної дисципліни й спеціальності(ей), для якої(их) призначене електронне видання (спеціальність, факультет, курс, дисципліна);

- системні вимоги до технічного й програмного забезпечення, які необхідні для використання електронного видання;

- дата реєстрації.

1.11. Дидактичний модуль - відносно самостійний фрагмент навчального процесу, що має відособлені ціль, зміст, дидактичне і методичне забезпечення, що виступає як структурна одиниця (ЕНМК) і одночасно є цільовою програмою дій студента, банком інформації з даної дисципліни, методичним керівництвом до досягнення навчальних цілей і засобом самоконтролю знань студента і їхньої можливої корекції.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Електронні видання розробляються й впроваджуються в навчальний процес по дисциплінах навчальних планів відповідних спеціальностей, які викладаються в університеті.

Електронні видання можуть бути розроблені в МЕГУ для інших навчальних закладів згідно з укладеними договорами на розробку відповідних видів ЕВ.

2.2. Автором (укладачем) електронного видання можуть бути один або декілька осіб із складу професорсько-викладацького складу або працівників університету, а також викладачі й працівники інших навчальних закладів, фахівці підприємств і організацій.

2.3.Автором електронного видання є особа (група осіб), творчою працею якого здійснена розробка рукопису електронного видання, рукопису електронного навчально-методичного комплексу за умови дотримання їм прав авторів всіх матеріалів, включених у рукопис.

2.4. Електронне видання може включати програмні продукти, розроблені в МЕГУ, а також розроблювачів за умови дотримання всіх авторських прав.

2.5. План підготовки рукописів для електронних видань (крім ЕНМК) розробляється відповідною кафедрою (структурним підрозділом) університету відповідно до річного плану підготовки навчально-методичних видань.

2.6. План розробки й випуску ЕНМК для забезпечення навчально-методичними матеріалами денних і заочної (дистанційної) форм навчання на навчальний рік розробляється центром дистанційного навчання (далі - ЦДН), затверджується першим проректором за рекомендацією проректора по навчальній роботі і є підставою для розробки планів підготовки навчально-методичних видань кафедрами (структурним підрозділом) університету.

2.7. План створення електронних аналогів друкованих видань розробляє редакційно-видавничий відділ.

2.8. Електронні видання, не включені до реєстру електронних видань, не можуть бути використані викладачем, кафедрою або іншим структурним підрозділом в звітній документації різного рівня.

2.9. Час, що витрачений на підготовку ЕВ з видачею сертифіката «Електронне видання МЕГУ» (відповідно до діючих норм часу другої половини дня) включаються в навчальне навантаження другої половини дня автора як навчально-методична робота.

2.10.Сертифікат «Електронне видання МЕГУ», виданий авторові, враховується при його участі в конкурсі на заміщення вакантних посад МШС а також при призначенні надбавки за вчений ступінь і вчене звання.


3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

3.1. Мета ЕНМК - підвищення якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу, включаючи самостійну аудиторну й позааудиторну роботу студентів, шляхом забезпечення організаційної й змістовної цілісності дидактичних засобів навчання з певної навчальної дисципліни.

3.2. Завдання ЕНМК:

цілісне і якісне навчально-методичне забезпечення дисципліни, що відповідає сучасним вимогам у формуванні системи професійних компетенцій майбутніх фахівців;

забезпечення навчального процесу сучасними навчальними матеріалами, що сприяють підвищенню якості підготовки фахівців;

підвищення мотивації самостійної навчальної діяльності студентів;

формування навичок самостійної роботи студентів з інформацією, раціональної організації навчальної праці, пошук оптимального алгоритму самостійного вивчення матеріалу;

сприяння реалізації системи контролю й самоконтролю результатів навчання, їхньої корекції й оцінки;

об'єднання різних дидактичних засобів навчання й підпорядкування їх загальним цілям освітнього процесу;

конкретизація вимог до змісту досліджуваної дисципліни, до знань, умінням і навиків студентів, відповідно до освітніх стандартів відповідних спеціальностей;

сприяння нагромадженню нових знань, стимулювання розвитку творчого потенціалу студентів і викладачів.

4. ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

4.1. ЕНМК повинні відповідати дидактичним вимогам, які висуваються до сучасних навчальних видань:

науковість - формування в студентів наукового світогляду на основі подань про загальні й спеціальні методи наукового пізнання;

системність - відповідність освітньому стандарту спеціальності, навчальній програмі дисципліни, повнота подання навчального матеріалу, забезпечення спадкоємної послідовності засвоєння студентами певної системи знань у досліджуваній предметній області, підтримка різних форм навчання, видів навчальних занять, форм самоконтролю й контролю отриманих знань;

доступність - визначення ступеня теоретичної складності й глибини вивчення навчального матеріалу згідно віковим і індивідуальним особливостям студентів:

наочність - облік індивідуальних особливостей сприйняття студентами досліджуваних об'єктів;

свідомість - створення умов для самостійних дій студентів по відбору навчальної інформації при чіткому розумінні кінцевих цілей і завдань освітньої діяльності;

міцність засвоєння знань - глибоке осмислення навчального матеріалу і його розосереджене запам'ятовування;

єдність здійснення навчальних, розвиваючих і виховних цілей цілісного освітнього процесу:

внутрішньопредметна й міждисциплінарна інтеграція знань, умінь, навичок, норм і цінностей, що становлять фундамент змістовного й процесуального аспектів підготовки фахівців.

4.2. При розробці ЕНМК концептуальним є системно-діяльний підхід, з позицій якого навчання розглядається як цілісний процес із урахуванням вимог сучасної дидактики.

Принципи побудови ЕНМК:

цілісність навчально-пізнавальної діяльності студентів у ході навчального процесу через єдність і взаємозв'язок цілей навчання, змісту, дидактичного процесу й організаційних форм навчання;

забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів, відповідно до якого визначається цільова програма дій студентів і забезпечується відповідними засобами навчання, а також створюються умови для самоконтролю знань студента і їхньої можливої корекції;

ефективність дозволяє забезпечити зв'язок між цілями й результатами навчання при безперервному контролі над ходом досягнення поставлених цілей;

єдність ін варіативного і варіативного забезпечує можливість послідовного вдосконалювання змісту й структури ЕНМК з метою відповідності сучасним вимогам до підготовки фахівців.5. СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

5.1.До складу ЕНМК входять наступні блоки: програмно-інформаційний, навчально-методичний (складається з окремих дидактичних модулів), контрольний, навчально-дослідницький (при необхідності), додатки (при необхідності). Структура ЕНМК представлена в додатку А.

5.2. Програмно-інформаційний блок включає:

- титульний аркуш із вказівкою кафедри, автора (укладача), назви ЕНМК (відповідного найменуванню дисципліни) і спеціальності (спеціальностей), для яких призначений ЕНМК;

- зворотний бік титульного аркуша із вказівкою: автора (укладача), рецензентів, відомостей про розгляд ЕНМК кафедрою, експертизи навчально-методичного відділу й центра дистанційного навчання, відомостей про рекомендацію до створення й внесення до реєстру електронних видань науково-методичною радою університету;

- зміст (зміст) з повним переліком структурних частин ЕНМК;

- перелік прийнятих скорочень у модулі (при необхідності);

- введення, що включає чітко позначену тематику ЕНМК (можливі вказівки на її зв'язки з тематикою попередніх і наступних модулів, а також ЕНМК по суміжних дисциплінах); однозначні, короткі й доступні розумінню формулювання навчальних цілей і завдань ЕНМК; короткі рекомендації з роботи студентів з ЕНМК;

- виписку з типової (базової) програми дисципліни (із зазначенням органа, дати затвердження й реєстраційного номера програми), яка включає тематичний план дисципліни; зміст

дисципліни; тематичний план лекцій, семінарських і практичних занять; теми рефератів, курсових робіт (проектів), контрольних робіт (при їхній наявності в навчальному плані).

5.3. Основу структури навчально-методичного блоку ЕНМК складають дидактичні модулі, логіка виділення яких відповідає послідовності викладу розділів і тем навчальної дисципліни. Кожний дидактичний модуль включає:

- введення із чітко позначеною тематикою модуля (можливі вказівки на його зв'язки з тематикою попередніх і наступних модулів, суміжних дисциплін) і методичними вказівками по його вивченню;

- формулювання навчальних цілей і завдань модуля;

- вимоги до компетенції студентів у результаті вивчення дидактичного модуля;

- теоретичні (лекційні) матеріали по вхідним у модуль темам;

- глосарій (список персоналій, понять, термінів і визначень);

- навчально-практичні матеріали - вправи, задачі, завдання, навчальні ситуації для тренінгу вмінь і навичок по темі модуля (із вказівкою правильних відповідей до завдань, докладними рішеннями типових завдань, алгоритмами виконання завдань, а також задачі і завдання для самостійного виконання);

- методичні матеріали - методичні рекомендації й вказівки для самостійної роботи студентів, по виконанню лабораторних і контрольних робіт, розділів курсових робіт (проектів), що відносяться до тематики модуля й інші;

- питання для самоконтролю по темі модуля;

- різнорівневі тестові завдання для самоконтролю по модулю;

- список основної й додаткової рекомендованої літератури, по темах модуля, а також посилання на електронні ресурси (при необхідності).

5.4. Контрольний блок включає матеріали для проведення підсумкового контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів:

- підсумковий тест по дисципліні, кількість тестових завдань у якому повинна в повному обсязі відбивати викладений в ЕНМК навчальний матеріал;

- питання до іспиту (заліку, колоквіуму) і ін.

5.5. Навчально-дослідницький блок може містити дослідницькі завдання, теми творчих робіт, доповідей, рефератів, дослідницькі завдання до курсових і дипломних робіт (проектів).

5.6. В ЕНМК можуть включатися додатки, аудіо, відео-, мультимедійні й інші матеріали в електронній формі.6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

6.1. Титульний аркуш і зворотна сторона титульного аркуша рукопису для ЕНМК оформляються відповідно до зразків (див. додатки Б, В).

6.2.ЕНМК може бути виконаний на українській, російській, білоруській, англійській і інших мовах.

6.3.Структурно ЕНМК повинен містити всі блоки і їх складові, перераховані в пункті 5 даного положення.

6.4. Зміст навчального матеріалу ЕНМК повинне:

- враховувати новітні тенденції в освіті й науці;

- відповідати вимогам освітнього стандарту спеціальності;

- містити навчальний матеріал, достатній для засвоєння дисципліни;

- підтримувати різні форми навчання (денну, заочну (у т.ч. дистанційну) і ін.);

- підтримувати різні види навчальних занять (вивчення теоретичного матеріалу, практичні й лабораторні роботи);

- підтримувати різні форми контролю знань (проміжного, підсумкового, самоконтролю).

6.5. Рукопис ЕНМК оформляється відповідно до діючих стандартів, методичними рекомендаціями з підготовки й оформлення навчальних, навчально-методичних і наукових видань, що випускаються в університеті:

- СТБ 7.204-2006 Видання книжкові Загальні технічні умови; -ДЕРЖСТАНДАРТ 7.89-2005 Оригінали текстові, авторські й видавничі.

Загальні вимоги;

- ДЕРЖСТАНДАРТ 7.4-95 Видання. Вихідні відомості:

-ДЕРЖСТАНДАРТ 7.83-2001 Електронні видання. Основні види й вихідні відомості;

-СТБ 13,39-2002 Підручники, навчальні посібники для системи вищої й середньої фахової освіти. Загальні технічні умови.

-текст рукопису ЕНМК оформляється відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 2.105-95 Загальні вимоги до текстових документів;

- бібліографічні описи й посилання оформляються відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТ 7.1-2003 Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис і ДЕРЖСТАНДАРТ 7.80-2000 Бібліографічний запис. Заголовок;

- скорочення слів в тексті допускається у відповідності з ДЕРЖСТАНДАРТ 7.12-93 Бібліографічна запису Скорочення слів російською мовою й СТБ 7.12-2001 Скарачзнне слоу І словазлучзнняу на беларускай мове.

6.6.Відповідальність за зміст і оформлення рукопису ЕНМК несе автор (укладач) і завідувач відповідної кафедри.

6.7.Відповідальність за оформлення ЕНМК (крім змістовної складової) несе центр дистанційного навчання.

7.ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ (КРІМ ЕНМК)

7.1. Рукопис ЕВ розробляється викладачем (групою викладачів) кафедри, за якою закріплена дисципліна, що є фахівцем у відповідній галузі знань і який має достатній педагогічний і методичний досвід.

7.2. Підготовка, комплектування й оформлення необхідних навчально-методичних матеріалів для ЕВ проводяться автором (укладачем) в терміни, визначені планом роботи кафедри. Етапи роботи над електронним виданням включаються в індивідуальний план роботи викладача.

7.3. Електронні видання з видачею сертифіката «Електронне видання МЕРУ» повинні пройти необхідне рецензування відповідно до діючого положення «Про порядок проходження матерТШшГіїля видання в університеті» (п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) і мати наступний комплект документів:

- рукопис електронного видання на паперовому й електронному носіях

- дві рецензії;

- виправлення про усунення недоліків, відзначених рецензентами;

- реєстраційна форма електронного видання (додаток Д);

- реєстр електронного видання (додаток Ж)

7.4. На засіданні науково-методичної ради автором (укладачем) і головою методичної комісії представляється електронне видання й прикладений комплект документів (п. 7.3).

Науково-методична рада приймає рішення щодо створення розглянутого електронного видання. Необхідний комплект документів (п. 7.3) передається секретарем науково-методичної ради в редакційно-видавничий відділ, де заповнюється реєстраційна форма й здійснюється редакційно-видавнича обробка протягом 1 місяця від дня надходження.

7.5.На кожному з етапів розгляду (кафедра, методична комісія, навчально-методичний відділ, науково-методична рада) рукопис електронного видання може бути повернутий авторові (укладачеві) для доробки (з приписом зауважень і рекомендацій).

7.6. Редакційно-видавничий відділ відповідно до реєстраційної форми створює копію електронного видання в рсії" форматі й інформує автора, науково-методичну раду про створення електронного видання.

7.7.На кожному з етапів розгляду (кафедра, методична комісія, навчально-методичний відділ, науково-методична рада, редакційно-видавничий відділ) заповнюється реєстраційна форма електронного видання.

7.8. На засіданні науково-методичної ради ЕВ вноситься до реєстру електронних видань і авторові укладачеві) видається сертифікат «Електронне видання МЕРУ»
8.ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, РЕЦЕНЗУВАННЯ, ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ (ЕНМК)

8.1. Рукопис ЕНМК розробляється викладачем (групою викладачів) кафедри, за якою закріплена дисципліна, що є фахівцем у відповідній галузі знань і володіє достатнім педагогічним і методичним досвідом.

8.2. Підготовка, комплектування й оформлення необхідних навчально-методичних матеріалів для ЕНМК проводяться автором (укладачем) у терміни, визначені планом розробки й випуску ЕНМК. Етапи роботи над електронним виданням включаються в індивідуальний план роботи викладача.

8.3.Розроблені, а також ті, що використовуються в навчальному процесі ЕНМК у вигляді самостійного електронного видання можуть бути матеріалом для підготовки НМК відповідно до діючого Положення «Про навчально-методичний комплекс» МЕРУ.

8.4. Кафедра обговорює рукопис на підставі двох рецензій фахівців даної або суміжної галузі знань, одна з яких повинна бути внутрішньо кафедральноЮ, друга - внутрішньофакультетська, внутрішьньоуніверситетська або зовнішньої, стосовно університету фахівця в даній галузі, або колективної - кафедри вузу. Форма складання рецензії на рукопис ЕНМК подана в додатку Г.

Відповідальність за змїстГ оформлення рукопису й відповідність навчальній ""програмі дисципліни несе автор (укладач) і відповідна кафедра. При наявності зауважень рецензента автор (укладач) у довідці, прикладеній до рецензії, описує роботу з ліквідації зауважень або приводить аргументовані заперечення по кожному зауваженню.

При рецензуванні навчально-методичних матеріалів визначається їх актуальність, відповідність освітньому стандарту спеціальності, що діє, типовій (базовій), навчальній програмі й пропонованим вимогам. За результатами рецензування на засіданні кафедри приймається рішення про рекомендацію рукопису для розробки ЕНМК.

8.5. Автор рукопису й завідувач кафедри заповнюють реєстраційну форму й реєстр електронного видання, подають рукопис ЕНМК і прикладений комплект документів (п. 7.3) методичній комісії факультету.

8.6. Методична комісія за участю експерта науково-методичної ради розглядає рукопис ЕНМК, рекомендує його до видання.

8.7.Автором (укладачем) подається рукопис ЕНМК і прикладений комплект документів (п. 7.3) на експертизу в навчально-методичний відділ.

8.8. Навчально-методичний відділ проводить експертизу рукопису ЕНМК на предмет відповідності освітньому стандарту й навчальному плану спеціальності, навчальній програмі дисципліни, заповнює реєстраційну форму й передає необхідний комплект документів (п. 7.3) у центр дистанційного навчання.

Рукопис ЕНМК проходить експертизу в навчально-методичному відділі протягом одного тижня від дня надходження.

8.9.Центр дистанційного навчання проводить експертизу рукопису ЕНМК на предмет^ відповідності пропонованим вимогам за структурою й оформленням, заповнює реєстраційну форму й передає комплект документів (п. 7.3) авторові (укладачеві) або голові методичної комісії.

8.10. На засіданні науково-методичної ради автором (укладачем) і головою методичної комісії представляється електронне видання й необхідний комплект документів (п. 7.3).

Науково-методична рада приймає рішення щодо створення електронного навчального-методачнопГ комплексу.

Комплект документів (п. 7.3) передається секретарем науково-методичної ради в редакційно-видавничий відділ, де заповнюється реєстраційна форма й здійснюється редакційно-видавнича обробка протягом місяця від дня надходження.

8.11.На кожному з етапів розгляду (кафедра, методична комісія, навчально-методичний відділ, центр дистанційного навчання, науково-методична рада) рукопис електронного видання може бути повернутий авторові (укладачеві) для доробки (із вказівкою зауважень і рекомендацій).

8.12.Редакційно-видавничий відділ передає рукопис ЕНМК на електронному носієві, реєстраційну форму електронного видання в центр дистанційного навчання.

8.13. Центр дистанційного навчання на основі рукопису створює електронний навчально-методичний комплекс і інформує автора, науково-методичну раду про створення електронного видання.

8.14 Всі етапи проходження ЕНМК відзначаються в реєстраційній формі електронного видання (Додаток Д).

8.15. На засіданні науково-методичної ради університету ЕВ вноситься до реєстру електронних видань і авторові (укладачеві) видається сертифікат «Електронне видання МЕГУ»

9.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ, ПОШИРЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ й РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ

9.1.До практичного використання в навчальному процесі й самостійній роботі студентів

допускаються тільки електронні видання, внесені до реєстру електронних видань МЕГ'У. —_- '9.2. Основними користувачами ЕВ є студенти всіх форм навчання, слухачі ФПК і ПК, - професорсько-викладацький склад університету.

9.3.Електронні видання публікуються шляхом розміщення в інформаційно-освітньому

_ ( у середовищі вузу (освітній портал центру дистанційного навчання, зал електронних ресурсів _,, бібліотеки МЕГУ, комп'ютерні класи), а також шляхом запису на компакт-диски й інші носії

інформації з метою передачі користувачам.

9.4.Відповідальними за ефективне використання електронних видань у навчальному процесі

є викладачі кафедри, за якою закріплена дисципліна, а також інші структурні підрозділи 1 університету, що здійснюють використання електронних видань

9.5.Кафедра або структурний підрозділ, автор (укладач) щороку проводять перегляд розроблених і впроваджених електронних видань на предмет їхньої актуальності застосування в навчальному процесі; на відповідність нормативним документам структурі й змісту ЕВ, змісту розділів типової (базової), навчальної програми, і у випадку істотних змін автор (укладач) готовить нове видання.

9.6.Редакційно-видавничий відділ інформує про створення ЕВ наступні структурні

підрозділи: навчально-методичне управління, бібліотеку, кафедру, методичний кабінет заочного

відділення, методичний кабінет фінансово-правового факультету, методичний кабінет

інженерного факультету, для передачі копій електронних видань, включених до реєстру

, і електронних видань (крім ЕНМК).

9.7.Редакційно-видавничий відділ організовує зберігання електронних видань (крім ЕНМК) :. їхніх реєстраційних форм і реєстрів.

9.8. Центр дистанційного навчання організовує: зберігання електронних навчально-методичних" комплексів, (реєстраційних форм і реєстрів електронних видань); демонстрацію електронних навчально-методичних комплексів на виставках; процес тиражування й поширення (укладення відповідних договорів в інтересах МЕГУ з організаціями і споживачами); використання електронних навчально-методичних комплексів у навчальному процесі (дистанційне навчання); передачу електронних навчально-методичних комплексів, внесених до реєстру електронних видань, у бібліотеку університету.

9.9. Бібліотека вносить електронні видання в базу даних, забезпечує їхнє зберігання, цілеспрямоване використання.

9.10. Вартість електронних видань розраховується планово-економічним відділом, затверджується у встановленому порядку.

9.11. Продаж електронних видань може здійснюватися в спеціально організованих місцях, розташованих на території університету.

10. ІНШІ ПИТАННЯ

10.1. Усі права інтелектуальної власності на опубліковані електронні видання визначаються відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Оплата праці автора (укладача) за розробку електронних видань (ЕНМК, навчальний посібник) і інших осіб, що приймали участь у розробці й створенні ЕВ, розраховується відповідно до діючих рекомендацій Міністерства освіти по вдосконалюванню підготовки до видання рукописів навчальних посібників для вищих навчальних закладів (додаток Е), а також згідно діючим в університеті критеріям стимулювання творчої праці професорсько-викладацького складу й співробітників університету, внесених в Колективний договір, прийнятий між ПВНЗ МЕГУ і первинною профспілковою організацією працівників університету.

10.3. Оплата праці автора (укладача) інших електронних видань, включених до реєстру електронних видань, і інших осіб, що приймали участь у розробці й створенні ЕВ, розраховується згідно діючим в університеті критеріям стимулювання творчої праці професорсько-викладацького складу й співробітників університету, внесених у Колективний договір, прийнятий між ПВНЗ

,: МЕГУ і первинною профспілковою організацією працівників університету.
Начальник відділу керування

якістю утворення Т.И.Пахарева

Начальник центра дистанційного навчання______А.Н.Унсович

Декан факультету екзальтувати підготовки______И.В.Д>бепь

Додаток А

Структура ЕНМКДодаток Б Зразок оформлення титульного листка рукопису ЕНМК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 1 НАУКИ УКРАЇНИ

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені

академіка Степана Дем'янчука"

А.Н.УНСОВИЧ, Е.Н.КИРЮХОВА ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Електронний навчально-методичний комплекс

з дисципліни «Вища математика» для студентів спеціальності_________________

Рівне

МЕГУ


2009

Додаток В

-І'- -• Зразок оформлення зворотної сторони титульного листа рукопису ЕНМК'V*

удк____


А втори:

Л Н. Унсович, В. Н. Кирюхова

Рецензенти:

Г. М. Булдьік, доктор педагогічних наук, професор ВУО МГЕВ; Н. И. Шляго, старший викладач кафедри физико-матемагических дисциплін УО Баргу

Унсович А.П. Кмрюхоня. МП.

Теорія ймовірностей і математична статистика електронний навчально-методичний комплекс/ Л.ІІ Унсович. ІII Кирюхова - Рівне РІВ МЕГУ 2009 396 стор., екз. І8ВИ

Навчально-методичний комплекс підготовлений у відповідності до програми курсу вищої математики для вузів. Містить наступні дидактичні модулі:

•Випадкові події і ймовірність

•Випадкові величини і їхні закони розподілу

•Елементи математичної статистики

Призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей, що застосовують модульну технологію навчання.

УДК ББК


УДК

Рекомендований кафедрою________________________________________________________

Протокол від "____"_________200_р., №_____

Експертиза навчально-методичного відділу Експерт НМВ _________________________

(ПІБ)

_200_р.


Експертиза центру дистанційного навчання Начальник ЦДН_______________________

(ПІЬ)


_200_р.

Рекомендований до створення Голова науково-методичної ради

(ПІБ)

200_р.


Додаток Г Форма рецензії на електронний навчально-методичний комплекс

'"' Назва електронного навчально-методичного комплексу

П.І.Б. автора (авторів), укладача, його (їх) учений ступінь і звання, місце роботи і посада

/V ___________________,______________________

Оцінка змісту й структури електронного навчально-методичного матеріалу

Ступінь дидактичної проробки і структурованості матеріалу:

Ступінь актуальності й науковий рівень змісту

Основні зауваження й рекомендації

Рецензент (П.І.Б., вчена ступінь, вчене звання, місце роботи)

Ступінь відповідності змісту матеріалу змісту робочої програми по дисципліні

Додаток Д

Реєстраційна форма електронного видання 1 •' Автор (укладач) (вчена ступінь і звання, місце роботи, посада, контактна інформація):

Назва:

Вид видання (, курс лекцій, навчально-методичний посібник та ін.)Кількісні показники

Термін підготовки відповідно до плану РецензентиПоказник

Кількість

Об'єм електронного видання (сторінок) Кількість дидактичних модулів (розділів)Відеоінформація, хв.
Звукова інформація, хв
Обсяг ЕВ, МВ
Програмне забезпечення необхідне для роботи з ЕВ
_200_р.

Розглянуто на засіданні кафедри.. Протокол № від "____"_____

(П І.Б. вчена ступінь, вчене звання, місце роботи)

_200_р. Зав. кафедри______

Розглянуто на методичній комісії__________

Протокол №____від "____"_________200_р.

(ПІ Б)

факультетуГолова методичної комісії

II II


200_р.

Експерт відділу видання навчально-методичної літератури

_200_р.

Експертиза навчально-методичного відділуДата реєстрації"____"_________200_р.

Висновок про відповідність освітньому стандарту, навчальному плану спеціальності, навчальній програмі дисципліни

Експерт

_200_р.


(П І.Б.)

Експертиза центру дистанційного навчання (")

Дата реєстрації"____"_________200_р.

Висновок про відповідність представлених матеріалів вимогам ЕНМК

200 р. Експерт /

Розглянуто на засіданні науково-методичного ради й рекомендоване до створення Протокол №____від "____"_________200_р. Голова ради________/ _

(П І.Б )

Редакційно-видавничий відділ

Дата надходження "____"_________200_р.

Дата обробки "____"_________200_р. Завідувач РВВ________

(ПІБ)

Редакційно-видавничий відділ (*)Дата запису копій електронного видання в рсії" форматі й передачі в структурні

підрозділи

___200_р. Завідувач РВВ________/_________

І! II


(П І Б І

Центр дистанційного навчання (")

Дата реєстрації "____"_________200_р.

Дата створення ЕНМК "____"_________200_р.

Начальник ЦДН ________/_________

(ПІБ)


Розглянуто на засіданні науково-методичної ради й рекомендоване до внесення до реєстру електронних видань МЕГУ

Дата реєстрації "____"_________200_р.

Дата видачі сертифікату «Електронне видання МЕГУ»

™Л - Голова ради________/_________

1П1 Б)

для електронних навчально-методичних комплексів ' для електронних видань крім ЕНМК "для електронних навчально-методичних комплексівДодаток Е

Рекомендації при оцінці максимального обсягу рукописів для оплати праці автора (укладача), що приймали участь у розробці електронних видань (навчальний посібник, ЕНМК)Дисципліна

Співвідношення між обсягом авторських оригіналів (в авторських аркушах) і кількістю годин на вивчення дисципліни за навчальним планом (ал : ч)

до 50 годин

до 100 годин

більше 100 годин

1 : 2.5 - 1:3.0

1:3.0-1:4.0 1.3.5 1:5.0


Соціально-гуманітарні Математичні й технічні

1 : 1.5- 1:2.0 1 : 2.0-1:2.5

1 :2.0 -1:2.5

1:2.5-1:3.0 1 -.2.5-1:3.5Природничо-наукові

1 :2.0- 1:2.5

Загальпрофесійні

1 : 2,5-1.3,0

1 : 2.5- 1:3.5

1.3.5 1:5.0

Додаток Ж

РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ Автор (Укладач):

ПІБ

Вчена ступінь_______________________________________________________Вчене звання

, V Структурний підрозділ

(кафедра, відділ) Посада , ^ Електронне видання:

Ц Назва


Підзаголовок

Місце створення Рік створення

Використання ЕВ:

Спеціальність

Факультет

Курс Дисципліна

Системні вимоги:

Програмне забезпеченняПараметри устаткування Дата реєстрації Перший проректор

(ПІБ)
Каталог: rtf
rtf -> Мельничук лілія борисівна
rtf -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі
rtf -> Єжи Брошкевич Брати Кошмарик, Магістр і я Розділ І
rtf -> Варткес Тевекелян рекламне бюро пана кочека
rtf -> Опыт преподавания информатики учителя Свистун И. В
rtf -> Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука інститут педагогічної освіти кафедра педагогіки
rtf -> Микола лазарович «Гей, ви, стрільці січовії…» формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки
rtf -> Барбара космовська буба півтори партії
rtf -> Юліан Семенов відчай (повернення штірліца)

Скачати 250.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка