Наказ №28-од про затвердження положення про архівний підрозділ служби у справах дітей райдержадміністраціїДата конвертації24.04.2016
Розмір76.9 Kb.ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НАКАЗ


01.04.2015

Вільнянськ

28-ОД

Про затвердження положення 


про архівний підрозділ служби у

справах дітей райдержадміністрації

З метою тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян,
НАКАЗУЮ:
1 Затвердити положення про експертну комісію служби у справах дітей райдержадміністрації.
2 Визнати таким,що втратив чинність наказ начальника служби у справах дітей райдержадміністрації від 08.01.2009 № 01-ОД.

3 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації О.В.Павлюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації

від 01.04.2015 р. № 28-ОД
ПОЛОЖЕННЯ 
про архівний підрозділ служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації

Загальні положення


1. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», архівний підрозділ служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації створює архівний підрозділ (далі - архів) для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.

2. Функції щодо ведення архіву покладаються на спеціаліста І категорії служби у справах дітей райдержадміністрації (далі - особа, відповідальна за архів).


3. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про архів служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації, яке розроблено на підставі Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, 
органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, яке затверджене наказом Міністерства юстиції України 10.02.2012 № 232/5.


Положення про архів служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації, погоджується з архівним відділом Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області (далі – архівний відділ), після чого затверджується начальником служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації.

4. Архів працює відповідно до річного плану, який затверджує начальник служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації, і звітує перед ним про проведену роботу.

5. Коло службових обов'язків особи, відповідальної за архів визначається посадовою інструкцією, яку затверджує начальник служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації.

6. Основними завданнями архіву є:

приймання від структурних підрозділів Коло службових обов'язків особи, відповідальної за архів визначається посадовою інструкцією, яку затверджує та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

контроль із особою, відповідальною за діловодство за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах служби у справах дітей райдержадміністрації;

участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ служби у справах дітей райдержадміністрації, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі -Правила), архівному відділу;

проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії служби у справах дітей райдержадміністрації проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

підготовка, передавання та транспортування (за рахунок служби у справах дітей райдержадміністрації) документів Національного архівного фонду до архівного відділу;

участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників служби у справах дітей райдержадміністрації, які відповідають за роботу з документами.

7. Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:

вимагати від структурних підрозділів служби у справах дітей райдержадміністрації передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

давати структурним підрозділам служби у справах дітей райдержадміністрації рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;

запитувати від структурних підрозділів служби у справах дітей райдержадміністрації відомості, необхідні для роботи;

інформувати керівництво організації про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в службі у справах дітей райдержадміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

8. Особу, відповідальну за архів призначає і звільняє начальник служби у справах дітей райдержадміністрації.

Порядок взаємодії архіву з іншими посадовими особами служби у справах дітей райдержадміністрації, визначається начальником служби у справах дітей райдержадміністрації.

Відповідальним за виконання покладених на архів завдань і функцій є особа, відповідальна за архів.

9. До складу документів архіву входять:

документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами служби у справах дітей райдержадміністрації, та документи з особового складу;

науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені службою у справах дітей райдержадміністрації, або одержані нею на законних підставах;

фонди особового походження працівників служби у справах дітей райдержадміністрації, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону;

документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій - попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані;

друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву служби у справах дітей райдержадміністрації;

довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві служби у справах дітей райдержадміністрації окремо.

10. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів служби у справах дітей райдержадміністрації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Науково-технічна документація передається до архіву служби у справах дітей райдержадміністрації у порядку, встановленому державними стандартами України.

Аудіовізуальні документи передаються до архіву служби у справах дітей райдержадміністрації одразу після завершення їх виробництва.

11. Установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архіві служби у справах дітей райдержадміністрації:

для документів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Центральної виборчої комісії України, Рахункової палати України, Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та центральних установ і безпосередньо підпорядкованих їм організацій - 15 років;

для документів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад і державних адміністрацій та безпосередньо підпорядкованих їм організацій, господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, окружних адміністративних судів, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, апеляційних адміністративних судів, які утворюються в апеляційних округах, апеляційних господарських судів, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Військової прокуратури ВМС України, військових прокуратур регіонів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади - 10 років;

для документів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та безпосередньо підпорядкованих їм організацій, районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, районних, районних у містах, міських, міськрайонних прокуратур, військових прокуратур гарнізонів, а також сільськогосподарських підприємств - 5 років;

для записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій і судових справ, документів з особового складу, господарських книг, документів з приватизації житлового фонду - 75 років;

для науково-технічної документації - 25 років;

для аудіовізуальних документів - 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу в світ;

для електронних документів - 3 роки.

Начальник служби у справах

дітей Вільнянської райдержадміністрації О.В.Павлюк
СХВАЛЕНО

СХВАЛЕНО


Протокол засідання ЕК

архівного відділу Вільнянської райдержадміністрації

____________ № ______

Протокол засідання ЕК служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації

____________ № __
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка