Наказ №117 Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальність між адміністративними працівниками гімназії та допоміжним персоналом на 2011-2012 н рСкачати 261.44 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір261.44 Kb.
В
ідділ освіти


Краснокутської районної державної адміністрації

КРАСНОКУТСЬКА ГІМНАЗІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Н А К А З

Від 31.08.2010 р. смт.Краснокутськ № 117


Про розподіл функціональних обов’язків

та посадової відповідальність між

адміністративними працівниками

гімназії та допоміжним персоналом

на 2011-2012 н.р.
З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю гімназії й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників гімназії

НАКАЗУЮ:


Розподілити функціональні обов'язки між адмі­ністративними працівниками та допоміжним персоналом гімназії таким чином:

1. Директор гімназії Катренко Павло Іванович1.1. Відповідає за:

 • забезпечення гімназії кадрами, прийом на роботу і звільнення з роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу гімназії;

 • організацію та проведення атестації учителів подання атестаційних листів та документів для нагородження педпрацівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

 • підготовку та проведення педагогічних рад, нарад за участю директора;

 • правильне складання річного плану роботи гімназії плану її

перспективного розвитку;

 • підготовку до нового навчального року;

 • належне ведення особових справ;

 • здійснення набору учнів до 1-х та 10-х класів, прийом дітей до гімназії;

 • дотримання єдиних педагогічних вимог у гімназії , режиму

навчальних занять;

 • створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників гімназії ;

 • організацію і якість навчально-виховної ро­боти серед учнів, зміцнення їх здоров'я та фізич­ний розвиток;

 • забезпечення належного фінансово-госпо­дарського стану гімназії ;

 • забезпечення об'єктивності оцінювання знань, умінь та навичок учнів.


1.2. Безпосередньо керує:

 • роботою заступників із навчально-виховної роботи, заступника з виховної роботи, заступника з адміністративно-господарської роботи;
 • роботою ради гімназії , педагогічної ради та педагогічного колективу;

 • бібліотекою гімназії .

1.3. Організовує:

 • роботу відповідно до річного плану роботи гімназії;

 • роботу з батьками і громадськими організаціями .

1.4. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти та обласним управління­м освіти.

1.5. Здійснює контроль за:

 • виконанням річного плану роботи гімназії ,навчального плану, рішень педагогічної ради та рекомендацій нарад за участю директора;

 • організацією безкоштовного харчування;

 • виконанням єдиних педагогічних вимог.
 1. Звітує про організацію, здійснення та резуль­тати навчально-виховної роботи і стан матеріаль­но-технічного забезпечення перед органа­ми управління освітою та іншими вищими владни­ми органами.

 2. Складає річний та перспективний плани ро­боти гімназії; видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються життя гімназії.

2. Заступник з навчально-виховної роботиЧечуйко Людмила Вікторівна

2.1. Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчен­ня предметів інваріантної

та варіативної частини навчального плану;

 • своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

 • виконання навчальних планів і програм учите­лями гімназії;

 • забезпечення ефективності їхньої роботи, зо­крема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

 • ведення класних журналів та іншої докумен­тації у 5—11-х класах;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

 • організацію обліку дітей і підлітків 6-18-річного віку у мікрорайоні гімназії;

 • здійснення контролю за відвідуванням учнями гімназії;

 • охопленням дітей загальною середньою освітою ;

 • організацію та облік оформлення бланків до­кументів на отримання

документів про освіту;

 • створення сприятливого морально-психоло­гічного клімату в педагогічному колективі;

 • організацію роботи з учнями та їхніми бать­ками;

 • контроль за наявністю , збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством;

 • ведення статистичних звітів по гімназії;

 • атестацію педагогічних кадрів.


2.2. Безпосередньо керує:

 • роботою вчителів 5—10-х класів ;

 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

 • проведенням контрольних, практичних і ла­бораторних робіт, навчальних екскурсій;

 • підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації;

 • роботою завідувачів кабінетів;

 • роботу з учнями, які за заявою батьків та в зв’язку зі станом здоров’я працюють за індивідуальними планами згідно діючого положення;

 • підготовку матеріалів до складання річного плану;

 • своєчасну заміну уроків.

2.3. Організовує:

 • роботу із складання мережі факультативних занять, спецкурсів за вибором ;

 • заходи з проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 • облік успішності учнів 5-10 класів та відвідування ними уроків.

2.4. Погоджує свою діяльність із директором гімназії , з іншими заступниками директора, з мето­дичним кабінетом та спеціалістами відділу освіти.
2.5. Здійснює контроль за:

 • виконанням правил техніки безпеки в гімназії та оформлення документів з техніки безпеки в 5-11 класах в урочний час;

 • організацію та виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;

 • станом успішності учнів 5— II -х класів, відвідуванням учнями гімназії;

 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

 • навчальним навантаженням учнів;

 • роботою навчальних кабінетів, дотриманням санітарно-гігієнічного режиму;

 • станом збереження й використанням навчально- матеріальної бази;


2.6. Інструктує й консультує:

 • учителів щодо складання перспективних і поурочних планів;

 • завідувачів кабінетів фізики, математики, біо­логії, хімії, трудового навчання, охорони життя з питань організації ефективної роботи навчальних кабінетів.

2.7. Здійснює облік:

 • виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

 • звітів про кількість дітей у мікрорайоні гімназії .

2.8. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогіч­ною радою.

2.9. Складає:

 • розклад уроків, факультативів, курсів за вибором;

 • розклад використання кабінетів;

 • графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І і II семестрів;

 • розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

 • проекти наказів, розпоряджень та інших до­кументів з питань навчально-виховного процесу.


3. Заступник директора з навчально-виховної роботи

Краля Тетяна Василівна

3.1. Відповідає за:

 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду в практику роботи учителів гімназії;

 • впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально- виховної роботи вчителів, ре­алізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин у колективі;

 • підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних

конференцій, аукціонів перспективного педагогічного досвіду;

 • роботу методичної ради та методичних об'єд­нань в гімназії,

проведення методичних днів та те­матичних декад;

 • роботу з молодими вчителями;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах англійської, ро­сійської та української мов, історії, географії, есте­тичного виховання;

 • створення сприятливого морально-психоло­гічного клімату в педагогічному колективі;

 • організацію роботи з учнями та їхніми батьками;

 • роботу школи здоров’я;

 • роботу батьківського університету .

 • роботу з обдарованими дітьми.

 • курсову перепідготовку педагогічних кадрів.

 • виконання навчальних планів і програм учите­лями гімназії;


3.2. Безпосередньо керує:


 • роботою бібліотеки гімназії;

 • роботою методичної ради, методичних об'єд­нань вчителів гімназії;

 • роботою практичного психолога .

3.3. Організовує:

 • дотримання у гімназії єдиних педагогічних ви­мог та режиму

навчальних занять;

 • роботу служби інформації;

 • експериментальну роботу вчителів;

 • проведення відкритих уроків і взаємовідвідування уроків учителями;

 • підготовку й проведення методичних нарад з учителями;

 • підготовку проекту річного плану;

 • проведення шкільних олімпіад ,конкурсів,турнірів.

3.4. Погоджує свою діяльність із директором гімназії методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації;

3.5. Здійснює контроль за:

 • дотриманням у класі єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять;

 • роботою з обдарованими дітьми.


3.6. Інструктує й консультує;

 • вчителів щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти;

 • молодих учителів щодо планування й ефек­тивного проведення уроків

та позакласних заходів із навчальних предметів.

3.7. Здійснює облік:

 • статистичних документів;

 • перевірки ведення іншої документації;

 • роботи методичного кабінету та методичних об’єднань вчителів.

  1. Звітує:

 • перед директором і педагогічною радою (про організацію, здійснення й результати науково- методичної роботи);

 • перед батьківською громадськістю та органа­ми управління освітою.

  1. Складає:

 • проекти наказів, розпоряджень, інформацій­них матеріалів та довідок із питань навчально-ви­ховного процесу.

Заступник з навчально-виховної робота Шульга Наталія Борисівна

3.10. Відповідає за:

 • правильне планування та організацію вивчен­ня предметів 1-4 класів,

своєчасне складання й коригування розкладу уроків;

 • виконання навчальних планів і програм учите­лями та вихователями ГПД 1-4 класів;

 • забезпечення ефективності їхньої роботи, зо­крема високої якості знань, умінь і навичок учнів;

 • ведення класних журналів та іншої докумен­тації у 1—4-х класах;

 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

 • організацію обліку дітей 6-річного віку у мікрорайоні гімназії;

 • здійснення контролю за відвідуванням учнями гімназії;

 • охопленням дітей загальною середньою освітою ;

 • створення сприятливого морально-психоло­гічного клімату в педагогічному колективі;

 • організацію роботи з учнями та їхніми бать­ками;

 • виконання правил техніки безпеки учнями , вчителями і

вихователями ГПД 1-4 класів та оформлення відповідної документації ;

 • організацію та виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;

 • контроль за наявністю , збереження і використання навчального обладнання, приладів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством;

 • організацію навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів;

 • забезпечення у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці , повторного та позапланового інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 563 від 1 серпня 2001 року.


3.11. Безпосередньо керує:

 • роботою вчителів та вихователів ГПД 1—4-х класів ;

 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

 • проведенням контрольних, практичних і ла­бораторних робіт, навчальних екскурсій;

 • підготовкою та проведенням ДПА в 4 класах;

 • роботу з учнями, які за заявою батьків та в зв’язку зі станом здоров’я працюють за індивідуальними планами згідно діючого положення;

 • підготовку й проведення методичних нарад з учителями;

 • підготовку матеріалів до складання річного плану;

 • своєчасну заміну уроків.

3.12. Організовує:

 • роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу ;

 • проведення факультативних занять, спецкурсів за вибором;

 • підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального та виховного характеру;

 • облік успішності учнів 1-4 класів та відвідування ними уроків.

3.13. Погоджує свою діяльність із директором гімназії , з іншими заступниками директора, з мето­дичним кабінетом та інспекторами відділу освіти.

3.14. Здійснює контроль за:

 • роботою вчителів 1-4 класів;

 • станом успішності учнів 1-4х класів, відвідуванням учнями гімназії;

 • роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

 • навчальним навантаженням учнів;

 • станом збереження й використанням навчально- матеріальної бази;

 • організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень, а також роботою з обдарованими дітьми;

 • графіком харчування учнів 1-4 класів ;

 • за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність;

 • діяльністю керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організацій роботи трудових об’єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

3.15. Інструктує й консультує:

 • учителів 1-4 класів щодо складання перспективних і поурочних планів.

3.16. Здійснює облік:

 • виконання державних програм, календарних і тематичних планів;

 • звітів про кількість дітей у мікрорайоні гімназії .

3.17. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором та педагогіч­ною радою.
3.18. Складає:

 • розклад уроків 1-4 класів;

 • розклад використання класних кімнат;

 • розклад роботи гуртків для учнів 1-4 класів;

 • графіки індивідуальної роботи з обдаровани­ми учнями;

 • розклад державної підсумкової атестації та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

 • проекти наказів, розпоряджень та інших до­кументів з питань навчально-виховного процесу.

 1. Заступник директора гімназії з виховної роботи-

ЧечуйкоВолодимир Наумович

4.1. Відповідає за:

 • планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

 • роботу громадських організацій, різноманіт­них клубів, предметних

гуртків, проведення тема­тичних чергувань у закладі;

 • роботу клубу правових знань старшокласників;

 • роботу методичних об'єднань класних керівників;

 • підготовку та проведення загально шкільних заходів (свят, вечорів, диспутів, естафет, конкурсів тощо);

 • зв'язок із позашкільними громадськими орга­нізаціями;

 • організацію відвідування учнями позашкіль­них навчально-виховних закладів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях тощо;

 • організацію роботи щодо запобігання без­доглядності школярів і скоєнню ними правопору­шень;

 • індивідуальну роботу з дітьми, схильними до асоціальної поведінки, та роботу з неблагополучними сім’ями;

 • зв'язок зі службами у справах неповнолітніх;

 • організацію художньої самодіяльності;

 • організацію санітарних п'ятниць та чергуван­ня по гімназії і класних колективів;

 • організацію та проведення суспільно корис­ної діяльності;

 • створення й функціонування дитячих органі­зацій та органів

 • учнівського самоврядування;

 • організацію літнього оздоровлення учнів;

 • планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської

діяльності;

 • організацію роботи із соціально незахищеними верстами населення ;

 • організацію вивчення, узагальнення й поши­рення перспективного

досвіду виховної роботи;

 • забезпечення дотримання правил техніки без­пеки і санітарно

гігієнічних норм під час проведен­ня виховних заходів, робіт;

 • організацію просвітницької роботи для батьків

(прийом батьків або осіб, що їх замінюють) з пи­тань виховання дітей;

 • виконання річного плану роботи школи;

організацію досліджень та експериментів підчас здійснення виховного процесу;

 • проведення заміни уроків, якщо відсутня Чечуйко Л.В.

4.2. Керує:

 • діяльністю класних керівників та класоводів щодо організації виховної роботи в класах;

 • роботою органів учнівського самоврядування;

 • проведенням загально шкільних заходів, тра­диційних свят і заходів за планами органів влади;

 • роботою методичного об'єднання класних керівників.
 1. Розробляє разом із психологом гімназії систе­му діагностики та аналізу змін у розвитку школярів.

 2. Координує:

 • роботу вихователів, класних керівників та інших підлеглих їй працівників;

 • роботу з розробки необхідної методичної до­кументації.

4.5. Організовує:

 • планування виховної роботи в гімназії;

 • роботу чергового класу, старшого чергового вчителя;

 • підготовку і проведення загальношкільних за­ходів виховного спрямування;

 • проведення інструктивно-методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

 • роботу із соціального захисту дітей із неблагополучних сімей, а також дітей, які схильні до пра­вопорушень або скоїли їх;

 • створення дитячих організацій та органів уч­нівського самоврядування;

 • літнє оздоровлення учнів;

 • відвідування учнями позашкільних заходів;

 • роботу гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості тощо;

 • діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінно­стей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шаноб­ливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

 • проведення заходів морально-правового спря­мування із залученням працівників правоохорон­них органів;

 • захист прав та інтересів учнів;

 • відпочинок учнів, зокрема дітей-сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

 • надання соціально педагогічної допомоги уч­ням і сім'ям, які потребують особливої уваги;

 • систематичне проведення заходів із профілак­тики правопорушень та формування в учнів право­вої грамотності, виявлення причин скоєних ними правопорушень;

 • проведення заходів щодо запобігання травма­тизму, дорожньо-транспортним пригодам, нещас­ним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;

 • залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями гімназії;

 • відкриті виховні заходи та їх відвідування клас­ними керівниками гімназії.

4.6. Сприяє:

 • створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;

 • проведенню експериментальної роботи клас­ними керівниками.

4.7. Погоджує свою діяльність директором гімназії, методичним кабінетом

відділу освіти, із заступ­никами директора з навчально-виховної роботи.4.8. Здійснює контроль за:

 • позаурочною роботою, діяльністю вчителів, що її здійснюють;

 • проведенням аналізу результативності вихов­ної роботи гімназії, якості

роботи окремих педаго­гічних працівників;

 • виконанням планів виховної роботи класни­ми керівниками та класоводами;

 • проведенням спортивне-масової діяльності, військове-патріотичної та краєзнавчої роботи;

 • дотриманням учнями Статуту й Правил поведінки для учнів школи;

 • за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність;

 • діяльністю керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організацій роботи трудових об’єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу;

 • за проведенням інструктажів класними керівниками, керівниками гуртків, учителями та іншими особами, залученими до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року;

 • випуском стінних та радіо- газет гімназії та їх змістом;

 • виконанням програм позакласної роботи;

 • якістю проведення класних годин, позашкіль­них та позакласних заходів;

 • якістю ведення документації;

 • харчуванням учнів пільгового контингенту .

4.9. Інструктує й консультує:

 • класних керівників та вчителів щодо прове­дення виховної роботи з учнями, новинок методич­ної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобі­гання травматизму та іншим нещасним випадкам;

 • батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;

 • членів дитячих формувань;

 • учнівські колективи щодо проведення куль­турно-оздоровчих заходів;

 • учнів школи з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки (із оформленням відповідної документації).
 1. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці Інноваційних виховних програм і технологій.

 2. Здійснює облік:

об'єднань класних годин, позакласних занять;

 • чергування класів;

 • роботи органів учнівського самоврядування;

 • роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.
 1. Звітує про організацію та здійснення вихов­ної роботи в гімназії перед директором, педагогіч­ною радою, відділом освіти та іншими органами.

 2. Складає:

 • план роботи на кожний навчальний рік та ка­лендарний план виховної роботи (самостійно);

 • письмовий звіт директору гімназії про свою діяльність обсягом не більше ніж п'ять машино­писних сторінок протягом 10 днів після закінчен­ня кожного семестру;

 • графік чергування класів гімназії;

 • графік здійснення суспільно корисної діяль­ності по санітарних п'ятницях;

 • списки дітей-сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли пра­вопорушення або виявили схильність до проти прав­ної поведінки;

 • соціальну характеристику сімей, де виховують­ся такі діти;

 • проекти наказів, розпоряджень та іншої доку­ментації з питань виховної

роботи.

 1. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Дорофєєвої Тетяни Іванівни

5.1. Відповідає за:

 • збереження будівлі та майна гімназії; матеріально-технічне забезпечення навчаль­ного процесу (освітлення, опалювання, водопоста­чання, наявність належного обладнання й устат­кування);

 • чистоту І порядок у шкільному приміщенні;

 • організацію чергування технічного персоналу;

 • розподіл обов'язків між технічними праців­никами гімназії;

 • організацію поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

 • дотримання санітарне-гігієнічного режиму в школі;

 • інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

 • складання документації для нарахування зар­плати техперсоналу;

 • проведення санітарної п'ятниці;

 • виконання заходів щодо розширення госпо­дарської самостійності школи, своєчасне укладан­ня необхідних угод;

 • забезпечення експлуатації будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними ;

 • за дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів;

 • за правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

 • за дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах , стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

 • за організацію проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях гімназії;

 • за розробку і перегляд інструкції з охорони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.

5.2. Керує:

 • роботою технічного персоналу щодо приби­рання шкільних приміщень;

 • роботою охоронців та робітників гімназії;

 • господарською діяльністю гімназії;

 • роботою з благоустрою, озеленення і приби­рання території гімназії.

5.3. Організовує:

 • роботу щодо забезпечення дотримання санітар­но-гігієнічних норм під час навчального процесу;

 • постачання необхідних матеріалів для безпе­рервної роботи всіх служб;

 • видачу заробітної плати працівникам гімназії;

 • інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;

 • дотримання вимог щодо охорони праці пій час експлуатації головної будівлі та інших при­міщень школи, технологічного та енергетичного
  обладнання;

 • здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

 • дотримання норм пожежної безпеки в будів­лях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежога­сіння;

 • проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв за­землення, їх періодичне випробування, вимірюван­ня рівня освітленості, радіації, шуму в приміщен­нях гімназії (визначення Його відповідності прави­лам і нормам безпеки життя);

 • розробку інструкцій з охорони праці для тех­персоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

 • навчання й інструктаж на робочому місці(вступний і періодичний) технічного та обслугову­ючого персоналу.

5.4. Погоджує свою діяльність із директором гімназії, заступниками директора, з інженерно-тех­нічним наглядом відділу освіти, бухгалтерією.

5.5. Здійснює контроль за:

 • роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу школи;

 • збереженням матеріально-технічного устат­кування в кабінетах;

 • дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні гімназії,

раціональністю витрат матері­алів та коштів школи.

5.6. Інструктує й консультує:

 • обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

 • технічний персонал з питань техніки безпеки.

5.7. Здійснює облік:

 • інвентаризації шкільного майна;

 • роботи завідувачів кабінетів щодо матеріаль­но-технічного забезпечення;

 • зберігання протипожежного обладнання.

 1. Звітує про підготовку школи до нового на­вчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

 2. Складає:

 • графік роботи технічно-обслуговуючого пер­соналу;

 • табель на заробітну плату технічно-обслуго­вуючого персоналу;

 • проекти наказів, розпоряджень та інших до­кументів із питань господарської роботи;

 • акти списання майна, яке вийшло з ладу;

 • плани проведення ремонтних робіт у при­міщеннях школи під час підготовки до нового на­вчального року;

 • документи для надання органами, що мають відповідні повноваження, дозволу експлуатувати шкільне приміщення у поточному навчальному році.

6. Педагог-організатор Різник Тетяна Володимирівна

6.1. Відповідає за:

 • діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, планування їхньої роботи за принципа­ми добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і по­треб учнів;

 • організацію дозвілля школярів, роботу клубу вихідного дня;

 • створення умов для виявлення учнями своєї громадянської позиції, задоволення ними своїх інте­ресів і потреб, цікавого й корисного проведення вільного часу;

 • здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

6.2. Керує дитячими організаціями, активом гімназії, органами

учнівського самоврядування.6.3. Організовує:

 • оформлення школи відповідно до напрямів роботи;

 • роботу з учнями під час канікул;

 • роботу «клубу вихідного дня»;

 • роботу з добору й підготовки керівників (органі­заторів) первинних дитячих організацій, об'єднань;

 • роботу з учнями початкових класів.


6.4. Погоджує свою діяльність із директором гімназії, заступниками директора з навчально-вихов­ної роботи, заступником директора з виховної ро­
боти, відділом освіти, кабінетом виховної роботи інституту удосконалення учителів.

6.5. Інструктує й консультує: дитячий актив гімназії щодо організації різноманітних свят.

6.6. Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підвищення кваліфікації.

 1. Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сценарії заходів для учнів початкових класів, дитячих організацій; веде документацію у
  визначеному порядку.

 2. Звітує про роботу дитячих організацій та ви­ховну роботу серед учнів початкових класів, про організацію участі учнів у конкурсах, оглядах та
  інших заходах перед директором школи, педагогіч­ною радою.

7. Практичний психолог Даценко Ольга Анатоліївна

7.1. Відповідає за:

 • проведення психологічної діагностики, оброб­ку її результатів, оформлення висновків та реко­мендацій;

 • проведення групової психодіагностики, обробку її результатів,

оформлення психологічного висновку;

 • індивідуальне консультування учнів, батьків;

 • проведення профконсультацій з учнями гімназії, індивідуальне коригування поведінки учнів.

7.2. Організовує:

 • ділові ігри, тренінги з педагогами;

 • підготовку та проведення психолога-педаго­гічного консиліуму.

7.3. Бере участь:

 • у підготовці до проведення виховних годин для учнів;

 • у педагогічних радах, нарадах за участю ди­ректора;

 • у консультаціях у наукових центрах, методич­них семінарах шкільних психологів;

 • у роботі бібліотеки;

 • у зборах або конференціях працівників гімназії.

7.4. Веде документацію:

 • визначену Положенням про шкільного пси­холога, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

 • присвячену узагальненню результатів своєї роботи, звітуванню про неї;

 • в якій висвітлюються результати педагогічно­го консиліуму.

7.5. Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи та заступ­ником директора з виховної роботи, відділом осві­ти райдержадміністрації.
8. Завідуюча бібліотекою гімназії Рашевська Лариса Іванівна

8.1. Відповідає за:

 • комплектування книжкового фонду;

 • оформлення передплати на періодичні видання;

 • створення фонду шкільних підручників;

 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

 • пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

8.2. Керує:

 • роботою читацького активу;

 • роботою щодо формування в учнів дбайливо­го ставлення до навчальної книги;

 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

8.3. Організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-ме­тодичних семінарів у рамках самоосвітньої діяль­ності;

 • проведення огляду конкурсу на найкраще збе­реження підручників;

 • літературні виставки;

 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

 • обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читальному залі;

 • інформаційну роботу (оформлення виставок,вітрин, проведення інших заходів щодо пропагуван­ня книг);

 • підбір літератури на вимогу читача.
 1. Погоджує свою діяльність із заступником директора з навчально-виховної роботи, заступни­ком директора з виховної роботи, методичним ка­
  бінетом відділу освіти.

 2. Здійснює облік:

 • комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

 • користування шкільними підручниками (надхо­дження, видачі, розподілу підручників по класах).

8.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збе­реження за актом і здійснює їх облік.

8.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповід­но до чинних норм.

8.8. Звітує про організацію, здійснення й резуль­тати роботи перед директором та педрадою, мето­дичним центром, відділом освіти.

8.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та пед­ради.
9. Бібліотекар Яковенко Олена Василівна

8.1. Відповідає за:

 • систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

 • пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

8.2. Керує:

 • роботою читацького активу;

 • роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

8.3. Організовує:

 • допомогу вчителям у підготовці науково-ме­тодичних семінарів у рамках самоосвітньої діяль­ності;

 • проведення огляду-конкурсу на найкраще збе­реження підручників;

 • літературні виставки;

 • читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

 • обслуговування учнів і працівників школи або абонементних читачів у читальному залі;

 1. Погоджує свою діяльність з завідуючою бібліотекою.

 2. Здійснює облік:

 • комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

 • користування шкільними підручниками (надхо­дження, видачі, розподілу підручників по класах).

8.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збе­реження за актом і здійснює

їх облік.8.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної

літератури відповід­но до чинних норм.8.8. Звітує про організацію, здійснення й резуль­тати роботи перед директором

та педрадою, мето­дичним центром, відділом освіти.8.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки

для директора та пед­ради.9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор гімназії Катренко П.І.


З наказом ознайомлені:


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка