Наказ №110/01 Про затвердження Інструкції з діловодства в Полтавському міському управлінні юстиціїСторінка11/11
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.19 Mb.
#13212
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Додаток 12

до п. 29.1.6Полтавське міське управління юстиції


Акт


__________№________

м. Полтава


Про відсутність вкладень

у конверті


Підстава:
Складений

_______________________________________________________________

/прізвище, ініціали/

Присутні: ______________________________________________________

/посада, прізвище, ініціали/
“_____”___________201____р. ____________________________________

(назва установи від якої надійшов конверт)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(назви документів, номери документів, яких не вистачає)


Акт складений у 2 примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

Посада підпис П.І.Б.


Додаток 13


до п. 29.3.3.
Примірний перелік

документів, що не підлягають реєстрації 1. Листи, що надійшли в копії до відома.

 2. Телеграми і листи про дозвіл на відрядження й відпустки.

 3. Повідомлення про засідання, наради, збори й порядок денний.

 4. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

 5. Зведення та інформація, надіслані до відома.

 6. Навчальні плани, програми (копії).

 7. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

9. Прейскуранти цін (копії).

 1. Вітальні листи й запрошення.

 2. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені тощо).

 3. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

 4. Форми статистичної звітності.

 5. Договори.

 6. Документи, отримані від Державного казначейства України (виписки з реєстраційних рахунків, проведені платіжні доручення, зареєстровані Реєстри юридичних та фінансових зобов’язань, тощо).


Додаток 14

до п. 29.3.8


ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів*
Дата надходження та індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Резолюція або відповідальний виконавець

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітки про виконання документа

1

2

3

4

5

6

_______________


* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

Додаток 15

до п. 29.3.8ЖУРНАЛ
реєстрації документів, створених установою*Дата та індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4_______________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.

Додаток 16


до п.32.2.2
СТРОКИ

виконання основних документів

1. Укази, розпорядження і доручення Президента України - у разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у п'ятнадцятиденний строк, депутата місцевої ради - в установлений зазначеною Радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам внесення запиту.

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) - протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

4. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати - 15 днів з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі).

5. Подання прокурора з вимогами щодо усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, відшкодування шкоди, скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення у відповідність із законом, припинення незаконних ій або бездіяльності посадових і службових осіб – у визначений прокурором строк, що обчислюється з дня надходження подання.

Постанова прокурора про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності – у десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.

6. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної


особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім
суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та надання
відповіді на запит на інформацію - не більше п'яти робочих днів
від дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації,


необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля,
якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи,
небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися
або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь
повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня
надходження запиту.
У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до
20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в
письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня
надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається


в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для
ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин
непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома
запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження
прийнятого рішення.

7. Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

8. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня - до зазначеного в них строку.

9. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів.

Додаток 17

до п.32.6.1

Найменування структурного підрозділу

______________________________________________________________


Перелік

документів, що перебували на контролі та виконані з порушенням строків

(період)п/п

Вхідний

тадата реєстрації

Найменування установи, що надіслала документ,

та дата реєстраціїКороткий зміст

Відповідальний виконавець

Строк виконання

Причини порушення строку виконання*

* Графа заповнюється у структурному підрозділі

Посада керівника

структурного підрозділу підпис Ініціали, прізвище

(відповідального за контроль)

Додаток 18

до п. 34.10Журнал обліку вихідної кореспонденції


Дата відправлення документа

Вихідний реєстраційний індекс документа

Кількість додатків

Адресат

1

2

3

4


Додаток 19

до п. 35.1.3


Полтавське міське управління юстиції
Найменування структурного

підрозділу


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

______________№_________

на _____________ рік
________________________________________________________________

(назва розділу)
Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Найменування посади

керівника структурного

підрозділу ________ ____________________________

(підпис) (ініціали ,прізвище)

____ __________20___р.


СХВАЛЕНО
Протокол засідання експертної

комісії структурного підрозділу

(за наявності)

____ __________20___р.№________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ________ році у структурному підрозділі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою “ЕПК”
Постійного
Тривалого

(понад 10 років)Тимчасового

(до 10 років включно)Усього

Найменування посади особи,

відповідальної за діловодство _____ ___________________________

в структурному підрозділі (підпис) (ініціали, прізвище)


___ _________ 20___ р.
Підсумкові відомості передано в архів Полтавського міського управління юстиції
Найменування посади особи, _____ ________________________

відповідальної за передачу відомостей (підпис) (ініціали, прізвище)


___ _________ 20___ р.

Додаток 20

до п. 35.1.3


Полтавське міське

управління юстиції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Полтавського

міського управління юстиції

_______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.


___ _________ 20___ р.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

______________№_________

на ______________ рік


Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу)
Провідний спеціаліст Полтавського

міського управління юстиції ______ _____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___ _________ 20___ р.


СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання експертної Протокол засідання

комісії Полтавського міського експертно – перевірної комісії

управління юстиції Полтавської області

____________№________ _________________№________


Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у _________ році в Полтавському міському управлінні юстиції
За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з позначкою “ЕПК”
Постійного
Тривалого

(понад 10 років)Тимчасового

(до 10 років включно)Усього


Провідний спеціаліст Полтавського

міського управління юстиції _________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___ _________ 20___ р.
Підсумкові відомості передано в архів Полтавського міського управління юстиції
Найменування посади особи, _____ ________________________

відповідальної за передачу відомостей (підпис) (ініціали, прізвище)


___ _________ 20___ р.

Додаток 21

до п. 36.1.6

Полтавське міське

управління юстиції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Полтавського

міського управління юстиції

_______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.


___ _________ 20___ р.

АКТ

______________№_________

_________________________

(місце складення)


Про вилучення для знищення документів, не

внесених до Національного архівного фонду


На підставі ______________________________________________________

(назва і вихідні дані

________________________________________________________________________________

переліку документів із зазначенням строків їх зберігання

________________________________________________________________________________

або типової (примірної номенклатури справ)


відібрано до знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № ____________________

(найменування фонду)


Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому,

частини) за номенклатурою або номер справи за описомКількість справ (томів,

частин)


Строк зберігання справи (тому,

частини) і номери статей за перелікомПримітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом ___________________________________справ за ___________ роки

(цифрами і словами)

Найменування посади особи,

яка проводила експертизу

цінності документів _________ ____________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___ _________ 20___ р.

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання експертно – Протокол засідання експертної

перевірної комісії комісії Полтавського міського

управління юстиції

_________ №________ _________ №________

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________ роки схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК (протокол від ___ ____________ 20__ р. № _______)
Документи у кількості_____________________________________ справ

(цифрами і словами)

вагою ______________ кілограмів здано в ________________________________ (найменування установи)

на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ № ___ або знищено шляхом спалення.


Найменування посади особи, ______ _____________________________

яка здала (знищила) документи (підпис) (ініціали, прізвище)

___ _________ 20___ р.

Додаток 22

п. 36.2.3


Полтавське міське управління юстиції
__________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника

структурного підрозділу

______ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____ ____________ 20__ р.

ОПИС № _________
________________________________________________________________

(назва розділу)


Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)


Крайні дати справи (тому, частини)


Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітка


1

2

3

4

5

6

7

У цей опис включено _____________________________ справ з № ____по

(цифрами і словами)

№ _____, у тому числі:

літерні номери ___________________
пропущені номери ________________
Найменування посади _______ _____________________________

укладача опису (підпис) (ініціали, прізвище)


___ _________ 20___ р.

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО


Провідний спеціаліст Протокол засідання експертної

Полтавського міського комісії ** структурного підрозділу управління юстиції


_______ ______________________

(підпис) (ініціали прізвище) __________20___р.№________

____ __________20___р.

Передав___________________________________________________справ

(цифрами і словами)

та _____________________реєстраційно-контрольних карток до документів***

(цифрами і словами)
Найменування посади працівника

структурного підрозділу _________ ____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
___ ____________ 20__ р.

Прийняв__________________________________________________справ

(цифрами і словами)

та ________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів

(цифрами і словами)
Провідний спеціаліст Полтавського

міського управління юстиції _________ ___________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
___ ____________ 20__ р.

____________

* Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.

** За наявності експертної комісії структурного підрозділу.*** Передаються разом із справами служби діловодства.Каталог: uploads -> 2014-06
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет
2014-06 -> Про заходи до 18 ї річниці Конституції України та до 23 – ї річниці Незалежності України
2014-06 -> Методичні рекомендації трудовий договір та порядок його оформлення м. Комсомольськ 2014 рік ббк 67
2014-06 -> Міністерство юстиції України Лубенське міськрайонне управління юстиції
2014-06 -> Вступ право підозрюваного, обвинуваченого на захиствключає в себе як право захищатися відпідозритаобвинувачення, так І право захищати своїособисті І майнові інтереси. Воно забезпечується тим, що закон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка