Над науково-методичною проблемоюСкачати 216.62 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір216.62 Kb.
#10144
Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації

Методичний кабінет

З ДОСВІДУ РОБОТИ

НАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

«ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ – МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНО

ЗОРІЄНТОВАНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ»

Зайцева Наталія Миколаївна,

вчитель трудового навчання

Щасливської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів

Олександрійської районної ради

2013 рік

«Не сама дитина має пристосувати себе до

наших методів, а навпаки: наші методи

мають бути пристосовані до кожної дитини»

С.Русова

Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних течій, систем і технологій. Серед найсучасніших навчальних технологій виділяють інтерактивні, проблемного навчання, проектні тощо.

У методичній і науковій літературі не існує чіткого розмежування між термінами «метод проектів» і «проектна технологія», зазвичай вони ототожнюються. Проектна технологія – це система навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють розв’язати певну проблему шляхом самостійних, колективних, інтерактивних дій учнів і обов’язкових презентацій результатів роботи.

Проектну технологію науковці часто визначають як модель особистісно орієнтованого навчання. Це зумовлено тим, що в центрі проектної технології знаходиться учень.

Проектна технологія передбачає систему взаємопов’язаних завдань, які виконують учні. Причому ця діяльність має низку суттєвих ознак:


 • самостійна робота;

 • елементи дослідно-пошукової діяльності;

 • інтерактивна взаємодія учасників проекту;

 • наявність запланованого кінцевого результату у вигляді об’єкта проектування.

Проектна технологія дає відповідь на запитання, як (за допомогою яких методів, прийомів, засобів) досягти поставленої мети на певному уроці трудового навчання, визначаючи певну послідовність застосування особистісно орієнтованого навчання.

Особистісно орієнтоване навчання – це найкоротший шлях від початкових умов до запланованих результатів.

Найбільш сильною складовою проектної технології є самостійна робота учня над проектом. Проектування починається з усвідомлення школярем мети, визначення проблеми, над якою він буде працювати. Далі здійснюється оформлення задуму, розробка організаційного плану, робота за цим планом, підведення підсумків і аналіз виконаної роботи у вигляді письмового звіту.

Для вчителя трудового навчання новим і незвичним є те, що така робота школяра має ґрунтуватися виключно на основі його особистого вибору, з урахуванням його інтересів. Традиційно учитель сам визначав, що саме потрібно знати учневі. Отже, особистісно орієнтований підхід є своєрідним «пусковим механізмом» цього принципу. У проектному навчанні він реалізується так: учень має чітко усвідомлювати, що саме пізнає, для чого йому це потрібно (чи відповідає його інтересам?) і, що особливо актуально для трудового навчання, де ці знання і вміння можна застосувати. Відповідно до цього учитель визначає, який обсяг знань необхідно викласти під час навчання проектуванню. За такого підходу вчитель має не лише виступати транслятором певної суми знань, а й навчати здобувати ці знання, застосовувати їх для розв’язання практичних завдань.

Характерною особливістю проектної технології є інтелектуальний і розумовий розвиток учнів через залучення їх до спілкування. Тобто учитель має формувати в школярів уміння працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі. Це може бути реалізовано через розв’язання певної проблеми – спочатку колективно, потім групою і з часом індивідуально, за допомогою різноманітних методів (від методів фантазування й «мозкового штурму» до теорії розв’язання винахідницьких задач). При цьому технологія проекту передбачає інтеграцію знань із різних галузей науки, техніки, творчості.

Вчитель повинен знати вимоги, які висуває ця модель навчання до уроку трудового навчання: • планування результатів;

 • наявність техніко-технологічної проблеми, розв’язання якої потребує творчого пошуку;

 • наявність у структурі уроку мотивації та очікуваних результатів навчальної практичної діяльності учнів;

 • розв’язання проблеми або виконання завдання має відбуватися за певною структурою (змістова частина проекту повинна мати чотири етапи: організаційний (підготовчий), конструкторський, технологічний, заключний);

 • діяльність учнів має бути самостійною (індивідуальною, парною, груповою);

 • учні мають застосовувати творчі методи розв’язання винахідницьких або проблемних задач (фантазування, зразків та ін.);

 • наявність рефлексії.

Застосування проектної технології виключає вплив на якість навчального процесу тих чинників, які зазвичай мають вагу за умов використання певної методики навчання, а саме: здібностей та обдарованості дітей, настрою вчителя, рівня матеріально-технічного оснащення школи тощо. Це одна з головних відмінностей і переваг технологічного навчання.

Щодо недоліків проектної технології, то найбільш суттєвим з них є нераціональне використання часу на уроці. Нині це питання є особливо актуальним у зв’язку з тим, що кількість годин для трудового навчання зменшується. Утім, це не означає, що слід відмовитися від проектного підходу. Труднощі, які виникають в роботі вчителя, є свідченням того, що настав час ґрунтовного перегляду структури та методики уроку трудового навчання. Уже сьогодні практичний досвід роботи показує, що одним зі шляхів розв’язання проблеми нестачі часу є ретельна підготовка вчителя до уроку, складання чіткого алгоритму своїх дій, розробка роздаткового матеріалу, більш точний хронометраж часу, тощо. Готуючись до уроку, учитель має продумувати кожний свій крок, чітко знати, що він робитиме на певному етапі навчання учнів проектуванню. Щоб навчати творчості, сам учитель повинен більш творчо готуватися до уроку, здійснювати постійний пошук нових шляхів у технологічній методиці навчання.


Проблема організації особистісно орієнтованої проектно технологічної діяльності є особливо актуальною.

У новій навчальній програмі з трудового навчання для 5-9 класів, яка розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, серед завдань, що стоять перед трудовим навчанням, є: • формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

 • реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості.

Починаючи з 5 класу, учні засвоюватимуть основи проектної діяльності при вивченні обов’язкової складової (розділ «Основи техніки, технологій і проектування») і варіативних модулів. Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект. Передбачено ведення в робочих зошитах проектної документації (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-8 класів. При виконанні проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектну папку.

Як бачимо, зміст навчальної програми сприяє тому, що на уроках широко використовується проектна технологія.

Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загально-цінні мотиви вибору професії і працелюбність. При цьому необхідно пам’ятати, що особливу увагу потрібно приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до процесу, слідкувати, щоб вони доводили свої наміри, особливо в праці, до кінця.

Оскільки трудове навчання тісно пов’язане з життям, з вивченням основ наук у школі і виробництвом, з потребами вдосконалення різних виробів та техніки у різних галузях, що полегшує працю людини, підвищує її продуктивність, то саме використання методу творчих проектів створює найкращі умови для розвитку творчої активності школярів.

Проектування в якості творчої, інноваційної діяльності завжди націлене на створення об’єктивно і суб’єктивно нового продукту. Діяльність учнів орієнтується на розвиток мислення, в основі якого лежить особистий досвід. Виготовляючи вироби, учні закріплюють свої знання з математики, фізики, креслення, основ підприємницької діяльності та інших предметів, засвоюють принципи набуті при виконанні технологічних, економічних, міні маркетингових та інших операцій. В учнів виробляється і закріпляється звичка до аналізу споживчих, економічних, екологічних і технологічних ситуацій, здатність оцінювати ідеї, виходячи з реальних потреб, матеріальних можливостей і умінь вибрати найбільш вдалий технологічний, економічний спосіб виготовлення об’єкта, який відповідав би вимогам дизайну.

Метод проектів враховує потреби дітей в залежності від індивідуальних та вікових особливостей, зацікавлення, здібностей учнів, що дає можливість індивідуалізації та диференціації навчання, розвиває творче мислення, зміцнює в учнів пізнавальну мотивацію.

Особливо гостро стоїть питання про врахування індивідуальних відмінностей і можливостей учнів при засвоєнні ними техніко-технологічних відомостей під час виконання творчих проектів.

Знайомлячись із проектною технологією мусимо усвідомити: ця діяльність дозволяє здійснити перехід від «школи пам'яті» до «школи мислення». У першому випадку опора робиться головним чином на процеси сприйняття, уваги, запам’ятовування, у другому – враховується роль мислення, головною працею учнів стає «мислення». Науково обґрунтоване, належним чином організоване виховання та навчання спрямоване на активний розвиток основних видів мислення, творчі здібності, прагнення самому створити, усвідомити себе творцем при роботі з «неслухняними інструментами», «розумними конструкціями», «технологічними системами» та ін. Саме це відіграло для мене вирішальну роль у виборі, дослідженні і впровадженні науково-методичної проблеми «Проектна технологія – модель особистісно зорієнтованого процесу трудового навчання».


Робота вчителя – це безперервний пошук. Те, що вчора вважали новим, сьогодні вже може не відповідати вимогам сучасного уроку. Нині у світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно зорієнтованим підходом до організації навчального процесу, у центрі його перебуває учень.

Особистісний процес означає визнання пріоритету особистості, створення в колективі гуманістичних відносин, завдяки яким діти усвідомлюють себе особистостями, учаться бачити особистості в інших дітях.

Формування особистості та її становлення відбувається в процесі вирішення певних завдань:


 • створення позитивного ставлення до навчання;

 • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільної мети;

 • усвідомлення особистістю цінності колективно розроблених висновків;

 • можливість вільно висловлювати свою думку й вислуховувати свого товариша;

 • сприйняття вчителя не як особи для «похвали й покарання», а як старшого товариша, порадника.

Кінцевим результатом реалізації особистісно зорієнтованого процесу на уроках трудового навчання є:

 • зростання рівня внутрішньої мотивації учня;

 • зниження рівня тривожності;

 • зростання впевненості у своїх силах;

 • розвиток самостійності;

 • формування позитивної Я – концепції;

 • опанування етапів навчальної діяльності, формування відповідних компетентностей, наслідком чого є підвищення успішності.

Особистісно орієнтоване навчання, хоча й не може бути панацеєю від усіх хвороб шкільної практики, але в руках вчителя, стає надійним інструментом розвитку індивідуальності учня, його здібностей і задатків.

Завдання учителя, як технолога навчального процесу - організувати його таким чином, щоб отримати найбільшу ефективність кожного уроку. Ефективне керівництво процесом навчання створює оптимальні умови для прояву самостійності, творчої активності, дозволяє здійснювати індивідуальний підхід.


Реалізуючи науково-методичну проблему «Проектна технологія – модель особистісно зорієнтованого процесу трудового навчання», під час вивчення програмового матеріалу я роблю акцент на органічне використання потужного спектру елементів української національної культури, історичної спадщини, сучасних технологій. Це допомагає якісно збагатити й урізноманітнити програмовий матеріал, повернутися обличчям до життєдайного джерела народної мудрості, досвіду попередніх поколінь. А використання сучасних технологій дає можливість розширити знання з користування комп’ютером, роботи в Інтернеті, виконання проектів в електронному вигляді, тобто презентацій. При цьому учні виконують систему взаємопов’язаних завдань: планування результатів, дослідно-пошукову діяльність, виконання проекту.

Для створення творчої атмосфери та організації продуктивної праці на уроках я використовую різноманітні форми та методи навчання.

Під час актуалізації опорних знань практикую створення проблемних ситуацій. При вивченні нового матеріалу застосовую місцевий матеріал, організовую зустрічі з місцевими майстринями і майстрами, які діляться своїм багатим досвідом, проводять майстер-класи з вишивки, лозоплетіння; використовую твори художньої літератури, декоративно-ужиткового мистецтва; демонструю репродукції картин, фотоматеріали, ілюстрації виставок одягу, вишивок, посуду. Також невід’ємними в проведенні занять є електронні презентації з декоративно ужиткового мистецтва, народних ремесел та відеофільми про народні звичаї та обряди. А невичерпне джерело народної творчості дає наснагу мені і учням на уроках. Стало традиційним проведення інсценізацій та рольових ігор.

При закріпленні вивченого матеріалу використовую тематичні кросворди, тестові завдання, виставки робіт; пропоную учням виготовити технологічні картки, алгоритми технологічних процесів, пам’ятки-поради тощо.

Як домашнє завдання пропоную учням провести дослідницько-пошукову роботу, роботу з довідковою літературою, написання доповідей, рефератів, есе; складання тестів, кросвордів, ребусів, загадок.

Практикую проведення бінарних уроків: трудове навчання, українська література і музичне мистецтво; трудове навчання та образотворче мистецтво; трудове навчання та історичне краєзнавство; трудове навчання та музична культура. Застосовую різні форми роботи: індивідуальні, групові, колективні, в парах, змагання, історичні екскурси.

Основні методики інтерактивного навчання потребують від мене, як вчителя, значної кількості часу в ході підготовки до уроків. Полегшує завдання створення інструкційних карток для роботи в групах. Такі картки виготовляють самі учні на уроках технічного конструювання. Спочатку створюю групи учнів, які отримують завдання: «Підготувати технологічну картку виготовлення майбутнього виробу». У групі учні розподіляють обов’язки, враховуючи організаційно-підготовчий, технологічний етапи, витрати матеріалів. Після роботи підбивають підсумки. Це сприяє доброзичливості, порозумінню, співробітництву, дає можливість реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

Плануючи свою роботу, витрачаю багато часу для підготовки. Але це дає вагомий результат. Учні також збирають інформацію, продумують, виконують самостійно певний обсяг роботи.

Дослідницькі, пошукові, проблемні методи ставлять учня віч-на-віч із певною проблемою, вимагають творчого переосмислення набутих знань, розвивають мислення. Зростає і мій інтерес до таких нестандартних уроків, оскільки вони спонукають до творчості.

Колективна робота над тією чи іншою проблемою передбачає необхідність у різні моменти пізнавальної, експериментальної, творчої діяльності використовувати сукупність різних навичок.

Застосовуючи особистісно орієнтоване навчання, практикую самостійне виконання різних завдань усіма учнями одночасно. Це інтенсифікує навчальний процес, дає змогу:


 • корисно розподіляти робочий час;

 • запроваджувати взаємонавчання;

 • сприяти розвитку критичного мислення;

 • розвивати комунікативні навички;

 • навчатися кожному на своєму рівні;

 • здійснювати міжпредметні зв’язки;

 • формувати пізнавальну діяльність учнів;

 • почуватися важливим і значущим.

Індивідуальна робота надзвичайно актуальна при підготовці обдарованих учнів до олімпіади з трудового навчання. Ось уже декілька років поспіль на творчий тур олімпіади потрібно підготувати домашнє завдання - творчий проект із наступним його захистом. Для цього учні виконують грандіозну роботу, а саме:

 • проводять велику пошукову роботу;

 • знайомляться з історією виникнення виробу;

 • створюють ескізи виробу;

 • обирають матеріал;

 • готують технологічну документацію виготовлення виробу;

 • створюють комп’ютерну презентацію.

На різних етапах підготовки проекту звертаю увагу на глибоке розуміння проектно-технологічної діяльності, формування вмінь і навичок з оформлення відповідних документів, їх якості. Завдяки спільним зусиллям створюється оригінальний виріб.

Під час вивчення програмового матеріалу я намагаюся зорієнтувати учнів на саморозвиток, на оволодіння багатствами людської історії та культури та перетворенням їх у внутрішній здобуток особистості.

Зміст варіативних модулів програми з трудового навчання передбачає знайомство з виробами народних промислів і самобутніх кустарних ремесел, національним одягом і народною вишивкою тощо. Передбачено не лише знайомство з народною творчістю, а й формування умінь та навичок з багатьох її видів, тому в учнів з кожним днем все чіткіше позначається тяжіння до осмислення секретів майстерності народних умільців, до освоєння технологій виготовлення виробів.

Широкі можливості для знайомства учнів з народними традиціями, історією, культурою, на мою думку, дає варіативний модуль «Технологія виготовлення народної ляльки». Виготовляючи та оздоблюючи виріб, дитина занурюється в історичне минуле, досліджує коріння даного ремесла, його розвиток, сучасне застосування. Не просто оволодіває технологією виготовлення, а й намагається внести щось своє, родзинку власної душі.

Народна традиція оздоблювати вироби, вишивати відроджується. Зараз вишивають і пропагують своє ремесло не тільки народні майстри. Кількість любителів вишивання збільшується. Різноманітність технік вишивання дає змогу відобразити у виробах неповторність навколишнього світу, прикрасити предмети побуту, одягу. Вивчення варіативних модулів «Технологія вишивання мережками», «Технологія української народної вишивки», «Технологія виготовлення вишитих виробів» розвиває в учнів творчі здібності, почуття прекрасного, дає можливість створити красу власними руками. На уроках з вишивання учні навчаються робити тонкі й точні рухи, що сприяє їхньому розвиткові. Не дарма кажуть: розум дітей – на кінчиках пальців.

Полюбляють мої учні вишивати, і хлопці і дівчата, до вподоби їм різні техніки, орнаменти, кольори. І не дивно, бо вишивка – особлива, винятково важлива частина невичерпної скарбниці духовної культури нашого народу, що виникла з потреби бачити, відчувати й творити красу власними руками. Кожний із вишитих виробів – це світ краси й фантазії, осмислення навколишньої природи, хвилююча розповідь про почуття людини, світ натхненних образів.

Починаємо знайомство з історією української вишивки у 5 класі. На уроках розглядаємо зразки вишивок різними техніками; вироби, оздоблені вишивкою. У 6 та 7 класі продовжуємо знайомство з техніками вишивок та їх поєднанням. Особливу увагу ми звертаємо на створення ескізу візерунка для вишивання з обов’язковим використанням символів та мотивів символів незалежно від того, який виріб буде вишиватися.

У 8 класі, вивчаючи техніку вишивки гладдю, разом з учнями розглядаємо різновиди гладі та зауважуємо, що вишивка цінується тоді, коли узор розроблений власне окремою людиною, а підібрані нитки для вишивання поєднуються за кольором між собою та з тканиною, швів використовується кілька.

Досліджуємо особливості місцевих ремесел. Так, протягом 2011-2013 н.р., в рамках районного творчо-пошукового проекту «Джерела віковічних традицій Олександрійського району», мої учні зібрали й систематизували матеріали про народних умільців села; провели зустрічі, родинні свята, майстер-класи, шкільні ярмарки, конкурси-виставки, присвячені вшануванню ремесел рідного села; поповнили шкільний музей творами декоративно-ужиткового мистецтва. Ці заходи проводилися у тісній співпраці з батьками, громадськістю. Результатом роботи над проектом стало оформлення шкільного фотоальбому та створення мультимедійної презентації «Ремесла рідного села. Щасливські майстри».

Учні 7-8 класів під час вивчення модуля «Технологія виготовлення швейних виробів» із задоволенням виготовляють плахти, фартушки, які використовують для участі у народознавчих заходах. Аналізуючи моделі одягу, звертається увага учнів на те, чи конструкція виробу задовольняє експлуатаційні, гігієнічні й естетичні вимоги щодо одягу. При цьому, на мою думку, важливим завданням учителя є формування у дітей естетичної культури, вишуканого смаку, почуття гармонії в одязі. Розробляючи моделі одягу, учні використовують не тільки знайомі їм конструктивні й оздоблювальні елементи, а й етнічні мотиви декорування та народний крій, традиційні поєднання кольорів тканини й елементів декору. Під час занять з даного модуля учні знайомляться з творчістю відомих українських модельєрів: Лілії Пустовіт, Оксани Караванської, Сергія Бизова. Підсумком втілення в життя проектів «Виготовлення швейних виробів» та «Технологія оздоблення одягу» стало проведення бінарного літературно-мистецького свята «Я вишиваю на білім полотні».

Декоративно ужиткове мистецтво – одна з важливих галузей сучасної художньої творчості, яка характеризується різножанровістю видів і технік, силою впливу на матеріально-духовне життя суспільства. Завжди вироби, зроблені своїми руками, дуже цінувалися і цінуються, адже несуть в собі позитивну енергію та тепло майстра.

У 9 класі вивчаємо варіативний модуль «Технологія плетіння з лози». Зараз існує багато посібників та книг для тих, хто бажає навчитися виготовляти вироби плетінням, та краще за майстра-умільця ніхто не розповість. Зустрівшись із майстром, переймали секрети лозоплетіння під час майстер-класу. Як результат, учні виготовляють вироби для оздоблення шкільних приміщень; подарунки, які є невід’ємною частиною на свята; забезпечують бутафорією, виконаною в техніці «лозоплетіння», шкільні виховні заходи. Свої досягнення оформили у проект «Лозоплетіння».

Працюючи над варіативною частиною програми учні обирають таку тему проекту, щоб вона була не тільки цікавою, а й посильною, приносила задоволення під час роботи та гордість за результати своєї праці. Були виконані проекти: «Розробка моделей одягу для ляльок на основі художньо-стильових особливостей українського народного одягу», «Історія розвитку костюму», «Народний костюм», «Писанкарство», «Виготовлення м’якої іграшки», «Лялька-мотанка». При цьому проведено велику дослідницько-пошукову роботу, опрацьовано прислів’я, легенди, повір’я, казки, оповідання, пісні. Підсумком роботи стало вдосконалення знань і умінь учнів з вивчених тем та виставки творчих робіт «Золоті зернята дитячої творчості».
Поєднання різних форм і методів роботи дає гарні результати: мої учні посідають призові місця на районних олімпіадах з трудового навчання: 2010 рік – Смалиус Ірина (9 клас) – І місце, Базилевський Андрій (9 клас) – ІІ місце; 2011 рік – Капелюха Тамара (9 клас) – ІІІ місце; 2012 рік – Доломанов Олександр (9 клас) – І місце. На ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, яка відбулася у січні 2013 року, Доломанов Олександр посів ІІІ місце у номінації «Обслуговуюча праця». Здібний учень був нагороджений грамотою відділу освіти, молоді та спорту Олександрійської районної державної адміністрації за зайняте І місце у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання; дипломом Олександрійської районної державної адміністрації за активну життєву позицію, особливі успіхи у навчанні, творчі здобутки та з нагоди року дитячої творчості в Україні; дипломом ІІІ ступеня держдепартаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Велику увагу я приділяю дітям із вадами здоров'я. Ця робота теж має здобутки. Два роки поспіль моя вихованка Кісарець Людмила брала участь у фестивалях, організованих для дітей-інвалідів. У травні 2011 року вона була нагороджена дипломом XІІ обласного фестивалю для дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе» за творчість і майстерність. А чудові рушники та серветки, які вишиває Єрмакова Софія, є окрасою багатьох конкурсів і фестивалів.

Проектну роботу учні здійснюють не лише на уроках, а й у позакласній роботі. Найкращі проекти презентують на виставках під час проведення Тижня трудового навчання. Для такої галереї учні обов’язково підписують роботи. У листах оцінювання з’являються оцінки і за сучасність проектів, і за простоту, і за естетичність. Традиційними стали міні-виставки виробів, які є своєрідним оглядом досягнень учнів і звітом їхньої роботи, на батьківських зборах. Найкращі майстри року обов’язково нагороджуються дипломами в номінації «Декоративно ужиткове мистецтво». Це спонукає учнів відповідально ставитися до виготовлення своїх виробів та підготовки проектів.

Під час загальношкільних свят організовуємо виставки кращих учнівських робіт: «Умілі руки», «Золоті зернята дитячої творчості», «Майстерня дитячої творчості». Навесні проводимо конкурси «Ну-мо, дівчата», де організовуємо покази мод: моделі-школярки презентують одяг, пошитий власноруч, або сконструйований з підручних матеріалів. Такі заходи особливо подобаються не тільки учням, а й батькам.Творчі роботи учнів прикрашають шкільні кабінети, експонуються не тільки на шкільних, а й на районних виставках, використовуються як подарунки батькам та шановним гостям на свята. В українських костюмах, виготовлених на уроках трудового навчання і заняттях гуртка, виступають учасники шкільної художньої самодіяльності.
Проектна технологія спонукає вчителя до перегляду цілої низки своїх професійних позицій. На традиційному уроці йому відведена керівна роль. Він забезпечує процес засвоєння знань, умінь, навичок, викликає інтерес до предмета тощо. На особистісно зорієнтованому уроці вчитель – це, перш за все, координатор і консультант, а власне урок – навчальна ситуація та «сценічний майданчик». Усе це вимагає від педагога такої самоорганізації і, відповідно, організації навчальної діяльності учнів, яка б сприяла не просто переданню знань, а й розвитку аналітичних здібностей учнів, умінь пізнавальної діяльності. Тому вчителю необхідно поставити перед собою мету – самовдосконалюватися, творчо підходити до підбору форм і методів навчання учнів, що дозволить:

 • підвищити вмотивованість учнів до навчання;

 • підвищити їх пізнавальну активність;

 • побудувати навчальний процес з урахуванням особистісної компоненти, тобто врахувати особистісні особливості кожного учня, а також орієнтуватися на розвиток їх пізнавальних здібностей та активізацію творчої, пізнавальної діяльності;

 • створити умови для самостійного управління ходом навчання;

 • диференціювати та індивідуалізувати навчальний процес;

 • створити умови для систематичного контролю (рефлексії) засвоєння знань учнями;

 • вносити своєчасні коригувальні дії викладача в ході навчального процесу;

 • відстежити динаміку розвитку учнів;

 • врахувати рівень навченості й освіченості практично кожного учня.

Бібліографія


 1. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: Навчально-методичний посібник (пробне видання); за заг. ред. О.М.Коберника, Г.В.Теращука. – Тернопіль-Умань, 2007. – 208 с.
 1. Кравченко Тамара. Методика проектного навчання на уроках обслуговуючої праці в 5 класі / Т. Кравченко, О.Коберник. – К. : Шк. світ, 2006. – 200 с. - Бібліограф. : с. 198 – с. 199.
 1. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром/Упорядники: Андрєєва В. М., Григораш В. В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.
 1. Пометун О., ПироженкоЛ. Інтерактивні технології навчання //Відкритий урок. – 2003. - № 3-4,- С. 17-31. 1. Сидоренко В.К. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / В.К. Сидоренко, Т.С. Мачача, В.П. Титаренко, С.П. Павх, Г.М. Гаврилюк. – Харків : Сиция, 2013.- 240 с.
 1. Степанов О.М. Особистісно-орієнтований підхід у роботі педагога: розробка та використання [текст] / О.М. Степанов - М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.
 1. Терещук А. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання. / Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. - №1. – С. 19-23
 1. Хлівний Я. Відроджуємо ремесла – виховуємо народолюбство. / Трудове навчання. – 2008. - №4. – С. 19-23
 1. Ходзицька І.Ю. Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / І.Ю. Ходзицька, Н.М. Павич, О.В. Горобець, О.І. Безносюк. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. — 160 с. : іл.
 1. Якиманська І.С. Технологія особистісно-орієнтованого навчання в сучасній школі [текст] / І.С. Якиманської. М. - 2000. – 176 с.
 1. Ясько Г. Виховання національної самосвідомості школярів на засадах етнопедагогіки. / Трудове навчання. – 2008. - №7. С. 8-17
 1. http://ostriv.in.ua/
 1. http://trudove.org.ua/

Каталог: uploads -> editor
editor -> Красноармійський відділ освіти методичний кабінет адаптація п’ятикласників до навчання в умовах впровадження державного стандарту загальної середньої освіти
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»

Скачати 216.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка