Національний університет «львівська політехніка»Сторінка1/6
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.9 Mb.
#47484
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


БОНДАРЧУК Марія Костянтинівна
УДК 658.1 + 658.5 + 338.8/.9

УПРАВЛІННЯ САНАЦІЄЮ

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ об’єднань

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Львів - 2013

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України


Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор

Алєксєєв Ігор Валентинович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

завідувач кафедри фінансів


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Перерва Петро Григорович,

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

завідувач кафедри організації

виробництва та управління персоналом

доктор економічних наук, професор

Череп Алла Василівна,

Запорізький національний університет,

завідувач кафедри фінансів та кредиту

доктор економічних наук, професор

Раєвнєва Олена Валентинівна,

Харківський національний економічний університет,

завідувач кафедри статистики

та економічного прогнозування


Захист відбудеться «20» травня 2013 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» ( 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, 4 н.к., ауд. 209-А).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий «17» квітня 2013 р.


Учений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент

А.С. Завербний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Економічний стан України характеризується наявністю великої кількості підприємств, які знаходяться у кризовій ситуації. Ця проблема є актуальною як на початку становлення незалежності України, так і зараз. Актуальність дослідження проблематики управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях (ВГО) визначається потребою у новітніх науково обґрунтованих методах управління економічними процесами. Створення виробничо-господарських об’єднань – це важлива схема санації вітчизняної економіки, яка має враховувати прогресивний світовий досвід, щоб механізм державного регулювання економікою відповідав інноваційній стратегії розвитку країни, повністю узгоджувався зі світовими тенденціями, створюючи підґрунтя для майбутнього прориву вітчизняних підприємств у наукоємні та високотехнологічні галузі, що сприятиме стабільному розвитку промисловості, науково-дослідних і проектно-конструкторських установ, вищих навчальних закладів, промислової та науково-освітньої інфраструктури. Впровадження санаційного управління у ВГО потребує розроблення відповідного теоретичного підґрунтя – теорії кризових явищ, їх виникнення, розвитку, діагностики, методичного забезпечення, а також здійснення практичної роботи на рівні як окремого підприємства, так і об’єднань підприємств.

Проблеми створення, становлення, розвитку та управління виробничо-господарськими об’єднаннями відображені в спеціальній економічній літературі. Загальні питання управління формуванням, функціонуванням і оздоровленням підприємств різних форм власності та масштабів виробництва досліджувалися в роботах Р. Акоффа, М. Альберта, В. Геєця, А. Воронкової, Б. Данилишина, М. Ескіндарова, О. Кузьміна, І. Кузнєцової, Ю. Лисенко, М. Мескона, Л. Омелянович, О. Орлова, П. Перерви, Р. Пиндайка, О. Пушкаря, Д. Рубінфельда, Л. Савельєва, Б. Твісса, Е. Уткіна, Дж. Харрінгтона, Д. Хаймана, Ф. Хедоурі, А. Шегди. Галузеві особливості функціонування підприємств розглядалися в дослідженнях О. Амоші, М. Баканова, І. Благуна, Н. Брюховецької, І. Булєєва, Б. Буркинського, В. Войцеховського, О. Галушко, М. Скоромнюка, Б. Мізюка. Особливості міжнародного, в т.ч. транскордонного співробітництва, регіональні та екологічні фактори функціонування підприємств у складі різних угруповань досліджували П. Бєлєнький, М. Долішній, В. Кравців, Я. Побурко. Вплив ВГО на структурну перебудову економіки розглядали С. Аптекар, В. Краснова, Н. Фролов. Питання співробітництва малих підприємств з угрупованнями типу ВГО вивчали Й. Петрович, Я. Плоткін, Т. Смовженко, М. Звєряков. Інноваційні аспекти діяльності виробничо-господарських об’єднань досліджували В. Александрова, Ю. Бажал, В. Захарченко, Г.Захарчин, С.Ілляшенко, О. Лапко, В. Солов’йов, В. Прохорова, І. Школа. Проблеми та засади організації роботи з логістики на підприємствах та в їхніх складових частинах викладені у роботах Є. Крикавського, М. Окландера, Н. Чухрай, О. Мних. Ефект синергії досліджувала Ж. Поплавська, І. Алєксєєв, І. Тивончук. Сутність концепції економічного аналізу та оцінювання діяльності підприємств різних форм власності висвітлені в наукових працях І. Бланка, М.Данилюка, Д. Котца, В. Шеремета, О. Раєвнєвої, І. Яремка. З позицій


фінансового забезпечення та виконання фінансових зобов’язань підприємств і їх об’єднань досліджували проблему В. Вишневський, О. Вовчак, Ю. Іванов, М. Крупка, С. Юрій, Л. Алєксєєнко, А. Вожжов, В. Корнєєв, Л. Костирко, Л. Кузнєцова, С. Климчук, А. Череп, В. Суторміна, О. Терещенко, В. Федосов. Кадровий аспект ресурсного забезпечення санації знайшов відображення в роботах Т. Оболенської, А. Павленка, Ю. Рудавського, А. Мороза та інших. Конкурентоспроможність інтегрованих структур бізнесу досліджували
В. Горбатов, М. Кизим, В. Пономаренко, О. Мельник, О Тищенко.

Зміни глобального та національного економічного середовища потребують і змін у парадигмах та концепціях управління санацією ВГО, доводячи їх до адекватності, використовуючи спеціальні методи, відповідні методики розрахунків тощо і здійснюючи ефективне планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання роботи ВГО в умовах санаційних перетворень.

Наявність суттєвих розбіжностей у теоретичному та практичному забезпеченні механізму управління санаційними трансформаціями у ВГО зумовлюють необхідність у розробленні теоретико-методологічної та методичної бази формування та використання методів управління оздоровленням ВГО. Потреба наукового розроблення окреслених завдань з урахуванням особливостей вітчизняної економіки зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт: «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер державної реєстрації 0105U000604) при одноосібному написанні підрозділу 3.4. (акт впровадження від 07.12 2012 р.); «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських об’єднань» (2006-2008 роки, номер державної реєстрації 0106U000027); «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні і приладобудуванні» (2007-2009 роки, реєстраційний номер 0107u010249); «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні» (2007-2009 роки, реєстраційний номер 0108 U010402); «Проблеми моніторингу податкового навантаження і фінансового стану ВГС в машинобудуванні та приладобудуванні» (2007-2009 роки, реєстраційний номер 0108 U010403).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення концептуальних, методологічних і методико-прикладних засад механізму управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: • привести до сучасних умов понятійно-термінологічний апарат у сфері управління санацією виробничо-господарських об’єднань;

 • розробити концепцію управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях, що реалізується за допомогою спеціальних методів, відповідних методик розрахунків, моделей тощо;

 • розробити методичні положення з організаційного проектування санаційними інноваціями у ВГО;

 • удосконалити класифікатор управлінських ситуацій в умовах мінливого середовища для ВГО;

 • розробити етапи реалізації санаційних інновацій у виробничо-господарських об’єднаннях і показати їх роль для формування стратегії розвитку ВГО;

 • розробити теоретико-методологічні та методичні засади моделювання інвестування санаційних інновацій у ВГО, які здатні адаптуватися до змісту санаційного управління економічним процесом;

 • вдосконалити методи ранжирування причин виникнення управлінських ситуацій у ВГО в умовах санаційних перетворень;

 • удосконалити методи формування інформаційної бази для оцінювання ризику виникнення кризи в учасників ВГО та методи оцінювання ризику вкладень сум грошових коштів учасників ВГО у підприємство, яке потребує додаткових ресурсів; розробити систему показників для ефективного вкладення грошового капіталу у цінні папери ВГО в період оздоровлення;

 • розробити методи оцінювання діяльності ВГО шляхом визначення ймовірності виникнення проблемних ситуацій з урахуванням основних законів їх розвитку;

 • удосконалити методичні підходи щодо діагностики і політики управління кризовим станом в учасників ВГО;

 • розробити завдання і функції контролінгу в управлінні кризовими явищами, інструменти реагування на кризові ситуації учасників ВГО, методи контролінгу для санаційного управління ВГО;

 • удосконалити механізм управління санаційним процесом у системі ВГО, який базується на узгодженій стратегічній концепції формування асортименту продукції і нових видів послуг та раціоналізації.

Об'єктом дослідження є процеси формування, функціонування та використання систем управління санацією виробничо-господарських об’єднань.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні засади побудови, використання і розвитку санаційного управління виробничо-господарських об’єднань.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становлять сукупність принципів, прийомів наукового дослідження, загальнотеоретичних, спеціальних та міждисциплінарних методів дослідження. Для досягнення поставленої мети та розв’язання поставлених завдань застосовано такі методи: системний – для формування концепції використання і розвитку механізму управління санацією у ВГО (підр. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), формування системи організаційного проектування ВГО (підр. 4.1), побудови моделі забезпечення інвестиціями інноваційних перетворень у ВГО (підр. 4.2, 5.4), моделювання управлінських ситуацій в умовах мінливого середовища (підр. 2.3, 5.2, 5.3), визначення етапів реалізації санаційних інновацій у виробничо-господарських об’єднаннях (підр. 2.2); метод групування – для побудови моделі інвестування санаційних інновацій (підр. 4.2, 5.4), класифікатора управлінських ситуацій в умовах мінливого середовища у ВГО (підр.2.3, 5.2), ранжирування причин виникнення управлінських проблемних ситуацій у ВГО (підр. 5.3), методів оцінювання діяльності ВГО шляхом визначення ймовірності виникнення кризових ситуацій з урахуванням основних законів їх розвитку (підр 3.2), методів оцінки і діагностики фінансової стійкості учасників ВГО (підр. 3.1, 3.3), методів моніторингу і контролінгу суб’єктів господарювання (підр. 2.4.), визначення інструментів реагування учасників ВГО на рівень реальної загрози фінансовій рівновазі підприємства (підр. 3.2), методів запобігання ризикам виникнення кризи в учасників ВГО (підр. 3.2), методів оцінювання ризику вкладень сум грошових коштів учасників ВГО у підприємство, яке знаходиться у кризовому стані (підр. 3.2); методи аналізу і синтезу – для окреслення підходів до діагностики економічного стану підприємств ВГО (підр. 3.1), діагностики стійкості в учасників ВГО (банків, страхових компаній тощо) (підр. 3.3); компаративний аналіз – для дослідження зарубіжних форм санації (підр. 1.1, 1.3); методів порівнянь – для трактування показників щодо ефективного вкладення грошового капіталу у цінні папери (підр. 2.2), ефективності санації у системі ВГО (підр. 1.3, 1.4, 3.4, 4.2, 5.4); непараметричні та параметричні статистичні методи – для аналізування і діагностики масштабності та якості санації у системі ВГО (підр. 1.3, 1.4, 3.4, 4.2, 5.4); статистичний аналіз – для діагностики розвитку учасників ВГО України та Львівської області (підр. 1.1, 1.4, 3.4); метод експертних оцінок – для аналізування чинних систем вітчизняних підприємств, установ і організацій (підр. 1.4, 3.4); матричний метод – для побудови класифікатора управлінських ситуацій в умовах мінливого середовища у системі ВГО (підр. 2.3, 5.2); морфологічний аналіз – для уточнення понятійно-категорійного апарату за проблемою (усі розділи дисертації); графічний – для наочного подання теоретичного і методичного матеріалу дисертації.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері санації, діагностики, економічного та фінансового аналізу, фінансового менеджменту, оцінювання різних сфер і напрямів функціонування суб’єктів господарювання; статистичні дані Державного комітету статистики України та Головного управління статистики у Львівській області про стан і розвиток суб’єктів господарювання; звітність та первинна документація підприємств і фінансово-кредитних установ Львівської області; результати анкетування та опитування керівників підприємств; нормативно-правові акти, які стосуються санації та управління нею в об’єднаннях підприємств.Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному вирішенні науково-прикладної проблеми формування, використання та розвитку механізму управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях.

Основні наукові результати, які характеризують новизну виконаного дослідження полягають у такому:вперше розроблено:

 • концепцію управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях, яка передбачає розроблення санаційних заходів та засобів управління з урахуванням основних складових процесу оздоровлення (діагностика кризового стану, проблемні ситуації, санаційні інновації, система раннього попередження та реагування на кризові ситуації, контролінг) і забезпечує ефективне планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання роботи ВГО в умовах санаційних перетворень;

 • теоретико-методологічні та методичні засади з організаційного проектування у ВГО за умов мінливого середовища, метою якого є раціоналізація управління процесами виробництва, фінансами, наукою, інноваціями, збутом у ВГО. Передбачено поєднання окреслених напрямів розроблення організаційних проектів при настанні кризових ситуацій у ВГО та визначено етапи роботи з організаційного проектування у ВГО, що уможливлює підвищення ефективності інтенсифікації виробництва;

 • методичні положення з вирішення проблемних управлінських ситуацій ВГО в період оздоровлення, які передбачають використання класифікатора управлінських ситуацій на засадах використання трьохвимірної моделі, що зводиться до кінцевого результату діяльності ВГО. Пропонований класифікатор дозволяє точно відображати прогноз розвитку ситуацій, який впливає на оцінювання рішення управлінських проблем;

удосконалено:

– етапи реалізації санаційних інновацій у виробничо-господарських об’єднаннях, які дозволятимуть за допомогою спеціальних методів, відповідних методик розрахунків, математичних моделей здійснювати ефективне управління санаційним процесом. Запропонований підхід, на відміну від наявних, дає змогу використовувати ефективні способи забезпечення інноваційного розвитку та мінімізації кризових ситуацій всередині ВГО, починаючи з формування інноваційної ідеї до дослідження можливостей її практичної реалізації в умовах санації; • теоретико-методологічні та методичні засади моделювання інвестування санаційних інновацій у виробничо-господарських об’єднаннях, які здатні адаптуватися до змісту санаційного управління економічним процесом. Запропоновано критерії ефективності для оцінювання гарантованих доходів учасників ВГО після інвестування санаційних інновацій;

 • метод ранжирування причин виникнення управлінських ситуацій у ВГО в умовах мінливого середовища, особливістю якого є проектування процедур управління, що зорієнтовані на групи подібних причин виникнення проблемних ситуацій та візуалізація комплексу причин виникнення проблемних ситуацій, що дозволяє грунтовніше приймати рішення щодо впливу на той чи інший об’єкт виробничо-господарського об’єднання;

– методи формування інформаційної бази для оцінювання ризику виникнення кризи в учасників ВГО з метою забезпечення ефективного функціонування системи раннього попередження і реагування на кризи у ВГО. Пропонований метод оцінювання ризику вкладень сум грошових коштів учасників ВГО у підприємство, яке потребує додаткових ресурсів при його кризовому стані, на відміну від існуючих, дозволяє прийняти стратегію ефективного нового напряму розвитку підприємства ВГО як середньозважену оцінку, при якій за основу вагових коефіцієнтів беруться імовірності виникнення тієї чи іншої оцінки реалізації стратегії і розраховується середня очікувана норма рентабельності;

– методичні підходи щодо діагностики і політики управління кризовим станом в учасників ВГО, які, на відміну від інших, дають можливість суб’єктам діагностики діяльності ВГО використовувати ефективні методи з виявлення та подолання причин, які перешкоджають оздоровленню ВГО, і радикалізації заходів, які відновлюють платоспроможний стан підприємств такого об’єднання;набули подальшого розвитку:

– понятійно-термінологічний апарат у сфері управління санацією ВГО, зокрема уточнено сутність категорій «виробничо-господарське об’єднання», «санаційні інновації виробничо-господарських об’єднань», «контролінг виробничо-господарських об’єднань», що дало змогу доповнити етимологічно-семантичну складову теоретико-методологічної бази управління санацією у виробничо-господарських об’єднань;

– методи оцінювання діяльності ВГО через визначення ймовірності виникнення кризових ситуацій, які, на відміну від наявних, дають змогу при оцінюванні несприятливого стану враховувати основні закони розвитку (закон синергії, закон самозбереження (усталеності), закон стратегічного розвитку) і уточнити загальнонаукові підходи до санаційного управління виробничо-господарськими об’єднаннями;


 • завдання, функції і методи контролінгу як складових санаційного управління ВГО, які, на відміну від існуючих, передбачають використання розроблених інструментів реагування на кризові ситуації учасників ВГО, що дало змогу доповнити механізми планування, організування, контролювання та регулювання ефективними складовими;

– механізм управління санаційним процесом у системі ВГО, який базується на узгодженій стратегічній концепції формування асортименту продукції і нових видів послуг та раціоналізації, що дозволило, на противагу існуючим підходам, враховувати дві важливі стратегії: стратегію формування асортименту продукції і нових видів послуг та стратегію раціоналізації виробництва за умов інноваційних трансформацій і забезпечити ліквідацію кризових ситуацій у ВГО.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у розробленні та розвитку методико-прикладного забезпечення управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях. Сформульовані у дисертації методичні положення та рекомендації, моделі, механізми щодо підвищення ефективності побудови, вдосконалення та функціонування учасників ВГО в умовах санаційних перетворень використані в практичній діяльності таких суб’єктів господарювання: ПАТ «Укртелеком», Закарпатська філія (довідка № 101 від 08.12.2011р.), ВАТ «Агробуд» (довідка № 45 від 21.11.2011р.), ТОВ «Універсал-М» (довідка № 67 від 29.11.2011р.), ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Львові (довідка № 060-6511 від 07.12.2011р.), ПАТ АКБ «Львів» (довідка № 2491/ 4-01від 07.12.2011р.), ПАТ «Страхове товариство «Гарантія» (довідка № 97 від 15.12.2011р.), ПАТ «Український інноваційний банк», Львівська філія (довідка № 49 від 17.12.2011р.), ПАТ «Банк «Таврика», Львівське відділення (довідка № 42 від 08.12.2011р.).

Основні теоретико-методологічні та методичні результати дисертаційної роботи застосовано у навчальному процесі Національного університету «Львівська політехніка» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за напрямами підготовки та спеціальностями галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво» при викладанні дисциплін «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Антикризове управління фінансами підприємств», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Банківські операції» (довідка № 6701-01-2416 від


07.12.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Результати дисертаційної роботи, які виносяться на захист, отримані автором особисто та відображені у наукових публікаціях. З праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення та ідеї, які є результатом особистих досліджень здобувача. У цій роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації автора не використовувалися.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертації розглянуто та схвалено на 39 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, а саме: «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 2004р., 2010 р.), «Проблеми впливу фінансової системи на інноваційний розвиток економіки» (м. Львів, 2005 р.), «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2005 р.), «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії TCSET’2006»
(м. Львів, 2006 р.), «Громадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект)» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.), «Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція»
(м. Чернівці, 2006 р.), «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2006 р.), «ДНІ НАУКИ -2006»
(м. Дніпропетровськ, 2006 р.), «Наука и технологии: шаг в будущее – 2006»
(м. Бєлгород, 2006 р.), «Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці» (м. Львів, 2007 р.), «Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2007 р.), «Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в Україні очима молодого науковця»
(м. Львів, 2007 р.), «Сучасні аспекти фінансового управління економічними процесами» (м. Севастополь, 2007 р.), «Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності» (м. Київ, 2007 р.), «Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту» (м. Львів, 2007 р., 2009 р.), «Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми» (м. Донецьк, 2008 р.), «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2008 р.), «Сучасні проблеми економіки та управління» (м. Львів, 2007 р.), «Становлення і розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці» (м. Тернопіль,
2008 р.), «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України»
(м. Дніпропетровськ, 2008 р.), «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2008 р.), «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.), «Сучасні проблеми економіки і менеджменту» (м. Львів, 2011 р.), «Методи фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку» (м. Севастополь, 2011 р, 2012р.), «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Тернопіль, 2012 р.).

Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій
ntb -> Національний університет "Львівська політехніка" На правах рукопису Галайко Богдан Миколайович
ntb -> Вячеслав Борисов, м. Слов’янськ Олена Ткаченко
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Національний університет „львівська політехника” ланько олег Миколайович
ntb -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «Львівська політехніка»
ntb -> Національний університет „львівська політехніка”
ntb -> Цуркан олександр васильович
ntb -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей 07 09 04 "Землевпорядкування та кадастр"
ntb -> Національний університет «Львівська політехніка»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка