Національний університет фізичного виховання І спорту україниСкачати 354.88 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір354.88 Kb.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИГЛАЗУНОВ Сергій Іванович
УДК: 796. 355.233.22


Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців

механізованих підрозділів Сухопутних військ

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населенняАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ – 2003

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту.


Науковий керівник -

доктор наук з фізичного виховання і спорту,

професор круцевич Тетяна Юріївна,


Національний університет фізичного виховання і спорту України, проректор з науково-дослідної роботи, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

волков Леонід Вікторович,

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут

ім. Г. Сковороди,

професор кафедри теорії і методики фізичного виховання;


кандидат наук з фізичного виховання і спортуЛеонтьєв В’ячеслав Петрович,

Об’єднаний інститут при Національній академії оборони України,

доцент кафедри №5.Провідна установа – Львівський державний інститут фізичної культури, кафедра теорії і методики фізичного виховання, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, м. Львів

Захист відбудеться 23 січня 2004 р. о 14.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.829.01 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури 1).
Автореферат розісланий 19 грудня 2003 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.І.Воронова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. У Державній програмі реформування і розвитку Збройних Сил України до 2015 року заплановано поступовий перехід армії на професійну основу. Головою метою реформування є створення оптимальних за чисельністю, мобільних, добре озброєних, різнобічно оснащених Збройних Сил з урахуванням принципу оборонної достатності, економічних можливостей держави, із максимальним використанням наявної інфраструктури (О.І.Затинайко, 1997). Тому вже сьогодні постає питання: яким має бути рівень фізичної підготовленості військовослужбовців професійної армії? Щоб відповісти на нього, потрібно проаналізувати вимоги, які висуває сучасний бій до фізичної підготовленості військовослужбовців та визначити фактори, які дозволяють їм успішно вирішувати рухові завдання під час бою.

Прогресивні зміни форм бойового застосування Збройних Сил та способу їх комплектування зумовлюють перебудову всієї системи фізичної підготовки, зокрема системи контролю, яка забезпечує ефективне управління процесом фізичного вдосконалення військовослужбовців (Л.А.Вейднер-Дубровін, 1974; Л.П.Попов, 1984). Удосконалення системи контролю передбачає не лише зміну нормативної бази (В.П.Леонтьєв, 2000; А.І.Суббот, 2000), але й застосування сучасних технологій перевірки й оцінки стану фізичної підготовленості військовослужбовців (О.Г.Шалепа, 2002). Актуальним є питання відповідності вправ, які рекомендуються для перевірки, вимогам службової діяльності (О.І.Величко, 1998; А.М.Чух, 1998; Ю.С.Фіногенов, 2003). В силу недостатньої військово-прикладної спрямованості тестів фізичної підготовленості неможливо якісно перевірити готовність військовослужбовців до професійної діяльності в різноманітних умовах (В.П.Леонтьев, 2000). Пропонується об’єднати контрольні вправи у комплекси і виконувати їх у складі відділень, екіпажів, груп (В.М. Блаженов, 1992; Г.Н.Блахін, І.І. Варжаленко, В.П.Гілев, Ю.А.Лобанов, 1996; О.І.Величко, 1998).

Визначення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців є одним з проблемних питань теорії фізичної підготовки. Досвід організації систем контролю у збройних силах країн НАТО, а також вивчення вимог, які висуває сучасний бій до рухових здатностей мотострільців, свідчать про те, що проблему можна вирішити, впроваджуючи в систему контролю комплексні тести. В процесі їх розробки потрібно враховувати структуру і параметри професійної діяльності досліджуваної категорії військовослужбовців. Кількісно-часові показники комплексних тестів визначаються на основі відповідних професіограм.

У зв’язку з викладеним становить інтерес обґрунтування та розробка способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ (далі – МПСВ), що й визначило вибір теми дослідження.Зв’язок роботи з науковими планами, НДР. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою 2.1.11 “Удосконалення системи державних тестів та нормативів фізичної підготовленості школярів та учнівської молоді” (номер державної реєстрації 0101U004940) і темою 2.1.19 “Фізична підготовка слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МО України” (номер державної реєстрації 0103U003022).

Мета дослідження – удосконалення способів контролю фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

Задачі дослідження:

 1. Вивчити вимоги сучасного загальновійськового бою до фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

 2. Обґрунтувати спосіб експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

 3. Дослідити ефективність використання запропонованого способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

 4. Розробити практичні рекомендації по застосовуванню способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

Об’єкт дослідження – контроль фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

Предмет дослідження – способи контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

Методи дослідження. Теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) застосовувалися для розкриття сутності проблеми та визначення шляхів її розв’язання; емпіричні методи (опитування, бесіда, анкетування, метод експертних оцінок, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент) – для того щоб обґрунтувати, розробити і довести ефективність способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ; методи вимірювання (пульсометрія, хронометраж, дистанціометрія) – для визначення кількісних величин досліджуваних параметрів; методи математичної статистики – для обробки експериментальних даних та оцінки їхньої достовірності.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

 • вперше обґрунтовано та розроблено спосіб експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ, в основу якого покладено модель професійної діяльності, для умов сучасного загальновійськового бою у варіанті атаки переднього краю оборони противника з урахуванням специфіки бойового застосування досліджуваної категорії військовослужбовців;

 • визначено нові інформативні рухові тести, які мають високі значущі зв’язки з нормативами бойової підготовки і дають змогу встановити фізичну готовність або неготовність військовослужбовців МПСВ до виконання професійних дій на різних етапах бойової роботи;

 • доповнено дані про структуру та інтенсивність виконуваної військовослужбовцями роботи під час атаки переднього краю оборони противника в умовах сучасного бою;

 • доповнено дані щодо реалізації теоретично-методичних положень дидактичного принципу спеціалізації;

 • дістала подальшого розвитку і набула логічної завершеності на даному етапі реформування Збройних Сил України система контролю фізичної підготовки військовослужбовців.

Практичне значення полягає у визначенні технології розробки способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ, можливості використання запропонованого способу експрес-контролю наприкінці періоду навчання, під час етапної або комплексної перевірки даної категорії військовослужбовців для одержання оперативної і об’єктивної інформації про їх фізичну готовність до професійної діяльності.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичній розробці та обґрунтуванні основних ідей та положень теми дисертаційного дослідження: проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел за темою дослідження, узагальнено та уточнено класифікацію видів, форм, способів контролю фізичної підготовленості та їх функціональне призначення; теоретично та експериментально обґрунтовано структуру та кількісно-часові параметри способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ; організовано та проведено експериментальні дослідження; розроблено практичні рекомендації щодо використання способу експрес-контролю для визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ; здійснено статистичну обробку результатів дослідження та їх інтерпретацію.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні результати роботи було обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молода спортивна наука України (Львів, 2003), відкритій науково-методичній конференції “Фізична підготовка військовослужбовців” (Київ, 2003), розширених засіданнях кафедри фізичної підготовки і спорту Національної академії оборони України (Київ, 2000-2003).

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес військових частин А0279, А1374, А0822, А1673, що підтверджено актами впровадження від 20 червня 2002 року, 15 вересня 2002 року, 18 квітня 2003 року, 25 квітня 2003 року відповідно.За матеріалами досліджень опубліковано сім наукових робіт (одну у співавторстві), з них шість статей – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура роботи: Дисертація складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і додатків. Дисертацію викладено на 205 сторінках, ілюстровано 25 таблицями і 8 рисунками. Бібліографія містить 275 джерел, з них 35 – іноземні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇВ першому розділі “Система контролю фізичної підготовки військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України” визначено місце контролю в системі фізичної підготовки військовослужбовців, наведено класифікацію та здійснено аналіз видів контролю фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ. Розкрито зміст поняття спеціальна фізична підготовленість військовослужбовців, дано порівняльну характеристику способів контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців збройних сил зарубіжних країн та розглянуто методологію визначення належних нормативів у практиці фізичного виховання та фізичної підготовки військовослужбовців.

У другому розділі “Методи і організація досліджень” охарактеризовано методи, використані для проведення досліджень. Це теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), за допомогою яких розкрито сутність проблеми та визначено шляхи її розв’язання; емпіричні методи (опитування, бесіда, анкетування, метод експертних оцінок, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент), які дали змогу обґрунтувати, розробити та довести ефективність способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ; методи вимірювання (пульсометрія, хронометраж, дистанціометрія), які застосовувалися для визначення кількісних величин досліджуваних параметрів; методи математичної статистики, за якими здійснено обробку експериментальних даних та оцінено їх достовірність. Дослідження проводилися в три етапи.

На першому етапі (1998 – 2000 рр.) проаналізовано стан питання контролю фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ Збройних Сил України та армій розвинутих у військовому відношенні країн. Виявлено основні тенденції удосконалення системи перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців; визначено елементи її спеціальної спрямованості та основні вимоги до фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів; показано актуальність теми дослідження; обґрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ (рис. 1).

На другому етапі (2000 р.) на базі Навчального центру Сухопутних військ “Десна” проведено експериментальну частину роботи, яка складалася з двох констатуючих та одного формуючого експериментів. Завдання першого констатуючого експерименту: визначення показників підготовленості військовослужбовців (n = 89) за розділами бойової підготовки (фізичної, тактичної, вогневої, інженерної, захист від зброї масового ураження), а також визначення аутентичності нових вправ.

Мета другого констатуючого експерименту, проведеного в період тактико-спеціальних навчань, полягала в тому, щоб дослідити професійну діяльність мотострільців під час атаки переднього краю оборони противника (методи досліджень – пульсометрія, хронометрія, дистанціометрія).

У результаті формуючого експерименту визначено кількісно-часові параметри способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

На третьому етапі (2001 – 2003 рр.) проаналізовано та узагальнено дані серії експериментів, проведених на попередніх етапах дослідження. Було проведено педагогічний експеримент з метою доведення ефективності розробленого способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ. Здійснено впровадження способу експрес-контролю у систему перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців.

Третій розділ “Обґрунтування способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ” включав в себе теоретико-експериментальну частину роботи з:


 • визначення ступеня відповідності наявного способу контролю фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ вимогам, які висуває до них сучасний загальновійськовий бій;

 • визначення інформативності тестів фізичної підготовленості;

 • визначення структури та кількісно-часових параметрів способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ;

 • обґрунтування системи оцінювання рівня спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ.

За результатами опитування експертів та аналізу даних спеціальної літератури і керівних документів встановлено, що сучасний бій висуває до фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ такі вимоги: здатність виконувати висококоординовані дії швидкісно-силової спрямованості в умовах інтенсивних комплексних фізичних навантажень протягом тривалого часу, уміння швидко переходити від одного виду діяльності до іншого, не знижуючи її ефективність. Крім того, характер професійної діяльності мотострільців вирізняється тим, що вона є колективною, з дуже високими навантаженнями, варіативною та відповідальною. Військовослужбовці мають бути готовими до швидкого розгортання у бойові порядки, посадки на техніку та спішування, до прихованого зближення з противником, доставки боєприпасів та перезаряджання зброї під вогнем противника, подолання завалів та руйнувань, дій для захисту від зброї масового ураження, надання медичної допомоги.

Більшість військових експертів (62%) вважає, що найбільш навантажувальним етапом бойової роботи військовослужбовців механізованих підрозділів є атака переднього краю оборони противника. Це положення підтвердили результати досліджень професійної діяльності зазначеної категорії військовослужбовців. Під час виконання професійних дій питома вага роботи максимальної, майже максимальної та субмаксимальної інтенсивності становить відповідно 16,9; 12,3 і 48%, що вказує на високонавантажувальний характер дій мотострільців під час атаки переднього краю оборони противника. Частину роботи (27,59%) на початковому етапі професійних дій вони виконують з інтенсивністю, вищою від середньої. У процесі бойової роботи висувається більше вимог до силової витривалості військовослужбовців (37%), трохи менше – до загальної і швидкісної витривалості (28 і 25% відповідно). Під час стрільби і перезаряджанні зброї потрібна статична витривалість, частка якої становить 6%. З рухових здатностей більшою мірою вимоги висуваються до спритності (36%). У цілому професійна діяльність військовослужбовців МПСВ під час атаки переднього краю оборони противника спряжена з великою за обсягом руховою активністю, в яку втягнуті майже всі м’язові групи. Вона відбувається на фоні великих за інтенсивністю м’язових напружень, що потребує мобілізації резервів організму для успішного виконання службових обов’язків.

За результатами анкетування встановлено, що існує суттєва невідповідність між результатами оцінювання рівня фізичної і бойової підготовленості мотострільців. Це підтвердило 69% опитаних військових експертів, а порівняння результатів контролю фізичної та бойової підготовленості військовослужбовців показало, що максимальний відсоток збігу оцінок досягає лише 16% (рис.2).

Спосіб експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ дає можливість розв’язати цю невідповідність. Його обґрунтовано з урахуванням таких принципів та вимог: • спеціальної спрямованості, суть якого полягає в тому, що має бути перевірено професійно важливі якості та навички (Ю.К.Дем’яненко, Т.Т.Джамгаров, В.Л.Марищук, Р.Т.Раєвський, В.А. Шейченко), а також враховано обсяг, зміст і структуру професійної діяльності мотострільців під час наступальних дій;

 • належних навантажень, що передбачає забезпечення активізації резервів компенсації організму (Л.А.Вейднер-Дубровін) та цілісної рухової функції під час виконання комплексного тесту;

 • об’єктивності, що припускає створення стандартних і постійних умов перевірки з можливістю суворого дозування навантажень (В.М.Заціорський);

 • практичності, під якою слід розуміти непотрібність тривалої підготовки до виконання завдань, які мають бути з великою пропускною спроможністю і з хорошими параметрами для оцінки (R.Gwion; Л.В.Волков).

У процесі розробки способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ визначено його структуру та кількісно-часові параметри. При цьому було враховано вимоги бойових статутів, настанов, інструкцій до тактико-спеціальних параметрів професійної діяльності мотострільців під час наступальних дій, тактичні характеристики озброєння, дані досліджень професіограми, профіль конкретної комплексної бойової діяльності мотострільців та оптимальні показники підготовленості військовослужбовців, які успішно виконали завдання тактичних навчань.

Тести способу експрес-контролю відібрано, виходячи з таких вимог: • тест має бути інформативним по відношенню до нормативу бойової підготовки, який схожий за структурою рухів з етапом бойової роботи, а також достатньо надійним та достовірним (В.М.Заціорський);

 • тест має бути доступним і технологічним при одночасному його виконанні у різних умовах (метеорологічних, ландшафтних та ін.).

Особовий склад (n = 89) було протестовано за 29-ма нормативами бойової підготовки. Кореляційний аналіз при p < 0,05 дав можливість встановити певний взаємозв’язок між рівнями окремих складових підготовленості військовослужбовців МПСВ. Визначено, що максимальну кількість помірних зв’язків з нормативами бойової підготовки мають вправи, які характеризують переважно силову та швидкісну витривалість. Вправи, що характеризують швидкісні здатності та вибухову силу, не мають значущих кореляційних зв’язків із нормативами бойової підготовки (тактичної, інженерної, захист від зброї масового ураження). На успішність виконання нормативів тактичної, інженерної підготовки суттєво впливає рівень розвитку загальної витривалості.

Для визначення послідовності виконання тестів, як модель етапу бойової роботи військовослужбовців МПСВ, обрано один із найбільш навантажувальних етапів бою – атаку переднього краю оборони противника. Моделювання тактичної обстановки здійснювалося під час тактико-спеціальних навчань з дотриманням основних тактико-спеціальних умов. За принципом аналогії з бойовою діяльністю, який лежить в основі методу моделювання, визначено послідовність виконання тестів способу експрес-контролю.

Встановлено, що під час атаки мотострільці повинні швидко спішуватися з транспортного засобу, розгортатися у бойові порядки, долати проходи у мінно-вибухових загородженнях, стрімко пересуватися до переднього краю оборони противника з веденням прицільного вогню та метанням гранат під час руху. При цьому можливі рукопашні сутички, дії по перезаряджанню зброї, наданню медичної допомоги, транспортуванню поранених та боєприпасів. Виходячи з послідовності етапів бойової роботи військовослужбовців МПСВ під час атаки переднього краю оборони противника, визначено послідовність переважного прояву фізичних якостей та рухових навичок. Таким чином, структуру способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ можна розглядати як комплекс тестів у такій послідовності: вистрибування з присіду; човниковий біг 2 х 100 м; метання гранати на точність по траншеї на відстань 25 м; згинання-розгинання рук в упорі лежачи з оплеском; біг на 1000 м; стрільба.

Слід відзначити, що успішність професійної діяльності мотострільців під час атаки залежить від злагодженості дій особового складу відділень у складі основних бойових груп. Цей висновок підтверджує 62% експертів, які вважають, що контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів доцільно здійснювати у складі первинних тактичних одиниць.

Для визначення кількісно-часових параметрів способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ застосовано предметно-математичну модель професійної діяльності мотострільців під час атаки переднього краю оборони противника. За основу моделі взято тактико-спеціальні параметри, характерні для вказаного виду бою, технічні характеристики озброєння, а також показники фізичної підготовленості військовослужбовців, які успішно виконали завдання тактичних навчань. Аналізуючи середньогрупові показники виконання різних тестів, виявлено більш високий рівень підготовленості тих військовослужбовців, які успішно виконали завдання тактико-спеціальних навчань (рис. 3). Абсолютна різниця у результатах виконання цими військовослужбовців запропонованих перевірочних вправ деякою мірою підтверджує наші розрахунки стосовно вибору необхідних тестів.

Цільова спрямованість способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ полягає у діагностиці цілісної рухової функції, якої потребує від них сучасна бойова діяльність. В зв’язку з цим для визначення кількісно-часових параметрів послідовно зіставлялися первинні результати тестування військовослужбовців, які успішно виконали завдання тактичних навчань, з результатами виконання відповідних нормативів бойової підготовки. Для цього застосовувався регресійний аналіз. Для деяких тестів параметри було розраховано на основі тактико-технічних характеристик озброєння та нормативних вимог до тактики дій мотострільців під час бою (табл. 1).

Таблиця 1

Розрахунок параметрів способу експрес-контролю


Тест

Спосіб розрахунку кількісного показника тесту

1

Комплексна вправа на спритність
2

Вистрибування з присіду
3

Човниковий біг

2 х 100 м


4

Метання гранати на точність
5

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи з оплеском
6

Біг на 1 км
7

СтрільбаПримітка: YКВС – належний норматив тесту: комплексна вправа на спритність; YВП – належний норматив тесту: вистрибування з присіду; YЗО – належний норматив тесту: згинання рук в упорі лежачи з оплеском; Y1 – належний норматив тесту: біг на 1 км; XТ1 – критичне задовільне значення нормативу тактичної підготовки №1 (спішування солдат у складі відділення з бойових машин під час руху і розгортання в ланцюг); XТ2 – критичне задовільне значення нормативу тактичної підготовки №2 (атака переднього краю оборони противника); XТ3 – критичне задовільне значення нормативу тактичної підготовки №3 (пересування на полі бою переповзанням по-пластунськи); ХІ – критичне задовільне значення нормативу інженерної підготовки (викопування одиночного окопу для стрільби лежачи); VПБП швидкість перебудування у бойові порядки; RУР – радіус ураження наступальних гранат; NВЗ – кількість вогневих завдань; SЕФ – оптимальна дальність ведення ефективного вогню; SМВЗ – ширина мінно-вибухових загороджень.


У четвертому розділі “Дослідження ефективності способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ” наведено результати експериментів, метою яких було визначення ефективності способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ. За критерій ефективності прийнято показники його інформативності та надійності.

Інформативність способу визначено в ході порівняльного експерименту, в якому взяли участь військовослужбовці 16-ти відділень (В1-В16) різних рот механізованого батальйону. Під час перехресного експерименту перевірено фізичну підготовленість досліджуваного контингенту згідно з Настановою з фізичної підготовки (НФП-97), а також із застосуванням способу експрес-контролю.


Інформативність способів визначали за величиною коефіцієнта спряженості ц між різними способами контролю фізичної підготовленості військовослужбовців та критерієм, яким є результат тактико-спеціальних навчань. Додатковою мірою інформативності слугує коефіцієнт асоціації Q.

Аналізуючи результати контролю фізичної підготовленості військовослужбовців відділень різними способами, можна зробити висновок про їх неоднозначну оцінку. Найбільший зв’язок з критерієм спостерігається у разі застосування способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців за комплексним тестом: φ = 0,78 (табл. 2).


Таблиця 2
Взаємозв’язок різних способів контролю фізичної підготовленості військовослужбовців з критерієм
Параметри

Оцінка фізичної підготовленості

Згідно з НФП-97

За способом експрес- контролю СФП

За результатами виконання трьох вправ

КПК “А”

КПК “Б”

ц

0,49

0,52

0,65

0,78

Q

0,83

0,85

1

1

D, %

24

27

43

61

Коефіцієнт детермінації D вказує на те, що найбільш наближеною до критерію є оцінка спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців способом експрес-контролю. За даними табл.2, 61% взаємозв’язку критерію і способу експрес-контролю пояснюється їх взаємовпливом. Взаємозв’язки критерію з іншими способами контролю свідчать про значно менший взаємовплив між ними – від 24 до 43%.Наступний порівняльний експеримент було проведено з тим самим контингентом через сім діб, для того щоб визначити надійність способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ. Відтворюваність результатів тестування оцінювали за методикою повторного тестування. Оскільки показники досліджуваних вибірок представлено у дихотомічної шкалі, то ступінь взаємозв’язку визначали за допомогою коефіцієнта спряженості ц, який становив 0,77 (p < 0,05). Таким чином, було доведено, що спосіб має достатню надійність і його можна застосовувати для визначення рівня спеціальної фізичної підготовленості групи військовослужбовців.

У п’ятому розділі “Аналіз результатів дослідження” охарактеризовано повноту вирішення задач дослідження та підтверджено думку фахівців щодо певної неадекватності способів та засобів контролю фізичної підготовленості військовослужбовців вимогам, які висуває до них сучасна бойова діяльність. Висвітлено дані, які доповнюють структуру та параметри професійної діяльності військовослужбовців МПСВ в сучасних умовах. Обґрунтування технології розробки способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ належить до нових фактів.

Висновки

 1. Аналіз літературних джерел, керівних документів та практичного досвіду військових фахівців свідчить про те, що для кожного етапу навчання військовослужбовців мають бути відповідні засоби контролю фізичної підготовленості, які основані на врахуванні вимог до їх професійної діяльності. Вивчення структури, обсягу, змісту та умов виконання контрольних вправ, які використовують для перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ, показує, що більшість цих вправ не повною мірою відповідає комплексному, інтенсивному та варіативному характеру їхньої бойової діяльності. Такої думки дотримується 69% опитаних експертів. Недостатньо враховано такі компоненти рухових здібностей, як пластичність та взаємозалежність прояву різних фізичних якостей та навичок у комплексних діях. Результати порівняльного аналізу показали, що максимальний відсоток збігу оцінок за результатами контролю фізичної та бойової підготовленості досягає лише 16%. Таким чином, наявна система перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців дає можливість визначити лише дві складові фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ: загальну та військово-прикладну. Способів та засобів контролю спеціальної фізичної підготовленості, які б визначали готовність військовослужбовців до безперервних навантажень комплексного характеру під час вирішення бойових завдань підрозділів, на цей час немає, тому можна говорити про певну незавершеність системи перевірки та оцінки фізичної підготовки, що великою мірою позначається на її ефективності.

 2. Професійна діяльність військовослужбовців МПСВ має у своїй основі яскраво виражений руховий компонент і характеризується різкими переходами від одного виду дій до іншого. Найбільш навантажувальним етапом бойової роботи зазначеної категорії військовослужбовців є атака переднього краю оборони противника. Цей висновок підтверджено більшістю (62%) військових експертів. При виконанні професійних дій питома вага роботи максимальної, майже максимальної та субмаксимальної інтенсивності становить відповідно 16,9, 12,3 і 48%, що вказує на високе навантаження, яке відчувають мотострільці під час атаки переднього краю оборони противника. Частину роботи (27,6%) на початковому етапі професійних дій вони виконують з інтенсивністю, вищою за середню. У процесі бойової роботи переважними є вимоги до силової витривалості військовослужбовців (37%), дещо меншими – до загальної і швидкісної витривалості (28 і 25% відповідно). Під час стрільби та перезаряджанні зброї більше потрібна статична витривалість, частка якої становить 6%. Щодо рухових здатностей, то вимоги переважно висуваються до спритності (36%). У цілому професійна діяльність військовослужбовців механізованих підрозділів під час атаки переднього краю оборони противника пов’язана з великою за обсягом руховою активністю, що передбачає роботу майже всіх груп м’язів. Великі за інтенсивністю м’язові напруження потребують мобілізації резервів організму для успішного виконання службових обов’язків.

 3. Виходячи з результатів вивчення характеру взаємозв’язку показників підготовленості військовослужбовців за різними розділами бойової підготовки (фізичної, тактичної, інженерної, вогневої, захист від зброї масового ураження), встановлено, що для оцінки спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ найбільш інформативними при р < 0,01 є нижчевказані тести.

Комплексна вправа на спритність: рівень взаємозв’язку з нормативом №1 тактичної підготовки (спішування) r = 0,51; з нормативом №1 вогневої підготовки (приготування до стрільби) – r = 0,49; з нормативом “Захист від зброї масового ураження” (одягання загальновійськового захисного комплекту) – r = 0,42.

Вистрибування з присіду: рівень взаємозв’язку з нормативом інженерної підготовки (викопування окопу для стрільби лежачи) r = -0,50; з нормативами тактичної підготовки №2 (атака переднього краю оборони противника) та №3 (пересування на полі бою переповзанням по-пластунськи) – r = -0,47, r = -0,40 відповідно.

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи з оплеском: рівень взаємозв’язку з нормативом інженерної підготовки r = -0,42 та з нормативами № 2, № 3 тактичної підготовки – r = -0,39 і -0,38 відповідно.

Біг на 1000 м: рівень взаємозв’язку з нормативами № 2, № 3 тактичної підготовки r = 0,40 і 0,38 відповідно.

Вибір тестів (човниковий біг 2 х 100 м, метання гранати на влучність та стрільба) зумовлено їх змістовною інформативністю з основними етапами бойової роботи мотострільців, визначених керівними документами, та імовірною логікою ведення бою.


 1. Послідовність виконання тестів зумовлено структурою та профілем конкретної професійної діяльності військовослужбовців МПСВ під час атаки переднього краю оборони противника. У результаті досліджень виявлено таку послідовність переважного прояву фізичних якостей та прикладних навичок, які необхідні мотострільцям на конкретному етапі бойової роботи: спритність, силова витривалість (переважно для м’язів ніг), швидкісна витривалість, координаційні здібності, силова витривалість (переважно для плечового поясу та м’язів тулубу), загальна витривалість.

5. Кількісно-часові параметри способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців визначено за допомогою однофакторного, багатофакторного регресійного аналізу, на основі тактико-технічних характеристик озброєння, нормативних вимог до тактики дій мотострілецьких підрозділів під час бою, а також модельних характеристик показників підготовленості тих військовослужбовців, які успішно виконали завдання тактико-спеціальних навчань. За цими параметрами складено такий комплексний тест: комплексна вправа на спритність – 13,6 с; вистрибування з присіду – 31 раз; човниковий біг 2 х 100 м – 50 с; метання гранати на точність – 2 влучні кидки; згинання-розгинання рук в упорі лежачи з плесканням – 14 разів; біг на 1000 м – 3 хв 59 с; стрільба з місця по цілі, що з’являється – ураження не менше ніж 70% цілей.

6. Вибір бінарної шкали для оцінювання спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ у складі підрозділу зумовлено тим, що кількісно-часові параметри способу експрес-контролю не передбачають максимальної реалізації рухових здібностей мотострільців під час перевірки. Якщо всі військовослужбовці, яких перевіряють одночасно, узгоджено виконують нормативи способу експрес-контролю, це є підставою для оцінки “Склав”, невиконання нормативних вимог або умов виконання будь-якого з тестів – для оцінки “Не склав”. 1. Ефективність застосування розробленого способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ у системі перевірки та оцінки фізичної підготовки військовослужбовців підтверджено більш високим порівняно з іншими способами показником його інформативності (φ = 0,78) та достатнім ступенем надійності φ = 0,77 (p < 0,05).

 2. Практичні рекомендації, обґрунтовані результатами дослідження, дають підставу для впровадження у систему перевірки та оцінки фізичної підготовки способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців МПСВ, основою якого є комплексний тест, адекватний характеру та умовам їхньої професійної діяльності.

Дисертаційне дослідження не є вичерпним, воно має перспективи у розробці способів перевірки та оцінки спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців інших родів військ та військових спеціальностей. Подальших досліджень потребує також технологія визначення кількісно-часових показників комплексних тестів.

Список робіт, опублікованих за темою дисертації


 1. Глазунов С.І. Стан фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ в умовах реформування Збройних Сил України // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – № 7. – С. 26-31.

 2. Глазунов С.І. Взаємозв'язок деяких нормативів бойової підготовки з рівнем розвитку фізичних якостей військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – №14. – С. 9-13.

 3. Глазунов С.І., Круцевич Т.Ю. До питання обґрунтування нормативів. Розвиток методології розробки належних норм фізичної підготовленості військовослужбовців // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – № 19. – С. 23-28.

 4. Глазунов С.І. Аналіз професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ у варіанті бою // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2002. – № 24. – С. 38-43.

 5. Глазунов С.І. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей в галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2003. – Випуск 7. – Том 2. – С. 376-379.

 6. Глазунов С.І. Перспективи удосконалення системи контролю фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ // Матеріали відкритої науково-методичної конференції “Фізична підготовка військовослужбовців”: – Київ: СК МОУ, НУФВСУ. – 2003. – С. 16-19.

 7. Глазунов С.І. Визначення ефективності способу експрес-контролю спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 14. – С. 30-35.


Анотації
Глазунов Сергій Іванович. Експрес-контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2003.

У дисертації проведено ретроспективний аналіз контролю фізичної підготовленості військовослужбовців та розглянуто шляхи його вдосконалення. За результатами аналізу професійної діяльності військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ та вивчення досвіду організації контролю фізичної підготовленості у збройних силах країн НАТО запропоновано для визначення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ застосовувати спосіб експрес-контролю як кінцевий етап перевірки та оцінки їх фізичної підготовленості. Обґрунтовано технологію розробки способу експрес-контролю, за якою можна визначити його структуру та кількісно-часові показники. Основою способу експрес-контролю є комплексний тест. Акцентовано увагу на контролі спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців у складі відділень.

Розроблено методичні рекомендації щодо практичного застосування способу експрес-контролю для визначення спеціальної фізичної підготовленості мотострільців.Ключові слова: контроль фізичної підготовленості, аналіз професійної діяльності, військовослужбовці механізованих підрозділів Сухопутних військ, спеціальна фізична підготовленість, технологія, спосіб експрес-контролю, структура, комплексний тест.
Глазунов Сергей Иванович. Экспресс-контроль специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2003.

В диссертации проведен ретроспективный анализ контроля физической подготовленности военнослужащих и рассмотрены пути его совершенствования. Раскрыто понятие специальной физической подготовленности военнослужащих как составной части их физической готовности к конкретной профессиональной деятельности. Показан качественный срез систем контроля физической подготовки в вооруженных силах ведущих стран НАТО. Рассмотрена методология определения должных норм физической подготовленности человека в практике физического воспитания и физической подготовки военнослужащих. В условиях реформирования Вооруженных Сил Украины и перехода к комплектованию их на контрактной основе выявлена определенная незавершенность системы проверки и оценки физической подготовки военнослужащих. В связи с этим обосновывается необходимость разработки действенных способов и средств контроля специальной физической подготовленности военнослужащих. Для решения этой проблемы предложена технология разработки способа экспресс-контроля специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск. Она включает в себя следующие этапы: оценку адекватности действующих способов контроля физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений требованиям, которые предъявляет к ним современный общевойсковой бой; определение информативности тестов физической подготовленности военнослужащих; определение структуры и количественно-временных параметров способа экспресс-контроля специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск; обоснование способа оценки уровня специальной физической подготовленности военнослужащих.

На основании анализа специальной литературы (уставов, наставлений, руководств, инструкций), опроса специалистов, анкетирования, а также результатов экспериментальных исследований установлено, что профессиональная деятельность военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск носит вариативный, коллективный и интенсивный характер с ярко выраженным двигательным компонентом и резким переходом от одного вида деятельности к другому. Большинство военных экспертов (62%) считает, что наиболее нагрузочным элементом боя является атака переднего края обороны противника, в ходе которой прослеживается определенная цикличность и алгоритмизованность профессиональных действий мотострелков.

Установлено, что при атаке переднего края обороны противника требования преимущественно предъявляются к силовой, общей и скоростной выносливости, соответственно 37, 28 и 25%. Из двигательных способностей требования в большей степени предъявляются к ловкости (36%). В связи с этим для определения специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск нужны способы и средства контроля, которые отвечали бы комплексным и интенсивным нагрузкам современного боя. В соответствии с характером, структурой, объемом и интенсивностью двигательных действий, выполняемых мотострелками в процессе атаки, разработан способ экспресс-контроля специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск, основой которого является комплексный тест. Его структура соответствует профилю профессиональной деятельности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск в ходе наступательного боя. Она предполагает следующую последовательность преимущественного проявления двигательных способностей мотострелков на конкретном этапе боевой работы: ловкость, силовая выносливость (преимущественно для мышц ног), скоростная выносливость, координационные способности, силовая выносливость (преимущественно для мышц плечевого пояса и мышц туловища), общая выносливость. В соответствии с этим подобрано семь тестов. Количественно-временные параметры к ним определены исходя из нормативных требований к тактике действий механизированных подразделений, тактико-технических характеристик вооружения и показателей подготовленности военнослужащих, успешно выполнивших задачи тактико-специальных учений.

Это позволило составить следующий комплексный тест: комплексное упражнение на ловкость – 13,6 с; выпрыгивания из приседа – 31 раз; челночный бег 2 х 100 м – 50 с; метание гранаты на точность – 2 точных броска; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с хлопком – 14 раз; бег на 1000 м – 3 мин 59 с; стрельба с места по появляющейся цели – поражение не менее 70% целей.

Установлено, что применение в процессе итоговой проверки способа экспресс-контроля специальной физической подготовленности военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных войск позволяет повысить ее эффективность. Предлагаемый способ имеет также высокую надежность для использования его при контроле специальной физической подготовленности групп военнослужащих. Приведены методические рекомендации по использованию способа экспресс-контроля при определении специальной физической подготовленности мотострелков.

Ключевые слова: контроль физической подготовленности, анализ профессиональной деятельности, военнослужащие механизированных подразделений Сухопутных войск, специальная физическая подготовленность, технология, способ экспресс-контроля, структура, комплексный тест.
Glazunov S.I. The express-control of special physical readiness of the servicemen of the Army mechanized subunits. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of sciences on physical training and sports on a speciality 24.00.02 Physical cultures, physical training of different groups of the population. National university of physical training and sports of Ukraine, Kiev, 2003.

In the dissertation the retrospective analysis of the control of physical readiness of the servicemen and way of its improvement is conducted. By results of the analysis of professional work of the servicemen of the Army mechanized subunits and study of experience of organization of the control of physical readiness in armies of the NATO’s countries it is offered for definition of special physical readiness of the specified category of the servicemen to apply the method of the express-control as a final stage of check and rating of their physical readiness. The technology of the development of the method of the express-control is proved, that allows to define its structure and quantitative - temporary indexes. Its base is the complex test. The attention is stressed on the control of special physical training of the servicemen from one squad.The dissertation includes methodical recommendations adoption of the method of the express-control under definition of special physical training of the servicemen of the Army mechanized subunits.

The methodical recommendations concerning application of the way of the express-control are resulted at definition of special physical readiness of the servicemen of the mechanized subdivisions of an Overland troops.Keywords: the control of physical readiness, analysis of professional work, servicemen of the Army mechanized subunits, special physical readiness, technology, method of the express-control, structure, complex test.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка