Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»Скачати 318.17 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір318.17 Kb.
#10670
ТипПротокол
1   2

Усього годин


120

30
45
45

16

8
8Курсовий проект (робота) з деталей машин «Спроектувати урухомник ...»

30

-

-

-

30

-

30

-

-

-

30

-

Усього годин


30


30
30


30

5. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кінематичний розрахунок привода

3

2

Вибір електродвигуна,редуктора

3

3

Методика проектування зубчатих передач

3

4

Вивчення конструкції та визначення основних параметрів циліндричного редуктора

3

5

. Вивчення конструкції та визначення параметрів конічного редуктора

3

6

Вивчення конструкції та визначення параметрів черв’ячного редуктора

3

7

Вивчення параметрів відкритих ланцюгових і пасових передач

4

8

Виконання ескізної компоновки редуктора

4

9

. Дослідження явища резонансу вала, що обертається

2

10

. Вивчення конструкції та визначення основних параметрів підшипників кочення

3

11

. Визначення витрат на тертя у підшипниках кочення

3

12

. Вивчення конструкцій постійних муфт

3

13

Дослідження коефіцієнта тертя в різі та на торці гайки

2

14

Дослідження болтового з΄єднання , що працює на зсув

2

15

Дослідження шпонкових з΄єднань

2

16

Вивчення конструкції та проектування зварних рам

2


6. Самостійна робота під керівництвом НПП


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кінематичні схеми.

1

2

Вибір стандартних виробів.

1

3

Вибір матеріалу зубчатих коліс.

1

4

Підготовка до лабораторних робіт.

2

5

Визначення сил діючих у редукторі. Складання схем навантаження на вали

1

6

Вивчення конструкції валів

1

7

Вибір стандартних компенсуючих муфт

1

8

Вибір стандартних призматичних шпонок та перевірка їх на міцність

1

9

Розрахунок заклепкових з΄єднань

1
Разом

107. Індивідуальні завдання
Виконання курсового проекту «Спроектувати урухомник …»

Мета студентського проекту - формування у студентів навиків конструювання машин. Типові завдання: приводи транспортерів, лебідок, які включають редуктор та передачі гнучким, відкриті зубчасті передачі і муфти. Це самостійна творча робота студента, тому не дозволяється копіювати готові розробки.

Проект складається з графічної частини (4 листи формату А1) і розрахунково-пояснювальної записки об’ємом 30-40 сторінок.

Креслення виконуються згідно діючих стандартів при використанні сучасних програмних інженерних продуктів. На них проставляються допуски та посадки, позначення шорсткості поверхонь, відхилення геометричних форм, термообробку та інші. До листів загального виду та креслень складених одиниць складаються специфікації.

Окремі завдання виконуються з врахуванням наукових досліджень студентів, наприклад у вигляді загальних розробок. Реальне проектування всебічно заохочується.
8. Методи навчання

Методи навчання: 1. пасивні (лекції, проведення лабораторних робіт);

2. активні (захист лабораторних робіт, захист рефератів та курсових робіт).
9. Форми контролю

Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних і практичних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля оцінюється за результатами захисту звітів з лабораторних робіт та контрольних.

Підсумковий контроль знань здійснюється на екзамені.
10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація

(екзамен

чи залік)Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ− кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедриза виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захисткурсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

 1. 1. Йосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреляев В.С. Прикладнаямеханика. Для студентовВТУЗʼов. М.: Машиностроение. 1985.-576 с.

 2. Иванов М.Н. Детали машин . М.: Высшая школа. 1984.-456 с.

 3. Иванов М.П., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовоепроектирование . Изд. 5. М.: Машиностроение. 1976.- 387 с.

 4. Чернавский С.А. и др. Проектированиемеханических передач. Изд. 5. М.: Машиностроение 1984. – 423с.

 5. Дунаев П.Ф. Конструированиеузлов й деталей машин. М.: Высшая школа 1978. – 358с.

 6. Чернілевський Д.В., Павленко В.С., Любін М.В. Деталі машин. Технічна механіка . Книга 4. Київ: НМКВО, 1992.-384с.

 7. Мархель И.И. Деталі машин. М.: Машиностроение. 1986.-446с.

 8. Методичні розробки кафедри конструювання машин НУБ і ПУ.

 9. Анурьев В.Й. Справочник конструктора – машиностроителя. В трех томах. М. Машиностроение. 1982.

 10. Самохвалов Я.А. и др.. Справочниктехника – конструктора. К. «Техніка». 1978 – 598с.

 11. Діючі стандарти ЄСКД.

 12. Ловейкін В.С., Рибалко В.М. , Матухно Н.В., Сівак І.М. Курсове проектування приводів транспортуючих та вантажопідйомних машин. К.: НУБІПУ. 2011.-305с.

 13. Малащенко В.О. Муфти приводів. Конструкції та приводи розрахунків. Львів. Вид-во Національного університету «Львівська політехніка» 2006.-192с.

 14. Рибалко В.М., Сівак І.М., Матухно Н.В. Розрахунок механічних передач. Частина 1. Зубчасті та червʼячні передачі. Навчальний посібник з дисципліни деталі машин і основи конструювання. К.: НУБІП України 2012.- 90с.

15.С.І.Пастушенко,О.В.Гольшмідт,В.Ф.Ярошенко.Курсове проектування деталей машин.К.: « Аграрна освіта»2003.-290с.
12. Рекомендована література

Базова

1. Решетов Д.Н. Детали машин – 4-е- изд.- М. Машиностроение, 1989- 469с. 1. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.В. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1988.- 240с.

 2. Павленко А.В., Федянин Р.З., Чесноков В.А. Зубчастыепередачисзацеплением Новикова. К.: 1978 – 144с.

 3. Иванов М.Н. ,Иванов В.Н. Детали машин. Курсовоепроектирование. М.: 1975- 268с.

 4. Кудрявцев В.Н. Детали машин. М.-Л.: Машиностроение , 1980.- 464с.

 5. Передачизубчастыецилиндричныеевольвентныевнешнегозацепления.Расчет на прочность. ГОСТ 2154-87-М.:

 6. Орлов П.И. Основыконструирования: В 3-х томах. – М.: Машиностроение. 1997- т.1-623с.; Т.2.- 574с.; Т.3.-357с.

 7. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и конструирование деталей машин. – Х.: Висшая школа. Изд-воХарьковскогоуп-та; 1991.- 275с.

 8. Заблонский К.И. Основи проектирования машин. К.: 1981.- 312с.

 9. Иванов М.Н. Детали машин. М.: 1984.-399с.

 10. Малащенко В.О.,ПавлищеВ.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку Львів. Новий світ – 2000. 2011.-216с.

 11. Вольченко О.І; Ловейкін В.С.; Журавльов Д.Ю.; Малик В.Я. Курс лекцій з деталей машин та тестові завдання. Івано-Франківськ. Вид-во Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. 2011.- 246с.

12.Курмаз Л.В. Основи конструювання деталей машин. Х.: « Підручник НТУ «ХПІ»2010.-531 с.

13.А.В. Міняйло,Л.М. Тіщенко,Д.І. Мазоренко та інш.Деталі машин.Підручник.К.: «Агроосвіта» 2013.-448 с.Допоміжна

 1. 1.Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя : В 3-х томах, - М: Машиностроение, 1979-1982. Т.1.-728с.; Т.2.-559с.;Т.3.-557с.

 2. Гузенков П.Г. Детали машин. М.: Машиностроение. 1986- 356с.

 3. Дмитриев В.А. Детали машин. Л. 1970- 791с.

 4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструированиеузлов деталей машин. – М.: Высшая школа , 1985.-416с.

 5. Заблонский К.И. Зубчастыепередачи. – К:Техника . 1977-207с.

 6. Воробьев Н.В. Цепныепередачи. М.: Машиностроение , 1978.-134с.

 7. Иоселевич Г.Б. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1988.- 308с.

 8. Проектированиемеханических передач. Под. ред. Чернавского – М.: Машиностроение , 1984.-560с.

 9. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкцій редукторів. – К.: Вища школа , 1990.-151с.

13. Інформаційні ресурси
.. 1.uk.wikipedia.org/wiki/ Деталі машин

2.www.planer8.narod.ru/e_books.html. Учебники по деталям машин

3.www.detalmach.ru/Детали машин для всех форм обученияинженерныхспециальностей.

4.www.det-mash.ru/Лекции по ДМ

5.baumanpress.ru/books/50/50.pdf ДМ издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана
Каталог: sites -> default -> files -> u132
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
u132 -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»

Скачати 318.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка