Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»Скачати 318.17 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір318.17 Kb.
#10670
ТипПротокол
  1   2
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра конструювання машин і обладнання
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан механіко-технологічного

факультету

Михайлович Я.М.

« » 2015 р.РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

конструювання машин і обладнання

Протокол № 12 від «18» травня 2015 р.

Завідувач кафедри

(Ловейкін В.С.)

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Деталі машин

напрям підготовки 6.101102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» Скорочений термін

спеціальність

спеціалізація:

Факультет: механіко-технологічний

Розробники: доцент Коробко М.М.Київ – 2015 р.

  1. Опис навчальної дисципліни

Деталі машин

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Освітньо-кваліфікаційний рівень

6.101102бакалавр

Напрям підготовки

6.101102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

Спеціальність
Спеціалізація
Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

75

Кількість кредитів ECTS

2,5

Кількість змістовних модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

1год., з деталей машин «Спроектувати привод…»

Форма контролю

Екзамен

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання

Заочна форма навчання

Рік підготовки

3
Семестр

5
Лекційні заняття

15 год.
Практичні, семінарські заняття

-
Лабораторні заняття

30 год.
Самостійна робота

45 год.
Індивідуальні завдання

-
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання

5 год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: студенти повинні навчитися застосовувати загальнонаукові положення про розрахунок та проектування механічних, електромеханічних систем, приладів, механізмів та обладнання в умовах монтажу, експлуатації, та агрегатування робочих машин з електроприводом і елементами конструкції автоматичного регулювання безперервних технологічних процесів сучасного сільськогосподарського виробництва.

Завдання: навчити студентів складати розрахункові схеми, визначати стійкість та міцність деталей, конструкцій, споруд, машин , а також конструктивні форми і розміри елементів машин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:основи конструювання елементів машин та їх приводів, мати навики розрахунку типової механічної або електромеханічної передачі. Він повинен вміти на підставі аналізу існуючих елементів та конструкцій спроектувати та розрахувати механічний привод будь-якої машини з оптимальними параметрами за коефіцієнтом корисної дії, довговічності, ремонтоздатності тощо у відповідності до вимог ЄСКД.

вміти:

  • застосовувати різні матеріали в різних умовах експлуатації деталей та механізмів машин. При цьому він повинен використовувати основні критерії вибору відповідних матеріалів, конструктивних форм і визначення розмірів елементів машин;

  • вибирати стандартні вироби та використовувати їх у процесі вирішення інженерних задач.


3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Механічні передачі .
Тема лекційного заняття 1.

Вступ.Вибір стандартних виробів.

Задачі сільськогосподарського виробництва в галузі механізації і автоматизації. Основні відомості і визначення: машини, механізми, деталі машин. Предмет вивчення. Особливості вивчення курсу "Деталі машин". Порядок проходження курсу. Елементи теорії надійності. Критерії працездатності.Стандартні вироби сільськогосподарських машин.


Тема лекційного заняття 2.

Загальні відомості про механічні передачі, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві.

Призначення, класифікація і основні характеристики передачі:

передаточне число, колова, кутова швидкості, коефіцієнт корисної дії, діапазон потужностей, які передаються, міжосьова відстань, навантаження на вали і опори, відносні габарити передач.

Загальні відомості про методи розрахунку механізмів передач. Кінематичний розрахунок. Задачі кінематичного розрахунку. Кінематичні параметри передач. Визначення потрібної потужності і вибір електродвигуна, мотор-редуктора. Визначення загального передаточного числа і розбивка його за ступенями. Визначення крутних моментів на всіх елементах, які беруть участь в перетворенні моменту. Вибір редукторів за крутним моментом. Типи редукторів, мотор-редукторів, які використовуються в сільськогосподарському виробництві.


Тема лекційного заняття 3.

Зубчасті передачі циліндричними прямозубими і косозубими колесами.
Основні геометричні і кінематичні залежності. Крок зачеплення: нормальний і торцевий. Модулі - нормальний і торцевий. Коефіцієнт перекриття зубів. Сили, що діють у зачепленні прямозубих і косозубих циліндричних коліс.

Матеріали для виготовлення шестерні і колеса. Визначення допустимих (розрахункових) контактних напружень та напружень згину. Коефіцієнт довговічності. Врахування нерівномірності навантажень між зубами, по довжині зуба, зміни режиму роботи, динамічності навантажень, точності виготовлення зубів.

Визначення напруження в зоні контакту двох циліндрів різного діаметру і різних матеріалів за формулою Герца. Розрахунок на контактну міцність зубів циліндричних прямозубих коліс. Особливості розрахунку циліндричних косозубих. Розрахункові залежності для проектного і перевірного розрахунків. Розрахунок зубів на згин, Коефіцієнт форми зуба. Умови рівноміцності зубів.

Особливості розрахунку відкритих зубчатих коліс. Врахування абразивного зношування зубів. Конструкції зубчатих коліс. Еквівалентне число зубів і еквівалентний діаметр початкового кола в косозубих колесах.


Тема лекційного заняття 4.

Конічні зубчасті передачі .
Основні кінематичні і геометричні залежності. Визначення кута при вершині початкового конуса в шестерні іколесі. Поняття про конічніпередачі з круговими зубами. Еквівалентні і біеквівалентні колеса. Поняття про гіпоїдні і спіроїдніпередачі. Приклади застосування конічних передач в сільськогосподарських машинах.

Сили, що діють у зачепленні конічних прямозубих коліс. Особливості розрахунку на контактну міцність і згин. Зведений радіус кривизни профілів зубів, що знаходяться в зачепленні. Конструкції конічних зубчатих коліс. Особливості експлуатації конічних передачТема лекційного заняття 5.

Черв’ячні передачі.
Основні поняття та визначення. Класифікація черв’ячних передач. Передачі з циліндричним черв’яком: архімедовим, конволютним, евольвентним, з випукловигнутим профілем та передачі з глобоїдним черв’яком.

Кінематика і геометрія черв’ячних передач. Основні параметри черв’ячних передач. Модуль і коефіцієнт діаметра черв’яка.

Види відмовлень та руйнувань деталей черв’ячних передач. Критерії роботоздатності: міцність зубів, витривалість робочих поверхонь, збереження температурного режиму в допустимих межах, відсутність заїдання.

Матеріали черв'яків і черв’ячних коліс. Орієнтоване визначення швидкості ковзання витка черв’яка по зубу черв’ячного колеса та вибір матеріалу черв’ячного колеса. Особливості розрахунку зубів черв’ячнихколіс на контактну міцність, Зведений радіус кривизни. Довжина контактної лінії. Розрахунок зубів черв’ячнихколіс на згин. Коефіцієнт форми зуба.

Коефіцієнт корисної дії черв’ячної передачі. Самогальмування в черв’ячних передачах. Тепловий розрахунок черв’ячних передач. Способи охолодження черв’ячних передач. Поняття про розрахунок черв’ячних передач на відсутність заїдання. Конструювання черв'ячних коліс, Мащення деталей черв’ячних передач. Регулювання зачеплення черв’яка і черв’ячного колеса.

Тема лекційного заняття 6.
Ланцюгові передачі .

Конструкція передачі та основні типи приводних ланцюгів. Класифікація ланцюгових передач і ланцюгів. Застосування ланцюгів в сільськогосподарських машинах.

Вибір основних параметрів ланцюгових передач. Міжосьова відстань і довжина ланцюга. Число зубів ведучої зірочки. Види відмовлень деталей ланцюгових передач. Сили, що діють у вітках ланцюга. Вибір ланцюга за питомим тиском в шарнірах. Коефіцієнт експлуатації та врахування частоти обертання, передаточного числа, довжини ланцюга, кута нахилу передачі до горизонту та інші. Динамічні навантаження на вали ланцюгової передачі.

Конструкції зірочок. Змащування ланцюгів. Боротьба з шумом і вібраціями вланцюгових передачах.


Тема лекційного заняття 7.
Пасові передачі .
Загальні відомості. Конструкція передач. Переваги і недоліки пасових передач. Класифікація пасових передач і пасів. Особливості застосування. Матеріали плоских, клинових та круглих пасів. Нові типи пасів і паси з нових матеріалів. Способи натягування пасів.

Геометрія і кінематика пасових передач. Пружне ковзання паса. Теорія роботи пасових передач. Визначення діаметра шківів пасових передач. Сили і напруження в пасі. Криві ковзання. Коефіцієнт корисної дії пасової передачі. Коефіцієнт тяги. Розрахунок пасових передач за корисним напруженням. Визначеннядовговічностіпаса, Визначення довжини паса в передачах з натяжним та віджимним роликом. Сили, що діють на вали та осі пасовихпередач. Способи підвищення тягової здатності пасів. Особливості пасів, що виготовляються ведучими фірмами світу.Змістовий модуль 2.

Елементи , що обслуговують обертальний рух.

З’єднання.
Тема лекційного заняття 1.

Осі та вали .

Конструкції осей та валів, їх призначення. Критерії розрахунку: міцність, жорсткість, коливання.

Розрахунок валів за крутним моментом. Розрахунок вала за еквівалентним моментом. Допустимі розрахункові напруження. Матеріали для виготовлення валів та осей. Термообробка. Вибір розрахункових схем. Вибір розрахункових навантажень. Напруження у валах та осях. Розрахунок на витривалість (уточнений розрахунок). Ефективні коефіцієнти концентрації напружень. Границя витривалості при розрахунку на згин та кручення. Вибір запасу міцності вала. Розрахунок валів на жорсткість. Визначення розрахункових зусиль.Допустимі кути нахилу пружної лініїі прогини валів зубчатих передач.

Розрахунок валів на коливання. Визначення критичної частоти обертання залів. Гнучкі та жорсткі вали. Вплив конструкцій опор на визначення критичної частоти обертання валів.


Тема лекційного заняття 2.

Підшипники .

Призначення, будова та класифікація підшипників ковзання. Основні параметри підшипників. Матеріали підшипників ковзання. Вкладиші: багатошарові, з антифрикційноїстрічки. Видивідмовлень підшипників ковзання. Критерії роботоздатності і розрахунку.

Тепловий розрахунок підшипників. Охолодження підшипників та їх мащення. Системи мащення.

Експлуатація підшипників ковзання.

Призначення підшипників кочення та їх переваги. Класифікації підшипників кочення. Система умовних позначень згідно ГОСТу. Позначення підшипників імпортного виробництва. Конструкція і матеріали підшипників. Вибір підшипників в залежності від умов роботи.
Тема лекційного заняття 3.

Вибір підшипників кочення за динамічною та статичною вантажопідйомністю.

Критерії робото здатності підшипників. Навантаження тіл кочення. Вибір підшипників кочення за динамічною та статичною вантажопідйомністю. Термін служби підшипників. Визначення розрахункових навантажень. Параметри осьового навантаження на підшипники. Коефіцієнти радіального і осьового навантаження. Фактори, що впливають на довговічність підшипників (температура та обертання одного з кілець). Змінність режиму навантажень. Врахування осьових складових реакцій опор при визначенні еквівалентних навантажень.

Максимальні швидкості обертання кілець підшипників. Коефіцієнти тертя. Характеристика з’єднання підшипників з валами, корпусами і натяжними роликами. Зберігання підшипників.

Схеми можливого розміщення валів у редукторах. Пряма та зворотня схеми встановлення підшипників. Забезпечення умов монтажу, мащення та регулювання підшипників кочення. Регулювання та мащення зубчастих коліс. Системи мащення зубчастих коліс та підшипників. Засоби, що забезпечують нормальну роботу підшипників. Умова теплового балансу у редукторі.


Тема лекційного заняття 4.

З’єднання деталей машин.
Класифікація з'єднань. З’єднання стержнів, листів, корпусних деталей; з’єднання вала з маточиною, вала з валом; з'єднання канатів, труб, тяг та інші. З’єднання роз’ємні та нероз’ємні. Фрикційні та нефрикційні з’єднання.
Тема лекційного заняття 5 .

Нарізні з'єднання.
Класифікація різей за призначенням та геометричною формою (кріпильні різі, кріпильно-ущільнюючі різі, різі вантажних і ходових гвинтів). Основні параметри різі: діаметр, крок, кут профілю. Стандарти на різь.

Гвинти. Основні типи кріпильних гвинтів: болти, гвинти, шпильки, їх класифікація. Основні типи гайок. Стандарти.

Способи фіксації нарізних з’єднань. Матеріали для виготовлення гвинтів, гайок і шайб.

Взаємодія між гвинтом ігайкою: розподіл осьової сили затяжки міжвитками різі (за дослідженнями М.Е.Жуковського).


Тема лекційного заняття 6 .

Розрахунок різі.
Розрахунок гвинта, навантаженого лише осьовою силою. Розрахунок елементів різі.

Залежність між осьовою силою затяжки та крутним моментом, що прикладено до гайки. Момент тертя в різі і на опорній поверхні гайки.

Коефіцієнт корисної дії гвинтової пари. Самогальмування нарізних з'єднань.

Розрахунок одно гвинтового та групового з’єднання, що навантажене зсуваючою силою (випадок, коли гвинти встановлені із зазором або під розвертку).

Розрахунок гвинтів при позацентровому навантаженні.

Заходи по підвищенню витривалості гвинтів, забезпеченню підвищення рівномірності роботи витків різі.


Тема лекційного заняття 7.

Шпонкові, шліцові з'єднання

Призначення та класифікація шпонок; призматичні, клинові, тангенціальні, фрикційні та спеціальні. Область застосування. Способи виготовлення пазів. Відмовлення в роботі шпонкових з’єднань. Матеріали шпонок та визначення допустимих напружень. Вибір шпонок і перевірка міцності. Позначення на кресленнях.

Шліцові з'єднання. Сфери застосування. Прямобічні шліцові з’єднання. Способи центрування. Трикутні і евольвентні шліцові з'єднання. Критерії роботоздатності та розрахунок міцності шліцових з'єднань. Торцеві шліцові з'єднання.
Тема лекційного заняття 8.

Зварні, паяні та клеєні з'єднання

Використання зварних з’єднаньв машинобудуванні. З'єднання дуговим електрозварюванням: стикові, внапусток, таврові, кутові шви. Електрошлакове зварювання. Нові види зварювання.

Розрахунок на міцність стикових, кутових, таврових швів. Допустимі напруження при різних способах зварювання. Розрахунок на міцність при змінних навантаженнях. Позначення зварних з'єднань на кресленнях. Електрозаклепки.

Способи з'єднання деталей паянням. Марки припоїв, флюсів, переваги і недоліки паяних з’єднань. Конструювання і розрахунок на міцність.

Клеєні з'єднання в сільськогосподарському і загальному машинобудуванні.

Види та марки клеїв. Міцністьклеєних з єднань, Клеєрізьоові, клеєзаклепкозі та клеєзварні з'єднання. Застосування клеєних, паяних і зварних з’єднаньпри експлуатації ї ремонті машин. Старіння клеєних з’єднань.


Тема лекційного заняття 9.

Заклепкові з'єднання
Сутність заклепкового з'єднання. Основні типи заклепок. Матеріали заклепок. Вибір і довжини заклепок. Переваги і недоліки заклепкових з'єднань. Типові конструкції вузлів, конструктивні співвідношення. Розрахунок на міцність: заклепки – на зріз та зминання, лист – на розтяг та виколювання.

4.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

Тижн./усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Механічні передачі .

Тема 1. Вступ.Вибір стандартних виробів

1/2

2

2

2

Тема 2. Кінематичний розрахунок привода.

1/23
2Тема 3. Загальні відомості про механічні передачі, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві

2/2

2


2

2

2

Тема 4.Вибір електродвигуна,редуктора

2/23
2Тема 5. Зубчасті передачі циліндричними прямозубими і косозубими колесами

3/2

2


1,5

2

2

Тема 6.Методика проектування зубчатих передач

3/23
2Тема 7.Конічні зубчасті передачі

4/2

2


1,5Тема 8Вивчення конструкції та визначення основних параметрів циліндричного редуктора

4//23
1,5

22Тема 9. Черв’ячні передачі

5//2

2


1,5Тема 10.Вивчення конструкції та визначення параметрів конічного редуктора

5/23
1,5

22Тема11.Ланцюгові передачі

6/2

2


1Тема 12.Вивчення конструкції та визначення параметрів черв’ячного редуктора

6/23
1,5

22Тема 13. Пасові передачі

7/2

2


1Тема 14.Вивчення параметрів відкритих ланцюгових і пасових передач

7/23
2Тема 15.Виконання ескізної компоновки редуктора

8/23
2Разом за змістовим модулем 1

63

14
24
25

12

6
6Змістовий модуль 2Елементи , що обслуговують обертальний рух. З’еднання.

Тема 1. Осі та вали

8/2

2


1,5Тема 2. Дослідження явища резонансу вала, що обертається

9/23
0,5Тема 3.Підшипники

9/2

2


1,5

2

2

Тема 4.Вивчення конструкції та визначення основних параметрів підшипників кочення

10/23
1

22Тема 5. Вибір підшипників кочення за динамічною та статичною вантажопідйомністю

10/2

2


2Тема 6. Визначення витрат на тертя у підшипниках кочення

11/23
1Тема 7.З’єднання деталей машин

11/2

2


1Тема 8. Вивчення конструкцій постійних муфт

12/23
2Тема 9.Нарізні з'єднання

12/2

2


1Тема 10.Дослідження коефіцієнта тертя в різі та на торці гайки

13/23
1Тема 11Розрахунок різі.

13/2

2


1Тема 12 Дослідження болтового з΄єднання , що працює на зсув

14/23
1Тема 13. . Шпонкові, шліцові з'єднання

14/2

2


1,5Тема 14. Дослідження шпонкових з΄єднань

15/22
1Тема 15. Зварні, паяні та клеєні з'єднання

15/2

1


1Тема 16.Вивчення конструкції та проектування зварних рам

15/21
1Тема 17. Заклепкові з'єднання

15/2

1


1Разом за змістовим модулем 2

38,5

16
21
20

4

2
2Каталог: sites -> default -> files -> u132
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
u132 -> Робоча програма навчальної дисципліни проектування технологічних процесів
u132 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра конструювання машин І обладнання «затверджую»

Скачати 318.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка