Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису Бушай Ігор МихайловичСкачати 493.07 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації12.04.2016
Розмір493.07 Kb.
1   2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 624 с.

2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. — М.: Наука, 1980. — 335 с.

6. Адлер А. Понять природу человека. — СПб.: Прогресс, 1997. — 256 с.

7. Аксенова Ю.А. Символы мироустройства в сознании детей. — Екатеринбург: Деловая книга, 2000. — 272 с.

8. Альфред Адлер: индивидуальная теория личности // Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.162-197.

9. Ананьев Б.Г. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. — М.: Просвещение, 1968. — 334 с.

10. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. — М.: Наука, 1977. — 339 с.

11. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. — Л.: Изд. Ленинградского университета, 1968. — 339с.

12. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х книгах / Пер. с англ. — М.: Педагогика, 1982. — Кн. 1. — 318 с.; Кн. 2. — 295 с.

13. Анискин Д.Б. Психотерапия табачной зависимости // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.116-127.

14. Арт-терапия // Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Возрастные кризисы детства. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — С.208-260.

15. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров: Психолог. Психопедагог. Психоисторик. — М.-Воронеж: МОДЭК, 1996. — 768 с.

16. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. — М.: Наука, 1982. — 222 с.

17. Ахундов М.Д. Пространство и время в физическом познании. — М.: Мысль, 1982. — 153 с.

18. Бабурин А.Н. Медико-психологические виды помощи при табакокурении // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.404-426.

19. Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Современный когнитивный подход к категории „образ мира” // Вопросы философии. — 2002. — №8. — С.52-69.

20. Балакин М.А. Особенности семейного функционирования, увеличивающие риск вовлечения в деструктивный культ // Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2004 року). — Київ: Український центр політичного менеджменту, 2005. — С.198-202.

21. Басов М.Я. Избранные психологические произведения. — М.: „Педагогіка”, 1975. — 432 с.

22. Батьки і діти // Новий кур’єр / Українська освітня програма реформ. — серпень-вересень 2003 року.

23. Бауэр Т. Психическое развитие младенца: Пер. с англ. / Под общ. ред. А.В.Запорожца. — М.: Прогресс, 1985. — 320 с.

24. Бергер П. Идентичность // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара, 2003. — С.567-589.

25. Бердяев М.О. Самопознание. — М.: Книга, 1991. — 445 с.

26. Березовин Н.А. Основы психологии и педагогики: Учеб пособие / Н.А.Березовин, В.Т.Чепиков, М.И.Чеховских. — Мн.: Новое знание, 2004. — 336 с.

27. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1986. — 420 с.

28. Бех І.Д. Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти. — 1999. — №2. — С.10-14.

29. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

30. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

31. Бех І.Д. Виховання особистості. — К.: Либідь, 2008. — 848 с.

32. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. — К.: ІЗМНМО України, 1998. — 204 с.

33. Блонский П.П. Избранные педагогические произведения. — М.: АПН РСФСР, 1961. — 694 с.

34. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности / Под ред. Д.И. Фельдштейна. — М.: Международная педагогическая академия, 1995. — 212 с.

35. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 120 с.

36. Боришевський М.Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів. — К.: Рад. школа, 1980. — 143 с.

37. Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості // Педагогіка і психологія. — 1996. — №3. — С. 26-33.

38. Боришевський М.Й. Проблема самоактивності особистості: сутність, сучасний стан, перспективи дослідження // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. За ред. С.Д. Максименка. Випуск 25. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка — 60 років. — К.: Міленіум, 2006. — С. 106-118.

39. Боришевський М.Й. Духовність особистості: соціально-психологічна сутність, детермінанти становлення та розвитку // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Том IX. Част. 5. — К.: „Гнозік”, 2007. — С. 25-32.

40. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности (Психологическое исследование). — М.: Знание, 1985. — 64 с.

41. Брушлинский А.В. Психология мышления и кибернетика. — М.: «Мысль», 1970. — 191 с.

42. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: дис. ... докт. психол. наук: 19.00.07 / Ірина Сергіївна Булах. — Київ, 2004. — 582 с.

43. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка: Монографія / І.С.Булах. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. — 340 с.

44. Булах І.С. Розвиток моральної свідомості особистості підлітка (соціально-психологічний тренінг): Навчально-методичний посібник / І.С.Булах, Ю.А.Алексєєва. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. — 73 с.

45. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. — СПб.: Питер, 2005. — 520 с.

46. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005. — 351 с.

47. Бушай І.М. Аналіз концепцій образу світу / І.М. Бушай // Психологія. Збірник наукових праць. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Випуск 23, 2004. — С.12-18.

48. Бушай І.М. Вікова динаміка розвитку образу світу людини / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — К.: 2003, т. V, ч.2. — С.31-37.

49. Бушай І.М. Генезис образу світу у пренатальному періоді / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — К.: 2004, т. VI, випуск 4. — С.32-38.

50. Бушай І.М. Динаміка образу світу учнів юнацького віку / І.М. Бушай // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.— №1(25). — С.147-153.

51. Бушай І.М. Індивідуально-типологічний аналіз образу світу підлітків / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.VII, вип. 4. — К., 2005. — С.44-51.

52. Бушай І.М. Концепція динамічної рівноваги образів самосвідомості особистості / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка — К., 2003. — Т.1 — Ч.10. — С.81-84.

53. Бушай І.М. Методологічні підходи експериментального дослідження образу світу / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. Карамушки Л.М. — К.: Міленіум, 2004. — Вип.13. — С.17-20.

54. Бушай І.М. Модель образу світу людини / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка — К., 2003. — Т.1 — Ч.9. — С.66-69.

55. Бушай І.М. Образ світу особистості в процесі соціалізації / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.VIII, вип.2.— К., 2006.— С.41-46.

56. Бушай І.М. Психодіагностика образу світу школярів / І.М. Бушай // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка Максименка С.Д. — К.: Главник, 2005. — Вип. 26, в 4-х томах, том 1. — С.177-182.

57. Бушай І.М. Психокорекція образу світу молодших школярів / І.М. Бушай // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. — № 9 (33). — С.112-117.

58. Бушай І.М. Психокорекція образу світу підлітків / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Випуск 4. / За ред. Максименка С.Д. — К.: Міленіум, 2005. — С.17-23.

59. Бушай І.М. Психокорекція образу світу старшокласників / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т.VII, вип.6. — К., 2005. — С.50-57.

60. Бушай І.М. Психологічні особливості образу світу підлітків / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Том I.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія: Зб. Наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. — К.: Міленіум, 2004. — Вип.12. — С.18-21.

61. Бушай І.М. Розвиток моделі „образ світу — образ „Я” в онтогенезі особистості / І.М. Бушай // Психологія. Збірник наукових праць. — К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, Випуск 20, 2003. — С.57-74.

62. Бушай І.М. Розвиток образу світу дітей дошкільного віку / І.М. Бушай // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д.Максименка. — К.: Нора-Прінт, 2004. — Вип. 24. — С.72-80.

63. Бушай І.М. Становлення у дитини образу світу в ранньому віці / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Випуск 3 / За ред. Максименка С.Д. — К.: Міленіум, 2004. — С.31-38.

64. Бушай І.М. Типологічний аналіз образу світу молодших школярів / І.М. Бушай // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологія: Зб. наукових праць. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. — №3(27). — С.120-125.

65. Бушай І.М. Типологія образу світу старшокласників / І.М. Бушай // Актуальні проблеми психології. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук — К.: Міленіум, 2005. — Вип.3. — С.134-142.

66. Бушай І.М. Формування образу світу молодших школярів / І.М. Бушай // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — К.: 2004, т.VI, в.5. — С.42-49.

67. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. — СПб.: Питер, 2003. — 512 с.

68. Валентина Москаленко. Проблема виховання в контексті соціалізації особистості // Соціальна психологія. — 33. — 2005. — С.20-33.

69. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия: Краткий лекционный курс. — СПб.: Речь, 2001. — 114 с.

70. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005. — 655 с.

71. Василюк Ф.В. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом: Гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. — М., 1997. — С.284-314.

72. Венгер Л.А. Развитие способности к наглядному пространственному моделированию // Дошкольное воспитание. — 1982. — № 3. — С.46-52.

73. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

74. Внешняя среда и психическое развитие ребенка / Под ред. Р.В. Тонковой-Ямпольской и др. — М.: Медицина, 1984. — 207 с.

75. Возрастная клиническая психология // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 432 с.

76. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрасте // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.449-502.

77. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / А.Н.Драчев (ред).— СПб.: Союз, 1997. — 93 с.

78. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. — СПб.: Союз, 1999. — 222 с.

79. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с.

80. Головінський І. Педагогічна психологія. — 2-е вид. — Київ: Аконіт, 2003. — 287 с.

81. Горбачев В.Г. Философская картина мира. Человек во Вселенной // Горбачев В.Г. Основы философии. Курс лекций. — М., 1998. — С.63-83.

82. Гордонова Н.Н. Я-концепція в дослідженні гендерної самосвідомості підлітків // Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2004 року). — Київ: Український центр політичного менеджменту, 2005. — С.39-47.

83. Гримич М. Два виміри національного характеру // Наука і суспільство. — 1991. — № 8. — С.27-31.

84. Грофф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансцеденции в психотерапии / Пер. с англ. А. Андрианова. — М.: Изд-во Трансперсонального института, 1993. — 497 с.

85. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — 310 с.

86. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії: навч. посібник. — Харків: Право, 2003. — 352 с.

87. Детская психология: Учеб. пособие / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. — Минск: Университетское, 1988. — 398 с.

88. Джеймс У. Личность // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2003. — С. 7-45.

89. Дженнингс С., Минде А. Сны, маски и образы. Практикум по арт-теарпии / Пер. с англ. И. Динерштейн. — М.: Изд-во Ексмо, 2003. — 384 с.

90. Диспозициональное направление в теории личности: Г.Олпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк // Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.270-330.

91. Довідник з педагогіки і психології / О.В Скрипченко, Т.М. Лисянська, Л.О. Скрипченко. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000. — 216 с.

92. Долинська Л.В. Самосвідомість та “Я-концепція” особистості // Загальна психологія: Навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К.: „А.П.Н.”, 1999. — С.356-360.

93. Дошкільна педагогічна психологія: Навч. посібник / За ред. Д.Ф. Ніколенка. — К.: Вища школа, 1987. — 181 с.

94. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 280 с.

95. Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник — К.: Мікрос-СВС, 2003. — 112 с. — (Психол. Інструментарій).

96. Ермолаева М.В. Психология развития: метод. пос. / Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. — М.: Воронеж: МОДЭК, 2003. — 372 с.

97. Життєві кризи особистості: Науково-методичний посібник: У 2-х ч. Ч.1. Психологія життєвих криз особистості / Ред. рада: В.М.Доній, Г.М.Несен, Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков та ін. — К.: ІЗМН, 1998. — 359 с.

98. Загальна психологія. Навчальний посібник / За ред. О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: “А.П.Н.”, 1999. – 463с.

99. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. Психическое развитие ребенка. / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. — М.: Педагогика, 1986. — 320 с.

100. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей — М.: Педагогика, 1986. — 109 с.

101. Зигмунд Фрейд. Очерки по теории сексуальности. — М.: МЦ «Система», 1991. — 84 с.

102. Зигмунд Фрейд: психодинамическая теория личности / Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.106-160.

103. Знаковые операции и организация психических процессов // Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — С.1086-1096.

104. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-методичний посібник. — К.: МАУП, 2000. — 312 с.

105. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М.: Инион РАН, 2001. — 384 с.

106. Индивидуально-типологические особенности личности // Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — С.5-83.

107. Іванов М. Влияние ролевых компьютерных игр на формирование психологической зависимости человека от комп’ютера // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.152-175.

108. Карен Хорни: социокультурная теория личности / Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.254-269.

109. Карл Густав Юнг: аналитическая теория личности / Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.197-213.

110. Карл Роджерс: феноменологическая теория личности / Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.529-573.

111. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. Пер с фр. — М.: Педагогика, 1991. — 171 с.

112. Клинические проявления психической нормы и патологии // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — С.50-87.

113. Клиническая психология: Учебник. 2-е изд. / Под ред. Б.Д. Карвасарского. — СПб: Питер, 2006. — 960 с.

114. Кон И.С. К проблеме национального характера // История психологии. — М.: Наука, 1971. — С.141-158.

115. Кон И.С. Национальные особенности психологии людей // Социальная психология. — М.: Политиздат, 1975. — С.141-153.

116. Корніяка О.М. Психологія комунікативної культури школяра. — К.: Міленіум, 2006. — 336 с.

117. Корніяка О.М. Психологія комунікативної культури особистості школяра: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня док. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ольга Миколаївна Корніяка. — К., 2007. — 42 с.

118. Конкретная психология человека // Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — С. 1020-1039.

119. Косенко Є. Л. Картина світу як інтегруючий і гуманізуючий фактор у змісті освіти // Педагогіка і психологія. — 1995. — №1. — С.24-28.

120. Костомаров Н. Две русские народности // Исторические монографии и исследования. — 2-е изд. — СПб., 1872. — Т.1.

121. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К.: Рад. школа, 1989. — 608 с.

122. Костюк Г.С. Свідомість і діяльність людини / Психологія. Підручник для педагогічних вузів. — К.: Наука, 1968. — С.91-92.

123. Крайніков Е.В. Психологія розвитку. Словник-довідник. — Київ: Арістей, 2004. — 257 с.

124. Кричковська Т.Д. Вікова та педагогічна психологія: Навчально-методичний комплекс. — Ніжин: НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2005. — 60 с.

125. Кузьменко В.У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: Монографія. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. — 354 с.

126. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. — М.: Изд-во УРАО, 1997. — 176 с.

127. Кулагина Н.В. Символ как средство мировосприятия и миропонимания: Учебное пособие. — Москва: Московский псих.-соц. ин-т, 1999. — 80 с.

128. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я-дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку). — К.: Нора-прінт, 1996. — 108 с.

129. Кульчицький Д.М. Основи філософії і філософічних наук. — Мюнхен-Львів: Український вільний університет, 1995. — 164 с.

130. Кушнір В. Гуманітарне мислення вчителя // Соціальна психологія. Український науковий журнал. — № 4. — 2004. — С.81-95.

131. Кэмпбелл Д. Модели експериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. — 392 с.

132. Лановенко Ю. Переживання суб’єктом свого дорослішання // Соціальна психологія. Український науковий журнал. — № 4. — 2004. — С.113-122.

133. Левкович В.В., Танкова Н.Г. Социально-психологические проблемы етнического сознания // Социальная психология и общественная практика. — М., 1983. — С.138-153.

134. Леонгард К. Акцентуированные личности. — К.: Изд-во «Вища школа», 1988. — 375 с.

135. Леонова Л.Г., Бочкарева Н.Л. Вопросы профилактики адиктивного поведения в подростковом воздасте // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.449-502.

136. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Изд. 2-е. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.

137. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. / Под ред. В.В.Давыдова и др. — М.: Педагогика, 1983.

138. Леонтьев А.Н. Образ мира / Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т.II. — М.: Педагогика, 1983. — С.251-262.

139. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. — М.: Политиздат, 1981. — 584 с.

140. Леонтьев А.Н. Философия психологии: Из науч. наследия / Под ред. А.А. Леонтьева, Д.Л. Леонтьева. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. — 284 с.

141. Линдблад Я. Человек — ты, я и первозданный: Пер. со швед./ Послесл. Г.И.Анохина. — М.: Прогресс, 1991. — 264 с.

142. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. — Л.: Изд-во Медицина, 1983. — 260 с.

143. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. — Л.: Изд-во Медицина, 1983. — 256 с.

144. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Ю.М. Забродин, Е.В. Шорохова. — М.: Наука, 1984. — 444 с.

145. Лушин П.В. Личностные изменения как процесс: теория и практика. — Одесса: Аспект, 2005. — 334 с.

146. Лушин П.В. Екофасилитативный подход к подготовке психологов-консультантов // Вісник Харківського університету, 2005. — № 662. — С. 79-82.

147. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. — 320 с.

148. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник. 2-е вид. — Київ: ЦНЛ, 2004. — 271 с.

149. Максименко С.Д. Структура особистості: теоретико-методологічний аспект дослідження // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. — К.,2004. — Вип. 24. — С.3-15.

150. Максименко С.Д. Теоретичні засади психології особистості // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред академіка С.Д. Максименка. — К., 2005. — Вип. 26., в 4-х томах, том 1. — С. — 3-19.

151. Макушинский А. Современный «образ мира»: действительность // Вопросы философии. — 2002. — №6. — С.119-136.

152. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 416 с.

153. Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 384 с.

154. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 784 с.

155. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Возрастные кризисы детства. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 384 с.

156. Маслоу А. Мотивация и личность // Психология личности в трудах зарубежных психологов. — СПб: Питер, 2000. — С.183-198.

157. Махний Н.М. Арттерапия: игровые упражнения и психорисуночные тесты. — Чернигов: ЧГПУ, 1998. — 60 с.

158. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 432 с.

159. Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Е.В.Шорохова. — М.: Наука, 1969. — 376с.

160. Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены). — К.: «Освіта України», 2007. — 388 с.

161. Моргун В.Ф. Монистическая концепция многомерного развития личности: Аннотированный библиографический указатель с 1984 по 1988 год. — Полтава: ПГПИ, 1989. — 56 с.

162. Налчаджян А.А. Я-концепция // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. — С.270-333.

163. Наталія Панова. Неблагополучна родина як фактор інвективізації лексики підлітків // Соціальна психологія. — №3. — 2005. — С.122-126.

164. Нейролингвистическое программирование // Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — С.664-781.

165. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов пед. вузов: В 3 кн. Кн. 1. Основы общей психологии. — М.: Просвещение ВЛАДОС, 1994. — 576 с.

166. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов пед. вузов: В 3-х кн. Кн.3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. — М.: Просвещение ВЛАДОС, 1995. — 512 с.

167. Неплох Я.М. Человек, познай себя! Записки психиатра. — СПб.: Наука, 1991. — 208 с.

168. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Сочинения. — М.: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-во Фолио, 2006. — 848 с.

169. Никитин В.Н. Психология телесного сознания. — Москва: Алетейа, 1998. — 488 с.

170. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / Уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. — К.:”Аконіт”, 1998. — Т.3.

171. Нойман Э. Происхождение и развитие сознания: пер. с англ. /Отв. ред. С.Л. Удовик. — Москва; Киев: «Рефл-бук», «Ваклер», 1998. — 464 с.

172. О.В.Скрипченко, Т.М.Лисянська, Л.О.Скрипченко. Основи психолого-педагогічного аналізу уроку з практикумом: Навчальний посібник. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. — 200 с.

173. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977. — 431 с.

174. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со старшеклассниками. — М.: Просвещение, 1987. — 223 с.

175. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины (Основное богословие) – М.: Даниловский благовестник. – 1997. – 336с.

176. Особистісна психокорекція та гармонізація особистості // Яценко Т.С. Основи психокорекції: феноменологія, теорія, практика. — К.: Вища школа, 2006. — С. 26-31.

177. Островский Э.В. Философская картина мира. Проблемы бытия в современной философии / Основы философских знаний: Учебное пособие. — М., 1998. — С.173-188.

178. Панок В.Г. До питання про методологічні основи практичної психології // Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка. — К.: Нора-Друк, 2001. — Вип. 21. — С.215-225.

179. Педагогічне керівництво психічним розвитком особистості // Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. — К.: Рад. Шк., 1989. — С. 374-467.

180. Пейпер С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. — М.: Педагогика, 1989. — 220 с.

181. Перлс Фредерик и гештальт-терапия / Дж. Фрейдимен, Р. Фрейгер. Теория и практика личностно-ориентированной психологии. — М.: Изд-во «ВИНИТИ», 1996. — С.162-189.

182. Петровский А.В. Вопросы истории и теории психологии: Избр. тр. — М.: Педагогика, 1984. — 271 с.

183. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. — М.: ИНФРА — М, 1998. — 528 с.

184. Петровский А.В. Что мы знаем и не знаем о себе? Психология школьнику. — М.: Педагогика, 1998. — 159 с.

185. Петухов В.В. Образ мира и психологическое изучение мышления // Вестник Московского Университета. Серия 14, Психология, 1984. — №4. —С.13-20.

186. Пиаже Ж. Избранные психологические труды — М.: Международная педагогическая академия, 1994. — 682 с.

187. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка: Пер. с фр. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. — 526 с.

188. Пихтіна Н.П., Яковець Н.І. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки молоді: Навч. посіб. — Ніжин: НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2003. — 116 с.

189. Пісоцький В.П., Горянська А.М. Закономірність та динаміка психічного розвитку. Формування особистості в онтогенезі: Навч.-метод. посібник. — Ніжин: НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2003. — 58 с.

190. Пов’якель Н.І. Професіогенез саморегуляції мислення практичного психолога: Монографія. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003.— 295 с.

191. Подмазін С.І., Сібіль О.І. Як допомогти підлітку із «важким» характером. — К.: НПЦ Перспектива, 1996. — 160 с.

192. Поняття світу // Людина і світ: Підручник / За ред.: Л.В. Губернського, А.О. Приятельчука. — К., 1999. — С. 44-47.

193. Постмодернизм. Энциклопедия. — Мн.: Интерсервис; Книжный Дом, 2001. — 1040 с.

194. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы филисофии. — 1991. — №6. — С.46-52.

195. Проблема «бытия мира» и «быть в мире» // Философия для аспирантов: Учебник / Под ред. И.И. Кального. — СПб., 1999. — С. 257-301.

196. Проблема культурного развития ребенка // Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — С.191-208.

197. Програма інтегрованого курсу „Навколишній світ” // Початкова школа. — 2001. — №8. — С.31-36.

198. Программа развития способности к самопознанию и уверенности в себе у детей 10-12 лет // Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. И.В. Дубровиной. — М.: Издательский центр «Академия», 1998. — С.12-41.

199. Психологические особенности и психосоматические расстройства у подростков // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие / В.Д.Менделевич. — М.: МЕДпресс-информ, 2005. — С.319-326.

200. Психологические предпосылки девиантного поведения подростков // Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2005. — С.433-437.

201. Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. Т.2.— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 248 с.

202. Психология XXI века: пророчества и прогнозы («Круглый стол») // Вопросы психологии, 2000. — № 2. — С. 3-41.

203. Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — 592 с.

204. Психология и психопатология ранней юности // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: Учебное пособие.— М.: МЕДпресс-информ, 2005. — 432 с.

205. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. — С.-П.: Питер, 2000. — 476 с.

206. Психология развития. 7-е изд. / Г. Крайг.— СПб.: Питер, 2003.— 992 с.

207. Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2003. — 672с.

208. Психология современного подростка / Под ред. Д.И. Фельдштейна. — М.: Педагогика, 1987. — 236 с.

209. Психология. Учебник. Под ред. А.А.Крылова. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. — 584 с.

210. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості: Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України // За ред. М.Й. Боришевського. — Київ: Дніпро, 2001. — Т.1. — 244 с., Т.2. — 308 с.

211. Психологія : Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. — К.: Либідь, 2001. — 560 с.

212. Психологія молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Ніконенко О.П., Ярослав Н.С. — Ніжин: НДПУ ім. М.В.Гоголя, 2000. — 31 с.

213. Психологія особистості підлітка // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — С.175-233.

214. Психологія ранньої юності // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — С.233-260.

215. Психологія суїциду: Посібник / За ред. В.П.Москальця. — К.: Академвидав, 2004. — 288 с.

216. Психологія: Підручник / Ю.А.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін. — К.: Либідь, 2001. — 560 с.

217. Психосоциальное развитие в подростковом и юношеском возрасте // Психология развития. 7-е изд. / Г.Крайг. — СПб.: Питер, 2003. — С.599-637.

218. Психосоциальное развитие в поздней взрослости // Психология развития / Г. Крайг. — СПб.: Питер, 2003. — С. 864-924.

219. Путешествие в мир фантазий // Психология зависимости: Хрестоматия / Сост. К.В.Сельченок. — Мн.: Харвест, 2004. — С.538-548.

220. Развитие психики ребенка в общении со взрослыми и сверстниками: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.Г. Рузская. — М.: АПН СССР, 1990. — 160 с.

221. Райд С. Вашему ребенку 2 года / Пер. с англ. — Вильнюс: Полина; М.: Полина М, 1996. — 137 с.

222. Раттер М. Помощь трудным детям / Общ. ред. А.С.Спиваковской. — М.: Прогресс, 1987. — 420 с.

223. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навчально-методичний посібник. — К.: Ніка-Центр, 2003. — 204 с.

224. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія. — К.: Деміург, 1998. — 160 с.

225. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Общ. ред. Е.И. Исенина. — М.: Прогресс, 1994. — 480 с.

226. Роджерс К. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. — 1990. — №1. — С.164-168.

227. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. — М.: Дидакт, 1992. — 256 с.

228. Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. — К.: Здоровье, 1989. — 192 с.

229. Роменець В.А. Життя і смерть: осягнення розумом і вірою. — К.: Либідь, 2003. — 232 с.

230. Роменець В.А., Маноха І.П. Психологія XX століття: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 344 с.

231. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 429с.

232. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — СПб.: «Питер», 2000. — 712 с.

233. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т.2. — М.: Педагогика, 1989. — 328 с.

234. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 121.

235. Рудницький О. Інтегрований підхід до формування в учнів цілісної художньої картини світу // Початкова школа. — 2002. — №5. — С.28-29.

236. Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. И.В. Дубровиной. — М.: Издательский центр «Академия»,1998. — 128 с.

237. Самохвалов В.П. Психический мир будущего. — Симферополь: Изд-во «КИТ», 1998. — 400с.

238. Самохвалов В.П. Психоаналитический словарь и работа с символами сновидений и фантазий. — Симферополь: СОНАТ, 1999. — 184 с.

239. Сарджвеладзе Н.И. Временное измерение самоотношения // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. — С.194-208.

240. Семиченко В.А. Психологія особистості. — К.: Видавець Ешке О.М., 2001. — 427с.

241. Семиченко В.А. Психологія спілкування. — К.: „Магістр-S”, 1997. — 152 с.

242. Системная семейная психотерапия / Под ред. Э.Г.Эйдемиллера. — СПб.: Питер, 2002. — Серия «Практикум по психотерапии». — 368 с.

243. Сковорода Г.С. Твори: У 2 т. Т.1. Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. — К.: ТОВ „Видавництво „Обереги”, 2005. — 527 с.

244. Скрипченко О.В., Бушай І.М., Скрипченко Л.О. Основи психології і педагогіки: Навчально-методичний посібник. Ч.1. — Чернігів: РВК “Деснянська правда”, 2001. — 120 с.

245. Скрипченко О.В., Бушай І.М., Скрипченко Л.О. Основи психології і педагогіки (психічні процеси): Навчально-методичний посібник. — Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. — 145 с.

246. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. — К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. — 216 с.

247. Словарь практического психолога / Cост. С. Ю. Гловин. — Минск: М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 800 с.

248. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. — Киев: Наук. Думка, 1989. — 200с.

249. Словник української мови в 11 томах / За ред. М.Л. Мандрики – К.,1972 –1980.

250. Смирнов С.Д. Мир образов и образ мира. Вестник МГУ. Серия 14. Психология. — 1981. — №2. — С.15-29.

251. Сознание как проблема поведения человека // Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — С.18-41.

252. Солдатова Г.У. Этническая идентичность // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. — С.656-667.

253. Солодухо Н.М. Бытие и небытие как предельные основы мира // Вопросы философии. — 2001. — №6. — С.176-184.

254. Співак Н.В. Вік дорослості // Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. — К.: Просвіта, 2001. — С. 260-281.

255. Субботский Е.В. Ребенок объясняет мир. — М.: Знание, 1985. — 80 с.

256. Сухарев А.В. Этнофункциональний подход к проблеме психопрофилактики и воспитания // Вопросы психологии. — 1996. — № 4. — С. 81-92.

257. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. — Д.: Сталкер, 1997. — 400 с.

258. Сухомлинський В.О. Людина неповторна. — К.: Молодь, 1969. — 212 с.

259. Сухомлинський В.О. О воспитании. — М.: Политиздат, 1975. — 272 с.

260. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. — К.: Просвіта, 1996. — 404 с.

261. Темперамент // Загальна психологія: Навч. посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. — К.: „А.П.Н.”, 1999. — С.407-419.

262. Терлецька Л.Г. Шкільна психодіагностика. — Київ: Ред. загальнопед. газет, 2003. — 116 с.

263. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до самовідповідальності): Навч. посібник. — Київ: ЦНЛ, 2004. — 271 с.

264. Типология стилей жизни // Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — С.36-39.

265. Титаренко Т.М. Жизненный мир личности (структурно-генетический подход): дис.… докт. психол. наук: 19.00.07 / Татьяна Михайлівна Титаренко. — К., 1994. — 304 с.

266. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. — К.: Либідь, 2003. — 376с.

267. Титаренко Т.М. Структура нравственного сознания. — М.: Мысль, 1974. — 278 с.

268. Титаренко Т.М. Я-знакомый и неузнаваемый: Для уч-ся сред. школы. — Киев: Рад. шк., 1991. — 240 с.

269. Трауэлл Д. Вашему ребенку 3 года: Пер. с англ. — Вильнюс: Полина; М.: Полина М, 1996. — 101 с.

270. Трудный подросток: причины и следствия / Под ред. В.А. Татенка. — К.: Рад. шк., 1985. — 175 с.

271. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. — М.: Изд-во «Наука», 1966. — 240 с.

272. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. — Тбилиси, 1961. — 211 с.

273. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. Пособие. — 2-е изд. — М.: Академия, 1997. — 334 с.

274. Фельдштейн Д.И. Психология становления личности. — М.: Международная пед. академия, 1995. — 190 с.

275. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / А.Анистратенко, И.Знаешева (пер. с англ.). — СПб.: Ювента, 1999. — 317 с.

276. Фестингер Леон. Теория когнитивного диссонанса: Пер. с англ. — СПб.: «Речь», 2000. — 320 с.

277. Физическое и когнитивное развитие в подростковом и юношеском возрасте // Психология развития. 7-е изд. / Г.Крайг. — СПб.: Питер, 2003. — С.558-594.

278. Философская картина мира // Основы философии: Учебное пособие / Под. ред. Е.В. Попова. — М., 1997. — С.53-65.

279. Філософія. Підручник / За ред. Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: «Консум», 2001. – 672с.

280. Філософський словник соціальних термінів. – Х.: “Корвін”, 2002. – 672 с.

281. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. — 376 с.

282. Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. — М.: Педагогика-Пресс, 1993. — 140 с.

283. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. — М.: Просвещение, 1989. — 448 с.

284. Фрейд З. Толкование сновидений. — Минск: Поппури, 1997. — 573 с.

285. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, експерименты. — СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2006. — 704 с.

286. Фромм Э. Душа человека / Общ. ред. П.С. Гуревича. — М.: Республика, 1992. — 429 с.

287. Фромм Э. Человеческая ситуация / Под ред. Д.А. Леонтьева. — М.: Смысл, 1995. — 239 с.

288. Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом завете / Дж.Дж. Фрэзер; пер. с англ. Д. Вольпина. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. — 650 с.

289. Фурман А.В. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. — Випуск 4 / Відповідальний Ю.В.Москаль. — Тернопіль: Економічна думка 2004. — С. 4-7.

290. Фурман А.В. Психокультура української ментальності: Наукове видання. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 132 с.

291. Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. — 2001. — №3. — С. 105-144.

292. Хазратова Н. Типологічна модель індивідуально-психологічного образу держави // Соціальна психологія. Український науковий журнал. — №4. — 2004. — С.3-13.

293. Хайдеггер М. Время и бытие. — М.: Республика, 1993. — С.49-51.

294. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности. — М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 592 с.

295. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / Общ. ред. Бурменской Г.В. — М.: Изд.группа «Прогресс»: Универс, 1993. — 478 с.

296. Хохлова Л.П. Формирование межличностного восприятия у детей и подростков. — Ташкент: Фан, 1990. — 82 с.

297. Хрущ В. Етнопсихологічні аспекти вивчення української ментальності // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості: Тези доп. та матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. — К.: Луцьк, 1994. — С.161-163.

298. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применения). — СПб.: Питер Пресс, 1997. — 608с.

299. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — 607 с.

300. Цуканов Б.И. Время в психике человека: Монография. — Одесса: Астро Принт, 2000. — 218 с.

301. Чамата П.Р. Вопросы самосознания личности в советской психологии // Психологическая наука в СССР. Т.2. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. — С. 91-109.

302. Чамата П.Р. Про генезис свідомості дитини Т.1. / Наукові записки Науково-дослідного інституту психології, 1949. — С.224-242.

303. Чамата П.Р. Самосвідомість та її розвиток у дітей. — К.: Рад. школа, 1958. — 44 с.

304. Черников А.В. Системная семейная терапия: интегрированная модель диагностики. — М.: Независимая форма «Класс», 2001. — 208 с.

305. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. — М.: Просвещение, 1990. — 128 с.

306. Швалб Ю.М. Психологические механизмы целеполагания в учебной деятельности: дис.… докт. психол. наук: 19.00.07 / Юрий Михайлович Швалб. — К., 1997. — 388 с.

307. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. — К.: Стилос, 1997. — 240 с.

308. Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание (психологические модели исследования). — К.: Миллениум, 2003. — 152 с.

309. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. — М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 1998. — 512 с.

310. Шевченко В.І. Проблеми світового начала // Філософія: історія і сучасність. — Чернігів, ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 1996. — С.104-108.

311. Шепелєв М. Політико-цивілізований підхід до аналізу глобалізаційних феноменів // Соціальна психологія. Український науковий журнал. — № 4. — 2004. — С.123-138.

312. Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури XIX тис. до н.е. — II тис. н. е. — Київ: Аратта, 2002. — 272 с.

314. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. — М.: ИП РАН; КСП; Академический Проект, 1999. — 448с.

315. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Т.1. / Пер. с нем. И.И.Маханькова. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 528 с.

316. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Т.2. / Пер. с нем. И.И.Маханькова. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 624 с.

317. Щотка О.П. Вікова психологія дорослої людини. — Ніжин: НДПУ ім. М.В.Гоголя, 2001. — 194 с.

318. Щотка О.П. Психологія дорослої людини: Психологічний практикум. — Ніжин: НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2004. — 113 с.

319. Щотка О.П. Психологія підлітка: Психологічний практикум. — Ніжин: НДПУ ім. М.В. Гоголя, 204. — 247 с.

320. Эльконин Д.Б. Детская психология. — М.: Учпедгиз, 1960. — 328 с.

321. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. — М.: Педагогика, 1989. — 554 с.

322. Эрик Эриксон: эго-теория личности // Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005 — С.215-246.

323. Эриксон Э. Детство и общество. — СПб.: Союз, 1996. — 386 с.

324. Эрих Фромм: гуманистическая теория личности / Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 2005. — С.246-248.

325. Юнг К.Г. Воспоминание. Сновидения. Размышления. / Пер. с нем. И.Булкиной. — К.: Air land, 1994. — 405 с.

326. Юнг К.Г. Ответ Иову / Пер с нем. — М.: ООО «Издательство АСТ»; «Канон», 2001. — 384 с.

327. Юнг К.Г. Персона // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. — С.534-565.

328. Юнг К.Г. Психологические типы / Общ. ред. В.Зелинского. — СПб.: Ювента, 1995. — 478 с.

329. Юнг Карл Густав: аналитическая теория личности // Хьелл Л., Зиглер Д. теории личности. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 607 с.

330. Юрьева Л.Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства. — К.: Сфера, 2002. — 314 с.

331. Юферева Т.И. Образы мужчин и женщин в сознании подростков // Вопросы психологи. — 1985. — №3. — С.84-90.

332. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности // Психология самосознания. Хрестоматия. — Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. — С.589-602.

333. Ярослав Н.С. Психологія ранньої юності : Практикум. — Ніжин: НДПУ ім. М.В.Гоголя, 2004. — 40 с.

334. Ямницький В.М. Психологія життєтворчої активності осбистості: монографія. — Одеса: СВД Черкасов М.П., Рівне: РДГУ, 2004. — 360 с.

335. Ямницький В.М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці: автореф. дис…. на здобуття наук. ступеня док. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Вадим Маркович Ямницький. — К., 2005. — 42 с.

336. Яценко Т.С. Основи психокорекції: феноменологія, теорія, практика. — К.: Вища школа, 2006. — 382 с.

337. Adams G.R. Social psychology of beauty: Effects of age, height and weight on self-reported personality traits and social behavior // Journal of Social Psychology. — 1980. — №112. — P.287-293.

338. Bergin A. The evaluation of therapeutic outcomes // Handbook of psychotherapy and behavior change / Eds. S. L. Garfield, A. E. Bergin. — New York: Wiley, 1971. — P. 217-270.

339. Binswanger L. The case of Ellen West. In R.May, E.Angel, and H.F. Ellenberger (Eds.). Existence. — New York: Basic Books, 1958. — 340 р.

340. Claiborn C. Counselor verbal interaction, non-verbal behavior, and social power // J. of Counseling Psychology, 1979, V. 26. — P. 378-440.

341. Dawis R.V. The Individual Differences Tradition in Counseling Psychology // J. of Counseling Psychology, 1992, V. 39. — P. 7-19.

342. Elliott R. Five dimensions of therapy process // Psychotherapy Research, 1991, V. 1. — P. 92-103.

343. Erikson E. Life cycle // International Encyclopedia of the Social Science. — New York: Crowell Colier & Macmillan, 1968.—Vol.39.—P. 50-68.

344. Eysenk H. Personality, learning and anxiety. In Eysenck H.J. Handbook of abnormal psychology.— London: Pitmen, 1973.— P. 390-419.

345. Eysenk H. The effects of psychotherapy: an evaluation // J. of Consulting Psychology, 1952, V. 16. — P.319-324.

346. Fong M.L., Cox B.G. Trust as an underlying dynamic in the counseling process: How clients test trust // Personnel and Guidance J., 1983, V. 62. — P. 163-166.

347. Henry W.P., Schacht T.E., Strupp H.H. Patient and therapist introject, interpersonal process and differential psychotherapy outcome // J. of Consulting and Clin. Psychology, 1990, V.58. — P. 768-774.

348. Horney K. Neurosis and human growth: The struggle toward self-realization. New York: Norton, 1950. — 464 p.

349. Horney K. The Neurotic Personality of our time, Self-Analysis. — New York: W.W. Norton Company, 1993. — 480 p.

350. Howard H., Kopte S.M., Krause M.S., Orlinsky D.E. The dose-effect relationship in psychotherapy // Amer. Psychologist, 1986, V. 41. — P. 159-164.

351. Kelly J. The psychology of personal constructs. — New York: Norton, 1955. — 489 p.

352. Krauss M. Jacobs F. Family assessment: Purposes and techniques //Handbook of early childhood intervention / Meisels S., Shonkoff J. (eds.). — N.Y.: Universe Press, 1990. — P. 303-325.

353. Rogers C.R. On becoming a person. — Boston: Centre Edition, 1961. — 420 p.

354. Rogers C.R. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change // J. of Consulting Psychology, 1957, V. 21. — P. 95-103.

355. Seinfeld C. Barbour N. Early Childhood Education: an introduction. — New Jersey: Macmillan Publishing Company, 1993. — 616 p.

356. Stagner R. Individual style. — New York: Basic Books, 1962. — 386 p.

357. Witkin N., Berry J. Psychological differentiation in cross-cultural perspective // J. Cross-Cultural Psychology, 1975, V. 6. — P. 4-87.

358. Zuckerman M. Psychology of personality. — Cambridge: Cambridge Universite Press, 1991. — 586 p.Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка