Національний гірничий університет кафедра філософіїСкачати 302.35 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір302.35 Kb.
#883

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ФІЛОСОФІЯ

методичні розробки семінарських

занять для студентів

ПІДГОТУВАВ

доцент І.Ф.Блєднов

зав. каф. філософії

докт. філ. наук

проф. Шабанова Ю.О.


Дніпропетровськ,2013 р.

РОЗДІЛ 1

Структура посібника:І. Підручники, учбово-методичні посібники.

II. Вимоги до знань та вмінь студентів.

III. Історія філософії.

IV. Філософська теорія.

V. Робота над текстами класиків філософської думки.

VI. Теми рефератів.

Рекомендовані підручники і навчально методичні посібники

1. Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко,В.М.Сагатовський,І.І.Кальний / За ред. Г.А.Заїченка-К.: Вища школа, 1995.

2. Філософія. Курс лекцій:Навчальний посібник/І.В.Бичко, Ю.В.Осічнюк, В.Г.Табачковський,-К., Либідь, 1994.

3. Філософія. Навчальний пос./За ред. проф. І.Ф.Надольного-К., 1997.

4. Философия. Учебное пособие./ Под редакцией Г.В.Осичнюка-К.,1994.

5. Алексеев П.В.,Панин А.В.,Философия: Учебник-М.1998.

6. Философия: Учебник/Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидорина, В.П.Филатова.- М.Русское слово, 1996.

7. Философия: учебник для высших учебных заведений.- Ростов-на-Дону.: “Феникс”, 1997.

8. Основы философии в вопросах и ответах. Учебное пособие для высших учебных заведений. Издательство “ Феникс” ,1997.

9. Введение в философию. Учебник для вузов. В 2ч./ Фролов И.Т.- М. 1998.

10. Горак Г.І. Фїлософія - K., 1998.

11. Мир философии: книга для чтения. М.- 1991.

12. Радугин A.A.Философия. Курс лекций.-М., 1995.

13. Андрущенко В.П., Михальченко М. И., Современная социальная философия.- К. 1996.

14. Крапивенский С.Э. Социальная философия. Учебник для гуманит.-соц. специальностей высших учебных заведений.- Волгоград, 1996.

15. Горский B.C.История украинской философии. Курс лекций-К., 1996.

16. Історія філософії України. Підручник. / Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю.-K.,1994.

17. Канке В.A., Философия. Исторический и систематический курс.- М., 1996.

18. Современная западная философия. Словарь / сост.Малахов B.C.,Филатов В.П.-М.: Политиздат, 1991.

19. Соціальна філософія. Короткий енциклопедичний словник /Загальна редакція і укладання : В.П.Андрушенко, М.І.Горлач-Київ-Харків,1997.

20. Философский энциклопедический словарь.- М.1989.


РОЗДІЛ 2

Вимоги до знань та вмінь студентів, які вивчають дисципліну „Філософія”, що пред’являє Міністерство Освіти України.

Курс „Філософії” дає змогу студентам придбати необхідну базу знань сучасного рівня розвитку світової філософії та оволодіти вмінням застосовувати знання у безпосередній практичній та науковій діяльності.

Засвоївши курс, студента повинен:

Знати: основний зміст усіх розділів, направлення історико-філософської думки, класичну та сучасну вітчизняну та світову філософію, першоджерелом, засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії.Вміти: на основі, фундаментального знання філософії оволодіти самостійним стилем мислення, засвоїти специфіку засвоєння дійсності, формувати свою особову позицію, застосовувати отримані знання.

Розділ 3. Історія філософії.

Тема 1. Вступ до філософії.План


 1. Предмет філософії, її основна проблематика. Специфіка філософських проблем.

 2. Філософія як світоглядна галузь знання. Поняття світогляду.

 3. Основні функції філософії: світоглядна і методологічна.

 4. Основне питання філософії. Провідні філософські течії.

 5. Філософія в контексті форм культури. Філософія і медицина.

 6. Висновки.


Навчальна література


 1. Введение в философию. Ч.1.Гл.1.

 2. Спиркин А.Г. Философия. М.1999.П.1,2.

 3. Философия.- K., 1997- тема 1.

 4. Волынка Г.И., Гусев В.И. Введение в философию.- Киев, 1999.Р. 1.

 5. Тихонравов Ю.В. , Философия-М.1998. Введение.

 6. Поупкин Р., Строл А. Философия-М.СПб1997. Введение.

 7. Горак Г.И. Философия ( курс лекций)- К., 1997-Р/1/

 8. Философия.( под ред Ракитова А.И. )-М.1990. Предисловие.

 9. Философия. ( курс лекций )-К.,1991. Лекция I.


Додаткова література


 1. Арцишевский P.A. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. Львов, 1986.

 2. Бабушкин В.И., О природе философского знания. М., 1978.

 3. Лосев А.Ф. Дерзание духа.- М., 1988.

 4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.М., 1990.

 5. Философия и мировоззрение (на переломе) - М., 1990.

 6. Философия в современном мире. Л., ЛГУ, 1989.

 7. Философия и ее место в культуре.- Новосибирск, 1990.

 8. Миронов В.В. О понимании философии как мудрости./ Философия науки, 1986, №.6.

 9. Философия и жизнь./ Вопросы философии № 9-12.

 10. Мамардашвили М.К. О филосифии./ Вопросы философиию.1995, №5.

 11. Соколов В.В. Основной вопрос философии ./ Философия науки, 1990, № 4

 12. Давидович B.C. Философия, человек, культура./ Философия, мысль. 1986, № 2.

 13. Абульханова H.A. Стратегия жизни.- М., 1991.

 14. Философия: основные идеи и принципы.- М., 1990.

 15. Философия и современность.-М., 1996.


Питання до дискусії


 1. Яка роль світогляду в житті сучасної молодої людини ?

 2. Як співвідносяться між собою філософія і спеціальні науки?

 3. Чому філософський матеріалізм тяжіє до позитивної науки, ідеалізм - до релігії ?

 4. Які проблеми можуть бути спільними для філософії та медицини ?

 5. Який сенс ми вкладаємо в судження типу “ філософія музики “, ‘"філософський роман “ філософська поезія” тощо ?

 6. Чи може філософія виконувати до певної міри своєрідну психотерапевтичну функцію ? Якщо може, то при яких життєвих ситуаціях ?

 7. Чи будь-яке філософське теоретичне знання перетворюється у світоглядні переконання особистості ?

 8. Як співвідносяться між собою поняття “ духовна культура”, “світогляд”,” філософія” ?

 9. Чи вбачаєте ви різницю між філософськими поняттями (категоріями) і поняттями спеціальних наук ?

 10. Завдяки яким властивостям філософське знання здатне виконувати загально методологічну функцію у науковому пізнанні ?Тема № 2. Антична філософіяЗаняття № 1. Рання класика
План


 1. Характер та особливості античної філософії.

 2. Філософські школи в стародавній Греції:

 • мілетська школа

 • піфагореізм

 • елейська школа

 • автомізм Левкіппа та Демокрита

 1. Поворот до антропологічної проблематики софістів:

 • просвітництво та антропологізм софістів

 • вчення Сократа та його місце в філософії.


Заняття № 2. Висока класика
План

 1. Об’єктивний ідеалізм Платона:

 • вчення Платона про ідеї

 • теорія пізнання

 • вчення про державу

 1. Аристотель - буття як реальний індивідум:

 • критика ідеї Платона

 • метафізика Аристотеля .

 1. Філософія доби Елінізму :

 • стоїки

 • епікурійці

 • скептики

Література


 1. Асмус В.Ф. “Античная философия” 1976.

 2. Богомолов Л.С. “Античная философия “ 1985.

 3. Платон. Соч. в Зт. 1968 - 1972.

 4. Рассел “ История западной философии “ в 2 т. 1993.

 5. Татаркевич В. ° історія філософії. Антична і середньовічна лосоя “ Львів 1999.

 6. Чантышев А.Н. ‘* Курс лекций по древней и средневековой философии “ М., 1999.

 7. Гуннар Скирбекк , Нильс Гильс 4’История философии"’ М., 2000.

 8. И.М.Невлова “ Философия4’, Харьков 2001.

 9. Лосєв А.Ф. “История античной философии в конспективном изложении”, М.,1989.


Запитання та завдання


 1. Специфіка та сутність античної філософії. Принцип космоцентризму.

 2. Розкрийте характерні риси переходу античної філософії від проблем ‘’онтології” до “філософської антропології“.

 3. Визначте суттєву різницю в змісті шкіл мілетської, піфагорської, елейської та філософії еллінізму: стоїцизма,епікуреїзма та скептицизма.

 4. Особливості філософії Платона.

 5. Поняття ідей в філософії Платона.

 6. Філософія преемства різних шкіл античної філософії.Тема № 3.Філософія середніх віків та епохи Відродження.План.


 1. Загальна характеристика епохи та християнське світобачення:

 • Ідея креаціонізму

 • Християнська онтологія ( творення )

 • Християнська гносеологія ( відкриття )

 • Буття та сутність

 1. Апологети та патристика:

 • філософія отців східної церкви

 • західна патристика: Августін Блажений та його вчення про Божу благодать

 1. Західна схоластика. Проблема співвідношення знання та віри:

 • вчення Ф.Аквінського

 • проблема універсалій

 • номіналізм та реалізм

 1. Головні риси філософії Відродження;

 • принцип антропоцентризму

 • натурфілософія епохи Відродження

 • лантеїзм та формування наукової картин світу


Рекомендована література


 1. Аврелии Августин. О граде Божьем.- М . 1993.

 2. Аврелий Августин. Исповедь. Абелар П. История моих бедствий .-М. 1992.

 3. Соколов В.В. Средневековая философия.-М. 1979.

 4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии .- М. 1991.

 5. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии .-М.1979.

 6. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни,стиль мышления М.1978.

 7. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности .- М. 1989.

 8. Введение в Философию. Под. Ред. Фролова Н.Т.-М. 1989.

 9. Рассел Б. История Западной Философии. В. 2т.-М. 1993 г т 1

Запитання та завдання


 1. В чому полягає специфіка середньовічної філософії?

 2. Розкрийте зміст принципу „теоцентризм”.

 3. Розкрийте діалектику двох традицій в Середньовічній філософії, античну та біблійну.

 4. Поясніть нове прочитання в середньовічній філософії, таких як „буття” та „сутність”.

 5. Визначте роль патристики в християнській філософії.

 6. Розкрийте суперечливість вчення А. Блаженного.

 7. В чому полягає особливість вчення Ф. Аквінського.

 8. Порівняйте дві традиції античного ті біблейського, на приклад вчення Ф. Аквінського.

Тема № 4. Філософія Нового часуПлан


 1. Особливості розвитку суспільства і світогляду людини на Заході в ХУІІ-ХУІІІ ст. Зміна наукової парадигми.

 2. Проблема методу пізнання. Емпірізм і раціоналізм як головні методологічні пошуки в філософії ХУІІ-ХУШ ст.

 • Ф. Бекон- родоначальник досвідної науки і емпірічного напрямку в філософії

 • Розробка індуктивного методу

 • Розробка Р .Декартом раціонального методу пізнання, розробка дедуктивного методу

 1. Емпіризм та раціоналізм після Ф.Бекона та Р.Декарта:

 • емпіризм Т. Гоббса, Д. Локка, Д. Юма

 • раціоналізм Б.Спінози , Г.Лейбніца.


Рекомендована література


 1. Бекон Ф. Новый органон.- М. 1972.

 2. Декарт Р. Рассуждения о методе М. 1989.

 3. Гоббс Т. Левиафан.- М . 1964.

 4. Михайленко Ю.П. Ф.Бекон и его учение.- М. 1975.

 5. Гусев В.И. История западно- европейской философии.- К. 1994.

 6. Соколов В.В. Спиноза.- М. 1977.

 7. Ставченко B.C. Концепция естественного сознания в интерпритации Т.Гоббса .- Днепропетровск, 1998.

 8. Рассел Б. История Западной Философии. В. 2т.-М. 1993 г.т 2.

Запитання та завдання
1. Особливості духовних процесів та розвитки природного знання в епоху нового часу.

 1. Окресліть основні особливості філософії в епоху нового часу.

 2. Порівняйте основні методологічні ідеї Ф. Бекона і Р. Декарта.

 3. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж. Хокка, Т. Гоббса, Д. Юма.

 4. Порівняйте субстанції Б. Спінози і Г. Лейбніца.

Тема 5. Німецька класична філософіяПлан


 1. Основні ідеї німецької класичної філософії.

 • Нова ситуація в Європі після Французької Буржуазної революції

 • Представники Німецької класичної філософії

 1. Життя та вчення І. Канта:

 • Теорія пізнання І. Канта

 • Етичне вчення І. Канта

 1. Гегель як творець діалектики:

 • Філософська система

 • Вчення про абсолютну ідею

 • Діалектика як метод пізнання та практики

Рекомендована література


 1. Кант И. Собрание сочинений в 6 т. - 1966

 2. Гегель Г.Ф.В. Феноменология духа. - Спб, 1992

 3. Кузнецов В.Н. Немецкая философия 2й половины 18 - нач. 19 в. - М., 1989

 4. Мотрошилова Н.В. Новаторская философия И.Канта. Рождение и развитие философских идей. -М., 1991

 5. Гайденко П.П. Искушение диалектикой: гносеологические мотивы у гегеля и В.Соловьева - Ч. 4.- 1998.


Запитання та завдання


 1. Специфіка німецької класичної філософії та іі представники.

 2. Місце та роль німецької класичної філософії в історії філософії.

 3. Теорія пізнання І. Канта

 4. У чому полягає Кантівський переворот у теорії пізнання?

 5. Два рівня пізнання у Канта та його методологічне обґрунтування.

 6. У чому полягає гуманістичний зміст категоричного імперативу?

 7. Система ідеалістичної діалектики Гегеля.

 8. Зміст філософії Л. Фейербаха та антропологічна спрямованість

Тема № 6. Сучасна буржуазна філософіяПлан


 1. Специфіка періодизації та основні напрями в сучасній західній філософії.

 • позитивізм

 • антропологізм

 • саєнтизм

 • гуманістичні напрямки

 1. Феноменологія Е.Гуссерля.

 2. Екзистенціалізм та його духовні витоки

 • Проблема сутності та існування

 • М. Хайдеггер про проблеми буття та сутності

 • К. Ясперс про проблеми пізнання людини

 • А. Камю

 1. Поструктуралізм

 2. Філософія в Росії

 3. Філософія в Україні

Рекомендована література


 1. Сарт Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм. Сумерки Богов М. - 1990.- с. 314- 344.

 2. А. Камю. Миф и сизифе. Эссе об абсурде. Там же Ст. 222-318.

 3. Аданьяно Н. Экзистенция как свобода. В.Ф. 1992 № 8.

 4. Хайдеггере М.Разговор на проселочной работе. - М. 1991.

 5. H.A. Бердеев. Философия свободы. - М. 1984 г. - с. 12-250

 6. Соловьев B.C. Соч в 2т. - М. 1988.

 7. Русская философия. Словарь. Под ред М.А. Маслина. - М. 1995.

 8. Г.С. Сковорода. Твори в 2ч. -- К. 1994

 9. Юркевич П.Д. Философские произведения. - М. 1990 ст., 69-103.

 1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М. 1989.

 2. Проблема человека в Западной философии. - М. 1992.

 3. Буржуазная философская антропология XX века. - М. 1986.

 4. Яннев В.А. Эскиз экзистенциальной истории. В.Ф. 1998 № 6, СТ. 3-28.


Запитання та завдання


 1. Розкрийте зміст поняття „позитивізм” та „антропологізм”, „ссаентизм” та „гуманистічні напрямки” в філолсофії.

 2. Поясніть основні принципи феноменології Е. Гусерля.

 3. Поясніть поняття „феноменологічної редукції”.

 4. Визначте основні підходи екзистенціальної філософії до нових реалій XX ст.

 5. Поясніть різницю між поняттями „існування” та “сутності”, “метафізики” та „фундаментальної онтології”.

 6. Розкрийте основні відмінності між французькими та німецькими екзистенціалізмом.

 7. Розкажіть про основні підходи та принципи структуралізму та поструктуралізму.

 8. Розкрийте основні тематики російської філософії.

 9. Розкажіть про філософію Г.Сковороди та П.Юркевича.


РОЗДІЛ 4 Філософська теорія

Тема 7. Філософська онтологія.
План.


 1. Категоріальне визначення “ буття ”. Багатомірність форм буття. Специфіка людського буття.

 2. Категоріальне визначення світу. Світ як система та підсистеми. Світ людини та людина в світі.

 3. Категорія матерії та її методологічне значення. Структурні рівні організації матерії. Матерія і рух. Типи і форми руху матерії. Простір і час, як форми руху матерії

Література


 1. Введение в философию. Ч.П.-Гл.5.6.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 3.

 3. Філософія. Курс лекцій.- К., 1991.- Лекції 13.14.


Додаткова література


 1. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западно-европейской философии.- М . 1986.

 2. Гейзенберг В. Шаги за горизонт.- М. 1987.

 3. Барашенко B.C. Кварки ,протоны, вселенная.-М. 1987.

 4. Филатов В.П. Живой космос: человек между силами земли и неба. Ж. Вопросы философии. 1994.№ 2.

 5. Школа В.В. Оправдание многообразия.- Харьков, 1990.

 6. Красавченко B.C. Философский анализ эволюционизма. - К. 1990.

Запитання та завдання


 1. Зміст та функції поняття буття у філософії.

 2. Категоріальні визначення буття в історії філософії.

 3. Класичне та некласичне розуміння буття.

 4. Сучасна наука про багатоманітність форм буття.

 5. Розкрийте філософський зміст поняття “ матерія ”.

 6. Визначте зміст виразу “ об’єктивна реальність”.

 7. Розкрийте філософський зміст понять “ рух ”, “ простір ”, “ час ”.

Ключові терміни та поняття

 1. Буття.

 2. Онтологія.

 3. Інтенсія.

 4. Світ.

 5. Матерія.

 6. Рух.

 7. Простір

 8. Час.

Тема № 8.

Проблеми свідомості в філософії та науці.Заняття 1.


 1. Загальне поняття свідомості. Суттєві ознаки свідомості.

 2. Теорії походження свідомості.

 3. Визначення та структура індивідуальної та суспільної свідомості.


Заняття 2.


 1. Відображення в живій та неживий природі.

 2. Сутність психічного відображення та структура людської психіки.

 3. Самосвідомість. Підсвідомість. Несвідомість.

Література
 1. Введение в философию. Ч.П.- Гл.5.6.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 3.

 3. Філософія. Курс лекцій.- К., 1991.- Лекції 13.14.


Додаткова література


 1. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность.- М. 1975.

 2. Философия: основне идеи и принципы.-М., 1990.

 3. Фрейд З.Психология бессознательного.-М., 1989.

 4. Фромм Дж. Личность и сознание.- М., 1993.

 5. Морголис Дж, Личность и сознание.- М.. 1986.

 6. Зінченко В.П. Мир сознания и структура сознания. 1991.

Запитання та завдання


 1. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте суттєві ознаки свідомості.

 2. Поясніть як пов’язані між собою предметність ідеального та процеси апредметнення та розпредметнення.

 3. Коротко охарактеризуйте основні концепції походження свідомості. Проаналізуйте переваги.

 4. Розкрийте основні аспекти ідеальності свідомості.

 5. Окресліть основні складові структури психіки.

 6. Розкрийте основні аспекти самосвідомості.


Ключові терміни та поняття

 1. Свідомість.

 2. Відображення.

 3. Індивідуальна свідомість.

 4. Суспільна свідомість.

 5. Ідеальність.

 6. Предметність.

 7. Рефлексія.

 8. Інформація.

Тема № 9.

Гносеологія: філософське вчення про пізнання.

Заняття 1.

 1. Проблема пізнавальності світу і його законів.

 2. Структура пізнавального процесу.

 3. Принцип відображення в пізнанні.

 4. Форми чуттєвого та раціонального в пізнанні.

 5. Поняття істини, її основні характеристики.

Заняття 2.

 1. Особливості наукового пізнання: Емпіричні і теоретичні рівні.

 2. Основні форми наукового пізнання: ідея проблеми , факт, гіпотеза, теорія, закон.

 3. Емпіричні методи наукового пізнання.

 4. Теоретичні методи наукового пізнання.

Література

 1. Введение в философию. Ч.П.- Гл.5.6.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 3.

 3. Філософія. Курс лекцій.-К., 1991.- Лекції 13.14.

Додаткова література


 1. Арефьев Г. Общество, познание, практика.-М. 1988.

 2. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание.-М.1980.

 3. Швырев B.C. Научное познание как деятельность.-М., 1987.

 4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки.-М., 1987.

 5. Гайдамар Г. Истина и метод.-М..1988.

 6. Филатов В.ГІ. Научное познание и мир человека.- М., 1989.

 7. Автомонова Н.С. Рассудок, разум, рациональность.- М., 1988.

 8. Фейерабенд П. Избранные работы по методологии науки.-М., 1986.

Запитання та завдання


 1. Проаналізуйте основні позиції скептиків та агностиків.

 2. Дайте характеристику чуттєвості та раціонального.

 3. Аргументуйте поняття істини та її різновиди.

 4. Розкрийте основні особливості емпіричного та теоретичного рівнів пізнання.

 5. Дайте порівняльну характеристику методів емпіричного пізнання.

 6. Дайте порівняльну характеристику методів теоретичного, пізнання.

Ключові терміни та поняття

 1. Гносеологія,

 2. Оптимізм.

 3. Скептицизм.

 4. Агностицизм.

 5. Раціональність.

 6. Емпіризм.

 7. Теорія.

 8. Практика.

 9. Істина.

10.Ідея. Факт. Гіпотеза. Теорія.

Тема 10.

Діалектика та її альтернативи.

План.

 1. Поняття діалектики : теорія поняття.

 2. Основні принципи діалектики.

 3. Діалектичні зв’язки і відношення-їх системний характер.

 4. Закони та категорії діалектики.

Література

 1. Введение в философию. Ч.П.- Гл.7.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 6.

 3. Філософія. Курс лекцій.-К., 1991.-Лекції 11,12.

Додаткова література


 1. Энгельс Ф. Диалектика природьЦ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 20.- с. 364-372; 384-390).

 2. Энгельс Ф. Анти Дюринг. ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч.т. 20.)

 1. Гегель Г. Философская пропедевтика. ( Работы разных лет, в 2-х томах. - М., 1971.)

 2. Башляр Г. Новый рационализм.- М., 1987.

 3. Кедров Б.М. Беседы о диалектике.- М., 1983.

 4. Материалистическая диалектика.-М., 1985.

 5. Диалектика материального мира.- М., 1985.

 6. Диалектика познания.-Л., 1988.

Запитання та завдання


 1. Розкажіть про історичні обставини виникнення терміну “ діалектика”.

 2. Охарактеризуйте діалектику як теорію розвитку в системі її принципів.

 3. Розкажіть про зміст поняття закон.

 4. Розкрийте закон єдності і боротьби протилежності.

 5. Розкрийте закон переходу кількісних змін в якісні.

 6. Розкрийте закон заперечення.

Ключові терміни та поняття

 1. Діалектика.

 2. Принцип.

 3. Закони.

 4. Зв’язок.

 5. Суперечність.

 6. Категорія.

 7. Система.

 8. Чинники.

 9. Взаємодія.

10. Кількість. Якість.

Тема № 11.

Філософська антропологія.

Заняття 1.

 1. Поняття людини, комплексний підхід до її пізнання.

 2. Поняття антропосоціогенезу. ( основні концепції).

 3. Поняття людської особистості : індивід, особистість.

 4. Життя і сенс життя. Людські цінності та ідеали.

Література

 1. Введение в философию. Ч.П.- Гл 9.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 15.

 3. Філософія. Курс лекцій.-К., 1991.-лекція 25.

 4. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти, бессмертии М., 1991.


Додаткова література


 1. Гуревич П.С. , Фролов И.Т. Философское постижение человека.- В кн.., Человек .М.1991.

 2. Дубинин Н.П. Ч то такое человек.- М., мисль, 1989.

 3. Кобелянский И.С. Смисл жизни: две точки зрения. К., 1989.

 4. Лосев А.Ф. Человек.

 5. Рикер п. Человек как предмет философии.

 6. Проблема человека в западно-европейской философии.- М., 1988.

 7. Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу. ( философ. Науки.- 1990, №8-9 ).

Запитання та завдання


 1. Розкрийте з міст поняття “ людина” на основі порівняльної характеристики основних особливостей.

 2. Розкажіть про теорію походження людини.

 3. Охарактеризуйте основні етапи становлення людини в онтогенезі.

 4. Дайте порівняльну характеристику таких понять : людина, індивід, індивідуальність особи.

Ключові терміни та поняття

 1. Людина.

 2. Природа.

 3. Антропологія.

 4. Соціогенез.

 5. Антропосоціогенез.

 6. Індивід

 7. Індивідуальність.

 8. Особа.

 9. Життя та смерть.

Тема № 12.

Культура та духовний процес суспільства.

Заняття 1.

 1. Поняття культури : проблеми визнання.

 2. Виникнення та сутність культури.

 3. Соціальні функції культури. Нормативність культури. Традиції та новації.

 4. Типологія культури. Некультура. Анти культура.Заняття 2.


 1. Поняття цивілізації та її типологія.

 2. Філософські проблеми переходу від технологічної цивілізації до антропогенної.

 3. Поняття процесу. Процес в сучасності.

 4. Стратегія виживання людства в планетарному масштабі.

Література


 1. Введение в философию. Ч.П.- Гл 16.

 2. Спиркин А.Г. Основы философии.- Гл. 16.

 3. Філософія. Курс лекцій.-К., 1991.-лекція 26.

Додаткова література


 1. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М., 1980.

 2. Маркарян Э.С. Теория культура и история. М., 1977.

 3. Э. Фромм . Психоанализ и религия. В кн.: Сумерки богов. М., 1989.

 4. З.Фрейд. Будущее одной иллюзии. В кн.: Сумерки богов М., 1989.

 5. Шкляр Л.Н. Этнос, культура, личность. К.: Наукова думка, 1992.

 6. Шпенглер О. Закат Европы.- В кн.: Самосознание европейской культуры 20 века. М., 1991.

 7. Швейцер А. Культура и этика. В кн.: Этика благоговения перед жизнью. М., 1992.

 8. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. - М., 1991.

Запитання та завдання


 1. Поясніть чому важко дати визначення культури.

 2. Розкрийте сутність культури.

 3. Поясніть чому культура має нормативну форму.

 4. Дайте порівняльну характеристику таких понять як: традиції, новації, національна та інтернаціональна культура.

 5. Розкрийте поняття цивілізації.

 6. Поясніть що ми розуміємо під процесом. Охарактеризуйте різні його сторони.

 7. Розкажіть про суперечності процесу глобалізації.

Ключові терміни та поняття

 1. Культура. Некультура.

 2. Нормативність.

 3. Новація. Традиція.

 4. Цивілізація.

 5. Глобалізація.

 6. Антропогенність.

 7. Техногенність.

 8. Геноцид.

РОЗДІЛ 5

Праця над текстами творів класиків філософської думки

Тема №1. Праця Платона “ Апологія Сократа”План


 1. Роль Сократа у Філософській діяльності Платона?

 2. Уявлення Платона про сутність філософського знання та про особистість філософа?

 3. Нравственні позиції у теорії “ Апологія Сократа “ ?

Рекомендована література


 1. Платон. Апология Сократа.-М. 1990.

 2. Кессиди Х..Ф.Сократ.-М.1988.

 3. Соловьев B.C. Жизненная драма Платона.-М.1988.

 4. Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона.- М. 1990.

Тема № 2. Праця Платона “ Держава”План


 1. Зв’язок між вченням про ідею Платона та його концепцію.

 2. Причини виникнення й сутність держави за Платоном.

 3. Основні риси ідеалу державного устрою за Платоном.

 4. Сьогоденне вирішення проблеми : держава для людини чи людина для держави.

Рекомендована література


 1. Платон. Государство.-М.1994.

 2. Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона.- М. 1990.

3.Соловьев B.C. Жизненная драма Платона. - М. 1988.

 1. Поппер K.P. Открытое общество и его враги.- М. 1992.

Тема № 3. Праця Ф.Ніцше “ Так казав Заратустра. Книга для усіх та ні для кого “План


 1. Світобачення Ф.Ніцше сучасної людини, критика людини як індивідума.

 2. Суть моралі за Ф.Ніцше . Догми християнської моралі.

 3. “ Воля до володіння “ за Ф.Ніцше. Сила людської культури.

 4. Вчення Ф.Ніцше та долі XX ст.


Рекомендована література


 1. Ницше Ф. Гак говорил Заратустра.- М. 1990.

 2. Ф.Ницше. Антихрист. Проклятие христианству.- М. 1990.

 3. Свасьян К.А. Фридрих Ницше : ученик познания.- М. 1990.

 1. Галевид Д. Жизнь Ф.Ницше.-Рига, 1990.

 2. М.Хайдеггер. Слова Ницше “ Бог мертв”.- М. 1990 .

Тема № 4. 3 Фрейд. “ Про психоаналіз “

План


 1. Виникнення, мета та розвиток психоаналізу.

 2. Філософські аспекти психоаналізу. Структури людської психики (поняття: “ Оно “/ Id /,”Я”/Ego /“ Сверх-Я “/ Super- Ego/).

 3. Основні поняття психоаналізу.

 4. Психоаналітичні інтерпрітації та концепції у філософії XX ст.

Рекомендована література


 1. Фрейд. О психоанализе.- Харьков. 1998.

 2. Фрейд. По ту сторону принципа удовольствия.- Харьков. 1998.

 3. Л.С.Выготский. Зигмунд Фрейд - выдающийся исследователь психической жизни человека.-М. 1990.

 4. Рикер П. Герменевтика и психоанализ. - М. 1996.

 5. Грюнбаум А. Сто лет психоанализа: итоги и перспективы. - Вопросы философии, 1997.


Тема № 5. Ж.-П .Сартр “ Екзистенціалізм- це гуманізм “
План

 1. Екзистенціальна філософія. Типи та різновиди екзистенціальної філософії.

 2. Суття основного постулату екзистенціазму .

 3. За Сартром: “ людина - це свобода” та “ людина засуджена бути вільною”.

 4. Гуманістичний пафос концепції людини у Сартра.

Рекомендована література


 1. Сартр Ж.П. Экзистенциализм- это гуманизм. Сумерки богов.- М. 1989.

 2. Тузова Т.М. Сартр Ж.П. / Современная западная философия.- М. 1991.

 3. Киссель М.А. Экзистенциализм.-М. 1991.

 4. Р.Р.Москвина. Экзистенциализм. Современный философский словарь.- М.1996.РОЗДІЛ 6

Теми рефератів


 1. Предмет философии и проблема ее основного вопроса.

 2. Основные направления и принципы философской рефлексии.

 3. Общая характеристика особенностей восточного мировоззрения.

 4. Учение о сансаре и карме в структуре древнеиндийских философских школ.

 5. Основные проблемы и пути их решения в философии Веданта.

 6. Основные проблемы и пути их решения в философии Санкъя.

 7. Основные проблемы и пути их решения в философии Ньяя.

 8. Общая характеристика философских основ буддизма.

 9. Конфуций о проблеме человека и воспитании.

 10. Даосизм о началах бытия и идеале мудреца.

 11. Образы истинного существования человека в эллинистической и римской философии.

 12. Философские учения стоиков и скептиков.

 13. Христианство и неоплатонизм.

 14. Апологетика

 15. Схоластика и экзистенциально- мистическая линия средневековой философии.

 16. Сенсуалистическая теория познания и гедонистическая этика Эпикура.

 17. Киническая философия.

 18. Средневековая философия в мусульманских странах.

 19. Философия Фомы Аквинского.

 20. Пантеизм и диалектика в философии Н.Кузанского.

 21. Социально-политические доктрины Ренессанса.

 22. Натуралистическая антропология Фр.Бэкона.

 23. Р.Декарт о самосознании как сущном свойстве человека.

 24. Б.Паскаль о возможностях и границах разума.

 25. Необходимость, творчество и свобода в философии Б.Спинозы.

 26. Монология Г.Лейбница.

 27. Дж.Локк и его критика теории врожденных идей Р.Декарта.

 28. Д.Беркли и Д.Юм о возможностях человеческого познания.

 29. И.Кант - дуализм человеческого бытия: природный и нравственный.

 30. Философия человеческого “Я”.

 31. Философия Шеллинга.

 32. Философские взгляды Фейербаха.

 33. Основные идеи философии истории Гегеля.

 34. Основные идеи философии права Гегеля.

 35. Антропология и натурфилософия марксизма.

 36. К.Маркс о сущности человека.

 37. Распространение и развитие марксизма в странах Западной Европы.

 38. Роль Г.В.Плеханова в развитии философии мапксизма.

 39. Марксизм - ленинизм как философская доктрина и общественно-политическое явление.

 40. “Философия вали” А.Шопенгауэра.

 41. Легенда о трех превращениях духа и концепция вечного возвращения Ф.Ницше.

 42. Нигилизм Ф.Ницше и его переоценка всех ценностей.

 43. Философские “прогнозы” Ф.Ницше и XX век.

 44. Проблемы метафизики истории в полемике славянофилов и западников.

 45. Взаимосвязь и взаимовлияние русской и украинской философской мысли.

 46. Влияние “философии сердца” Н.Ф.Федорова.

 47. Философия свободы и творчества Н.А.Бердяева.

 48. Философская культура украинского барокко.

 49. Академическая философия в Украине XIX ст.

 50. Философские взгляды В.Винниченко.

 51. “Культурное Возрождение “20-х годов в Украине.

 52. Философское наследие П.Копнина

 53. Украинская национальная элита: аргументы и контраргументы.

 54. Философия модернизма и постмодернизма.

 55. Постпозитивизм и аналитическая философия.

 56. Психоаналитическая онтология человеческого бытия.

 57. Феноменология бессознательного.

 58. Психоанализ и проблема антропосоциогенеза.

 59. Проблема бытия в философии М.Хайдеггера.

 60. Проблема экзистенциальной истины.

 61. Человек в философском учении Хосе Ортеги-и- Гассета.

 62. Экзистенциальная концепция человека К.Ясперса.

 63. Моралистика “удела человеческого”.

 64. Философское решение проблем бытия- зеркало мировоззрения эпохи.

 65. Бытие и небытие- два возможных принципа философствования.

 66. Проблемы бытия XX века.

 67. Проблема бытия в философии М.Хайдеггера.

 68. Формы жизненного мира человека : природный мир, социальный и духовный

мир.

 1. Текучесть и устойчивость бытия.

 2. Фактичность, наличность , действительность и возможность как “уровни бытия”.

 3. Противоречивость бытия и познания.

 4. Деятельность и коммуникативные аспекты сознания.

 5. Спиритуализм и наука.

 6. Проблема моделирования сознания в современной науке.

 7. Познание и оценка.

 8. Диалогический характер познания.

 9. Познание и понимание.

 10. Идеалы и нормы в науке.

 11. Теория познания и герменевтика.

 12. Знание и мудрость.

 13. Специфика заблуждений в социальном познании и пути их преодоления.

 14. Генезис представлений о смысле жизни и достойной жизненной позиции.

 15. Творчество как наиболее адекватная форма человеческого существования.

 16. Пограничныс ситуации в жизни человека.

 17. Базовые ценности человеческого бытия.

 18. Идеал и утопия.

 19. Проблема выбора и ответственности личности.

 20. Свобода и ответственность личности.

 21. Ценности как ядро духовного мира человека.

Скачати 302.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка