Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка2/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.96 Mb.
#10548
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
101. РА417983 Бєлянська О. Р. Одержання комплексного NPKCa-добрива на основі техногенних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бєлянська Олександра Ростиславівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
102. РА418212 Вічко О. І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Вічко Олена Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
103. РА418271 Георгієш К. В. Інтенсифікація процесу тепломасопереносу при екстрагуванні біологічно активних речовин з рослинних матеріалів в умовах дії мікрохвильового поля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Георгієш Катерина Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 24 с. : рис., табл.
104. РА418000 Соснін К. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні сушінням зерна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Соснін Костянтин Володимирович ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
105. РА418071 Цисар М. О. Визначення топографічних характеристик поверхневого шару нових вуглецьвмісних функціональних матеріалів методом тунельної мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Цисар Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
106. ВА795156 Автоматизація виробничих процесів : підручник / [О. І. Черевко та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 185 с. : рис., табл.
107. ВА795100 Неформованные огнеупоры композиции AI2O3-SiC-C : [монография] / Г. Д. Семченко [и др.] ; [под ред. Г. Д. Семченко]. - Харьков : Граф-Икс, 2015. - 218 с. : рис., табл.
108. ВА795134 Пальчевський Б. О. Інформаційні технології в проектуванні системи захисту пакованої продукції : монографія / Б. О. Пальчевський, О. А. Крестьянполь, Л. Ю. Крестьянполь ; за ред. проф. Б. О. Пальчевського ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 159 с. : рис., табл.
109. В353742/2 Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах. Ч. 2: Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів / [О. Ю. Федоренко та ін.]. - 2015. - 335 с. : табл., рис.
110. Лук'яненко Л.Г. ВА26 Хліб наш насущний. Використання хліба в українських обрядах і звичаях / [авт. ст.: П. Пархоменко, М. Ткач, Н. Данилевська ; упоряд.: М. Ткач, Н. Данилевська]. - Київ : Укр. Центр духов. культури, 2003. - 218, [18] с. : іл.


Соціологія. Демографія
111. РА418210 Буданова О. Б. Політична комунікація в інтернет-просторі: український контекст : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Буданова Олександра Борисівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 18 с.
112. РА418181 Зубарєва О. І. Дискурс соціального контролю як об'єкт соціологічного теоретизування: методологічні реконфігурації : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Зубарєва Оксана Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
113. РА418209 Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.01 / Ніколенко Вадим Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 33 с.
114. РА418097 Сердюк К. О. Культурно-історичні передумови сучасного тероризму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Сердюк Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - Київ, 2015. - 18 с.
115. РА418274 Ципко В. В. Методична система навчання суспільствознавчих дисциплін у студентів технічних університетів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ципко Вікторія Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015. - 43 с. : табл.
116. РА418105 Шинкаренко Л. В. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Шинкаренко Лариса Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
117. ВА795137 Богданова Н. Г. Соціологія : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Г. Богданова ; Укр. інж.-пед. акад., Навч.-наук. проф.-пед. ін-т. - Харків : УІПА, 2014. - 127 с.
118. Лук'яненко Л.Г. ВА27 Демографічна криза в Україні. Її причини та наслідки : зб. матеріалів / Верховна Рада України, Ком. з питань нац. безпеки і оборони. - Київ : Парламент. вид-во, 2003. - 449 с. : іл., табл.
119. ВА795092 Довідник з соціальної роботи : навч. посіб. / [Дунаєва Л. М. та ін. ; за ред. Л. М. Дунаєвої] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 400 с.
120. ВА795066 Лукашевич М. П. Соціологія туризму : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
121. Р128827 Мечник Л. А. Я в мире : рабочая тетр. для 3 кл. : к учеб. Н. М. Бибик / Лариса Мечник, Ирина Жаркова, Мария Жук. - Тернополь : Підручники і посібники, 2015. - 47, [1] с. : рис.
122. Р128826 Мечник Л. А. Я у світі : робоч. зошит для 4 кл. : до підруч. Н. Бібік / Лариса Мечник, Ірина Жаркова, Марія Жук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 47, [1] с. : іл.
123. ВА794964 Огданський К. М. Державне управління суспільною динамікою: теорія, стан, нові підходи і перспективи : монографія / К. М. Огданський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 459 с. : рис., табл.
124. ВС59630 Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія / І. П. Рущенко. - Харків : Павленко О. Г., 2015. - 266 с.
125. Лук'яненко Л.Г. ВА37 Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки : [наук. дослідж.] / [Гальчинський А. С. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Гальчинського А. С.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2003. - 318, [4] с. : рис., табл.
126. ІВ220815 Głuszkowski M. Socjologia w badaniach dwujęzyczności : wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem / Michał Głuszkowski. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 272 s.
127. ІР8785 Tasks for self-instruction on the academic discipline "Statistics" for students of training directions 6.030601 "Management" of specialization "Business administration", 6.140103 "Tourism" of all forms of study / Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. ; comp. by I. A. Serova, O. V. Zirko. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 27 p. : tab.


Історія. Історичні науки
128. РА418078 Пекарчук В. М. Культура етноменшин: відродження і розвиток (1990 - 2000-і роки) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Пекарчук Володимир Михайлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 40 с.
129. РА417989 Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор'я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 30 с.
130. РА418313 Сичевський А. О. Старообрядницькі громади на Житомирщині у 1945-1991 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сичевський Антон Олександрович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 24 с.
131. РА418225 Черкас Б. В. Західні володіння Улусу Джучи XIII-XIV ст.: суспільно-політичний та економічний розвиток : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Черкас Борис Володимирович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 31 с.
132. ВА795089 Бондаренко Г. В. Спеціальні історичні дисципліни : навч. посіб. / Г. В. Бондаренко ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Центр дослідів Волині при СНУ ім. Лесі Українки, Каф. документознавства і музейн. справи. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 423 с. : іл.
133. Лук'яненко Л.Г. ВА41 Вакулишин С. М. (Не) Мій Київ : зб. ст. з концептуал. києвознавства / Сергій Вакулишин. - Київ : Світ Успіху, 2014. - 206, [1] с.
134. Лук'яненко Л.Г. ВА28 Вегеш М.М. Карпатська Україна. Документи і факти : [монографія] / Микола Вегеш. - Ужгород : Карпати, 2004. - 431 с.
135. ВА794965 Горловий М. П. Щербанівка : нариси з історії села Щербанівки на Обухівщині / Михайло Горловий ; [упоряд. Ю. К. Домотенко]. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. - 207 с. : іл.
136. Лук'яненко Л.Г. ВА33 Дяченко П. Г. Чорні запорожці : спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії Укр. Нар. Респ. / Петро Дяченко ; [ред.-упоряд. Роман Коваль]. - Київ ; Вінниця : Стікс, 2010. - 445, [1] с. : іл. - (Серія "Українська воєнна мемуаристика" ; кн. 5) (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр")
137. Лук'яненко Л.Г. В3/1 Домотенко Ю. К. Земля Обухівщини. Т. 1/ [Ю. К. Домотенко]. - 2008. - 332 с. : іл.
138. Лук'яненко Л.Г. ВА19 Ісаєвич Я. Д. Я на сповіді сказав би : інтерв'ю Юрія Зайцева з Ярославом Ісаєвичем : документи / [передм. і упоряд. Ю. Д. Зайцева ; ред.: Ю. Д. Зайцев, Я. Д. Ісаєвич] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : ІУ, 2011. - 174 с. : фот. - (Усна історія України XX ст. ; № 5)
139. ВА794969 Кондратюк П. Н. На зламі епох / Петро Кондратюк. - Вінниця : Нілан, 2014. - 607 с.
140. Лук'яненко Л.Г. ВА15 Кульчицький С. В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид / С. В. Кульчицький ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України, 2005. - 220 с.
141. ВА795102 Кушніренко І. К. На щедрій землі Мирненській : матеріали з історії населен. пунктів та госп-в Мирнен. сіл. ради Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. - Запоріжжя : Дніпропетровський металург, 2015. - 191, [1] с. : фот.
142. Лук'яненко Л.Г. ВА36 Мандзяк В. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії : довідник / Віктор Мандзяк. - Львів : Літопис, 2011. - 430 с.
143. Лук'яненко Л.Г. ВА22 Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків ; [упоряд. М. Гук]. - Севастополь : Просвіта ім. Т. Шевченка, 2001. - 312, [3] с. : іл.
144. СО33841 Міндер Н.П. Галина Воля : ст. і нариси про історію села та його мешканців / Надія Міндер. - Луцьк ; Ковель : Надстир'я, 2015. - 309, [40] с. : фот.
145. ВА795149 "Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя", одеські етнографічні читання(2015 ; Одеса).Одеські етнографічні читання. Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя : [зб. наук. пр.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В. К. Борисенко та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2015. - 294 с.
146. ВА794959 Остапенко І. І. Престольне село в Межиріччі : зб. іст.-літ. нарисів / Іван Остапенко, Лілія Бражко ; [під заг. ред. В. Різника]. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 319, [60] с. : фот.
147. Лук'яненко Л.Г. ВА21 Підлісний М. Н. Слідами 15-літнього остарбайтера : [спогади] / Микола (Новомир) Никифорович Підлісний. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. - 117 с. : фот.
148. ВС59616 Пометун О. І. Всесвітня історія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко. - Київ : Освіта, 2015. - 223 с. : іл.
149. Лук'яненко Л.Г. В2/2 Сергійчук, Володимир Український здвиг. [Т. 2]: Волинь. 1939-1955. - 2005. - 839, [1] с.
150. Лук'яненко Л.Г. ВА17 Сідак В. С. На шляху до Воєнної доктрини України (історичний нарис) : [монография] / В. С. Сідак ; Нац. акад. Служби безпеки України, Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - Київ : Вид-во Нац. акад. СБ України : Вид-во МАУП, 2001. - 214, [1] с. : фот.
151. ВА795171 Сповідні розписи села Дягови 1746-1830 років / [упоряд. Сергій Горобець ; відп. ред. Сергій Павленко]. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2015. - 367 с. : табл.
152. Лук'яненко Л.Г. ВА18 Фещенко-Чопівський І.А. 220 днів Ради Республіки - Предпарламенту УНР на еміграції в Тарнові : [спогади] / Іван Фещенко-Чопівський ; [голов. ред. Ярослав Гелетій] ; Громад. фонд ім. Івана Фещенка-Чопівського "Джерело", Громад. вид. рада, Дубен. осередок Спілки письменників України "ДУБЕН". - Львів[та ін.] : Громад. фонд ім. Івана Фещенка-Чопівського "Джерело", 2002. - 69 с. - (Серіал "Комі-ГУЛАГіана" ; 4)
153. В355881/1 Чиженюк, Юрій Анатолійович Нариси про козацькі часи в Україні. Ч. 1. - 2015. - 247 с.
154. В355881/2 Чиженюк, Юрій Анатолійович Нариси про козацькі часи в Україні. Ч. 2. - 2015. - 302, [1] с. : іл.
155. ВА795247 Шкода М. Н. Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір'я українського народу / [М. Н. Шкода]. - Київ : Кристал бук, 2016. - 543 с. : мал. - (Українознавство: історія, традиції, свята, народна мудрість)
156. Лук'яненко Л.Г. ВА13 Ярич Р. На власній, не своїй землі. Трагічна історія одного села, яких в Україні тисячі : [іст.-краєзнав. нарис] / Ростислав Ярич. - Київ : Хрещатик, 2006. - 79 с. : фот.
157. ІВ220809 Dworzaczek W. Święciccy w Wielkopolsce / Włodzimierz Dworzaczek ; red. nauk., oprac. i koment. Tomasz Zuzek . - Kórnik : PAN Biblioteka Kórnicka, 2014. - 69 s. : fot.
158. ІВ220931 Magocsi P. R. Naród znikąd : ilustrowana historia Rusinów Karpackich / P. R. Magocsi ; podpisy pod il. Walerij Padiak ; z ang. przeł. Edyta Tkacz ; Stow. "Ruska bursa" w Gorlicach. - Użhorod : Wydaw. W. Padiaka, 2014. - 120 s. : il., fot., m.
159. ІВ220821 Potocki S. K. Tytus Działyński 1796 - 1861 / Stanisław Kazimierz Potocki, Barbara Wysocka ; słowo wstępne Edyta Bątkiewicz-Szymanowska. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, 2014. - 81 s. : fot.
160. ІВ220825 Urbańczyk P. Mieszko pierwszy tajemnyczy / Przemysław Urbańczyk ; Fundacja na rzecz nauki polskiej. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - 509, [40] s. - (Monografie / Fundacja na rzecz nauki polskiej)
161. ІВ220836 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII - XV wieku : spisy / oprac. Bieniak i Sobiesław Szybkowski ; pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. - Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN, 2014. - 319 s. - (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy : T. 6: Kujawy i Ziemia Dobrzyńska ; z. 1)
162. ІВ220823 Wylegała A. Przesiedlenia a pamięc : studium (NIE) pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "ziem odzyskanych" / Anna Wylegała ; Fundacja na rzecz nauki pol. - Toruń : [s. n.], 2014. - 509 s. : fot. - (Monografie Fundacji na rzecz nauki polskiej)


Економіка. Економічні науки
163. РА418254 Басюркіна Н. Й. Методологія розвитку агропромислових об'єднань для забезпечення продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Басюркіна Наталія Йосипівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2015. - 39 с. : рис., табл.
164. РА418219 Бойко Т. Л. Управління інтелектуальним потенціалом підприємств (за матеріалами телекомунікаційних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойко Тетяна Леонтіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
165. РА418166 Бородій О. А. Управління бюджетною безпекою України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Бородій Олег Анатолійович ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20, [1] с. : рис.
166. РА417982 Бричко А. М. Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бричко Аліна Михайлівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2015. - 20 с.
167. РА418233 Букреєва Д. С. Організаційно-економічний механізм ефективного управління промисловим підприємством на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Букреєва Дар'я Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с. : рис.
168. РА418265 Гайдукова Н. В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
169. РА418288 Гнилянська О. В. Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у м'ясопродуктовому підкомплексі АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гнилянська Ольга Василівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
170. РА418140 Гой Н. В. Удосконалення оперативного управління у м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гой Наталія Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
171. РА418131 Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його стратегії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гонтар Дар'я Дмитрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
172. РА417991 Григор'єва Я. В. Фінансове забезпечення та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Григор'єва Ярина Валентинівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
173. РА418174 Гудкова В. П. Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транпорту в умовах соціально орієнтованої економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гудкова Вікторія Петрівна ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2015. - 39 с. : рис., табл.
174. РА418217 Єфіменкова Н. М. Державне управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні: теоретико-історичний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Єфіменкова Наталія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
175. РА418239 Жавнерчик О. В. Економіко-організаційні засади забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Жавнерчик Олеся В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
176. РА418195 Жемойда О. В. Формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Жемойда Олександр Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 42 с. : табл., рис.
177. РА418234 Жмурко І. В. Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Жмурко Інна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с.
178. РА418253 Зубріліна В. В. Формування і розподіл доходів та видатків місцевих бюджетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Зубріліна Валерія Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 с.
179. РА418297 Іщенко О. О. Фінансова стійкість банку в умовах економічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Іщенко Олена Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : табл.
180. РА418262 Каплін М. І. Оптимізація системи паливозабезпечення на основі мережного подання модифікованої моделі виробничого типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Каплін Микола Ігорович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
181. РА418250 Кирилов Ю. Є. Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Кирилов Юрій Євгенович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 44 с. : рис.
182. РА418310 Конарівська О. Б. Реалізація стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Конарівська Оксана Богданівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 21 с. : рис.
183. РА418277 Костирко А. Г. Формування і використання фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костирко Алла Георгіївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2015. - 25 с. : рис.
184. РА417999 Кравченко М. В. Забезпечення економічної стійкості підприємств бджільництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Микола Володимирович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2015. - 20 с.
185. РА418227 Красавцева Л. Ю. Теоретичні аспекти державного управління сферою екологічного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Красавцева Людмила Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
186. РА418167 Лисак О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лисак Ольга Борисівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 с.
187. РА418236 Лігузова В. О. Впровадження бюджетування в систему управління інноваційними процесами на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лігузова Віталія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
188. РА417985 Лобов С. П. Методологічні основи оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лобов Сергій Павлович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2015. - 36 с. : рис.
189. РА418193 Луців О. В. Інвестиційний механізм управління природними ресурсами в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Луців Оксана Василівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
190. РА418194 Майстер Л. А. Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Майстер Людмила Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 21 с. : рис.
191. РА418169 Матусевич О. О. Управління економічною ефективністю залізничних пасажирських перевезень в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Матусевич Олексій Олександрович ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : рис.
192. РА418128 Медвідь М. М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Медвідь Михайло Михайлович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 40 с. : рис., табл.
193. РА418263 Михальська О. Л. Управлінський облік і аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
194. РА418158 Міценко Н. Г. Формування локальних інтегрованих систем за участю підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Міценко Наталія Григорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 41 с. : рис.
195. РА417984 Монастирська О. Ю. Вдосконалення оцінки економічної ефективності роботи технологічного автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Монастирська Ольга Юріївна ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг, 2015. - 18 с.
196. РА418231 Мосін О. О. Управління інноваційним потенціалом підприємства важкого машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мосін Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с. : табл.
197. РА418184 Найда І. С. Розвиток аграрних підприємств на засадах соціоекономіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Найда Ірина Станіславівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
198. РА418206 Немашкало К. Р. Теоретико-методичне забезпечення оцінки функціонування соціального капіталу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Немашкало Каріна Ромеовна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
199. РА418235 Новікова Х. К. Внутрішній контроль в системі управління діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Новікова Христина Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
200. РА418247 Піменова М. М. Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Піменова Марія Михайлівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20 с.
201. РА417986 Погребський Т. Г. Територіальні особливості системи охорони здоров'я Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Погребський Тарас Георгійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
202. РА418165 Пожар Є. П. Розвиток фінансового механізму соціальних допомог населенню : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Пожар Євгенія Павлівна ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20, [1] с. : рис.
203. РА418241 Поліщук В. Г. Інформаційне забезпечення іпотечного кредитування під заставу земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Поліщук Василь Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
204. РА418146 Салімон О. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Салімон Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
205. РА418243 Самойлік М. С. Теоретико-методологічні засади управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Самойлік Марина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2015. - 37 с. : рис.
206. РА418185 Синиця О. С. Економічна ефективність використання енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Синиця Олександр Сергійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
207. РА418258 Сідоренко В. В. Формування трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сідоренко Вікторія Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
208. РА418129 Сомова В. В. Удосконалення оподаткування в контексті розподілу доходів фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сомова Валентина Валеріївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
209. РА418245 Терен Г. М. Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Терен Галина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
210. РА418187 Тимощенко К. С. Фінансовий механізм фінансової безпеки суб'єктів підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тимощенко Каріне Сасунівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 21 с. : рис., табл.
211. РА418257 Тирінов А. В. Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тирінов Андрій Вікторович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
212. РА418172 Тищенко В. В. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки (на прикладі м'ясопереробних підприємств) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Тищенко Володимир Валентинович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
213. РА418301 Чабан В. В. Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чабан Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19, [1] с. : табл.
214. РА418230 Шашенко О. О. Управління процесом формування виробничих витрат на спорудження та ремонт підготовчих виробок вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шашенко Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2015. - 19 с. : рис.
215. РА418191 Шекета Є. Ю. Механізм попередження довготривалого безробіття: імперативи формування та напрями розвитку (на прикладі Карпатського регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Шекета Євгенія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис., табл.
216. ВА795001 "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", международная научно-практическая конференция(13 ; 2015 ; Одесса).XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тез. докл. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", Одес. нац. политехн. ун-т, Ун-т Николая Коперника (Польша) ; [отв. ред. Романенков Ю. А.]. - Харьков ; Одесса : ХАИ, 2015. - 158 с. : рис.
217. ВС59629 Базилевич В. Д. Экономико-философская мысль современного мира : [монография] / В. Базилевич, В. Ильин ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - Київ : Знання, 2015. - 821 с.
218. ВС59632 "Бізнес-еліта Поділля", регіональний конкурс(12 ; 2015 ; Вінниця).Бізнес-еліта Поділля. XII Регіональний конкурс : [довідник] / [уклад.: А. В. Кирницька, В. А. Кирницький, О. О. Ковальчук]. - Вінниця : Віноблдрукарня, 2015. - 140 с. : кольор. іл.
219. ВА795033 Бойченко М. В. Управління професійними ризиками: теорія і практика : монографія / М. В. Бойченко ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Київ : ІЕП НАН України, 2015. - 295 с. : рис., табл.
220. ВС59637 Васильківський Д. М. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика : [монографія] / Васильківський Д. М. - Хмельницький : ХНУ, 2014. - 226 с. : табл., рис.
221. Лук'яненко Л.Г. Р2 Гальчинський А. С. Стратегія євроінтеграції та питання участі України у формуванні єдиного економічного простору : аналіт. оцінки / [А. С. Гальчинський] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2003. - 22, [2] с.
222. ВА795034 Дослідження операцій : курс лекцій / Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; [уклад.: О. В. Шебаніна та ін.]. - Миколаїв : МНАУ, 2015. - 255 с. : рис., табл.
223. ВА794980 Жураковська І. В. Активи в бухгалтерському обліку: науково-методологічний та практичний вимір : монографія / І. В. Жураковська, В. В. Чудовець ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Терен, 2015. - 249 с. : рис., табл.
224. С11521/3 Запозичення грошових коштів суб'єктами господарювання на зовнішніх ринках. Т. 3/ Лернер Ю. І. [та ін.] ; [за наук. ред. Міщенко В. А.]. - 2015. - 253 с. : табл., рис.
225. ВА795148 "Проблеми і перспективи сталого розвитку України", науково-практична конференція студентів і магістрантів економічного факультету(3 ; 2015 ; Кам'янець-Подільський).Збірник матеріалів за результатами III науково-практичної конференції студентів і магістрантів економічного факультету "Проблеми і перспективи сталого розвитку України" / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Ящишина І. В. (голова) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2015. - 188 с. : рис., табл.
226. ВА795153 Інвестування : підручник / [М. І. Крупка та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 452 с. : рис., табл.
227. ВА795077 Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні : [монографія] / Писаренко Т. В. [та ін.] ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - Київ : УкрІНТЕІ, 2015. - 114 с. : рис., табл.
228. ВА795067 Іщук С. І. Соціальна та економічна географія: теорія і методологія : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Знання, 2015. - 335 с. : рис. - (Університетський підручник)
229. ВС59603 Крикавський Є. В. Логістика для економістів : підручник / Євген Крикавський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 475 с. : рис., табл. - (Серія "Світ маркетингу і логістики" ; вип. 9)
230. В355882/1 "Актуальні питання економічних наук", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2015 ; Київ) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання економічних наук" (13-14 березня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 147 с. : рис., табл.
231. ВА795265 "Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Ужгород).Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення", 6-7 березня 2015 року / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку ; [за заг. ред. Палінчак М. М., Приходько В. П.]. - Ужгород : Гельветика, 2015. - 283 с. : рис., табл.
232. ВА795121 "Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації в умовах розвитку інновацій", 13-14 березня 2015 року / Херсон. держ. ун-т, Ф-т економіки і менеджменту, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; [редкол.: Шапошников К. С. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 255 с. : рис., табл.
233. В355886/2 "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Одеса) Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри", 13-14 березня 2015 р. Ч. 2. - 2015. - 179 с.
234. ВА795244 Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / [Є. І. Войнова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, прф. С. О. Якубовського, канд. екон. наук, доц. Ю. О. Ніколаєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 304 с. : рис., табл.
235. ВА795169 Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку : монографія / [Т. Ю. Александрюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, зав. каф. оподаткування, доц. Л. Б. Баранник ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. - 255 с. : рис., табл.
236. ВА795005 Місцеві фінанси : навч. посіб. / Л. Т. Гораль [та ін.] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 255 с. : рис.
237. ВА795243 Мішеніна Н.В. Економічний аналіз : навч. посіб. / Н. В. Мішеніна, Г. А. Мішеніна, І. Є. Ярова ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 305 с. : рис., табл.
238. ВА795103 Міщенко В. А. Контролінг : навч. посіб. для самост. роботи студентів / В. А. Міщенко, Р. Г. Долінська, А. Л. Парцирна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Павленко О. Г., 2015. - 157 с. : рис., табл.
239. Лук'яненко Л.Г. ВА39 Павловський М. А. Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ (економіка, політологія, соціологія) : [монографія] / Михайло Павловський. - Київ : Техніка, 2001. - 309, [1] с. : рис.
240. ВА795172 Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях : лаб. практикум / Н. В. Приказюк. - Київ : Компринт, 2015. - 246 с. : табл.
241. ВА795128 Ставерська Т. О. Фінансове прогнозування і планування прибутку торговельних підприємств : монографія / Т. О. Ставерська, Т. О. Сідорова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С. [вид.], 2015. - 140 с. : рис., табл.
242. ВА795242 Фінансово-економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 листоп. - 15 груд. 2014 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Каф. фінансів і банк. справи ; [редкол.: В. О. Онищенко та ін.]. - Полтава : ПолтНТУ, 2014. - 193 с. : рис., табл.
243. ВА795262 Чаплінський В. Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки : монографія / В. Р. Чаплінський. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2015. - 171 с. : рис., табл.
244. ІР8783 Guidelines for independent training in the academic discipline "Management accounting" for full-time students of speciality 8.18010016 "Business administration" / Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. ; comp. by O. V. Prokopishyna. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 30 p. : fig., tab.
245. ІР8784 Guidelines to self-study work on the academic discipline "Econometrics" for full-time students of training direction 6.030601 "Management" / Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. ; comp. by K. V. Tonieva. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 31 p. : tab.
246. ІР8782 Guidelines to self-study work on the agademic discipline "Operations research" for full-time students of training direction 6.030601 "Management" / Simon Kuznets Kharkiv nat. univ. ; comp. by K. V. Tonieva. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 26 p. : tab.
247. ІВ220929 Management. Cases / Swiss nat. science foundation [etc.] ; [sci. ed.: Tetiana L. Mostenska, Oleksandra Ralko]. - Kyiv : National univ. of food technologies, 2015. - 130 p. : fig., tab.
248. ІВ220807 Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej / red. Wojciech Kosiedowski. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 597 s. : tab.
249. ІС14956 Rethinking the strategy of development. 2010-11 National report about implementation of the energy efficiency state policy : monograph / Mykola Pashkevych [et al.] ; State agency on energy efficiency and energy saving of Ukraine. - Kyiv : State agency on energy efficiency and energy saving of Ukraine, 2012. - 269 p. : fig.
250. ІВ220928 Sotnyk I. M. Labor economics and social and labor relations : study aid / I. M. Sotnyk, O. M. Volk, Y. O. Mazin ; Sumy state univ. - Sumy : Sumy state univ., 2013. - 175 p. : fig., tab.
251. ІВ220806 Współczesna Białoruś : społeczeństwo i gospodarka czasu przemian / pod red. Wojciecha Kosiedowskiego. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. - 328 s. : rys., tab.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка