Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4

Філологічні науки. Художня література
353. РА419106 Биконя А. Г. Типологія образу культурного героя в українських чарівних казках та японських міфооповідях : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Биконя Ася Григорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2015. - 24 с.
354. РА419101 Гуцол А. М. Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс: когнітивний вимір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гуцол Анастасія Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
355. РА419018 Джуматій О. О. Лексико-семантичне поле "FACE" в сучасній англійській мові та мовленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Джуматій Ольга Олегівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
356. РА419085 Ємчура Н. Р. Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Ємчура Наталія Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
357. РА419105 Кобута С. С. Концепція "вільної людини" у творчій спадщині Івана Багряного та Джорджа Орвелла : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Кобута Світлана Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
358. РА419047 Кричківська О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кричківська Оксана Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
359. РА419166 Лєпухова Н. І. Відтворення особливостей німецької літературної романтичної казки в україномовних перекладах (лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Лєпухова Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
360. РА419033 Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Нітенко Ольга Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с.
361. РА419012 Панасенко К. О. Символіка поетичного тексту як об'єкт перекладу (на матеріалі українських та російських перекладів англомовної поезії XIX - XX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Панасенко Катерина Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
362. РА419100 Паров'як І. І. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Паров'як Іван Іванович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис.
363. РА419086 Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (XX - поч. XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Романюк Світлана Захарівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 40 с.
364. РА419165 Терехова Л. В. Газетний макротекст: єдність категорій ЧАС, ПРОСТІР, ЛЮДИНА в публікаціях про кризову ситуацію (на матеріалі англомовної періодики) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Терехова Лілія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
365. РА419232 Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Тучкова Олена Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с.
366. РА419188 Фецко І. М. Термінологія музейництва: формування, системно-структурна організація, термінотворення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Фецко Іванна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
367. РА419016 Харьківська О. В. Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Харьківська Олеся Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
368. РА419150 Шаніна О. С. Медичний дискурс: комунікативно-прагматичний і сугестивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шаніна Ольга Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с.
369. РА419184 Шапіро В. Й. Порівняльно-типологічний аналіз видових і жанрових модифікацій української поезії 20-х років XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шапіро Володимир Йосипович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 19 с.
370. РА419212 Шкільнюк Д. В. Методи визначення ефективних ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шкільнюк Дмитро Валерійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
371. ВА796524 Антологія "Україна - Європа" / [А. Дмитрук та ін. ; упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького]. - Харків : Бібколектор, 2015. - 572, [1] с.
372. ВА796129 Багряний І. П. Сад Гетсиманський : [романи] / Іван Багряний ; [упоряд. Олена Серьогіна ; передм. та післямова Світлани Лущій]. - Київ : Україна, 2015. - 870 с. - (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")
373. ВА796624 Баранник Л. Ф. Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении : учеб. пособие / Л. Ф. Баранник ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Филол. фак. - Одесса : ОНУ, 2015. - 177 с.
374. ВС59775 Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков : [избр. тр.] / С. Б. Бураго ; [сост. Д. С. Бураго ; ред.: М. Ю. Карацуба, О. Г. Бураго]. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 671 с.
375. ВА796482 Волошенюк І. С. Зустріти любов : [повісті, оповідання, нариси] / Іван Волошенюк. - Вінниця : Консоль, 2013. - 328, [1] с. : іл. - (Бібліотека літератури Вінниччини)
376. ВА796483 Воннеґут К. Бойня номер п'ять, або Дитячий хрестовий похід : [роман] / Курт Воннеґут ; [пер. з англ.: В. Діброва, Л. Діброва]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 319 с. : іл.
377. ВА796421 Врублевская К.С. Моя кириллица : кн. стихов / Кира Врублевская ; [авт. предисл. и ред.-сост. Р. Р. Чайковский]. - Магадан : Охотник, 2014. - 152 с. : фот.
378. Р129233 Гофман Е. Т. Лускунчик і мишачий король : [казка : для дітей дошк. віку] / [Е. Т. А. Гофман ; адапт. переказ Андрющенко С. ; худож. Железняк С.]. - Київ : Генеза, 2015. - [24] с. : кольор. іл.
379. ВА796446 Гринюк С. П. Англійська мова. Практикум з граматики : практикум / С. П. Гринюк ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 91, [1] с. : рис., табл.
380. ВА796459 Давня українська література : словник-довідник : 650 ст. / за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса ; авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко. - Київ : Академія, 2015. - 207 с. - (Nota bene!)
381. Р129229 Девидсон С. Киты и дельфины : [для мл. и сред. шк. возраста] / [Сюзанна Девидсон ; пер. с англ. И. Чаромской]. - Киев : Перо, 2015. - 47 с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия)
382. АО273168 Деменюк Е. Л. Казус Бени Крика : рассказы об Одессе и одесситах / Евгений Деменюк. - Харьков : Фолио, 2015. - 170 с.
383. ВА796458 Дефо Д. Всеобщая история пиратов / Даниэль Дефо ; [пер. с англ. Н. Филимоновой, Т. Левитина ; худож. А. Печенежский]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413, [1] с. : ил. - (Морские приключения)
384. ВС59856 Дзюба І. М. У літературі й навколо: З боргів давніх і новонабуваних / Іван Дзюба. - Київ : Либідь, 2015. - 423 с. : іл.
385. ВА796477 Доляк Н. Загублений між війнами : роман / Наталка Доляк. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 492 с.
386. ВА796512 Дорр Е. Все те незриме світло : роман / Ентоні Дорр ; [пер. з англ. О. Гординчук]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 349, [1] с. - (Лауреат Пулітцерівської премії)
387. АО273167 Драч І. Ф. SатирикоN (Pro i contra) : [вірші] / Іван Драч. - Харків : Фоліо, 2015. - 181, [4] с. - (Сафарі)
388. АО273158 Желязны Р. Кровь Амбера : [фантаст. роман] / Роджер Желязны ; [пер. с англ. Н. Беляковой]. - М. : ЭКСМО, 2005. - 284 с. - (Фантастика & фэнтези: The Best of)
389. ВА796511 Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : роман / Оксана Забужко. - Київ : Комора, 2015. - 117, [1] с.
390. ВА796409 Збірник практичних завдань з англійської мови для студентів III курсу галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: О. В. Полежаєва, Т. В. Мітягіна, Ю. М. Забудько]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 63 с. : табл.
391. ВА796518 Зелінський А. Соняхи. Тільки любов здатна на перемогу! Духовність на час війни / Андрій Зелінський, Т. І. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 123, [4] с. : іл.
392. ВА796474 Калениченко М. Структурні та семантичні параметри безособових речень у чеській мові : монографія / Марія Калениченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Освіта України, 2015. - 166 с.
393. Р129236 Камінчук А. С. Дід Мороз несе дарунки : [вірші для дітей дошк. віку] / Анатолій Камінчук ; [худож. С. М. Железняк]. - Київ : Генеза, 2015. - 16, [1] с. : кольор. іл.
394. АО273166 Керуак Д. У дорозі : роман / Джек Керуак ; [пер. укр. Марії Козлової]. - Харків : Фоліо, 2015. - 476, [2] с. - (Карта світу. США)
395. Р129224 Кібкало Т.А. Краю рідного картини : [вірші] / Таміла Кібкало. - Ізмаїл : Кур'єр, 2015. - [16] с. : кольор. іл.
396. ВА796475 Клер К. Місто кісток : роман / Касандра Клер ; [пер. з англ. Надії Хаєцької]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 397, [1] с.
397. СТ7645/1 Коди для подання назв мов. Ч. 1: ДСТУ ISO 639-1:2009. Код Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDT). - 2015. - IV, 37 с.
398. СТ7645/2 Коди для подання назв мов. Ч. 2: ДСТУ ISO 639-2:2009. Код Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT). - 2015. - IV, 56 с.
399. АО273160 Коляда І.А. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда. - Харків : Фоліо, 2015. - 117, [2] с. - (Знамениті українці)
400. В355910/2 Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Т. 2: Матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму III. Днів австрійської культури у Дрогобичі, 14-20 квітня 2013 / упоряд., [наук. ред.] Ярослав Лопушанський, Наталія Дашко. - 2014. - 157 с.
401. ВА796453 Кононенко Є. Останнє бажання : [роман] / Євгенія Кононенко. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. - 133, [1] с.
402. ВА796142 Кривий М. В. Дірка від кохання : гумор та сатира / Микола Кривий. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 334 с. : іл.
403. ВА796138 Лабадзе К. От империи зла до империи терроризма / Каха Лабадзе. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 90 с.
404. ВА796451 Лексикологія англійської мови : практикум для студентів напряму підгот. 6.020303 "Філологія" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. О. В. Ковтун]. - Київ : НАУ, 2015. - 54, [1] с.
405. СО33939 Литвинникова О.И. Толково-словообразовательный словарь субстантивов лица русского языка / О. И. Литвинникова, Е. И. Главацкая ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина". - Елец : Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2012. - 647 с. - (Филологические словари русского языка)
406. ВА796405 Лицар мови української Роман Іванченко : спогади про вчителя, вченого, друга / [упоряд. Г. П. Іванченко]. - Київ : Парламент. вид-во, 2008. - 279, [25] с. : фот.
407. Р129227 Лінинська С. Пан Сирник і різдвяний пампушок : [для мол. шк. віку] / Світлана Лінинська ; намалюв Роман Скиба. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 27, [4] с. : кольор. іл.
408. В354061/2 Лубківський, Роман Мар'янович Вибрані твори. Т. 2: Переклади / [уклад., комент., прим. С. В. Винниченко ; редкол. тому: Зяблюк М. П. (голова) та ін. ; вступ. ст. Тарнашинська Л. Б.]. - Київ : Дніпро, 2015. - 605, [1] с. : іл.
409. ВА796481 Марко В.П. Аналіз художнього твору : навч. посіб. / Василь Марко. - Київ : Академвидав, 2015. - 254, [1] с. - (Alma Mater+)
410. ВА796454 Матіяш Б. Братик Біль, Сестричка Радість : [есеї] / Богдана Матіяш. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 138. [1] с.
411. АО273159 Медко О. О. Хора : вірші. Червень-грудень 2014 р. / Олександр Медко ; [фот. Данила Бондаренка]. - Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 59 с. : фот.
412. ВА796396 Мельник В. Г. Я бачу дивний сон... : [вірші] / Василь Мельник. - Чернівці : Ратуша, 2007. - 63 с. : іл., ноти
413. Р129234 Мельник Т. Хто приносить подарунки у зимову ніч? : [для дітей дошк. віку] / Тетяна Мельник ; [худож. Н. В. Задорожна]. - Київ : Генеза, 2015. - 15, [1] с. : кольор. іл.
414. ВА796447 Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі : практикум для студентів спец. 6.02030304 "Переклад" / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О. В. Ковтун, А. Г. Гудманян]. - Київ : НАУ, 2015. - 86, [1] с. : рис.
415. ВА796425 Милованофф Ж.-П. Языческий алтарь : [роман] / Жан-Пьер Милованофф ; [пер. с фр. А. Кабалкин]. - М. : Махаон, 2004. - 313, [3] с. - (Современная классика)
416. АО273161 Мо Янь Країна вина : роман / Мо Янь ; [пер. з кит. М. В. Савченко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 524, [2] с. - (Карта світу. Китай)
417. ВА796428 Молланепес [Стихи] : к 200-летию со дня рождения поэта / Молланепес ; [пер. с туркм.: И. Голубничий и др.]. - М. : [б. и.], 2010. - 159 с. : цв.ил. - (Золотые страницы туркменской литературы)
418. ВА796479 Монтгомері Л.-М. Енн із Ейвонлі : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2015. - 270, [1] с.
419. ВА796460 Мухарський А. Розрив. Як я став "націонал-фашистом", покинув дружину та сімох дітей : автобіогр. роман-концепт / Антін Мухарський, Орест Лютий. - Харків : Фоліо, 2015. - 220, [2] с.
420. ВА796397 Нарет В. Красный круг : докум.-худож. роман и рассказы / Вадим Нарет. - Киев : [б. и.], 2006. - 103 с. : ил.
421. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
422. ВА796476 Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім'я / Іван Нечуй-Левицький. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 413, [1] с. : іл. - (Шедеври на всі часи)
423. А123329/1 Новых, Анастасия Сэнсэй. Исконный Шамбалы. Кн. 1. - 2015. - 567, [2] с.
424. ВА796132 Омельчук В. В. Думки проти течії / Володимир Омельчук. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 171 с.
425. СО33950 Поденщикова Н.А. Шлях до Істини : зб. оповідань та есе / Надія Поденщикова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2015. - 437 с. : іл.
426. ВА796398 Поцелуйко М. П. Подих часу : зб. [віршів] / Микола Поцелуйко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 92 с.
427. ВА796408 Правденко С. М. Хроніка втраченого часу : вибране / Сергій Правденко. - Київ : ЕКМО, 2006. - 364, [2] с.
428. ВА796472 Призрак замка : сборник / Г. Леру [и др.] ; [пер. с фр. Н. Световидовой, пер. с англ. Е. Ахматовой и др.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 813, [1] с.
429. В355935/1 Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. Кн. 1. - 2015. - 671 с.
430. В355935/2 Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. Кн. 2. - 2015. - 509, [2] с. : іл.
431. В355935/3 Рецепція творчості Тараса Шевченка в Польщі. Кн. 3. - 2015. - 639 с.
432. ВА796638 Рильський М. Т. Спокійна творчості тривога : вибр. поезії / Максим Рильський ; упоряд. Рильський Максим Георгійович. - Київ : Дніпро, 2015. - 509, [1] с. : фот.
433. ВА796452 Романова Н.В. Теорія та практика перекладу : навч. посіб. для студентів спец. "Філологія (німецька мова та література)" / Романова Н. В. - Херсон : Міська друкарня, 2015. - 139 с.
434. ВА796406 Рудина В. С. Поверженные демоны : рассказы / Валентина Рудина. - Запорожье : Дикое Поле, 2015. - 235, [16] с. : ил.
435. ВА796457 Руднев О. Долгая дорога в дюнах : роман / Олег Руднев. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 509 с.
436. ВА796427 Семёнова М. Волкодав. Истовик-камень : роман / Мария Семёнова. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 316, [2] с.
437. АО273165 Семенчук Г. Моrе віршів і пісень / Григорій Семенчук ; [фот. О. Населенко]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 79 с. : фотоіл.
438. ВА796525 Скляренко В. М. Література України : для дітей серед. шк. віку / В. М. Скляренко, Я. О. Батій. - Харків : Бібколектор, 2015. - 318, [1] с. : іл.
439. ВА796515 Сніжко М.С. Симоненкові світанки : [спогади і роздуми] / Микола Сніжко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 211 с.
440. В351114/4 Танюк, Лесь Степанович Твори. Т. 4: Щоденники 1959-1960 рр. - 2004. - 825, [5] с.
441. ВА796139 Усі інші : історії про кохання, насильство і пам'ять : із сучас. нім. прози / [Ульрике Альмут Зандиґ та ін.] ; пер. за ред. Юрка Прохаська ; [упоряд.: М. Іваницька, Т. Супрун ; пер. з нім.: В. Білокриницька та ін.]. - Київ : Критика, 2015. - 306, [4] с. : іл.
442. ВА796140 Фоґель Д. Фігури днів / Дебора Фоґель ; пер. з їдишу Юрка Прохаська. - Київ : Дух І Літера, 2015. - 174, [1] с. : іл.
443. АО273164 Чигиринская О. А. Операция "Остров Крым" / Ольга Чигиринская. - Харьков : Фолио, 2015. - 411, [2] с.
444. ВС59857 Шевчук В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про сучасників / Валерій Шевчук. - Київ : Либідь, 2015. - 575 с. : іл.
445. Р129228 Шейх-Миллер Д. Большие кошки : [для мл. и сред. шк. возраста] / [Джонатан Шейх-Миллер и Стефани Тернбулл]. - Киев : Перо, 2015. - 46, [1] с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия)
446. В351051/2 Шульгач, Віктор Петрович Нариси з праслов'янської антропонімії. Ч. 2. - 2015. - 500 с.
447. ВА796455 Южный Б. Хитровка - воровская малина : роман / Борис Южный. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 287 с. : фот. - (Короли бандитского мира)
448. ВА796407 Юрченко А.А. Фёдор Курицын. Повесть о Дракуле : ист. хроники конца XV века / Александр Юрченко. - Одесса : Optimum, 2010. - 350, [2] с.
449. АО273162 Ґлінн А. Кривава земля : роман / Алан Ґлінн ; [пер. з англ. Володимира Горбатька]. - Харків : Фоліо, 2015. - 476, [2] с. - (Карта світу. Ірландія)


Мистецтво. Мистецтвознавство
450. РА419003 Баклаженко Є. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Баклаженко Євгенія Вікторівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2015. - 20 с.
451. РА418992 Борис Т. П. Становлення і розвиток художніх музеїв в Україні (кінець XIX - перша третина XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / Борис Тетяна Петрівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
452. РА419249 Летичевська О. М. Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л. М. Венедиктова : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Летичевська Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2015. - 20 с.
453. РА419230 Лісунова Л. В. Формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення художньо-графічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лісунова Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
454. РА419022 Лукомська Г. В. Формування архітектурно-планувальних вирішень водно-оздоровчих закладів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Лукомська Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 22 с. : рис.
455. РА419070 Попович Н. М. Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Попович Наталія Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 38 с.
456. РА418999 Радионов Т. В. Архитектурно-пространственная реконструкция объектов типовой застройки городов Донбасса : автореф. дис. ... канд. архитектуры : 05.23.21 / Радионов Тимур Валерьевич. - Макеевка, 2015. - 24 с.
457. РА419030 Тарасюк І. І. Принципи архітектурного формування сільських садиб Волині XIX - поч. XX ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Тарасюк Іван Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 27 с.
458. РА419234 Ткач Д. І. Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Ткач Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
459. СО33941 Акварель. Рисунок. Эстамп. Станковая графика Москвы, 1960 - 1980-е годы : [альбом] / [авт. вступ. ст. Е. С. Калинин ; сост.: А. А. Агамирова, А. М. Коляденко]. - М. : Советский художник, 1987. - [135] с. : цв.ил.
460. ВА796631 Десятник Г. Е. Основы кино и телевидения : [учеб. пособие] / Десятник Г. Е. ; Киев. междунар. ун-т, Ин-т телевидения, кино и театра, Каф. кино-, телеискусства. - Киев : КиМУ, 2015. - 301 с.
461. Д3373/1 Лондоннан Астанаға дейін. Халықаралық көрмелер тарихы EXPO. Т. 1: 1851-1933 / [метіні : Ермаханова А. және т.б. ; ред.: Простаков И., Рерих В., Акбаров Ә.]. - 2013. - 339 бет. : фот.
462. Д3373/2 Лондоннан Астанаға дейін. Халықаралық көрмелер тарихы EXPO. Т. 2: 1935-1968 / [texts: A. Yermakhanova, D. Barysbek ; ed.: I. Prostakov, A. Akhbarov, M. Ashoroff]. - 2014. - 335 с. : il.
463. Д3373/3 Лондоннан Астанаға дейін. Халықаралық көрмелер тарихы EXPO. Т. 3: 1970-2017 / [метіні: Барысбек Д., Бектуров Е., Ермаханова А. ; ред.: Ақбаров Ә. және т.б.]. - 2015. - 339 бет. : фот.
464. ВС59814 Международная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Марии Башкирцевой(2008 ; Полтава).Материалы Международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Марии Башкирцевой, Полтава, 15-17 мая 2008 : [сб. докл.] / [сост. Т. Швец]. - М. : Наш дом, 2010. - 175 с. : цв.ил.
465. ВА796415 Сміхотворець Микола Яковченко : спогади, твори, документи / Регіон. від-ня Прилуц., Срібнян., Талалаїв. р-нів Т-ва "Черніг. земляцтво", Ген. дирекція Київ. міськради з обслуговування інозем. представництв ; [авт.-упоряд. Матяш І. Б.]. - Київ : [б. в.], 2005. - 190 с. : іл.
466. ВА796414 Штундер З. Народно-ладові основи гармонії Миколи Лисенка / Зеновія Штундер ; наук. керівники проф. М. М. Вілінський, проф. С. П. Людкевич. - Львів ; Жовква : Місіонер, 2015. - 175 с. : ноти


Філософські науки. Психологія
467. РА418993 Гурлєва Т. С. Психолого-педагогічні умови формування відповідальності у важковиховуваних підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гурлєва Тетяна Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 22 с.
468. РА419092 Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Козак Людмила Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 40 с.
469. РА419038 Колосович О. С. Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами військового підрозділу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Колосович Олександр Степанович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків, 2015. - 20 с. : табл.
470. РА419168 Левшунова К. В. Рухова активність як чинник психічного благополуччя дошкільника : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Левшунова Катерина Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 20 с.
471. РА419125 Маїк М. С. Опредметнені моделі вияву особливостей психіки суб'єкта в її цілісності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Маїк Марія Степанівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
472. РА419241 Острова В. Д. Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Острова Вікторія Дмитрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 17 с. : табл.
473. РА419051 Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Подшивайлов Федір Михайлович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
474. РА419006 Пуертас С. Д. К. Ситуативна актуалізація цінностей як чинник електорального вибору студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Пуертас Савіна Даніела Клавдія ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 16 с.
475. РА419239 Сакун А. В. Сучасність в когнітивному просторі мислення: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сакун Айта Валдуровна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 34 с.
476. РА419008 Соболєва К. В. Психологічні особливості децентрації у ранньому юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Соболєва Катерина Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 19 с.
477. РА419052 Франчук О. Ю. Діалог у глибинній корекції майбутнього психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Франчук Олександра Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
478. РА419072 Шостак У. В. Психологічні умови ефективної взаємодії сім'ї та школи у розвитку особистості молодшого школяра : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шостак Уляна Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
479. РА419203 Юр'єва Н. В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Юр'єва Наталія Вікторівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. - Харків, 2015. - 23 с. : табл.
480. Р129217 Наливайко Г. В. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" з дисципліни "Етика й естетика" / Наливайко Г. В. ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України, Ін-т менеджменту та психології. - Київ : Паливода А. В. [вид.], 2015. - 42, [1] с.
481. ВА796480 Павелків Р.В. Дитяча психологія : підручник / Роман Павелків, Олена Цигипало. - Київ : Академвидав, 2015. - 398, [1] с. - (Alma Mater+)
482. ВА796400 Попова І. В. Освіта у структурі екобезпечного розвитку трансформаційного суспільства: філософсько-світоглядний аспект : монографія / І. В. Попова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НАДУ ; Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 360, [1] с.
483. ВА796625 Слово як осереддя буття : зб. на пошану проф. Тетяни Іванівни Біленко / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. філософії ім. Валерія Григоровича Скотного ; [редкол.: В. С. Возняк (голов. ред.), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко]. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. - 312 с.
484. ВА796623 Філософія в сучасному світі : матеріали міськ. міжвуз. наук.-практ. семінару : філос. читання, присвяч Всесвіт. Дню філософії та 130-річчю Нац. техн. ун-ту "Харків. політехн. ін-т", 20-21 листоп. 2015 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.] ; [редкол.: Тарароєв Я. В. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Точка, 2015. - 128 с. : іл.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка