Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/4
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 21.12.2015 до 27.12.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

ВС59813 Мир после кризиса. Глобальные тенденции - 2025: меняющийся мир [Текст] : докл. Нац. разведыват. совета США. - 104 с.

Природничі науки в цілому
1. СО33951 Аномальні явища: методологія та практика досліджень : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т авіац. та косм. систем, Укр. н.-д. Центр вивч. аномалій "Зонд" ; під заг. ред. канд. техн. наук, доц. А. С. Білика. - Київ : НТУУ "КПІ", 2015. - 126 с. : іл.

Фізико-математичні науки
2. РА419197 Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
3. РА419074 Ковальов Ю. Г. Невід'ємні самоспряжені розширення і моделі точкових взаємодій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Ковальов Юрій Григорійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
4. РА419178 Кузь А. М. Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для еволюційних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кузь Антон Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
5. РА419192 Лунгол О. М. Методика навчання електродинаміки учнів вищих професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лунгол Ольга Миколаївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
6. РА419202 Панько О. О. Властивості великомасштабних структур південного неба на червоних зміщеннях до 0.2 : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Панько Олена Олексіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 36 с. : рис.
7. РА419246 Сембер Д. А. Функціонально-дискретний метод розв'язування нелінійного рівняння Клейна-Гордона : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Сембер Дмитро Андрійович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 20 с.
8. РА419126 Соменко Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Соменко Дмитро Вікторович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
9. РА419149 Сорокін О. С. Кільця пов'язані з умовами стабільного рангу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сорокін Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 20 с.
10. РА419024 Сушко О. С. Методика навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сушко Олександра Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
11. ВА796418 Контактна взаємодія прорізаних оболонок з деформівними тілами : [монографія] / В. М. Шопа [та ін.] ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстргача, Івано-Фрнків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 207 с. : рис., табл.


Хімічні науки
12. РА419228 Корнієнко А. М. Синтез і властивості нових 1,3-азолсульфоніламідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.10 / Корнієнко Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
13. Р129238 Гога С. Т. Хімія. 9 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт : лаб. досліди та практ. роботи / С. Т. Гога, Ю. В. Ісаєнко. - Харків : Весна, 2015. - 39, 39 с. : рис., табл. - (Тест-контроль®)


Науки про Землю
14. РА419182 Зубкович С. О. Взаємозв'язок стихійних гідрометеорологічних явищ та вітрових аномалій над Східною Україною : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Зубкович Світлана Олександрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
15. ВА796433 Геохронологія та рудоносність докембрію та фанерозою (до 110 річниці від дня народження академіка АН УРСР Семененка Миколи Пантелеймоновича) : зб. тез наук. конф. з міжнар. участю (Київ, 17-18 листоп. 2015 р.) / НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка ; [редкол.: О. М. Пономаренко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 158 с.
16. СТ7744 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання (ISO 14065:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - VI, 20 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)


Біологічні науки
17. РА419215 Нікітов В. П. Біоморфологія кісток колінного суглоба та м'язів, що діють на нього, у деяких видів птахів : автореф. дис. ... канд. вет. наук : 16.00.02 / Нікітов Вадим Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 29 с. : рис.
18. РА419007 Росіцька Н. В. Адаптивна реакція рослин різних життєвих форм за умов посухи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Росіцька Надія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
19. РА419207 Сачок О. С. Таксономічне різноманіття консортів та їх роль у відтворенні рослин високогір'я Українських Карпат : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Сачок Оксана Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
20. РА419163 Щербак Н. Л. Вивчення lox-опосередкованої експресії перенесених генів в трансгенних рослинах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Щербак Наталія Леонідівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. - Київ, 2015. - 25 с. : рис.
21. ВА796417 Біотопи лісової та лісостепової зон України : [монографія] / Дідух Я. П. [та ін.] ; [ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідух] ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Макрос, 2011. - 287, [1] с. : кольор. іл.
22. Р129230 Каталог культур мікроорганізмів : бактерії, гриби / [Волкогон В. В. та ін. ; редкол.: Волкогон В. В., Воробей Ю. О., Надкернична О. В.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва, Колекція корис. ґрунт. мікроорганізмів. - Чернігів : Брагинець О. В. [вид.], 2015. - 47 с.
23. ВА796410 Каталог рослин відділу нових культур / [Д. Б. Рахметов та ін. ; відп. ред. Д. Б. Рахметов] ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 112 с. : табл.
24. ВА796640 Кузьмак М. І. Фізіологія людини і тварин : навч. посіб. / М. І. Кузьмак, В. М. Філь ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 326 с. : рис., табл. - (Університетська бібілотека)
25. ВА796416 Левчик Н. Я. Види роду Vitex L. в Лісостепу України: інтродукція, біологія і використання / Н. Я. Левчик, Д. Б. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 245 с. : рис., табл.
26. ВС59804 Недуха О. М. Клітинна оболонка рослин і фактори середовища : [монографія] / Олена Макарівна Недуха ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Альтерпрес, 2015. - 288, [32] с. : іл., табл.
27. ВА796629 Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. / [М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 227 с. : табл., рис.
28. ВА796419 Рахметов Д. Б. Міскантус в Україні: інтродукція, біологія, біоенергетика / Д. Б. Рахметов, Т. О. Щербакова, С. Д. Рахметов ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 157 с. : рис., табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
29. РА419124 Борзов Ю. О. Інформаційні технології підвищення функціональної безпеки систем обробки інформації критичного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Борзов Юрій Олексійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2015. - 23 с. : рис.
30. РА419248 Гайдаєнко І. В. Відновлювана та нетрадиційна енергетика в Україні (початок XX - XXI ст.): провідні тенденції і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Гайдаєнко Ігор Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 21 с.
31. РА419137 Данладі А. Моделі й методи генерації трафіка бездротових мереж і оцінка їх продуктивності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Данладі Алі ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
32. РА419214 Дрюк О. Д. Методи та моделі маршрутизації мобільних об'єктів на основі інтеграції ймовірнісної та нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Дрюк Олександр Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 19 с. : табл., рис.
33. РА419060 Євтушенко Г. Л. Системне моделювання технологічних та організаційних процесів на основі інтегрованих багатокритеріальних методів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Євтушенко Галина Львівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 27 с. : рис., табл.
34. РА419080 Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жмуд Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
35. РА419043 Зеленський Р. Л. Підвищення точності визначення динамічних характеристик газотурбінних двигунів з урахуванням прогріву конструкційних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Зеленський Роман Леонідович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
36. РА419013 Кахраї К. А. Визначення вібраційних напружень у високонагрітих деталях газотурбінних двигунів з використанням високотемпературних плівкових тензорезисторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Кахраї Камбіз Аманалах ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ун-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
37. РА419160 Когут У. П. Системи комп'ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Когут Уляна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
38. РА419000 Кондрыкинская А. В. Повышение эффективности теплоснабжения и экологических показателей конденсационных котлов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Кондрыкинская Анна Викторовна. - Макеевка, 2015. - 21 с. : рис.
39. РА419236 Кулик В. В. Оптимізація електроенергетичних систем з неоднорідними електричними мережами на основі принципу найменшої дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Кулик Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 41 с. : рис.
40. РА419158 Литвиненко Ю. В. Підвищення рівня екологічної безпеки підприємств ядерно-паливного циклу шляхом очищення радіоактивно забруднених вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Литвиненко Юлія Вікторівна ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 21 с. : рис., табл.
41. РА419062 Мала Ю. А. Математичне моделювання процесів теплопровідності з урахуванням релаксації теплового потоку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мала Юлія Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ, 2015. - 22 с. : рис.
42. РА419180 Мамарєв В. М. Метод побудови класифікатора кібератак на державні інформаційні ресурси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Мамарєв Віктор Миколайович ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
43. РА419010 Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Марцева Людмила Андріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. - 40 с.
44. РА419186 Нечаєва Т. П. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням екологічних вимог : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Нечаєва Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т загал. енергетики. - Київ, 2015. - 20 с.
45. РА419240 Нікітін Є. Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Нікітін Євгеній Євгенович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
46. РА418996 Провотар О. О. Моделі та техніки штучного інтелекту в задачах біоінформатики : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Провотар Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 18 с.
47. СТ7055/3 Водотрубні котли та допоміжне устатковання : ДСТУ EN 12952-3:2006. Проектування та розраховування для складників котлів, що перебувають під тиском (EN 12952-3:2001, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - 141 с. : рис., табл.
48. Р129197 Газовые конденсационные котлы Vitocrossal : [проспект] / Viessmann climate of innovation. - М. : Виссманн, 2011. - [20] с. : цв.ил.
49. СТ7690/2 Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Радіообладнання малого радіуса дії діапазону частот від 1 ГГц до 40 ГГц. Ч. 2: ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT). - 2015. - VI, 11 с. : табл.
50. СТ7688/1 З'єднувачі для оптичних волокон та кабелів. Ч. 1: ДСТУ ІЕС 60874-1:2010. Загальні технічні вимоги (IEC 60874-1:2006, IDT). - 2015. - IV, 19 с.
51. Р129232 Інформатика. 3 [клас] : [зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : навч. посіб.] / [Н. В. Морзе та ін.]. - Київ : Оріон, 2015. - 32 с. : кольор. іл., табл. - (Перевірка предметних компетентностей)
52. Р129231 Інформатика. 5 [клас] : [зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : навч. посіб.] / [Н. В. Морзе та ін.]. - Київ : Оріон, 2015. - 24 с. : кольор. іл., табл. - (Перевірка предметних компетентностей)
53. Р129201 Когенерационные установки Vitobloc / Viessmann Group. - М. : Виссманн, 2011. - 19 с. : цв.ил.
54. Р129200 Котлы большой мощности VITOMAX : [проспект] / Viessmann climate of innovation. - М. : Виссманн, 2011. - [12] с. : цв.ил.
55. ВА796141 Манко Г. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : [навч. посіб.] / Г. І. Манко, О. В. Лещенко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 228 с. : рис., табл.
56. СТ7689/2 Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Ч. 2: ДСТУ ІЕС 60243-2:2014. Додаткові вимоги до випробування сталою напругою (IEC 60243-2:2001, IDT). - 2015. - IV, 4 с.
57. СТ7699 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання звукового тиску в повітряному середовищі. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 6 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
58. ВА796471 Набокова О. В. Theoretical electrical engineering : навч. посіб. для електротехн. спец. ВНЗ : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Набокова ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 476 с. : рис.
59. Р129203 Отопление природным теплом : [проспект] / Viessmann climate of innovation. - М. : Виссманн, 2010. - 15 с. : цв.ил.
60. СТ7764 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання (ISO 609:1996, IDT). - Київ : Держспоживстандарт України, 2015. - IV, 11 с. : рис. - (Національний стандарт України)
61. СТ7091/5-601 Пристрої та системи телекерування. Ч. 5-601: ДСТУ IEC/TS 60870-5-601:2014. Випробування на відповідність для стандартів, пов'язаних з ІЕС 60870-5-101 (IEC/TS 60870-5-601:2006, IDT). - 2015. - IV, 84 с.
62. Р129202 Системы отопления на древесном топливе мощностью от 35 до 1250 кВт : [проспект] / Viessmann Group. - М. : Виссманн, 2010. - [8] с. : ил.
63. СТ7685/2 Телекомунікаційні мережі. Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення іхньої якості. Визначення та вимірювання важливих для споживача параметрів якості послуг. Ч. 2: ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008. Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних і коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему (ETSI EG 202 057-2:2005, IDT). - 2015. - VI, 29 с. : рис., табл.
64. Р129198 Эффективные решения теплоснабжения для коммерческих, коммунальных хозяйств и производства : [проспект] / Viessmann climate of innovation. - М. : Виссманн, 2011. - [16] с. : цв.ил.
65. ІВ221096 Balter A. Using Microsoft® Access® 2010 / Alison Balter. - Indianapolis, Indiana : Que, 2011. - XXI, 330 p. : fig., tab. - (Using)
66. ІВ221098 Czurda-Page K. IT essentials: PC hardware and software companion guide / [Kathleen Czurda-Page, Laura Kier] ; Cisco Networking acad. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2013. - XXXIX, 773 p. : fig., tab.
67. ІВ221090 Daley S. Microsoft Project 2013 in depth / Scott Daley. - Indianapolis, Indiana : Que, 2014. - XX, 929 p. : tab., fig. - (In depth)
68. ІВ221104 Feiler J. Sams teach yourself Objective-C in 24 hours / Jesse Feiler. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XV, 390 p. : fig. - (Sams teach yourself)
69. ІВ221088 Hucaby D. Cisco router configuration handbook : the single-source guide to configuring the most popular Cisco router features / Dave Hucaby, Steve McQuerry, Andrew Whitaker. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2010. - XXII, 641 p. : fig., tab.
70. ІВ221100 Microsoft® Exchange server 2010 unleashed / Rand H. Morimoto [et al.] ; techn. edit by Guy Yardeni. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2010. - XLVIII, 1258 p. : fig. - (Unleashed)
71. ІВ221091 Nathan A. Windows® 8 apps with XAML and C# unleashed / Adam Nathan. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XI, 607 p. : fig. - (Unleashed)
72. ІВ221099 Rufi A. W. Network basics : companion guide / [Antoon W. Rufi, Rick McDonald] ; Cisco Networking Acad. - Indianapolis, Indiana : Cisco Press, 2014. - XXVIII, 692 p. : fig.
73. ІВ221102 Saboowala H. Designing networks and services for the cloud : delivering business-grade cloud applications and services / Huseni Saboowala, Muhammad Abid, Sudhir Modali. - Indianapolis : Cisco Press, 2013. - XXIII, 309 p. : fig.
74. ІВ221103 Sarris S. HTML 5 unleashed / Simon Sarris. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2014. - XIV, 412 p. : fig. - (Unleashed)
75. ІВ221089 Vaughan D. Windows® Phone 8 unleashed / Daniel Vaughan. - Indianapolis, Indiana : Sams , 2013. - XXVII, 1123 p. : fig. - (Unleashed)
76. ІВ221101 Vaughan D. Windows® Phone 7.5 unleashed / Daniel Vaughan. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XIX, 1095 p. : fig. - (Unleashed)


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
77. РА419040 Герасименко Т. М. Автоматизоване управління солодосушаркою в класі нестаціонарних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Герасименко Тетяна Михайлівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
78. РА419056 Дегтярьова К. О. Використання продуктів комплексної переробки відходів виробництва соку гарбуза для створення нових лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.03 / Дегтярьова Катерина Олександрівна ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків, 2015. - 22 с. : рис., табл.
79. РА419104 Іващенко М. Ю. Цементи на основі композицій системи BaO-Al2O3-Fe2O3 для захисту від електромагнітного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Іващенко Марина Юріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
80. РА419015 Савчук О. В. Автоматизоване управління багатоасортиментним виробництвом молочної продукції з використанням когнітивного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Савчук Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
81. РА419014 Самойленко Ю. О. Моделювання та оптимальне керування періодичними процесами вирощування хлібопекарських дріжджів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самойленко Юлія Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
82. РА419055 Яковенко В. К. Науково-теоретичне обґрунтування підходів до управління якістю при розробці та виробництві рослинних лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.03 / Яковенко Володимир Костянтинович ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків, 2015. - 41 с. : рис., табл.
83. СТ7726 Бензин. Визначення індивідуальних складників методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 100-метровій капілярній колонці. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 48 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
84. ВА796484 Винничук Ю. Таємниці львівської кави / Юрій Винничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 190, [1] с. : кольор. іл.
85. СТ7693/1 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Ч. 1: ДСТУ EN 455-1:2014. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів (EN 455-1:2000, IDT). - 2015. - IV, 4 с. : рис., табл.
86. СТ7718 Казеїни. Визначання вільної кислотності. Контрольний метод (ISO 5547:1978, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 5 с. - (Національний стандарт України)
87. СТ7717 Казеїни. Методика визначення масової частки "зв'язаної золи". Контрольний метод (ISO 5544:1978, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
88. СТ7722 Клеї термореактивні несилові для деревини. Класифікація (EN 12765:2001, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
89. ВА796508 Консервируем салаты, лечо, икру, соте, аджику / [сост. О. А. Кузьмина]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 302, [1] с. : цв.ил. - (Домашние разносолы)
90. СТ7698 Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання вмісту цинку, міді та кобальту. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 10 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
91. СТ7697 Корм для тварин. Ферменти іммобілізовані. Методи визначання амілолітичної та протеолітичної активності. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 12 с. : табл. - (Національний стандарт України)
92. СТ7701 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 4 с. : рис. - (Національний стандарт України)
93. СТ1635/4 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних [дослідних] проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування [дослідження]. Ч. 4: ДСТУ ISO 6887-4:2014. Спеціальні правила готування продуктів, що не відносяться до молока та молочних продуктів, м'яса та м'ясних продуктів, риби чи рибних продуктів (ISO 6887-4:2003, IDT + ISO 6887-4:2003/Cor 1:2004, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 10 с.
94. СТ7740 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 12 с. : табл. - (Національний стандарт України)
95. СТ7735 Нафтопродукти. Бензин. Визначення етерів та спиртів методом газової хроматографії. - Київ : УкрНДНЦ, 2015. - III, 16 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
96. СТ7725 Олії ефірні. Визначання вмісту води методом Карла Фішера (ISO 11021:1999, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 5 с. - (Національний стандарт України)
97. СТ7739 Посуд фарфоровий, фаянсовий та керамічний. Метод визначення кислотостійкості. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 3 с. - (Національний стандарт України)
98. СТ7703 Сировина ефіроолійна квітково-трав'яниста. Методи визначання вологи. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 4 с. - (Національний стандарт України)
99. СТ7704 Сировина ефіроолійна квітково-трав'яниста. Методи визначання домішок. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 4 с. - (Національний стандарт України)
100. СТ7724 Соки фруктові та овочеві. Метод визначання вмісту золи (EN 1135:1994, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 5 с. - (Національний стандарт України)

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка