Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
248. ВА795348 Баштанник О. В. Політико-інституційна парадигма політичної науки: теоретико-методологічні основи : монографія / О. В. Баштанник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 239 с.
249. ВА795418 Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія : підруч. для студентів ВНЗ / А. Г. Гольцов. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 415 с.
250. ВА795347 Гримська М. І. Електоральні префенції крайніх правих партій в сучасній Європі : монографія / М. І. Гримська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 259 с. : табл.
251. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
252. ВА795330 Іванишин П.В. Свобода нації: герменевтика політичної та культурної дійсності : вибр. твори / Петро Іванишин ; [відп. ред. Олег Баган] ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. - Львів : Піраміда, 2015. - 563 с.
253. Лук'яненко Л.Г. ВС3 Орос О. М. Витоки і діяльність Української Гельсінської спілки на Закарпатті : спогади й роздуми учасника подій / Олександр Орос. - Ужгород : TIMPANI, 2012. - 181, [2] с. : фот.
254. ВА795346 Основи політології : навч. посіб. / [Н. Д. Світайло та ін.] ; за ред. канд. філос. наук, доц. Н. Д. Світайло ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2014. - 296 с.
255. ВА795448 Постол О. Є. Посткласичні ідеологічні трансформації : монографія / Олена Постол. - Київ : Академія, 2015. - 285, [2] с. - (Серія "Монограф")
256. ВА795401 Почепцов Г. Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 495, [1] с.
257. ВА795186 Формування навичок ефективної політичної участі молоді: технології психологічного супроводу : монографія / [Баранова С. В. та ін.] ; за наук. ред. Л. О. Кияшко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 313 с. : рис., табл.
258. ІС14957 PFP conference on defence policy and strategy, Montreux, Switzerland. February 2007. Defence co-operation between NATO and its partners: visions of the future / Geneva centre for the democratic control of Armed Forces ; John Colston, Philipp Fluri (eds.). - Луганск ; Geneva ; Brussels : Книжковий світ, 2007. - 57 p.


Держава і право. Юридичні науки
259. РА418348 Бандура М. М. Правове регулювання соціального захисту населення в житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бандура Микола Миколайович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
260. РА418345 Волощук Т. В. Правове регулювання організації праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Волощук Тарас Володимирович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 16 с.
261. РА418349 Довжич К. В. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
262. РА418346 Коломойцев М. М. Правове регулювання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коломойцев Микола Миколайович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
263. РА418378 Крикушенко О. Г. Сучасна субкультура місць позбавлення волі та її запобігання персоналом установ виконання покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Крикушенко Олександр Георгійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 16 с.
264. РА418379 Лагода К. О. Невиконання судового рішення: кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лагода Катерина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 16 с.
265. РА418380 Машлякевич Д. С. Кримінологічні засади формування та реалізації стратегії запобігання і протидії корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Машлякевич Дмитро Станіславович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 16 с.
266. РА418350 Назимко О. В. Правове регулювання праці працівників гірничодобувної промисловості України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Назимко Олена Вікторівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
267. РА418320 Розкошинська С. О. Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Розкошинська Світлана Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с.
268. РА418318 Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Стрельбіцька Леся Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
269. РА418339 Таможній О. В. Адміністративні послуги муніципальних органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Таможній Олександр Васильович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2015. - 18 с.
270. РА418347 Федунів А. Д. Правове регулювання надання соціальних послуг громадянам похилого віку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Федунів Анатолій Дмитрович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
271. РА418344 Шабанова С. О. Правове регулювання праці у нафтогазовій промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шабанова Софія Олександрівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
272. ВА795504 Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; НДІ публіч. права. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 179 с.
273. ВА795464 Безклубий О. І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського : [монографія] / Олег Безклубий. - Київ : Євшан-зілля, 2015. - 279 с.
274. ВС59676 Брез В. И. Право в Украине. От теории к практике : обучающий курс : [учеб. пособие] / В. И. Брез. - Днепропетровск : Акцент, 2015. - 517 с.
275. В350989/34 Україна. Верховна Рада. Скликання (6 ; 2008) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 34: Дев'ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 року. - 2015. - 807 с.
276. ВА795411 Грицевич О. В. Попередження насильства над дітьми : інформ.-метод. матеріали та аналіз нормат.-прав. бази / [Грицевич О. В., Лозован О. М., Онишко Ю. В. ; уклад. Журавель Т. В.] ; Всеукр. громад. центр "Волонтер". - Київ : Калита, 2007. - 223 с.
277. ВА795414 Гриценок Л. І. Профілактична робота з протидії торгівлі людьми в навчальних закладах : метод. рек. з використання навч. матеріалів (фільм "Станція призначенння - ЖИТТЯ" для дітей та молоді 16-19 років, посіб. тренера, посіб. учасника "Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми") / [Гриценок Л. І., Лунченко Н. В., Ерстенюк О. В.] ; Акад. пед. наук України [та ін.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2008. - 49, [4] с.
278. ВА795326 Гусаров С. М. Вищий навчальний заклад МВС України : монографія / С. М. Гусаров ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Золота миля, 2013. - 321, [1] с.
279. ВА795410 Дахно І. І. Історія держави і права : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 656 с.
280. ВА795421 Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 549 с.
281. ВС59673 Державне управління в країнах Стародавнього Сходу : навч. посіб. / [В. В. Омельчук (керівник авт. кол.) та ін. ; авт. передм. Ю. С. Шемшученко]. - Київ : Леся, 2015. - 619, [4] с. - (Світові традиції державного управління ; вип. 2)
282. Р128994 Дубов Д.В. Інформаційний суверенітет у сучасному цифровому просторі: висновки для України : аналіт. доп. / [Дубов Д. В., Ожеван М. А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 42 с. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 5)
283. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
284. Лук'яненко Л.Г. ВС10 Зінченко А.Л. Історія дипломатії від давнини до нового часу : навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. міжнародні відносини та історія / Арсен Зінченко. - Київ : Проза, 2005. - 560 с. : іл.
285. ВА795393 Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні : монографія / Іванищук Андрій Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - Київ ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 433 с.
286. ВА795428 Інтелектуальна власність : навч. посіб. / Васильців Т. Г. [та ін.] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 251 с.
287. ВА795468 Калашник Н. Г. Розвиток системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх в Україні (20 - 30-ті роки XX ст.) : монографія / Н. Г. Калашник, Т. М. Швець ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2015. - 147 с.
288. ВА795474 Косиця О. О. Інформаційне забезпечення адміністративної діяльності у сфері справляння податків : монографія / Косиця Ольга Олексіївна ; Держ. фіскал. служба України. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 211 с.
289. Лук'яненко Л.Г. ВС6 Костицький В.В. Захист суспільної моралі як функція сучасної держави : [монографія] / Василь Костицький. - Київ ; Дрогобич : Коло, 2013. - 171 с.
290. ВА795467 Кудінов А. С. Розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів : монографія / А. С. Кудінов ; за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. В. В. Коваленка ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренко, 2015. - 214 с.
291. ВС59666 Лідерство в місцевому самоврядуванні : слов. термінів / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації кер. кадрів, Каф. парламентаризму та політ. менеджменту, [Програма Ради Європи "Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні"] ; [уклад. та ред.: Гошовська В. А. та ін.]. - Харків : Фактор, 2015. - 155 с. - (Серія "Бібліотечка лідера місцевого самоврядування")
292. ВА795480 "Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу", 5-6 червня 2015 р. / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півден. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: Стратонов В. М. та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 199 с.
293. ВА795453 "Сучасні тенденції в юридичній науці України", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Хмельницький).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції в юридичній науці України" (24-25 квітня 2015 року). - Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. - (Молодий вчений. Конференція)
294. ВА795593 Міжнародне приватне право : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 "Право" напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Котуха О. С., Чабан О. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 199 с.
295. ВА795424 Місто Біла Церква: історія самоврядування та символіки : [зб. ст.] / [А. Гречило та ін.] ; Білоцерків. міськрада [та ін.]. - Біла Церква : ТОСК, 2007. - 100 с. : іл.
296. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
297. СО33869 Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Дубровська Є. В., Ясеновська М. Е. ; ред. група: Алєксєєнко М. К., Дендебера М. П., Соловйова О. Д. - Київ : [б. в.], 2013. - 96 с.
298. ВА795463 Орловська Н. А. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / Н. А. Орловська ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Каф. кримін. права, процесу та криміналістики. - Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2015. - 123 с.
299. ВА795327 Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти : посіб. для парламентарів / [Ганс Борн [та ін.] ; пер. з англ. О. Канус, В. Тищенко ; ред. укр. вид. С. Лобода ; голов. ред. Ф. Флурі, А. Б. Йонсон]. - Київ : Міжпарламент. союз ; Женева : Женев. центр демократ. контролю за збройн. силами, 2015. - 195 с.
300. ВА795436 Передрієнко В. О. Теорія держави і права : навч. посіб. / Передрієнко В. О., Санагурська Г. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 199 с.
301. Лук'яненко Л.Г. ВС9 Правові основи військового будівництва та військово-цивільних відносин : зб. законодав. актів з питань нац. безпеки і оборони : [за станом на 1 лют. 2005 р.] / Верховна Рада України, Ком. з питань нац. безпеки і оборони, Женев. центр демократ. контролю над збройн. силами ; [упоряд.: Г. К. Крючков та ін. ; ред. рада: Г. К. Крючков (голова) та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2005. - 829, [1] с. : рис., табл.
302. ВА795371 Правознавство : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / Херсон. держ. ун-т, Каф. історії та теорії права і держави ; [уклад.]: Галунько В. М. [та ін.] ; [за заг. ред. В. М. Стратонова]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 319 с.
303. ВА795180 Україна. Закони Про Національну поліцію : Закон України : нормат. док. з урахуванням остан. змін в ред. станом на 10.09.2015 р. - Суми : ВВП НОТІС, 2015. - 84 с. - (Законодавство України) (Основні нормативні документи)
304. ВА795395 Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Одеса], 17 квіт. 2015 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [відп. ред. Ю. П. Аленін]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Херсон : Гельветика, 2015. - 219 с.
305. ВА795460 Тенденції правового розвитку сучасної України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2015 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Юрид. коледж ; [відп. ред. Є. С. Хижняк]. - Одеса : Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 2015. - 331 с.
306. ВА795419 Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах : [монографія] / [Ю. М. Капіца та ін. ; за ред. Ю. М. Капіци] ; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. - Київ : Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України, 2015. - 431 с. : табл.
307. ВА795477 Цыганов В. Государственный переворот : социология, дестабилизац. инжиниринг, защита : [монография] / Виктор Цыганов. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 115 с.
308. Лук'яненко Л.Г. ВС4 Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право / В. Н. Шаповал. - Киев : Княгиня Ольга, 2007. - 413, [1] с. : фот.
309. ВА795302 Школа громадської участі для розвитку громад / Шк. громад. участі, Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ), Charles Stewart Mott Foundation ; [над вид. працювали: Азарова Т. В., Кваша О. Ю.]. - Кіровоград : ІСКМ, 2015. - 88, [12] с. : фот.
310. ІС14958 Human rights in Ukraine - 2014. Human rights organisations report / Ukrainian Helsinki human rights union ; ed.: O. Martynenko, Y. Zakharov. - Kharkiv : LLC publishing human rights , 2015. - 322 p. : fig.


Культура. Наука. Освіта
311. РА418351 Аблікова А. В. Удосконалення первинного спортивного відбору волейболісток на основі генетично-детермінованих маркерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Аблікова Аліса Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Київ, 2015. - 18 с. : рис.
312. РА418331 Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балаєва Катерина Сергіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 22 с.
313. РА418327 Бубін А. О. Становлення та розвиток системи суспільного дошкільного виховання на Волині (друга половина XIX - перша половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бубін Алла Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
314. РА418316 Деяк-Якобишин О. М. Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2015. - 17 с.
315. РА418328 Нич О. Б. Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі США (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Нич Оксана Богданівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 24 с.
316. РА418343 Онасько Х. О. Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онасько Христина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
317. РА418353 Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Павицька Катерина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2015. - 19 с.
318. РА418336 Прохор І. П. Тенденції в управлінні приватною вищою освітою України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Прохор Ірина Петрівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2015. - 20 с.
319. РА418335 Слюсаренко О. М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Слюсаренко Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2015. - 36 с. : табл., рис.
320. ВА795415 "Луньовські читання". Матеріали науково-практичних семінарів (2010-2014 рр.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: О. Г. Павлова (відп. ред., уклад.) та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 201 с.
321. ВА795590 Аносова А. В. Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці : навч.-метод. посіб. / А. В. Аносова ; Департамент освіти і науки Київ. облдержадмін., Комун. навч. закл. Київ. облради "Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів". - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. - 146 с.
322. Р128859 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
323. Р128858 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
324. Р128857 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
325. Р128860 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
326. Р128863 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
327. Р128861 Багаторазові розмальовки + Прописи та розвивальні завдання. - Київ : Кристал Бук, 2015. - [14] с. : іл.
328. ВА795197 Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психолоії. - Київ : Міленіум, 2014. - 194, [1] с.
329. ВА795351 Батєєва Н. П. Біомеханіка в хореографії : навч.-метод. посіб. / Н. П. Батєєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Харків : Бровін О. В., 2015. - 155 с. : рис., табл.
330. В355901/1 Бібліотека. Наука. Комунікація. Ч. 1. - 2015. - 356 с.
331. В355901/2 Бібліотека. Наука. Комунікація. Ч. 2. - 2015. - 303 с.
332. ВА795392 Бойко Н. І. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій : монографія / Н. І. Бойко ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Лесі Леонідівни Макаренко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ ; Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 209 с. : рис., табл.
333. Р128903 Бондаренко О. А. Граючи, вчимося рахувати : дітям 4-6 років / [О. А. Бондаренко ; уклад. Зав'язкін О. В.]. - Київ : Кристал Бук, 2015. - 16, [1] с. : рис. - (Готуємося до школи) (Швидко, просто, цікаво) (Успіх гарантуємо!)
334. ВА794211 Българската наука в действие! : българската наука е тук! : сб. с научните институции в България се издава по проект BG13/A1.2/373/R2 / гл. ред.: Петър Теодосиев, Росен Теодосиев. - София : Форум Наука, 2014. - 290 с.
335. ВА795394 Вернидуб Р. М. Наука і освіта у просторі педагогічного університету : монографія / Р. М. Вернидуб. - Київ ; Херсон : Гринь Д С. [вид.], 2014. - 415 с. : рис., табл.
336. ВА795409 Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки / Нац. наук. мед. б-ка України ; [авт.-уклад.: Павленко Р. І. та ін.]. - Київ : Коляда О. П., 2015. - 60 с. : іл.
337. Р128902 Вострікова В. В. Граючи, вчимося писати : дітям 4-6 років / [Вострікова В. В. ; уклад. Зав'язкін О. В.]. - Київ : Кристал Бук, 2015. - 16 с. : рис. - (Готуємося до школи) (Швидко, просто, цікаво) (Успіх гарантуємо!)
338. ВА795400 Габович О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова ; відп. ред. Володимир Кузнєцов. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 207 с.
339. ВС59687 Доценко І. В. Англійська мова для дошкільнят : перші слова, сталі вирази, ігри, вірші : [посібник] / Доценко І. В., Євчук О. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 67 с. : рис.
340. ВА795445 Життя і смерть Редактора: Книга пам'яті Бориса Дерев'янка / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л. Г. Бурчо]. - Одеса : Прес-кур'єр, 2015. - 349, [16] с. : іл. - (Золоті імена української журналістики ; вип. 5)
341. Р128841 Зав'язкін О. В. Жива абетка. Великі літери. Улюблені тварини. Веселі вірші / [О. В. Зав'язкін ; худож.: Зарбі-Гальчук О. В., Джанік'ян Л. А.]. - Київ : Кристал-Бук, 2015. - 32, [1] с. : кольор. іл.
342. ВА795455 Зав'язкін О. В. Чарівний букварик. Загадки, прислів'я, приказки. Цікаві розвивальні завдання. Виразно читаємо по складах. Привильно ставимо наголос / [О. В. Зав'язкін ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук, Л. А. Джанік'ян]. - Київ : Кристал бук, 2015. - 63 с. : кольор. іл.
343. Р128840 Завязкин О. В. Живая азбука. Крупные буквы. Любимые животные. Весёлые стихи / [О. В. Завязкин ; ил.: Е. В. Зарби-Гальчук, Л. А. Джаникьян]. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - 32 с. : цв. ил.
344. ВА795611 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 10-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с.
345. ВА795274 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 11-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с. : табл.
346. ВА795610 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 6-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с.
347. ВА795613 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 8-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с. : табл.
348. ВА795612 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 9-го класу на 2015-2016 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111 с.
349. ВА795275 Ігнатова І. С. План виховної роботи. 3 клас. [2015-2016 навчальний рік] / [І. Ігнатова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 95 с. : табл.
350. ВА795299 Касьянов Г. Освітня система України, 1990 - 2014 : аналіт. огляд / Георгій Касьянов ; Благод. фонд "Ін-т розвитку освіти". - Київ : Таксон, 2015. - 51 с. : табл.
351. СО33882 Копитіна Н. Ф. Умілі ручки. 4 клас : альб. з труд. навчання / Н. Ф. Копитіна. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2015. - 62, [2] с. : кольор. іл. - (Нова програма) (Трудове навчання)
352. ВА795276 Кругляк О. Я. Фізична культура. 1-4 класи : поуроч. (календар.-темат.) планування уроків / Олег Кругляк, Наталія Кругляк, Тетяна Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 111, [1] с. : табл. - (Нова програма)
353. ВА795450 "Педагогіка: традиції та інновації", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Харків).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка: традиції та інновації" (15-16 травня 2015 року). - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 111 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференція)
354. ВА795204 Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року "Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України" / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-упоряд.: О. М. Бруй та ін.]. - Київ : УБА, 2015. - 58 с.
355. ВА795331 "Педагогіка в системі гуманітарного знання", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Одеса).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Педагогіка в системі гуманітарного знання" (13-14 березня 2015 року). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. - 219 с. : табл. - (Молодий вчений. Конференції)
356. ВА795376 "Проблеми та перспективи розвитку освіти", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Київ).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку освіти" (17-18 квітня 2015 року) : [зб. матеріалів]. - Херсон ; Київ : Гельветика, 2015. - 103 с. - (Молодий вчений. Конференції)
357. ВА795200 "Бібліотека. Наука. Комунікація", міжнародна наукова конференція(2015 ; Київ).Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація" (Київ, 6-8 жовтня 2015 р.) : програма / Інформ.-бібл. рада НАН України [та ін.]. - Київ : НБУВ НАНУ, 2015. - 54, [1] с.
358. Р128864 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
359. Р128853 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
360. Р128855 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
361. Р128854 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
362. Р128862 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
363. Р128856 Многоразовые раскраски + Прописи и развивающие задания. - Киев : Кристалл Бук, 2015. - [14] с. : ил.
364. Р128885 Мои первые английские слова: English - Английский язык : 96 : развивающие карточки [для детей от 3 до 7 лет]. - Харьков ; Днепропетровск : [б. и.], 2015. - [8] л. : цв. ил. - (Учим английский) (Развиваюшие карточки)
365. ВА795189 Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) : [монографія] / [О. С. Радул та ін. ; за ред. О. С. Радул]. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - 310 с.
366. ВС59660 Наукова та інноваційна діяльність в Україні [2014] : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Консультант, 2015. - 255 с.
367. В354417/8 Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Вип. 8/ [Адамюк Н. Б. та ін.]. - Київ : Поліграф плюс, 2015. - 203 с.
368. В354417/9 Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Вип. 9/ [Бабич Н. М. та ін.]. - Київ : Поліграф плюс, 2015. - 167 с. : рис., табл.
369. ВА795509 Пащенко В. М. Смислові обґрунтування змістових виправлень текстів. Атрибутивне наукознавство : [монографія] / Володимир Пащенко. - Київ : МАПА, 2015. - 63 с.
370. ВА795508 Прокоф'єв Є. Г. Теоретико-методичні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах дистанційного навчання : монографія / Є. Г. Прокоф'єв. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 194 с. : рис., табл.
371. Р128836 Прописи. Английский язык. Печатный шрифт. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [24] с. : рис. - (Прописи)
372. Р128838 Прописи. Английский язык. Рукописный шрифт. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [24] с. : рис. - (Прописи)
373. Р128839 Прописи. Англійська мова. Друкований шрифт. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [24] с. : мал. - (Прописи)
374. Р128837 Прописи. Англійська мова. Рукописний шрифт. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [24] с. : мал. - (Прописи)
375. Р128846 Прописи. Готовим руку к письму. Каллиграфический тренажёр. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. - (Прописи)
376. Р128831 Прописи. Готуємо руку до письма. Каліграфічний тренажер. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [16] с. - (Прописи)
377. Р128835 Прописи. Математика. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [24] с. : рис. - (Прописи)
378. Р128833 Прописи. Математика. - Київ : Кристал-Бук, 2016. - [24] с. : мал. - (Прописи)
379. Р128830 Прописи. Русский язык. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [32] с. - (Прописи)
380. Р128832 Прописи. Українська мова. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [32] с. - (Прописи)
381. Р128847 Прописи. Фигуры и линии. Тренируем пальчики. - [Киев] : Кристалл Бук, 2016. - [16] с. - (Прописи)
382. Р128842 Прописи. Фігури та лінії. Тренуємо пальчики. - Київ : Кристал Бук, 2016. - [16] с. - (Прописи)
383. Р128993 Суховець Н. Л. Залежний стан незалежної України, 1991-2015 / Надія Суховець. - Київ : Леся, 2015. - 27 с. : іл.
384. В355896/1 Тарасов, Алексей Структура научных парадигм. Т. 1: Опыт работы с концептуальным уровнем науки. - 2015. - 383 с.
385. ВА795314 Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях : монографія / [Зайцева Л. І. та ін. ; за ред. І. Г. Улюкаєвої] ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Харків : Діса плюс, 2015. - 447 с. : рис., табл.
386. ВА795479 Тушева В.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для використання в навч. закл. / В. В. Тушева. - Харків : Федорко, 2014. - 407 с.
387. ВА795309 Фізіологія спортивної діяльності : підруч. для студентів навч. закл. фіз. виховання та спорту / [А. С. Ровний та ін.] ; Харків. держ. акад. фіз. культури, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 555 с. : рис., табл.
388. Р128889 Хабінець І. Б. Третій розряд за 100 днів : метод. посіб. шахіста-початківця (за методикою тренера, майстра спорту Івана Хабінця) / Іван Хабінець. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 48 с. : іл.
389. Р128904 Хаткина М. А. Твой первый букварь. Вопросы и задания, добрые стихи, веселые картинки. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - 32, 32 с. : цв.ил.
390. Р128834 Хаткіна М. О. Твій перший буквар. - Київ : Кристал Бук, 2016. - 32, 32 с. : кольор. іл. - (Вчимося граючись, готуємося до школи)
391. Р128843 Я пишу краще за всіх. Веселі прописи. 4-7 років. - [Дніпропетровськ] : [МЦ Шилової], 2015. - 32 с. : іл. - (Цікаві прописи)
392. ІВ220763 Chyżna O. Pedagogiczno-artystyczna działalność nauczyciela szkoły podstawowej (aspekty teoretyczno-metodologiczne i metodyczne) : monogr. / Olga Chyżna. - Kherson : FOP Hrin D. S., 2014. - 380 s. : rys., tab.
393. ІВ220779 Kultura 2007-2013 : nove ideje stare Europe / [ured.: Anja Mesić] . - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Odjel za kulturnu kontaktnu točku, 2011. - 90 s. : fot., tab.
394. ІВ220786 Literárny archív 39 : zb. venovaný 60. výročiu založenia Literárneho archívu / zost. Magdaléna Brincková. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2014. - 288 s. : fot., tab. - (Vedecké zborníky)
395. ІВ220776 PISA 2009. Čitalačke kompetencije za život / [Michelle Braš Roth et al. ; gl. ured.: Michelle Braš Roth]. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanja - PISA centar , 2010. - 299 s. : il., tab. - (PISA Hrvatska)
396. ІВ220777 PISA 2012. Matematičke kompetencije za život / Michelle Braš Roth [et al.]. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - PISA centar, 2013. - 235 s. : tab. - (PISA Hrvatska)

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка