Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка2/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
99. Р128927 Барна справа : завдання та метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. та заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Ощипок І. М. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 47 с. : рис., табл.
100. ВА795382 Гладушняк О. К. Технологічне обладнання консервних заводів : підруч. для студентів ВНЗ / О. К. Гладушняк. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 347 с. : рис., табл.
101. ВС59662 Грубич К. Смачна країна : нар. рецепти та поради звідусіль від нар. журналіста / Костянтин Грубич. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 301, [2] с. : кольор. іл.
102. В355887/1 Золотарев, Виктор Александрович Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны. Ч. 1: Дорожные битумные вяжущие. - 2014. - 179 с. : рис., табл.
103. ВА795191 Золотарьов В. О. Методи визначення показників якості дорожніх бітумів : навч.-метод. посіб. / Золотарьов В. О., Пиріг Я. І. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 59 с. : рис., табл.
104. Р128898 Мирошниченко С. А. Блюда для детского праздника. Готовим и украшаем : полез. советы, понят. рецепты, доступ. продукты / [С. А. Мирошниченко]. - Киев : Кристалл-Бук, 2015. - 47 с. : цв. ил. - (Полное собрание кулинарных удовольствий) (Вкусно, быстро, недорого)
105. ВА795177 Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м'ясопереробних підприємств : підруч. для студентів ВНЗ / І. Г. Бабанов [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Сталь, 2015. - 599 с. : рис., табл.
106. Р128929 Товарознавство виробів господарського призначення. Розділ: товари з пластмас, хімічні товари : завдання та метод. вказівки до самост. роботи та проведення лаб. занять, тести для студентів ОКР "бакалавр" напряму підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Доманцевич Н. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 47 с. : табл.
107. Р128928 Харчові добавки : метод. рек. до проведення лаб. робіт для студентів напряму підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Філь М. І., Тесля О. Д.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 35 с.
108. ВА795340 Чумак О. П. Науково-практичні основи технології жирів та жирозамінників : навч. посіб. для студентів спец. 7.05170102 "Технологія жирів та жирозамінників" / О. П. Чумак, Ф. Ф. Гладкий ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Курсор : НТУ "ХПІ", 2015. - 187 с. : табл.


Соціологія. Демографія
109. РА418319 Герус О. І. Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Герус Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
110. ВА795595 Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: Дем'янчук О. та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 407 с. : табл.
111. ВА795586 Жінки і чоловіки в Україні : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Консультант, 2015. - 113 с. : табл., рис.
112. В355893/1 "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Одеса) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" (3-4 квітня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 183 с. : рис., табл.
113. ВА795431 Надрага В. І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу : монографія / В. І. Надрага ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : Сердюк В. Л., 2015. - 329 с. : рис., табл.
114. СО33894 Соціальні індикатори рівня життя населення : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Держстат України, 2015. - 203 с. : табл.
115. СО33876 Тваринництво України, 2014 : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Держстат України, 2015. - 211 с. : табл.


Історія. Історичні науки
116. РА418341 Ворожко В. П. Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919-1954 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ворожко Валерій Павлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 22 с.
117. ВА795396 Андрєєв В. М. Історія Росії та СРСР : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавр спец. 6.02302 "Історія" ден. і заоч. форм навчання / В. М. Андрєєв, Ю. В. Капарулін ; Херсон. держ. ун-т, Каф. всесвіт. історії та історіографії. - Херсон : Головко О. А., 2015. - 67 с. - (Серія "Навчально-методичні посібники")
118. ВА795417 Бо Ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну. Життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка / [упоряд. та авт. передм. О. Мельничук]. - Вінниця : Нілан, 2015. - 265, [24] с. : фот.
119. Р128901 Буча. Місто твоєї мрії. - Київ : Адеф-Прінт, [2015]. - 12, [1] с. : іл.
120. СО33867 Велика війна у маленькому місті : фотоісторія Станиславова часів Першої світової війни / упоряд.: Іван Бондарев, Олег Гречаник, Володимир Шулепін ; [тексти І. Бондарева]. - Івано-Франківськ : Мантикора, 2015. - 157 с. : фот.
121. ВА795447 Величко О. Б. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Історія української культури" за спеціальностями: "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105, "Фармація" та "Стоматологія" / канд. філос. наук Величко О. Б., канд. філол. наук Шевель Н. О. ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. Каф. україністики. - Київ : КІМ, 2015. - 80 с. : іл.
122. ВА795618 Воропаєва В. В. Всесвітня історія. Історія України. 7 клас : практ. заняття / В. В. Воропаєва. - Харків : Весна, 2015. - 95 с. : іл., табл.
123. ВА795465 Голдобин А. Герои Запорожского края - полные кавалеры ордена Славы : [докум. проза] / Анатолий Голдобин. - Запорожье : Плюс 73, 2015. - 147 с. : фот.
124. ВС59667 Дмитренко Т. Б. Земля Дубенська. Вічний поклик історії / Тамара Дмитренко ; Держ. іст.-культур. заповідник м. Дубна. - Рівне : Дятлик М., 2015. - 414 с. : іл.
125. Лук'яненко Л.Г. ВС13 Договори і постанови ... : [архів. фотокопії текстів, їх розчитка та переклад] / упоряд. О. Алфьоров. - Київ : Темпора, 2010. - 149, [1] с.
126. АО273109 Духопельников В. Володимир Великий / В. Духопельников. - Харків : ПЕТ, 2015. - 125, [2] с.
127. Лук'яненко Л.Г. ВС2 Жадько В.О. Некрополь на Байковій горі / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка]. - Київ : Фенікс, 2008. - 309, [1] с. : фот.
128. Лук'яненко Л.Г. ВС8 Жадько В.О. У пам'яті Києва : столичний некрополь письменників : іст. наук. фотоілюстр. довід. : навч. посіб. для серед. і загальноосвіт. закл. / [авт. проекту, текстів, світлин та упоряд.] Віктор Жадько. - Київ : Жадько В.О., 2005. - 461, [2] с. : світлини
129. ВА795596 Истфак, каким мы его помним : (воспоминания выпускников ист. ф-та Одес. гос. ун-та им. И. И. Мечникова) / [Альтшуль Ольга и др. ; отв. ред., сост., авт. предисл. и послесл. В. В. Багацкий]. - Одесса : ВМВ, 2015. - 339, [12] с. : фот.
130. ВА795179 Історія української культури : навч. посіб. / [Є. В. Перегуда та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 199 с.
131. ВА795587 Кисиль В. Я. Диоген из Ойноанды: Эпикурейская книга в камне / В. Я. Кисиль. - Одесса : ВМВ, 2015. - 75 с. : ил.
132. ВА795600 Ладиченко Т. В. Всесвітня історія. 7 клас : робоч. зошит / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова : до підруч. "Всесвітня історія. 7 клас" авт. Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Т. В. Ладиченко. - Київ : Генеза, 2015. - 88 с. : іл., табл.
133. Лук'яненко Л.Г. ВС1 з дод. 1 Лизанчук В.В. Не лукавити словом / Василь Лизанчук ; Акад. наук. вищ. шк. України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : [б. в.], 2003. - 558, [1] с. + 1 арк. дод.
134. ВА795398 Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака) : [зб. наук. ст.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: В. Лучик (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 256 с.
135. ВА795218 Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / [Ольга Каліновська та ін. ; фот. Олександра Глядєлова та ін.]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 509, [3] с. : фот.
136. ВА795304 Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. - Київ : Українська прес-група, 2015. - 495, [1] с. : іл. - (Бібліотека газети "День")
137. СО33895 Попович М. В. Культура : ил. энцикл. Украины / Мирослав Попович. - Київ : Балтія Друк, 2015. - 182 с. : ил.
138. ВА795439 Рожко В. Є. Вєтли: минуле і сьогодення : [монографія] / Володимир Рожко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. - 175 с. : іл.
139. ВА795615 Скирда І. М. Історія України. 7 клас : опорні конспекти / І. М. Скирда. - Харків : Весна, 2015. - 127 с. : іл., табл. - (Серія "Навчальний посібник")
140. ВС59478 Тъпкова-Заимова В. “Българи родом...” : Комитопулите, цар Самуил и неговите потомци според историческите извори и историографската традиция / Василка Тъпкова-Заимова ; Българска акад. на науките, Ин-т за ист. изследвания. - София : Икадемично изд-во "Проф. Марин Дринов", 2014. - 328, [16] с. : ил.
141. СО33877 Українське козацтво / [авт.-уклад. Борис Черкас ; авт. ст.: І. Марзалюк та ін. ; фот. Олександра Іванова та ін.]. - Київ : Балтія друк, 2015. - 197, [3] с. : кольор. іл.
142. Лук'яненко Л.Г. ВС14 Чорна книга України : зб. док., архів. матеріалів, листів, доп., ст., дослідж., есе / Демократ. партія України ; упоряд., ред., макетування та коректура кн. Федора Зубанича ; передм. Володимира Яворівського. - Київ : Просвіта, 1998. - 783 с.
143. СО33872 Шиханов Р. Б. Почесні громадяни міста Запоріжжя : біогр. нариси / Руслан Шиханов. - Запоріжжя : Привоз принт, 2015. - 143, [2] с. : фот.
144. ІВ220955 Covalciuc D. Eudoxiu Hurmuzachi, omul providenţial al Bucovinei / Dumitru Covalciuc. - Чернівці : Місто : Еудоксіу Гурмузакі, 2015. - 135 p. : il.
145. ІВ220956 Miller D. N. Miller country : a brief chronology of my family spanning eight generatios ca 1770 - 2014 / Donald N. Miller. - Zhitomir : Miller, 2014. - 152 p. : [24 l.] phot.
146. ІВ220765 Plesskaja E. Spaziergang durch das "deutsche" Odessa : illustrierter Reiseführer / Elvira Plesskaja ; [Fotos: L. Esau ; Übers.: Alexandra Grankina]. - Odessa : Astroprint, 2014. - 76 S. : Phot.
147. ІВ220768 Serhiychuk V. Ukrainian Crimea / Volodymyr Serhiychuk ; [Engl. transl. George Zahaykevich]. - Vishorod : PP Serhiychuk M. I., 2014. - 300 p. : photocop.
148. ІВ220761 Zakharov Y. Can Holodomor 1932-1933 in Ukraine and Kuban be classified as genocide? / Yevhen Zakharov. - Kharkiv : Human rights publ., 2015. - 52 p.


Економіка. Економічні науки
149. РА418352 Борматенко М. В. Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борматенко Микола Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рiвне, 2015. - 20 с. : рис.
150. РА418363 Галушка І. М. Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем інтеграції корпоративних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Галушка Ілона Миколаївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кременчук, 2015. - 20 с. : рис.
151. РА418374 Головченко С. І. Управління еколого-економічним розвитком регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Головченко Сергій Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
152. РА418373 Голубовська О. А. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Голубовська Оксана Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 с. : рис., табл.
153. РА418382 Данилюк В. О. Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данилюк В'ячеслав Олексійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : табл., рис.
154. РА418365 Зінкевич О. В. Облік і аналіз основних засобів в управлінні реальними інвестиціями : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Зінкевич Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис., табл.
155. РА418381 Касянов Я. А. Маркетинг інноваційних об'єднань підприємств (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Касянов Ярослав Андрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
156. РА418383 Остапюк А. О. Геоекономічні інтереси в системі глобального управління : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Остапюк Альона Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 18 с. : рис., табл.
157. РА418362 Харченко О. С. Управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харченко Олександр Сергійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
158. РА418371 Хомяк Т. Р. Облік і аналіз витрат в системі управління підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Хомяк Тарас Романович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 20 с.
159. РА418324 Хорошилова І. О. Розвиток транспортної системи в контексті інфраструктурного забезпечення регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Хорошилова Ірина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 20 с. : рис.
160. РА418342 Чалаван В. А. Діяльність професора М. І. Нижнього з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (50-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Чалаван Віктор Арісович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. - Київ, 2015. - 28 с.
161. ВА795296 "Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2015 ; Миколаїв).III Міжнародна науково-практична конференція "Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі", 30 квітня 2015 року : [зб. доп.] / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Будак В. Д. та ін.]. - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. - 187 с. : рис., табл.
162. С11526/2 Актуальні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Ч. 2/ [редкол.: Л. В. Нападовська (відп. ред.), О. А. Бакурова]. - 2012. - 348 с. : табл., рис.
163. С11433/2 Актуальні проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Ч. 2: Збірник наукових статей студентів денної форми навчання, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за напрямом підготовки "Облік і аудит" професійного спрямування "Облік і аудит в підприємництві" / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Облік.-екон. ф-т, Каф. бух. учета ; [редкол.: Л. В. Нападовська (відп. ред.), Веренич О. Г.]. - 2009. - 338 с. : табл., рис.
164. ВА795318 Аналіз господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / [Н. Б. Кащена та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 536 с. : рис., табл.
165. ВА795471 Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2014 рік : [наук.-практ. зб.] / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності та агропром. комплексу. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2015. - 51 с. : рис.
166. ВА795472 Апарова О. В. Механізми координації фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики у системі економічного розвитку держави : монографія / Апарова О. В. ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. - 327 с. : рис., табл.
167. Р128992 Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки "Економічна кібернетика" : метод. рек. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В. С. Григорків, О. Ю. Вінничук. - Чернівці : Рута, 2015. - 43 с.
168. Р128923 Банківська безпека : плани, завдання і метод. вказівки до семінар. та практ. занять для студентів освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Самура Ю. О., Вареник В. А.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 43, [1] с.
169. ВА795476 Білорус Т.В. Менеджмент : практикум / Білорус Тетяна Валеріївна, Горбась Ірина Миколаївна. - Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. - 471 с. : рис., табл.
170. ВА795364 Благой В. В. Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-інноваційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональному рівні : монографія / В. В. Благой, В. В. Блага ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 143 с. : рис., табл.
171. ВА795370 Бойко В.І. Регіональний вимір і механізми підвищення соціально-економічної ефективності розвитку культурної сфери: проблеми теорії і практики : монографія / Бойко В'ячеслав Іванович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 355 с. : рис., табл.
172. ВА795475 Бриль І. В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації : монографія / І. В. Бриль ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ : ІЕП НАНУ, 2015. - 83 с. : рис., табл.
173. ВА795319 Брюховецька Н.Ю. Інвестиційна привабливість публічного акціонерного товариства: теорія та практика : монографія / Н. Ю. Брюховецька, О. В. Хасанова ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ : ІЕП НАН України, 2015. - 211 с. : рис., табл.
174. С11527/1 Бухгалтерський облік в підприємництві. Ч. 1. - 2012. - 389 с. : табл., рис.
175. ВА795440 Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Куцик П. О., Чабанюк О. М., Макарук Ф. Ф.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 363 с. : табл.
176. ВА795362 В пошуках відповіді на виклики часу ... : [монографія] / [Буркинський Б. В. та ін. ; упоряд.: Бородіна В. В. та ін.] ; за ред акад. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Буркинскього Б. В., д-ра екон. наук Хумарової Н. І. ; НАН України, Ін- проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 480 с. : фот.
177. ВА795435 Вовчак О. Д. Методика викладання дисциплін з економіки : навч.-метод. посіб. / Вовчак О. Д., Чікіта І. Б. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 255 с. : табл.
178. ВА795374 "Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств", всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю(2015 ; Миколаїв).Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств", 3-4 квітня 2015 року / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини ВНЗ "Ун-т "Україна", Каф. економіки та підприємництва. - Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ Ун-т "Україна", 2015. - 167 с. : рис., табл.
179. ВА795430 Галушкіна Т. П. Екологізація управління територіями зі статусом обмеженого використання : монографія / Т. П. Галушкіна, І. В. Полякова, Д. В. Булишева ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Галушкіної Т. П. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2013. - 329 с. : рис., табл.
180. ВС59670 Годовая инвентаризация - 2015: проводим правильно : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 93 с. - (Библиотека "Баланс" ; №19, октябрь 2015 г.)
181. ВА795320 Далекорей М. І. Соціально-економічна діяльність релігійних організацій та їх фінансове забезпечення (на прикладі УПЦ) : монографія / М. І. Далекорей, Р. О. Мадяр ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Аутдор-Шарк, 2015. - 225, [1] с.
182. ВА795338 Дампінг грунтів днопоглиблення: аналіз масштабів, економіко-екологічна оцінка, перспективи використання : монографія / [Купінець Л. Є. та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. - 107 с. : табл.
183. ВА795506 Діловодство : метод. вказівки та завдання до семінар. і практ. занять, самост. роботи, тести з дисципліни для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво" та 0306 "Менеджмент і адміністрування" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Коцупей В. М., Гонська М. Р.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 95, [1] с. : табл.
184. ВА795292 Дмитрієв І. А. Регіональні аспекти державного регулювання розвитку трудового потенціалу : монографія / Дмитрієв І. А., Шевченко І. Ю. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 271 с. : рис., табл.
185. Р128922 Економіка біржової торгівлі : метод. завдання та вказівки до виконання контрол. роботи студентами напрямку підгот. "Економіка підприємства" заоч. форми навчання освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Куцик В. І., Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27 с.
186. ВА795188 Економіка виробництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / [В. Ю. Нестеренко та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 123 с. : табл.
187. ВА795317 Економіка торгівлі : навч.-метод. посіб. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, Каф. економіки підприємств харчування та торгівлі ; [уклад.]: М. В. Чорна, Т. Б. Кушнір, О. В. Михайлова. - Харків : ХДУХТ, 2015. - 221 с. : табл.
188. ВА795462 Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання : монографія / [Антохов А. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. С. А. Ткаченка, д-ра екон. наук, доц. М. С. Пашкевич ; ВНЗ "Міжнар. технол. ун-т "Миколаїв. політехніка" [та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 178 с. : рис., табл.
189. ВА795381 Єфімова Г. В. Ефективність реструктуризації підприємств суднобудування : [монографія] / Єфімова Г. В. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 333 с. : рис., табл.
190. ВА795386 Живець А. М. Управління витратами функціонально-інфраструктурних підрозділів машинобудівних підприємств : монографія : для викладачів, аспірантів та студентів навч. закл. / Живець А. М. ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 263 с. : рис., табл.
191. ВА795339 Здрок В. В. Управління економічною діяльністю домогосподарств: теорія, моделювання, практика : монографія / Здрок В. В., Жук М. О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Растр-7, 2015. - 391 с. : рис., табл.
192. ВА795325 Ідеологія "зеленого" зростання в системі національної економіки (теорія, інституційний базис, інструменти) : колект. монографія / [Галушкіна Т. П. та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 379 с. : рис., табл.
193. ВА795305 Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 верес. 2015 р. / Запоріз. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: В. М. Кюрчев (відп. ред.) та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2015. - 360 с. : табл., рис.
194. ВА795372 Інструментарій банківського нагляду: теорія, методологія та практика : [монографія] / Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України" ; [уклад.]: І. В. Бєлова, О. А. Криклій. - Суми : Корпункт, 2014. - 177 с. : рис., табл.
195. ВА795303 Калінеску Т. В. Митний менеджмент : [посібник] / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. М. Антіпов ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. - 371 с.
196. ВА795316 Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утілітарний ракурси : монографія / [В. П. Мікловда та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород ; Мукачево : Карпатська вежа, 2015. - 418 с. : рис., табл.
197. Р128918 Копилова О. В. Інфраструктура фондового ринку : метод. розроб. до курсу для студентів спец. 7.03020101 "Міжнародні економічні відносини" / О. В. Копилова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки, Каф. екон. теорії та історії екон. думки. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. - 43 с. - (Серія: Навчально-методичні посібники)
198. ВА795341 Копилова О. В. Практикум з ринку цінних паперів : метод. посіб. для студентів IV курсу напрямів підгот. 6.030201 Міжнародні економічні відносини, 6.030501 Економічна теорія / О. В. Копилова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки, Каф. екон. теорії та історії екон. думки. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. - 95 с. - (Серія "Навчально-методичний посібник")
199. ВА795378 Корнієцький О. В. Стратегія і механізми міжрегіональної взаємодії транспортно-логістичних систем в умовах просторової трансформації економіки: проблеми теорії і практики : монографія / О. В. Корнієцький. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 350 с. : рис., табл.
200. Р128919 Кредитний менеджмент : завдання контрол. робіт для студентів заоч. форми навчання спец. 8.03050802 "Банківська справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Копилюк О. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27 с. : табл.
201. ВА795495 Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Р. В. Кузіна. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 415 с. : рис., табл.
202. ВА795311 Купінець Л. Є. Економіко-екологічна оцінка стану та перспектив розвитку аквакультури в регіоні / Купінець Л. Є., Фесенко О. О. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. - 86 с. : рис., табл.
203. ВА795391 Купчак В. Р. Стратегічне управління енергозбереженням і енергоефективністю у регіональних соціально-економічних системах: проблеми теорії і практики : [монографія] / Купчак Володимир Романович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 373 с. : рис., табл.
204. ВА795215 Лойко В. В. Економіка підприємства : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" / В. В. Лойко, Т. П. Макаровська ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : КНУТД, 2015. - 267 с. : рис., табл.
205. ВА795214 Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С. І. Пампуха [та ін.] ; [за заг. ред. С. І. Пампухи] ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. - 57 с.
206. ВА795583 Мар'ян Іванович Долішній - Вчений, Керівник, Особистість / Ін-т регіон. дослідж. НАН України ; [упоряд.: С. Л. Шульц та ін. ; відп. ред. В. С. Кравців]. - Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2011. - 266, [16] с. : іл., табл.
207. ВА795377 "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Одеса).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" (17-18 квітня 2015 року) : [зб. ст.]. - Херсон ; Одеса : Гельветика, 2015. - 155 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
208. ВА795342 Мацелюх Н. П. Теоретико-методологічні основи ціноутворення на ринку цінних паперів : монографія / Мацелюх Наталія Петрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Бровари : АНФ ГРУП, 2015. - 321 с. : рис., табл.
209. ВА795315 Меліх О. О. Стратегія територіально-виробничої оптимізації харчової промисловості регіону: проблеми теорії і практики : монографія / О. О. Меліх ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Астропринт, 2015. - 320 с. : рис., табл.
210. ВА795321 Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД : матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15-16 квіт. 2015 р.) / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Білорус. торг.-екон. ун-т спожив. кооперації, Кооперат.-торг. ун-т Молдови ; [редкол.: О. О. Нестуля та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 191, [1] с. : рис., табл.
211. ВС59663 Миськів Г. В. Функціонування та розвиток кредитного ринку України: теорія, методологія, практика : монографія / Г. В. Миськів. - Львів : Растр-7, 2015. - 358, [1] с. : рис., табл.
212. В355888/2 Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії. Ч. 2. - 2015. - 191 с. : рис., табл.
213. В355888/1 Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії. Ч. 1. - 2015. - 187 с. : рис., табл.
214. ВА795291 Нікітіна А. В. Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі : монографія / А. В. Нікітіна, Д. А. Горовий, Д. В. Бабич ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 186, [24] с. : табл., рис.
215. ВА795211 Падерін І. Д. Маркетинг : навч. посіб. для студентів ВНЗ України / І. Д. Падерін, К. О. Сорока, К. В. Комарова ; за ред. акад. АЕН України Н. І. Редіної ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. - 259 с. : рис., табл.
216. ВА795202 "Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації", міжнародна науково-практична інтернет-конференція(2015 ; Дніпропетровськ).Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 27 березня 2015 р. / Дніпропетр. держ. фінанс. акад. [та ін.]. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. - 359 с. : рис., табл.
217. ВА795356 Пилипенко І.О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація : монографія / І. О. Пилипенко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 263 с. : рис., табл.
218. ВА795390 Прийняття маркетингових рішень : монографія / Гавриленко А. В. [та ін.] ; [під ред. Пінчука Є. А.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 288 с.
219. ВА795343 Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 квіт. 2015 р. / Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" (Україна), Un-ty of Rzeszow (Польща), Study & Practice community. - Дніпропетровськ : Гельветика, 2015. - 203 с. : рис., табл.
220. ВА795510 Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 83 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 20)
221. ВА795201 "Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи", всеукраїнська студентська науково-практична конференція(18 ; 2015 ; Дніпропетровськ).Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи. XVIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, 03 квітня 2015 року / Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. - 269 с. : рис.
222. ВА795357 Проблеми розвитку та шляхи їх вирішення в системі переробних підприємств : монографія / [Радова О. В. та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. Е. Дяченко ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ВМВ, 2015. - 177 с. : рис., табл.
223. Р128926 Програма виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Копилюк О. І. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 19 с.
224. Р128920 Програма виробничої практики : для студентів напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Трут О. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл.
225. ВА795323 Проектування підприємств автомобільного транспорту : [підручник] / [Волков В. П. та ін. ; під заг. ред. В. П. Волкова] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 287 с. : рис., табл.
226. ВА795420 Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами : монографія / Т. О. Прокопенко, А. П. Ладанюк. - Черкаси : Вертикаль, 2015. - 223 с. : рис., табл.
227. ВА795365 Ризик-менеджмент у банку: теорія та організація : монографія / О. А. Криклій [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми : Корпункт, 2014. - 127, [9] с. : рис., табл.
228. ВС59669 Річна інвентаризація - 2015: проводимо правильно : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 93 с. - (Бібліотека "Баланс" ; №19, жовтень 2015 р.)
229. ВА795473 Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / [Алієва Л. Е. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. М. С. Пашкевич, канд. екон. наук, проф. Ж. К. Нестеренко ; Запоріз. нац. техн. ун-т, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 454 с. : рис., табл.
230. Р128848 Семеновський В. М. Хліборобська династія Тиховодів : (штрихи до портр. Анатолія Тиховода, котрий полишає по собі добрий слід на землі) / Віктор Семеновський. - Мелітополь : Вид. дім Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 37 с. : фот.
231. ВА795438 Сороківська М. В. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студентами напрямів підгот. 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємництво" та 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Сороківська М. В., Андрейків Т. Я. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 287 с. : рис., табл.
232. ВА795511 Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції України до ЄС : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 верес. 2015 р., Хмельницький - Львів / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Нижник В. М. та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 234 с. : рис., табл.
233. ВА795373 "Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Одеса).Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика. Міжнародна науково-практична конференція, 27-28 березня 2015 року / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. госп-ва і міжнар. екон. відносин. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. - 199 с. : рис., табл.
234. Р128924 Управління потенціалом підприємства : завдання контрол. роботи для студентів галузі знань "Економіка та підприємництво" спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Дуда С. Т., Хомицький А. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27 с. : табл.
235. Р128921 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : тест. завдання для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. та заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ощипок І. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 31, [1] с.
236. Р128925 Управління якістю : метод. вказівки і завдання до самост. роботи для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Лозова Т. М., Давидович О. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 39 с.
237. Р128969 Центральний банк і грошово-кредитна політика : плани, завдання і метод. вказівки до семінар. і практ. занять для студентів освіт. рівня "бакалавр" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Копилюк О. І., Кульчицька Н. С.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 47 с. : табл.
238. ВА795385 Червяков І. М. Реструктуризація та реорганізація регіональних промислових комплексів: стратегія і механізми : монографія / І. М. Червяков. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 391 с. : рис., табл.
239. ВА795442 Черкасова С. В. Ринок цінних паперів і фондова біржа : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студентами спец. 8.03050801, 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Черкасова С. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 167 с.
240. ВА795397 Чмутова І. М. Сучасні технології фінансового менеджменту банку: методологія формування на стадіях життєвого циклу : монографія / Чмутова І. М. - Харків : Лібуркіна Л. М., 2015. - 466 с. : рис., табл.
241. ВС59668 Чубарь О. А. ACCA DipIFR (rus): учебный курс по Международным стандартам финансовой отчетности : [учеб. пособие] / О. А. Чубарь. - Днепропетровск : Акцент, 2015. - 471 с. : табл.
242. ВС59675 Чубарь О. А. Финансовый учет: МСФО. От теории к практике : обучающий курс / О. А. Чубарь. - Днепропетровск : Акцент, 2015. - 615 с. : рис., табл.
243. ВА795301 Яновский А. Кто даст тебе миллион? / Алекс Яновский. - Киев : Триада, 2015. - 335 с. - (Серия "Мышление миллионера")
244. ВА795295 Яновский А. Лидер и его команда / Алекс Яновский. - Киев : Триада, 2015. - 463 с. - (Управление компанией)
245. ІВ220959 Economics of enterprise : tutorial / Ya. Safronov [et al.] ; Nat. aerospace univ. "Kharkiv aviation inst.". - Kharkiv : KhAI, 2014. - 53 p. : tab.
246. ІВ220769 Nakonechna K. Regional economy : manual : for bachelor : majors 6.030507 - "Business economics", 6.030509 - "Accounting and auditing", 6.030508 - "Finance and credit" / [K. Nakonechna, O. Yara] ; Nat. univ. of life a. science of Ukraine, The Inst. of continuing education, Chair of innovation in agro-industrial complex. - Kyiv : CP KOMPRINT, 2014. - 492 p.
247. ІВ220767 Zadoia A. International investment activity : textbook / A. Zadoia ; Alfred Nobel univ., Dnipropetrovs'k, Dep. of intern. economy a. economic theory . - Dnipropetrovs'k : Alfred Nobel univ., Dnipropetrovs'k, 2015. - 112 p.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка