Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальностіСторінка1/9
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.29 Mb.
#22310
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Одеський інститут державного управління


МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

(для денної, вечірньої та заочної форм навчання)

ОДЕСА - 2012

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 26 вересня 2012 р.

Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності - «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2012 – 96 с.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2012.

ЗМІСТ:1.

З «Програми підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління»


4

2.

Нормативні дисципліни


6

3.

Дисципліни спеціалізацій:


43

3.1.

Спеціалізація «Державне регулювання економіки та підприємництва»


48

3.2.

Спеціалізація «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»


48

3.3.

Спеціалізація «Організація правової роботи в органах публічної влади»

59

3.4.

Спеціалізація «Регіональне управління»


69

3.5.

Спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»


74

3.6.

Спеціалізація «Управління охороною здоров'я»


81


3.7.

Спеціалізація «Інформатизація державного управління»


88


1. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»
1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:
АкадемічнаВідмінно

Дуже

добре


Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30


Оцінка

ЕСТS


А

В

С

Д

ЕF

Національна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно


3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту; спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві - буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».13. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин президентом Академії (або за поданням директора регіонального інституту) дозволяється повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.


 1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


Теорія та історія державного управління


 1. Державне управління як різновид соціального управління: поняття, сутнісні риси і система.

 2. Принципи державного управління: поняття, класифікація і особливості застосування.

 3. Функції державного управління: поняття, класифікація і механізм реалізації. Функція надання адміністративних послуг і шляхи її реалізації.

 4. Вітчизняна традиція організації публічної влади й управління та історичні уроки національного державотворення, їх значення на сучасному етапі.

 5. Сучасні теорії і концепції публічного управління (нова інституційна теорія, новий державний менеджмент, теорія соціальних мереж, концепція демократичного врядування, ін.) як методологічна основа реформування (модернізації) системи державного управління.

 6. Зарубіжний досвід публічного управління і проведення адміністративних реформ: можливості використання в Україні.

 7. Сучасний етап адміністративної реформи і її особливості.

 8. Організаційно-функціональна структура державного управління і її раціоналізація. Функціональне обстеження органів виконавчої влади.

 9. Результативність та ефективність державного управління. Критерії ефективності діяльності державного органу і основні методи оцінювання.

Список рекомендованих джерел:

Офіційні документи

 1. Виступи Президента України Віктора Януковича під час урочистостей з нагоди 21-ї річниці Незалежності України.

 2. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1 – 2 (3). – С. 95–97.

 3. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 4. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1293-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1293-12.

 5. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про Президента Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1295-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1295-12.

 6. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” від 21.12.2010 № 2818-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2818-17

 7. Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 №4050-17 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4050-17

 8. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”. 17 березня 2011 року N 3166-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17/print1329908792134739

 9. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки. Комітет з економічних реформ при Президентові України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

 10. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) [Електронний ресурс] – Режим доступу :

 11. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 12. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К., 1998. – 61 с.

 13. Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) // Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки / Упорядник Л. Г. Мельник. – 1991. – №2; [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій” від 9 червня 2011 р. N 650 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/650-2011-%D0%BF

 15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року”. 19 вересня 2007 року N 1158 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1158-2007-%EF.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року № 996 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-2010-%EF.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства від 11 квітня 2011 р. № 384 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=384-2011-%EF.

 18. "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році". Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Posl_2012-b93a3.pdf

 19. Указ Президента України «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 6 квітня 2011 року № 370/2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=370%2F2011.

 20. Указ Президента України “Про Конституційну Асамблею” від 17 травня 2012 року № 328/2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14752.html

 21. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України - наш стратегічний вибір» від 7 квітня 2011 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf.
Каталог: DEK
DEK -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін спеціальність: Соціальна педагогіка
DEK -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта
DEK -> Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів заочної форми навчання
DEK -> Є. М. Хриков управління навчальним закладом навчальний посібник
DEK -> Програма державного комплексного екзамену з дисципліни «Соціологія» для студентів спеціальності 040201
DEK -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
DEK -> З дисциплін „психодіагностика особистості учня та учнівського колективу”, „технології педагогІчНого спілкування”, „конфліктологія”
DEK -> Мелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницького


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал