Національна академія державного управління при президентові україниСкачати 149.14 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір149.14 Kb.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Перший віце-президент

__________________ К.О. Ващенко

"____"___________2011р.
А Н О Т О В А Н И Й З В І Т

про виконання науково-дослідної роботи (НДР)

за період з 4 січня 2011 р. по 30 вересня 2011 р.

з теми: “Проблеми нормопроектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління”

Науковий керівник

НДР Сурмін Ю.П., д.соц.н., професор

(прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)


Відповідальний

виконавець НДР Федоренко В. Л., д.ю.н., професор

(прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)Київ -2011

Інші виконавці:№ п/п

Прізвище, ініціали

Посада


Науковий ступінь,вчене звання

Штатний чи

сумісник
Сурмін Ю.П.

НАДУ ІПДУМС, перший заступник директора

Д.соц.н., професор

0,5, науковий керівникФедоренко В.Л.

Міністерство юстиції України, радник

д.ю.н.,

доцент


б/о відповідальний виконавець, пров.н.с.Берназюк Я. О.

МЧС України, начальник управління

к.ю.н.


б/о пров.н.с.Скрипнюк О. В.

Національна академія правових наук України, зав. відділом

д.ю.н.,

професор


б/о пров.н.с.Барабаш Ю. Г.

Національна юридична академія України ім.. Я. Мудрого,

проректорд.ю.н.,

доцент


б/о пров.н.с.Нестерович В. Ф.

Луганський дер. Університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка

к.ю.н.,

доцент


б/о пров.н.с.Кравчук В.М.

Волинський національний університет ім. Л. Українки

к.ю.н.,

доцент


б/о пров.н.с.Купрійчук В.М.

НАДУ ІПДУМС, завідувач сектором

к.держ.упр.

б/о пров.н.с.Рачинська М.П.

Національний інститут стратегічних досліджень, зав. сектором

вища

б/о науковий співробітникМихненко А.А.

НАДУ, здобувач

вища

б/о науковий співробітникПерелік основних етапів звітного періоду, запланованих Технічним завданням:

Підготовлено рукопис наукової монографії, присвяченої теоретико-методологічним і практично-прикладним проблемам нормопроектного забезпечення діяльності Прпезидента України в умовах реформування державного управління, обумовлених, зокрема, запровадженням президентсько-парламентської форми державного правління в Україні. Здійснено загальну правову та державно-управлінську характеристику системи правових актів Президента України. Визначено особливості правового статусу основних суб’єктів нормопроектного забезпечя діяльності глави держави, зокрема, досліджено нормопроектний потенціал НАДУ. Розкрито нормопроектне забезпечення діяльності глави держави як державно-управлінський процес.


Показники моніторингу результатів виконання науково-дослідної роботи

Актуальність теми обумовлена нагальною потребою формування теоретико-методологічних основ і нормативно-правових та інституційно-управлінських механізмів нормопроектного забезпечення діяльності Президента України у політико-правових реаліях сьогодення, зокрема, в контексті реалізації Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що відповідне дослідження є першою в Україні науковою роботою, присвяченою актуальним проблемам нормопроектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління на сучасному етапі державотворення та правотворення.

Практична значущість цього наукового дослідження полягає в обґрунтуванні теорії, яка стане науковою основою для удосконалення нормопроектного забезпечення діяльності Президента Україним. Висновки та пропозиції, сформульовані в монографії втілені в проекті Концепції нормопроектного забезпечення діяльності Президента України, положення якої деталізують, зокрема, функціональне призначення НАДУ в державно-управлінському механізмі підготовки правових актів глави держави.

Результати роботи можуть бути використані у всіх напрямах діяльності НАДУ – організаційно-управлінській, нормопроектній, науковій, навчально-методичній та ін.

Основні результати НДР за звітний період:

Підготовлено монографію «Проблеми нормопроектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління» із залученням на безоплатній основі науковців Київського регіонального центру НАПрН України, Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. Дідоренка.

Розроблено Концепцію нормопроектного забезпечення діяльності Президента України з урахуванням досвіду нормопроектної робити з відповідних питань у Адміністрації Президента України, НІСД, Міністерстві юстиції України і НАПрН України.

Підготовлено до друку монографію, підручник та тези: Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / О. В. Скрипюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк, В. Ф. Нестерович і ін. ; за наук. ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 350 с. (4 а.а.), Рекомендовано до друку Вченою радою НАДУ 31.03.2011.; Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л., Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. В. Л. Федоренка. – 3-видання, переробл. і доопр.; передм. проф. В. В. Коваленка. – К., 2011. – 550 (15 а.а.). Підручник містить розділ щодо конституційно-правового статусу Президента України. Рекомендовано до друку Вченою Радою НАВС 29.03.2011.; Сурмін Ю.П., Купрійчук В.М. Модернізація системи державного управління в Україні: методологічний аспект Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (27 трав. 2011 р., Київ) : / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2011. Сурмін Ю.П. Проблеми та ризики державно-управлінських реформ / Вісник НАДУ, 2011, № 1.; Сурмін Ю.П Вимоги до успішного державно-управлінського реформування / Вісник НАДУ, 2011, № 2

Члени авторського колективу беруть участь у підготовці видання «Енциклопедії з державного управління» (К., 2011) з питань, пов’язаних із юридичною та державно-управлінською природою нормативно-правових актів і нормопроектною діяльністю в Україні.

Проблемам нормопроектного забезпечення державного управління також присвячені самостійні розділи навчальних видань О. В. Скрипнюка «Курс сучасного конституційного права України» (Х., 2010) та В. Л. Федоренка «Конституційне право України» (К., 2010).

Окремі положення наукового дослідження «Проблеми нормопроектного забезпечення діяльності Президента України в умовах реформування державного управління» висвітлювалися впродовж звітного періоду в індивідуальних і колективних публікаціях членів авторського у спеціалізованих фахових виданнях з державного управління та права.

Участь у наукових комунікативних заходах:

- міжнародна науково-практична конференція «Електронне урядування в умовах модернізації України»;

- науково-практична конференція за міжнародною участю «Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики»;

- круглий стіл «Інноваційні підходи до реформування Національної академії державного управління при Президентові України».

Розроблено Концепцію нормопроектного забезпечення діяльності Президента України з урахуванням досвіду нормопроектної робити з відповідних питань у Адміністрації Президента України, НІСД, Міністерстві юстиції України і НАПрН України.

Члени авторського колективу брали участь у підготовці видання «Енциклопедії з державного управління» (К., 2011) з питань, пов’язаних із юридичною та державно-управлінською природою нормативно-правових актів і нормопроектною діяльністю в Україні.


Апробація результатів наукових досліджень (публікації, рекомендації; доповіді, виступи на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах тощо):

 1. Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / за заг. О. В. Скрипника. Т. 2 : Правова, демократична держава в політичній системі : стан, тенденції та перспективи розвитку / авт. кол.: О. В. Скрипник (кер.), В. В. Медведчук, В. П. Тихий (та ін.) – К. : Логос, 2010. – 692 с.

 2. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с. (Федоренко В. Л. – С. 618-631; 1098-1111).

 3. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / О.В. Скрипнюк, В.Л. Федоренко, Ю.Г. Барабаш, Я.О. Берназюк та ін. ; передм. Ю.В. Ковбасюка ; за ред. О.В. Скрипнюка і В.Л. Федоренка. – К. : НАДУ, 2011. – 344 с.

 4. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: підруч. / За заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр.; передмов. проф. В. В. Коваленка. – К.: КНТ ; Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с.

 5. Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та її нормо проектне забезпечення: питання теорії та практики // Право України. – 2011. - № 2. – С. 168-179 (початок).

 6. Скрипнюк О., Федоренко В. Правотворчість Президента України та її нормо проектне забезпечення: питання теорії та практики // Право України. – 2011. - № 3. – С. 175-186. (закінчення).

 7. Скрипнюк О., Федоренко В. Функції та повноваження Президента України – основи конституційно-правового статусу глави держави в Україні // Науковий вісник. – 2011. - № 3. – С. 7-17.

 8. Федоренко В. Л. Суб’єкти конституційно-правових відносин в Україні та їх система // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 4. – С. 27-34.

 9. Федоренко В. Л. Нове академічне слово в вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 6. – С. 74-77.

 10. Федоренко В. Л. Розвиток державотворення та правотворення незалежної України: конституційно-правовий вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. - № 8-9. – С. 5-15.

 11. Федоренко В. Л. Развитие процессуального конституционного права как гарантия действенности принципа верховенства права: украинский опыт // Юридическая техника как важнейшее средство правовой политики: сборник научных трудов по материалам международного круглого стола / Под общ. ред. А.В. Малько, М.А. Костенко. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – С. 237-246. (вийшла в лютому 2011 року й до звіту за 2010 рік не вносилася).

 12. Федоренко В. Л. Поставнова Верховної Ради України // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 549. (енциклопедія вийшла в кінці 2010 року, але до попередніх звітів не вносилася).

 13. Федоренко В. Л. Самоорганізація населення // Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 630-631. (енциклопедія вийшла в кінці 2010 року, але до попередніх звітів не вносилася).

 14. Федоренко В. Л. Cуб’єкти конституційно-правових відносин та їх система: теоретико-методологічні аспекти // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (Донецьк, 25 лютого 2011 ): Спеціальний випуск. – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2011. - С. 7-12.

 15. Федоренко В. Л. Категорія «норма конституційного права»: нові підходи до традиційної проблеми // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: Зб. тез доповідей. (м. Тернопіль, 15 квітня, 2011 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2011. – С. 142-146.

 16. Федоренко В. Л. Гарантії конституційних иправ і свобод людини: досвід, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав і вобод людини та громадянина в Україні [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 квітня 2011 р.) – К. : Нац. акад. внутр. справ. – Ч. I. – 2011. – С. 19-23.

 17. Федоренко В. Л. Государственная политика в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и субъкты ее формирования и реализации в Украине: административно-правовые аспекты // Участие правоохранительных органов в протводействии наркобизнесу: отечественный и международный опыт ) : тезисы междунар. конфер. (м. Киев, 13 мая 2011 р.). – К. , 2011. – С. 95-101.

 18. Федоренко В.Л. Система сучасного конституційного права України: теоретико-методологічні, правотворчі та правозастосовні аспекти / В. Л. Федоренко / Актуальні проблеми публічного права : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2011 р. / за ред. В.М. Огаренка, В.Г. Лукашевича та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 215-218.

 19. Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України та її нормо проектний потенціал // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конф., Луцьк, 17-19 червня 2011 р. / уклад. : З. В. Журавська, Т. Д. Климчук, Н. М. Коритнюк, С. С. Савич. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 141-148.

 20. Федоренко В.Л. Генезис Конституції України 1996 року: досвід, проблеми, перспективи Держава і право суверенної України: Матеріали наукової конференції до 20-ої річниці незалежності України (Київ, 21 червня 2011) / За ред. академ. НАН України Ю. С. Шемшученка; упоряд.; В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2011. - С. 114-123.

 21. Федоренко В. Л. Конституційна реформа та удосконалення Конституції України: історія і сучасність // Правові реформи в Україні (Текст) : матеріали III Всеук. Наук.-теорет. конф. : Ч. 1. (Київ, 6 жовтня 2011). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – С. 7-11.

 22. Берназюк Я.О. Послання Президента України до народу та до Верховної Ради України як офіційні документи (акти) глави держави // Форум права. Харківський національний університет внутрішніх справ. Електронне наукове фахове видання. – 2010. – № 4. – С. 63–68 [Електронний ресурс] // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/index.htm (стаття вийшла в січні 2011 року, до попередніх звітів не вносилася).

 23. Берназюк Я.О. Деякі питання участі Адміністрації Президента України у забезпеченні нормотворчої діяльності глави держави // Збіник наукових праць Донецького державного університету управління “Проблеми правового забезпечення реалізації функції державного управління і місцевого самоврядування”. серія “Право”, Т. І, вип. 2 – Донецьк, ДонДУУ, 2010. – С. 56-65. (стаття вийшла в лютому 2011 року, до попередніх звітів не вносилася).

 24. Берназюк Я.О. Конституційно-правові основи правотворчої діяльності Президента України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2010. - Серія Право. - випуск 14. - ч. 1. - С. 87-91 (стаття вийшла в липні 2011 року, до попередніх звітів не вносилася).

 25. Берназюк Я.О, Право законодавчої ініціативи Президента України як одна з форм правотворчості глави держави // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право: зб. наукових праць. – Випуск 14. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 145-151.

 26. Берназюк Я.О. Право законодавчої ініціативи Президента України як одна з конституційних форм реалізації його статусу гаранта прав і свобод людини та громадянина // Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 квітень 2011 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справа.. – Ч. І. – 2011. – 148 с. – С. 23-26.

 27. Берназюк Я.О. Деякі питання системи актів (письмових рішень) Президента України // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (Донецьк 25 лютого 2011): матеріали у 2 ч. – Донецьк: ТОВ “Цифрова типографія“, 2011. – Ч. 1. – 295 с. – С. 16-17.

 28. Берназюк Я.О. Роль послання Президента України до народу та Верховної Ради України як конституційно-правова форма визначення національних орієнтирів та загальної стратегії розвитку держави // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 17-19 червня 2011 р., Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. - 376 с. – С. 80-82.

 29. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / О. В. Скрипюк, В. Л. Федоренко, Ю. Г. Барабаш, Я. О. Берназюк, В. Ф. Нестерович і ін. ; за наук. ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 350 с. (4 а.а.), Рекомендовано до друку Вченою радою НАДУ 31.03.2011.

30. Сурмін Ю.П.Методологія успішного державного управління в умовах кризи //Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04. 2010)За аг. ред.. В.К.Пресяжнюка, В.Д. Бакуменка, Г.В.Іванової. – К.:Видавничо-поліграфічний центр Муніципальної академії управління, у 2-х частинах Ч.1., 2010.- С. 33-39.

31. Сурмін Ю.П. Концептуальні основи розвитку вищої освіти в Україні// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 48.- Запоріжжя,2010.- С. 227-232.

32. Сурмін Ю.П. «Енциклопедія державного управління» як національний термінологічний стандарт знання». Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад.. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011.- Т.1: Теорія державного управління / наук.-ред колегія: В.М.Князев (співголова), І.В.Розпутенко (співголова) та ін. – 2011.С. 10- 16

33 Сурмін Ю.П., Крушельницька Т.П. «Концепція реформування Національної академії та етапи її реалізації» Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали нау.-практ. Конф. За між нар. Участю, Київ, 27 травня, 2011р: у 2т. / За заг. ед.. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ, 2011. –т.2. – С.486 – 488.

34. Сурмін Ю.П., Загайнова Л.І.«Експертно-аналітична та консультаційно-інформаційна діяльність Інституту проблем державного цуправління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України» Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали нау.-практ. Конф. За між нар. Участю, Київ, 27 травня, 2011р: у 2т. / За заг. Ред. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ, 2011. –т.2. – С.490 – 493.

35. Сурмін Ю.П. «Проблема концептуальных изменений профессионального обучения государственных служащих». Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці. Матеріали першої науково-практичної конференції за міжнародною участю, м. Київ, 26 травня 2011 року / За загальною редакцією М.М.Білінської, В.А.Гошовської, А.І.Семенченка, А.В.Журавлева. – Київ: Національна академія державного управління при Президентові України, 2011. – с.77-89.

36. Сурмін Ю.П Стан, проблеми та напрями вдосконалення наукових досліджень галузі науки «Державне управління». Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики: матеріали нау.-практ. Конф. За між нар. Участю, Київ, 27 травня, 2011р: у 2т. / За заг. Ред. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ, 2011. –т.1. – С.8-16.

37. Сурмін Ю.П., Купрійчук В.М. «Модернізація системи державного управління в Україні: методологічний аспект». Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р.: у 2 т. / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ.2011. –Т. 2.-С.493 -494.

38. Купрійчук В.М. «Трансформація інституту прав людини в період гетьмана України П. Скоропадського 1918 р» Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за між нар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р.: у 2 т. / за заг. ред.. Ю.В.Ковбасюка, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка. – К.: НАДУ.2011. –Т. 2.-С.260 - 262.

39. Купрійчук В.М. «Трансформаційні процеси місцевих органів влади в добу Директорії Української Народної Республіки» Матеріали ІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за аг. ред. А.В. Решетніченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 23-24.

40. Купрійчук В.М. «Зовнішньополітична діяльність України в 1917 – 1920 рр.» Матеріали 8-ї регіон. наук.-практ. конф. 19 трав. 2011 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 50-52.

41. Купрійчук В.М. Реформування системи управління освітою в Україні в 1917-1920 роках [Електронний ресурсґ], Державне управління: теорія та практика: Електрон. фах. вид. НАДУ. – 2011. – №1.Режим доступу:http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Kupriychuk.pdf. Заголовок з екрана.

42. Купрійчук В.М. Культурний розвиток українського суспільства в 1917-1920 рр. [Текст], Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2011. - № 3. – с. 563

Науковий керівник НДР Начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень

______________Ю.П Сурмін ______________ С.В.Загороднюк

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

"____"____________ 2011 р. "____"____________ 2011 р.

Відповідальний виконавець

______________В.Л.Федоренко

(підпис, прізвище, ініціали)
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка