Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка5/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
тематики сесій, а саме:

 • виховання особистості школяра в загальноосвітніх навчальних закладах області;

 • формування професійної компетентності педагогів-виховників у системі методичної роботи;

 • інноваційні виховні системи загальноосвітніх навчальних закладів району: досвід, здобутки, перспективи розвитку;

 • оптимізація виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

 • створення та функціонування інноваційного виховного середовища сільського загальноосвітнього навчального закладу: здобутки, досвід і проблеми;

 • система роботи методиста з виховної роботи щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки;

 • особливості організації виховної діяльності у сільському навчальному закладі: досвід і проблеми.

Результатом роботи методичної сесії є вироблення стратегії створення виховного простору району (міста) на наступний навчальний рік, адже сесії проводяться у травні місяці.

Вагомим надбанням методичної сесії є те, що наприкінці сесії всі учасники складають творчий залік.

Крім того:


 • презентуються досвіди роботи з обговорюваної проблеми сесії досвідченим педагогам-виховникам;

 • методистами з виховної роботи відділу освіти розробляється методичне забезпечення з обговорюваної проблеми методичної сесії;

 • готуються статті до періодичних видань;

 • здійснюється моніторинг теоретичних і методичних знань учасників методичної сесії.

Матеріали методичної сесії узагальнюються в методичних посібниках.

Завершується методична сесія виїзним семінаром методистів із виховної роботи, на якому підводяться підсумки її роботи.

Виїзні заняття методичних сесій почали проводити з 2006 року:


 • 2006 рік - ДСОК «Електронік-Рівне»;

 • 2007 рік - відділ освіти Березнівської райдержадміністрації;

 • 2008 рік - відділ освіти Володимирецької райдержадміністрації;

 • 2009 рік - відділ освіти Дубенської райдержадміністрації;

 • 2010 рік - відділ освіти Рівненської райдержадміністрації;

 • 2011 рік - відділ освіти Острозької райдержадміністрації.

З 2012 року методична сесія змінює форму підведення підсумків своєї діяльності: новопризначені методисти (зі стажем до 3-х років) складають своєрідні заліки (готують заздалегідь і знайомлять усіх членів МС з теоретичним забезпеченням виховної проблеми, відповідно до теми МС), методисти з досвідом роботи звітують, розповідають про свої надбання з даного питання (презентація власних надбань представлена як у друкованому, так і в електронному варіантах).

Шагієва Раїса Радисівна,

завідувач кабінету роботи з обдарованими учнями,

старший викладач кафедри методики

і змісту природничо-математичної освітита інформаційних технологій Рівненськогообласного інституту післядипломної педагогічної освіти
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Кардинальні зміни в суспільстві, які спричиняють потребу у розвитку і використанні на благо суспільства творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти, яка має забезпечувати у молоді розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємких та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

У зв’язку з переосмисленням цінностей актуальними у державній політиці стали проблеми обдарованості, творчості, визначивши навчання і виховання, стимулювання творчої праці та захист талантів як засіб забезпечення поступального на рівні світових стандартів розвитку суспільства.

Соціальна значущість творчості і обдарованої особистості потребує реалізації цілого ряду відповідних державних та регіональних програм, серед яких чільне місце повинна займати підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми.

Якість освіти в більшій мірі забезпечується за рахунок рівня компетентності педагогічних кадрів.Тому одним із пріоритетних напрямів післядипломної педагогічної освіти є оновлення змістової складової підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом формування професійних компетенцій у педагогів.

Педагоги, які працюють з обдарованими школярами, мають бути компетентними в контексті виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей обдарованої особистості. Компетентний педагог не лише глибоко розуміє сутність проблеми обдарованості на теоретичному рівні, а й уміє розв’язувати її практично — створювати оптимальні умови для ефективного розвитку обдарованих дітей.Компетентний учитель використовує той чи інший підхід, технологію, метод залежно від конкретної ситуації та з огляду на індивідуальну своєрідність учня.

Особливе місце у фаховій підготовці педагогів, які працюють з обдарованими школярами, займає їхня обізнаність із дидактичними особливостями навчання обдарованих дітей (специфікою пізнавальної діяльності обдарованих учнів, дидактичними умовами організації їхнього навчання, конструюванням навчальних завдань, організацією контролю за розвитком інтелектуально-творчих здібностей обдарованих школярів). Педагоги, які навчають і виховують обдарованих дітей, повинні вміти модифікувати навчальні програми та керувати самоосвітньою діяльністю обдарованої особистості, створюючи індивідуальні програми самоосвіти. Ці вміння вимагають знань характерних особливостей навчальних програм для обдарованих дітей; такі програми є прискореними, вдосконаленими та ускладненими, виходять за межі змісту звичайного курсу, коригуються самими учнями, сприяють розвитку їхнього абстрактного мислення.

Для педагога, який працює з обдарованими школярами, характерний творчий пошук оригінальних нестандартних рішень, виховних ідей, власна оригінальність, ініціативність, висока працездатність, більше задоволення від самого процесу праці, ніж від її результатів. Педагог, який працює з обдарованими школярами, в першу чергу, формує себе як творчу особистість.

Сучасні технології навчання обдарованих дітей передбачають орієнтацію педагогічних кадрів на індивідуалізацію освітньої діяльності у контексті особистісно зорієнтованого підходу, що означає не формування особистості із заданими властивостями, а створення умов для розвитку специфічних особистісних функцій учнів як суб’єктів освітнього процесу; активізацію навчання за рахунок проблемних, дослідницьких, творчих методів із поступовою передачею обдарованому учню ініціативи в організації своєї пізнавальної діяльності; встановлення ділових партнерських стосунків вчителя і учнів, що сприяє вільному вибору, розкутості, творчій винахідливості, домінуванню власної дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, забезпечує право на складання індивідуальних освітніх програм із дисципліни, що вивчається на даний час.

Відповідно при підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами їх необхідно готувати до здійснення: діагностичних досліджень із метою виявлення дітей із суттєвими ознаками обдарованості й подальшої диференціації обдарованих дітей за їхніми індивідуальними ознаками; психологічної підтримки обдарованих дітей шляхом виявлення інтересів обдарованих, їх стимулювання до розширення кола їхніх інтересів; просвіти всіх учасників педагогічного процесу — учнів, батьків, учителів — із проблем обдарованості; прогнозування, діагностики, попередження та корекції труднощів, що виникають в обдарованої дитини; психологічного вивченняіндивідуальних особливостей обдарованої особистості; аналізу та узагальнення результатівсистематичного пошуку та підтримки, їх методичного змісту, шляхів удосконалення роботи з проблем обдарованості; створення банку даних або картотеки обдарованих дітей.

На основі зазначеного вище можна зробити висновок, що професійна готовність педагогічних працівників до роботи з обдарованими школярами передбачає сформованість у педагогів наступних спеціальних компетенцій:

1. Володіння нормативно-законодавчою базою, що регулює пошук, виявлення, розвиток та реалізацію обдарованості школярів; знання про концепції обдарованості, ознаки та вікові особливості обдарованої дитини; основні фактори, що впливають на реалізацію обдарованості школярів; особливості розвитку обдарованих дітей; психологічні основи навчання та виховання обдарованих дітей; педагогічні технології та інновації у галузі їх навчання і виховання; зміст, форми і методи роботи з батьками обдарованих, громадськими організаціями; методи наукового аналізу педагогічних фактів, процесів, явищ, ситуацій; методики психолого-педагогічних досліджень.

2. Уміння розробляти та впроваджувати стратегії розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на основі індивідуальних ознак обдарованості.

3. Здатність педагога до самовдосконалення, саморозвитку та творчості.

4. Наявність певних особистісних, професійних якостей, які б задовольняли потреби розкриття потенціалу кожного обдарованого школяра.

Практика свідчить, що системні ефекти виникають, якщо в підготовці кадрів і підвищенні їх кваліфікації використовуються:


 • інтеграція ресурсів різних структур, інститутів, організацій, зацікавлених у новій якості освіти;

 • формування освітніх програм за модульним принципом з орієнтацією на потреби вчителя і школи;

 • посилення практично орієнтованого характеру отримуваних знань і компетенцій через інтерактивні форми навчання, застосування технологій відкритої освіти і сучасних інформаційних засобів;

 • використання механізму відкритого зворотного зв'язку, моніторингу результатів підвищення кваліфікації педагога;

 • надання педагогу можливості вибору змісту, форм, термінів і місця підвищення кваліфікації, побудови траєкторії особистісного професійного розвитку.

Одним із механізмів підвищення професійної майстерності вчителя є розвиток мережевої взаємодії методичних слуб різних рівнів. Модель мережевої взаємодії є принципово новим управлінським механізмом, який сприяє ефективному функціонуванню загальноосвітніх закладів, підвищенню зацікавленості педагогів у розв'язанні проблем освіти, створенню умов для раціонального і ефективного використання ресурсів загальноосвітніх закладів.

Організація мережі ресурсних центрів на даний час є одним із важливих напрямів у формуванні єдиного освітнього простору.

Метою створення мережевої моделі є взаємодія, інтеграція і координація діяльності методичних служб, орієнтованих на формування готовності педагога до роботи з обдарованими учнями.

Мережева модель забезпечує горизонтальну та вертикальну взаємодію структурних підрозділів.

Основними структурними підрозділами моделі є: інститут післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні служби, опорні та ресурсні центри.

Така модель організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників дозволяє розв'язати наступні завдання:

- створення мережевої системи методичної роботи;

- забезпечення інформаційної, наукової, інноваційної і методичної роботи педагогів; • розширення можливостей для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • об’єднання зусиль та можливостей для впровадження сучасних технологій.

Опорні заклади — це заклади освіти, досвід роботи яких вивчено методичними службами, на базі яких функціонують методичні структури з питань підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.

Ресурсні центри — це базові школи освітніх округів, у яких сконцентровані ресурси для надання послуг педагогічним працівникам навчальних закладів округу з питань організації роботи з обдарованими учнями.

Необхідність створення ресурсних центрів обумовлена вимогами сучасної системи освіти, які визначаються двома групами факторів: вимогами суспільства щодо змін системи освіти і можливостями самої системи освіти, її готовністю до змін і об'єднання інтелектуального потенціалу освітніх закладів.

Принципи функціонування мережевої моделі: взаємодія і співробітництво, безперервність і системність у наданні послуг, доступність і демократичність, інтеграція (об’єднання ресурсів), динамічність і єдність методичного простору, адресність і оперативність, гнучкість і мобільність.

Мережева модель формування професійних компетенцій забезпечує комунікативний, діяльнісний, диференційований, синергетичний, особистісно зорієнтований підходи щодо організації методичної роботи.

Оптимальність функціонування мережевої моделі забезпечується ресурсами: нормативно-правовими, науково-методичними, програмно-методичними, інформаційними, організаційними, матеріально-технічними, які зосереджені у відповідних структурних підрозділах.

Науково-методичний супровід вертикального функціонування мережевої моделі розвитку професійних компетенцій забезпечується шляхом реалізації наступних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників: курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у РОІППО, семінар-практикум «Інноваційні підходи щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період у навчальних закладах» для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), що відповідають за організацію роботи з обдарованими учнями, обласна творча група «Педагогічний супровід обдарованого школяра», обласна опорна школа «Система роботи закладу з обдарованими учнями», методичні студії, виїздні майстер-класи науково-дослідної лабораторії «Творча обдарованість», on-line спілкування в режимі чату (mail.ru, skyp), аудіорежимі, вебінари, вебіренції.

Переваги мережевої моделі:

- використання нових сучасних форм підвищення професійної майстерності педагогів;

- поширення педагогічного досвіду з питань методичного та педагогічного супроводу роботи з обдарованими учнями;

- рівні можливості користування освітніми і методичними ресурсами;

- повна інформаційна і методична підтримка педагогів з питань організації роботи з обдарованими учнями;

- швидка адресна методична допомога.

Мережева модель організації підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями спрямована на комплексне забезпечення процесу безперервного професійного розвитку педагогів, що на даний час є обов'язковою умовою підвищення якості освіти.


Чумак Надія Петрівна,

методист кабінету іноземних мов,

доцент кафедри методики та змісту

соціогуманітарної освіти Рівненського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА:

ВРАХУВАННЯ ВИМОГ ЧАСУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ НАУКИАбсолютно ніщо не є таким важливим

для культури нації, як її мова.

Вільгельм фон Гумбольдт
Той, хто подорожує до іншої країни

без найменшого знання мови,

їде не у подорож, а до школи.

Френсіс Бекон
Процеси глобалізації та інтеграції у сучасному світі зближують нації та культури, дають людям можливість подорожувати у різні країни. Однак, перша проблема, з якою стикається людина, яка виїжджає за кордон — це проблема мови. Питання, які ставить перед собою подорожуючий, є досить типовими: чи розумітиме населення країни рідну мову подорожнього? Чи достатньо володіти лише однією іноземною мовою, щоб подорожувати у різні країни? Отже, спробуймо відшукати шляхи та засоби, які допомогли б вирішити цю проблему: як не загубитися у світі плюрилінгвізму та багатомовності? Як зробити подорожі та спілкування з іноземцями комфортними?

Перший засіб — це рідна мова. Усвідомлення приналежності людини до тієї чи іншої культури відбувається і завдяки рідній мові. Таким чином, належне володіння рідною мовою дозволяє людині досягти високого рівня національної свідомості, відчути себе носієм своєї культури.

Другий — опанування першою іноземною мовою, яку пропонують до вивчення навчальні програми загальноосвітніх навчальних закладів України.

Третій — друга іноземна мова, вивчення якої збагачує мовний багаж та культурний рівень людини, адже вивчення іноземних мов передбачає формування соціокультурної компетенції. Українська школа передбачає вивчення другої іноземної мови учнями шкіл, однак існують численні випадки, коли друга іноземна мова не вводиться, що значно зменшує потенційні можливості майбутніх спеціалістів скласти гідну конкуренцію на ринку праці.

Основним інструментом для вивчення іноземних мов є підручник.

Яким має бути сучасний підручник іноземної мови?

З огляду на особистісно орієнтований підхід до навчання, як найбільш ефективний, сучасний підручник має пропонувати відповіді на питання, які ставлять перед собою ті, хто починає або продовжує вивчати іноземну мову:

1. Що означає «володіти ІМ»?

2. Що для цього потрібно вміти?

3. Як це допоможе в спілкуванні, в пізнанні навколишнього світу?


4. Чи цікаво це мені? Чи потрібно?

5. З чого треба починати?

6. Що саме я вже вмію? (досвід спілкування, проекти, плани, конкретні знання).

7. Чи є вони корисними, чи відповідають вимогам?

8. Як працювати над мовою?

9. Що потрібно для вдосконалення вивчення/самовивчення ІМ?

10. Чи знаходжу я відповіді на ці запитання у підручнику?

Як відомо, учні не завжди мають можливість обирати підручники. У більшості випадків у школі використовуються підручники, які надійшли через держзамовлення. Якими ж критеріями керуються відповідальні за вибір підручника для використання у всіх школах України. Наводимо нижче основні вимоги до підручників, які беруть участь у конкурсі (інституційні вимоги): • науковість змісту (врахування вимог Державного стандарту, навчальної програми,відповідність досягненням сучасної науки…);

 • структура змісту (розділи, уроки…);

 • доступність змісту (відповідність віку,наочність, конкретність викладу…);

 • навчально-методичний апарат (система наукових понять, засоби мотивації учнів, засоби самоконтролю…);

 • придатність до самостійного користування (розподіл завдань, відповідність завдань вимогам програми…);

 • засоби полегшення роботи з навчальною книгою (передмова, пояснення способів користування підручником, додатки, таблиці тощо);

 • пропоновані методики (зразки завдань, форми роботи…).

Що ще потрібно врахувати майбутньому автору підручника або користувачу (вчителю/учню), який обирає підручник з іноземної мови?
Пропонуємо вашій увазі точку зору автора серії підручників, викладача-практика, методиста.

 • Підручник має бути зорієнтовано на рекомендації Ради Європи щодо вивчення сучасних мов, які окреслено у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.

 • Підручник має будуватися на засадах комунікативно-діяльнісного і особистісно зорієнтованого навчання.

 • Вправи та завдання підручника повинні активізувати навчальний процес.

 • Підручник повинен реалізувати проблемно-пошуковий підхід у навчанні. Учень шляхом виконання серії логічно вибудуваних завдань (спостереження, відтворення, тренування, висновок) може сформувати, наприклад, граматичне правило за зразком або правило написання слова тощо.

 • Учень є активним учасником процесу навчання.Він аналізує, для чого виконується те чи інше завдання; які засоби виконання певної вправи є кращими, прогнозує результат, вчиться давати оцінку своєї діяльності, аналізувати хід її виконання.

 • Підручник повинен містити креативні завдання відкритого типу,
  завдання широкого особистісного вибору з великою кількістю запропонованих завдань, з максимальною зацікавленістю кожного учня в ході та результатах спільної роботи.

 • Ілюстративна частина підручника має бути доцільною, яскравою, якісною (фото, колажі, малюнки тощо).Їх добір має відповідати віковим інтересам учнів, а також потребам у формуванні соціокультурної компетенції.

 • На етапі формування мовленнєвих компетенцій традиційні комунікативні завдання замінюються на когнітивно-комунікативні. Вже в самому формулюванні завдання закладена відповідна навчально-пізнавальна стратегія.Розглянемо приклади переорієнтації комунікативних завдань підручника на когнітивно-комунікативні:

Комунікативне завдання:

Прослухайте текст та вкажіть, які з 10 запропонованих тверджень є правильними.

Когнітивно-комунікативне завдання:

Прослухайте текст та обґрунтуйте, чому перша поїздка на автомобілі здалася автору суцільним жахом? Уявіть та опишіть вашу першу поїздку на автомобілі.

10. Наявність аудіосупроводу (відеосупроводу), книги для вчителя, робочого зошита, книги для читання.

Отже, правильний підхід до вибору підручника з іноземної мови допоможе сформувати необхідну систему знань, функціональну грамотність особистості засобами іноземної мови.

Додаток 1

Цьогоріч на сайтіhttp://www.svidomo.org/defend_article/1698


було опубліковано аналіз підручників для 8-х класів:

- 80% проаналізованихпідручників, надумкуопитанихучителів, учнівібатьків, потребують паперу кращої якості та відповідних ілюстрацій;

- 90% учителів вказують на те, щопідручники повинні містити завдання, схожінатестизовнішньогонезалежноготестування.

Наосновіаналізувдалосявизначитикращі підручники для 8-класниківзусіхпредметів (максимальний бал — 1, за ідеальний зміст, ілюстрації і «відповідну мову» написання).

Узагальнені результати оцінювання вчителями підручників для 8-го класу:


 • Англійська мова. Карп'юк О.Д. (7-й р.н.) - 0,69.

 • Англійська мова. Несвіт А.М. (7-й р.н.) - 0,7.

 • Англійська мова. Биркун Л.В. (7-й р.н.) - 0,56.

 • Англійська мова. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. (7-й р.н.)- 0,53.

 • Англійська мова. Морська Л.І. (4-й р.н.) - 0,71.

 • Англійська мова.Сірик Т.Л., Сірик С.В. (4-й р.н.) - 0,79.

 • Англійська мова. Козловська Т.П. (4-й р.н. - 0,77.

 • Німецька мова. Басай Н.П. (7-й р.н.) - 0,68.

 • Німецька мова. Савченко Л.П. (7-й р.н.) - 0,67.

 • Німецька мова. Орап В.І., Кириленко Р.О. (7-й р.н.) - 0,71.

 • Німецька мова. Сотникова С.І. (4-й р.н.) - 0,76.

 • Німецька мова. Сидоренко Н.Н., Палій О.А. (4-й р.н.) -0,67.

 • Німецька мова. Басай Н.П. (4-й р.н.) - 0,77.

 • Французька мова. Чумак Н.П. (7-й р.н.) - 0,82.

 • Французька мова. Клименко Ю.М. (7-й р.н.) - 0,63.

 • Французька мова. Клименко Ю.М. (4-й р.н.) - 0,80.

 • Іспанська мова. Редько В.Г. - 0,89.


Люшин Микола Олександрович,

завідувач кабінету управління закладами освіти,

старший викладач кафедри управління освітою Рівненського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти,магістр з менеджменту організацій
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Люди, які втілюють ідеї і поширюють їх, керують світом.
Практика показує, що розвиток педагогічного менеджменту, зокрема школознавства, є багатогранним і багатокомпонентним процесом. Тому професійна підготовка керівників установ освіти, навчальних закладів на рівні післядипломної педагогічної освіти має полягати в розвитку компетенцій (функціональної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, інноваційної, фасилітативної), які інтегруються в професіоналізм управлінської діяльності.

Наукове розуміння професійного розвитку керівників освіти ґрунтується на компетентнісно орієнтованому підході до організації науково-методичної роботи з управлінськими кадрами. Компетентнісно орієнтований підхід є інструментом для реновації (оновлення) і розвитку управлінського корпусу, якого потребує українське суспільство. З огляду на це Рівненський ОІППО разом з установами освіти районів (міст) створив широко розгалужену мережу методичного забезпечення управління освітою на рівні регіону.

У фокусі досвіду кабінету управління закладами середньої освіти – ВУКОР (Відкритий університет керівників освіти Рівненщини). І хоча ця ідея виглядає досить незвично у колі традиційних педагогічних поглядів, її актуальність визначається потребою управлінської еліти у сфері освіти, бо ще В. Гюго зазначав, що немає нічого сильнішого за ідею, час якої настав.

Чим пояснити такий вибір форми для професійної підготовки управлінців у міжкурсовий період? Тим, що ВУКОР, по-перше, забезпечує прогностичний, системний, комплексний і диференційований характер науково-методичного супроводу управлінської діяльності керівників освіти, по-друге, відображає змістові вектори підвищення професійного рівня керівних кадрів, по-третє, має прикладне спрямування науково-методичної взаємодії на особистість управлінця.

Чому університет керівників освіти Рівненщини є відкритим? За висновками групи вітчизняних фахівців (Г.Єльникової, С.Калашнікової, Л.Калініної, В.Олійника, Г.Сазоненко та ін.) відкрита освіта передбачає:

- свободу вибору основних параметрів процесу навчання (часу, місця, тривалості, форм, змісту, рівнів діяльності та ін.);

- самостійність і провідну роль управлінця у процесі свого навчання (самокерованість навчання);

- активну роль управлінця, який навчається, перетворення його на суб’єкт навчання шляхом залучення до планування та реалізації навчального процесу (інтерактивність навчання).

Яка особливість структурування ВУКОРу? ВУКОР – це консорціум (оптимальне об’єднання) обласних методичних структур, діяльність якого підпорядкована формуванню та розвитку управлінської компетентності керівників освітніх організацій на засадах андрагогіки, розв’язанню проблем активного реформування і модернізації освітнього простору Рівненщини, створенню нової інноваційної практики в галузі.

Оскільки рівень розвитку управлінських компетенцій різний, то у межах ВУКОРу набуває важливості послідовність, узгодженість, системність і планомірність науково-методичної взаємодії. Координація роботи установ освіти районів (міст) із фахового зростання майбутніх керівників – головне завдання Школи резерву керівних кадрів «Мій шанс». На питаннях професійного самоутвердження молодого керівника зосереджується Школа керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ «Шлях до успіху». Реалізує цілі й завдання індивідуального та колективного наставництва Школа управлінської компетентності. Основне її призначення полягає в методичній допомозі досвідченого керівника менш досвідченим колегам. Психолого-педагогічний семінар керівників освіти з актуальних проблем управлінського забезпечення функціонування і розвитку ЗНЗ орієнтований на їх самоосвітню діяльність, інтеграцію у сферу педагогічних інновацій. Пропонується широкий спектр практично значущих тем, як-от: «Педагогічний і психологічний моніторинг як основа ефективного управління навчально-виховним процесом», «Управління проектно-цільовою діяльністю загальноосвітнього навчального закладу», «Управлінський супровід формування здорового способу життя у соціалізуючому середовищі школи», «Управлінське забезпечення профільного навчання в старшій школі», «Правове забезпечення управлінської діяльності в умовах законодавчих змін функціонування і розвитку освітньої галузі», «Акмеологізація педагогічного середовища у загальноосвітньому навчальному закладі» та ін. Творча група керівників спеціалізованих навчальних закладів розробляє та впроваджує свої концепції і методичні знахідки. Нині вона досліджує проблему «Проектування педагогічної діяльності у системі загальної середньої освіти регіону».

Однією з плідних ідей інноваційного структурування ВУКОРу стали сучасні популярні форми посилення професіоналізації управлінської діяльності у міжкурсовий період, а саме:

- управлінська майстерня «Школа майбутнього», якапрацює диференційовано, об’єднуючи молодих, досвідчених і творчих керівників. Вона слугує активному використанню в освітній практиці нових моделей навчальних закладів: школи сприяння здоров’ю, школи життєтворчості, школи-родини, адаптивної, акмеологічної, громадсько активної, профільної та інших шкіл. Слухачі школи безпосередньо вивчають творчу лабораторію заслужених працівників освіти України Н.Горбачик, А.Остапенка, С.Чумака, директора Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1–гімназія» А.Фаєвської та ін. Матеріали власного досвіду презентовано на Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011», а також використано при розробці проблемно-тематичного курсу «Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади» для підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ у Рівненському ОІППО;

- майстер-класи, тренінги учених-дидактів «На хвилі новацій». Плідними стали авторські майстер-класи відомих учених-педагогів: академіка Російської академії освіти, доктора педагогічних наук, професора М.Поташника «Урок ХХІ століття (особистісно орієнтована дидактика сучасного уроку)»; доктора педагогічних наук, професора В.Шарко – «Компетентнісний підхід до навчання школярів: управлінський і науково-методичний аспекти», «Конструювання та аналіз уроку з позицій сучасних вимог»; доктора педагогічних наук, професора С.Пальчевського – «Акмеологічний підхід до управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі»; заслуженого учителя України В.Громового – «Менеджмент інновацій»; семінар-тренінг кандидата психологічних наук, доцента Л.Смольської «Самоменеджмент керівника освітньої організації»;

- міжрегіональні управлінські мости «Освітні виміри ХХІ століття»;

- партнер-клуб «Європейська освіта». Упродовж останніх п’яти років організовано обмін досвідом управлінської діяльності з освітянами Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської областей, міст Кам’янця-Подільського і Кременчука, міст Барановичі і Мінськ Республіки Білорусь, міста Москви і Московської області Російської Федерації, Тарнувського повіту Малопольського воєводства Республіки Польщі, міст Таллінна і Кохтла-Ярве Естонської Республіки, міста Мец Французької Республіки, міст Карлові Вари і Прага Чеської Республіки, Берлін і Дрезден Федеративної Республіки Німеччини;

- конкурс «Загальноосвітній навчальний заклад року», конкурс-ярмарок педагогічної творчості (номінація «Управління освітою»), які слугують ознайомленню педагогічної громадськості з конкретними інноваційними розробками у практиці освіти;

- інформаційно-ресурсний центр з інноваційного освітнього менеджменту, який сприяє впровадженню в управлінську діяльність конкурентоіміджевих, ринково орієнтованих функцій, формує інформаційні ресурси ВУКОРу. Проведено круглі столи «Використання сервісів Інтернету в освітній діяльності», «Інформаційний сервіс керівника ЗНЗ»; регіональні інтернет-конференції з тем «Формування освітньої політики на районному (міському) рівні управління», «Актуальні проблеми теорії та практики управління сучасною школою» (спільно з кафедрою управління освітою інституту). Центр сприяє поширенню програми «Школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», спрямованої на вирішення проблем демократизації управління навчальним закладом, організації волонтерської допомоги, налагодження партнерства між школами та територіальними громадами.

Підвищенню інноваційного потенціалу методичної роботи з керівними кадрами підпорядковано співпрацю з рядом громадських організацій.Чільне місце серед них займають такі об’єднання, як: «Академія педагогічної майстерності», «Учителі за демократію і партнерство» (м. Київ), «Європейський діалог», «Центр освітньої політики» (м. Львів), «Асоціація шкіл-партнерів», «Волинський ресурсний центр», «Французький Альянс» (м. Рівне), «Асоціація керівників закладів освіти нового типу» Рівненської області. За їхньою участю успішно відбуваються на базі кабінету тренінгові заняття керівників ЗНЗ, інформаційні ярмарки, презентації перспективних вітчизняних і зарубіжних моделей новітніх шкіл, зустрічі з випускниками програм міжнародного освітнього обміну та ін.

У найближчій перспективі для забезпечення динамічного розвитку освіти краю професійну підготовку керівників освітніх організацій будуть визначати такі пріоритети:

1. Навчання керівників ЗНЗ із питань фінансово-господарської діяльності у системі підвищення кваліфікації.

2. Конкретизація стосовно регіону рекомендацій, іншого методичного матеріалу, розробленого науковцями, для формування професійної компетентності керівників освіти у межах ВУКОРу.

3. Науково-методична підтримка моніторингового супроводу управління сучасною школою.

4. Розвиток моделі державно-громадського управління територіальними освітніми системами та навчальними закладами.

5. Проведення науково-дослідницької роботи у рамках спільного експерименту Рівненського ОІППО з ЦІППО Університету менеджменту освіти НАПН України з теми «Теоретичні та технологічні основи оцінювання управління загальною середньою освітою регіону».

6. Підвищення рівня інноваційної культури керівників освіти шляхом співпраці з кафедрами Університету менеджменту освіти, лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, рядом громадських об’єднань.

7. Вивчення й адаптація передового вітчизняного і зарубіжного досвіду із питань функціонування та розвитку інноваційних моделей новітніх навчальних закладів, застосування засад сучасного педагогічного менеджменту в умовах інтеграції до міжнародного освітнього простору.

Отже, науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників освіти має носити компетентнісно орієнтований характер. Саме така цілеспрямована робота кабінету, установ освіти та навчальних закладів, які працюють в інноваційному режимі, підвищує ефективність та якість управління, навчання і виховання, формує та розвиває інтелектуальну, творчу, конкурентоспроможну особистість, адже, йдучи за К.Юнгом, який стверджував: «Учитель приречений бути компетентним», ми переконані: «Керівник приречений бути суперкомпетентним!».
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Акмеологія шкільної освіти: наук.-метод. посіб. / за ред. Г.С.Сазоненко. – К.: Основи, 2010. – 560 с.

2. Єрмола А.М., Василенко О.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: науково-метод. посіб. / А.М. Єрмола, О.М. Василенко. – Х.: Курсор, 2006. – 312 с.

3. Калашнікова С.А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія / С.А. Калашнікова. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.

4. Моделі інноваційного розвитку школи: матеріали Міжнар. науково-практ. конфер. (Київ, 28-30 жовтня 2009 р.). – К.: Арт Економі, 2010. – 312 с.

5. Павлютенков Є.М. Мистецтво управління школою / Є.М. Павлютенков. – Х.: Основа, 2011. – 256 с.

6. Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. / С.С. Пальчевський. – К.: Каравела, 2008. – 496 с.

7. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах: навч. посіб. / за ред. А.І. Чміль. – К.: Логос, 2006. – 128 с.

8. Підготовка керівника середнього закладу освіти : навч. посіб. / за ред. Л.І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 272 с.

9. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика: монографія / Т.М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

10. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія / за ред. Г.В. Єльникової. – К. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 460 с.

11. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології: наук.-метод. посіб. / за наук. ред. Л.М. Калініної. – К. – Володимирець, 2011. – 560 с.

12. Химинець В.В. Інновації в сучасній школі /В.В.Химинець. – Ужгород: ЗІППО, 2004. – 168 с.


Відкритий університет керівників освіти Рівненщини

Школа резерву керівних кадрів

«Мій шанс»

Школа керівників районних (міських) шкіл новопризначеного керівника ЗНЗ

«Шлях до успіху»

Психолого-педагогічний семінар керівників освіти з актуальних проблем управлінського забезпеченняфункціонування і розвиткуЗНЗ

Школа управлінської компетентності
Творча група керівників спеціалізованих навчальних закладівіз проблеми

«Проектування педагогічної діяльності у системі загальної середньої освітирегіону»

Управлінська майстерня

«Школа майбутнього»

Майстер-класи, тренінги учених-дидактів

«На хвилі новацій»

Партнер-клуб

«Європейська освіта»

Міжрегіональні управлінські мости

«Освітні виміри ХХІ століття»

Конкурс «Загальноосвітній

навчальний заклад року»

Регіональний інформаційно-ресурсний центр з інноваційного освітнього менеджменту

ВУКОР


Засідання секцій, відділень
Секція 1.Начальники відділів (управлінь) освіти.

Координатор секції:Люшин Микола Олександрович, завідувач кабінету управління закладами середньої освіти, старший викладач кафедри управління освітою Рівненського ОІППО.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка