Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка35/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Як бачимо, існує суттєва відмінність. Низький та нижче середнього рівніфункціонального резерву серця мають 64,3% дівчат та 35,7 % хлопців. Співбесіда з учнями під час тестування засвідчила, що учениці мають значно нижчий рівень рухової активності порівняно з хлопцями, що і позначилося на результатах тестування. Також було встановлено, що, починаючи з 8 класу, рівень рухової активності учнів з кожним роком знижується. Це також негативно позначається на результатах проби Руфьє.Висновки. 1. Обов’язкове проведення під час медичних оглядів проби Руфьє з метою визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи є позитивним фактом. Дозволяє виявити проблеми у стані здоров’я на ранніх етапах захворювання, підвищує зацікавленість у стані здоров’я як батьків, так і учнів. Переважна більшість учнів позитивно ставляться до тестування, визнають його результати і бажають знати, що потрібно робити, щоб поліпшити свій фізичний стан.

2. Необхідно уточнити методику проведення проби Руфьє. Зокрема, під час її проведення необхідно використовувати метроном, інакше не можливо забезпечити стандартну інтенсивність фізичного навантаження. Також необхідно уточнити умови проведення проби щодо температурного режиму в приміщенні, фізичний та психічний стан учня на момент обстеження.

3. При умові методично правильного проведення проби Руфьє її результати достовірно відображають функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи.

4. Отримані нами результати свідчать, що показники індексу Руфьє повинні бути приведені у відповідність із віковими змінами частоти серцевих скорочень у дітей.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ахундов Р.А. Основы научно-методической деятельности в физической культуре: учеб. пособие / Р.А. Ахундов. — Белгород: БелГУ, 2001.-220 с.

 2. Бережной В.В., Марушко Т.В. Внезапная смерть при физических нагрузках у детей и подростков / В.В. Бережной, Т.В. Марушко //Современная педиатрия. — 2009. — №6. — С. 29-34.

 3. Велитченко, В.К. Физкультура для ослабленных детей / В.К.Велитченко. - М.: Терра-Спорт, 2000. - 110 с.

 4. Гусева А.А., Поляков С.Д., Корнеева И.Т. Вегетативный статус и функциональное состояние сердца юных скалолазов / А.А. Гусева, С.Д.Поляков, И.Т. Корнеева // Медицинский научный и учебно-методический журнал. — 2005. — №27. — С.  181-199.

 5. Павлова И. Что стоит за справкой на физкультуру?/ И. Павлова // Гривна. — 2010. — 16 декабря. — C. 12.

 6. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: наказ МОЗ України, МОН України №518/674 від 20.07.09 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.nau.ua/?uid=1026.1.392&title...2009 р.р.).

 7. Цветкова И.М., Антонова В.А. Медицинское обеспечение детей, занимающихся физической культурой и спортом. Рекомендации для медицинских работников поликлиник, образовательных учреждений, реабилитационных центров и преподавателей по физическому воспитанию. И.М. Цветкова В.А. Антонова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: mzs.penza.net/zoj/metodic/medic_fizra.doc.


Ошурко Марія Володимирівна,

методист Володимирецького

районного методичного кабінету
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ,

НОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми всього суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян, чинником економічної стабільності і гарантом безпеки регіону, країни. Проте для цього система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, батькам – упевненість за долю їхніх дітей, а працівникам освіти – гідні умови праці та життя, професійного росту, самореалізації. Із цією метою модернізується зміст освіти, створюються досконалі моделі управління, впроваджуються в навчально – виховний процес новітні технології, а насамперед – створюються сприятливі умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей, їхнього розвитку, адже головне завдання освітньої галузі – сформувати високодуховну, фізично здорову особистість випускника та творчого вчителя.

Ефективність вирішення стратегічних завдань, визначених у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у першу чергу, залежить від якості управління, що здійснюється у навчальних закладах, та якості фахової і методичної підготовки педагогічних працівників. Такий підхід вимагає від методиста узгодження своїх дій із реальними і потенційними можливостями педагогів. Важливо не тільки визнавати в людині особистість, а взаємодіяти з нею, враховуючи її можливості. Саме тому методична робота з учителями фізичної культури базується на діагностичній основі. Мета, зміст і форми методичної роботи спрямовані на підвищення фахового рівня учителів, формування нестандартного мислення, розвиток індивідуальних здібностей учителів, створення умов для їх творчої самореалізації. Педагогічний колектив учителів фізичної культури району складається з 77 педагогів: із них 70учителів з вищою освітою, 7 педагогів із базовою вищою освітою, 4 з них – навчаються. За результатами проведеного діагностування виявлено зони утруднень учителів фізичної культури. Встановлено, що в основному вчителі фізичної культури володіють питаннями підготовки та проведення уроку, проте: • 32,6% учителів мають труднощі у використанні нових освітніх технологій, педагогічного досвіду;

 • 28,3% - у використанні сучасних методів навчання;

 • 28% - у використанні сучасних досягнень науки, що вивчається;

 • 17,4 – не володіють методикою роботи з обдарованими учнями;

 • 14,1% - мають проблеми у виборі та підготовці наочності та ТЗН.

При цьому у попередній період учителі фізкультури опрацювали проблемне питання «Використання нових освітніх технологій при викладанні фізичної культури». Пройдено усі етапи реалізації проблемної теми.

Створена система методичної роботи спрямована: • на формування творчо працюючого вчителя;

 • підвищення кваліфікаційного рівня;

 • удосконалення та відпрацювання ефективних методик і прогресивних технологій навчання;

 • створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителів;

 • створення комфортного психологічного мікроклімату для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;

 • формування команди однодумців;

 • створення умов для самореалізації особистості вчителя в сучасному суспільстві.

Виконання поставлених завдань досягається завдяки ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів методичної служби. У 2010-2011навчальному році вчителі фізичної культури району працювали над проблемною темою «Формування ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я і здорового способу життя шляхом використання нових освітніх технологій, педагогічного досвіду при викладанні фізичної культури та «Захисту Вітчизни».

Зростання творчої особистості вчителя відбувається шляхом індивідуальної науково-методичної роботи, тобто усвідомленої, цілеспрямованої, планомірної та безперервної діяльності вчителів, вдосконалення їх теоретичної та практичної підготовки. Методична робота проводиться на діагностичній основі. Зважаючи на результати моніторингу професійної компетентності вчителів, планувалися відповідні форми методичної роботи та висвітлювалися проблемні питання, вказані у діагностичних анкетах. Саме для цього сплановані індивідуальні форми роботи з учителями фізичної культури: методичні консультації, співбесіди, самоосвіта, міжкурсова робота, атестація, впровадження педагогічного досвіду, творчі звітивчителів, що атестуються.

Введення в дію спільного наказу МОНУ та МОЗУ від 20.07.2011 року №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» призвело до потреби розглянути та практично відпрацювати на засіданнях районного семінару-практикуму районного методичного об’єднання усі етапи проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням. Насамперед розглянуто усі питання даного документа, які стосуються загальноосвітнього навчального закладу, на іструктивно-методичній нараді з учителями фізичної культури, на нараді керівників загальноосвітніх навчальних закладів, надано необхідні методичні рекомендації. Упродовж навчального року проведено моніторинг рівня здоров’я школярів медичними працівниками. За результатами моніторингу встановлено, що значна частина учнів віднесена до підготовчої (32 %) та спеціальної (19 %) медичних груп. За результатами цього у березні 2011 року проведено спільну нараду-семінар із головним районним педіатром щодоздійснення медичного огляду школярів у 2011 році в цілому та проведення моніторингу рівня здоров’я учнів за індексом Руфьє зокрема.

Крім того, протягом року втілені в діяльність такі форми роботи з учителями фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни»: • міжокружний семінар – практикум для вчителів фізичної культури (Рафалівський, Собіщицький, Більськовільський округи), керівник – учитель Рафалівської школи–інтернат Чугай Галина Володимирівна;

 • школа молодого вчителя на базі навчальних закладів: Каноницької ЗОШ, ЗОШ №1 смт. Володимирець, Володимирецького районного колегіуму - керівник Ошурко Марія Володимирівна, методист КНМУ «Володимирецький РМК»;

 • районний семінар-практикум для вчителів фізичної культури, на якому розглядалися та практично використовувалися на методичних засіданнях освітні технології: комп’ютерні, здоров’язберігаючі, інтерактивні, особистісно орієнтовані,керівник Ошурко Марія Володимирівна, методист КНМУ «Володимирецький РМК»;

 • районний семінар-практикум для вчителів предмета «Захист Вітчизни»: проведено майстер-класи з атлетичної гімнастики та відкриті заняття з військової та медико-санітарної підготовки, надано допомогу щодо вступу у вищі військові навчальні заклади та професійної орієнтації випускників навчальних закладів, рекомендації щодо планування навчального матеріалу у зв’язку з переходом на нову програму з предмета;

 • шляхом проведення методичного турніру на базі Володимирецького районного колегіуму завершено впровадження досвіду роботи вчителя фізичної культури Каноницької ЗОШ Кібиша Миколи Яковича «Впровадження комп’ютерних технологій на уроках фізичної культури»;

 • майстер-клас призера Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу Ярути Павла Антоновича у Великоцепцевицькій ЗОШ та Городецькому НВК.

Усі заняття відбулися відповідно до плану роботи. На засіданнях міжокружного та районного семінарів-практикумів піднімалися питання щодо практичного використання освітніх технологій на уроках, методики викладання спортивних ігор, туризму, теоретико-методичних знань, оцінювання знань учнів з предмета, проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням у навчальних закладах.

Школа молодого вчителя фізкультури приділила увагу організації уроків з фізичної культури, формам проведення занять, позакласним заходам та веденню шкільної документації з предмета. Заняття у школі проводив досвідчений учитель Микола Якович Кібиш. Заключне засідання школи відбулося на базі Володимирецького районного колегіуму, на якому випускники проводили відкриті заняття для слухачів другого та першого року навчання.

Цікавим та непередбачуваним став для вчителів фізкультури методичний турнір. Роль доповідачів, опонентів та рецензентів надала можливість педагогам вільно спілкуватися з приводу проблем у проведенні уроків фізкультури, недоліків, позитивного досвіду. Вчителі Каноницького освітнього округу використали під час проведення уроків спортивних ігор комп’ютерні та інтерактивні технології навчання, досвід роботи вчителя фізкультури Каноницької ЗОШ Кібиша Миколи Яковича. Компетентне журі визначило переможця турніру.

З метою профілізації старшої школи у 2008 -2009 навчальному році створено вісім освітніх округів, у які увійшли загальноосвітні, позашкільні та дошкільні заклади освіти району. Для доступності та оптимізації форм методичної роботи було створено міжокружні семінари-практикуми. Для вчителів фізичної культури таких об’єднань було три, керівниками призначено досвідчених учителів фізичної культури. Заняття проводились у кожному окрузі, а загальні питання виносилися на засідання методичних об’єднань. За результатами роботи міжокружних семінарів-практикумів видано методичний посібник із рекомендаціями вчителям фізичної культури «Урок фізичної культури. Практика. Досвід. Інновації».

Проаналізувавши ефективність міжокружних занять, вчителі фізичної культури на травневому методичному об’єднанні висловилися про повернення до районних семінарів - практикумів, залишивши одне міжокружне об’єднання вчителів: Собіщицький, Рафалівський, Більськовільський округ, керівник якого буде учасником районного семінару-практикуму. На методичних засіданнях використовуються різні форми роботи: слайд-презентації, творчі звіти, фестивалі методичних ідей, інтерактивні методи.

Традиційно у районі проводиться конкурс – ярмарок педагогічних ідей, на якому вчителі фізичної культури діляться власними доробками та напрацюваннями. З часу проведення таких заходів, вчителі фізичної культури району видали понад 40 посібників. Частина з них удостоєна нагород Володимирецького відділу освіти та виховання й управління освіти і науки Рівненської державної адміністрації. У минулому навчальному році нагороджені грамотами відповідно за друге та третє місце творчі доробки:

- «Урок фізичної культури. Практика. Досвід. Інновації», спільна робота декількох авторів;

- «Дорогами Рівненщини. Путівник туриста», автор — учитель Великожолудської ЗОШ Сергійчук Сергій Володимирович.

За підсумками атестації 2011 року вчителями фізкультури району підготовлено посібники з досвіду роботи: Кібиш М.Я. «Впровадження комп’ютерних технологій на уроках фізичної культури», Чугай Г.В. «Комплексний підхід до формування у школярів здорового способу життя», Приходько А.П. «Шляхи та методи підвищення інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом», Чабан А.В. «Значення коригувальної гімнастики для формування постави».

Докорінний перегляд існуючих засобів навчання спричинила поява інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Усе це переконує в необхідності розробки ефективних методів і засобів комп’ютерного навчання фізичної культури, яке сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання, розвиватиме його інтерес до предмета, привчатиме ефективно використовувати нові технології під час навчання. Використання комп’ютерних технологій є істотним резервом підвищення теоретико-методичних знань учнів з фізичної культури. У районі вивчено досвід роботи вчителя Каноницької ЗОШ Кібиша Миколи Яковича з теми «Впровадження комп’ютерних технологій на уроках фізичної культури» (наказ відділу освіти та виховання Володимирецької РДА від 21.11.2006року № 245). Як форму поширення та упровадження досвіду вчителя Кібиша М.Я. створено школу педагогічного досвіду у Каноницькому окрузі (наказ відділу освіти та виховання Володимирецької РДА від 29.08.2009 року № 247). Микола Якович одним із перших став використовувати програму виявлення рівня теоретичних знань учнів із фізичної культури розробленою Дубенчуком Анатолієм Івановичем «ASSIST 2005+». Результатом використання цієї програми є значно вищий рівень теоретико-методичних знань учнів із фізичної культури вцілому у Каноницькій загальноосвітній школі у порівнянні з навчальними закладами району.

Наказом про впровадження педагогічного досвіду роботи вчителя створено школу педагогічного досвіду на базі Каноницького освітнього округу, яка працювала протягом двох років. Підсумком роботи школи педагогічного досвіду став методичний турнір, проведений у березні 2011 року, у якому взяли участь учителі фізкультури – учасники школи педагогічного досвіду. Решта вчителів були поділені на рецензентів опонентів та доповідачів і висловлювали свої пропозиції та зауваження, оцінювали учасників відповідно до ролі.

Традиційними в районі стали конкурси фахової майстерності, фізкультурно-оздоровчі заходи серед педагогічних працівників. Адже навколо творчих учителів зростають творчі особистості. Такі вчителі вміють бути авторитетним зразком творчих дій для школярів, вони знають, як вирішити проблему, закріпити інтерес до неї учнів. Як правило, усвідомлюють свою соціальну відповідальність, вміють досягати нових педагогічних рівнів, бути провідниками ідей державотворення, носіями культури та загальнолюдських цінностей. У нас саме такі вчителі фізичної культури.

Щороку зростає інтерес до конкурсу «Учитель року», який традиційно проводиться в районі. У минулому навчальному році вчителі взяли старт на конкурсі на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу. Призером фіналу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу став учитель фізичної культури Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Павло Антонович Ярута, який протягом цього навчального року проводив майстер-класи у навчальних закладах району та області.

Висновки. Показником ефективності науково-методичної роботи в районі, я вважаю, є співвідношення зростання педагогічної майстерності з кінцевою метою методичної роботи — підвищенням якості та ефективності навчально-виховного процесу.

Методична робота не може бути на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім’я зростання професійної майстерності, фахової кваліфікації педагога.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Данилова Г.С. Методичні служби України: проблеми управління, професійна підготовка / Г.С.Данилова. – К.: ІЗМН, 1997.

2. Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: навч.-метод. посібник / І.П.Жерносек. – К.: ІЗМН, 1998. 1. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи: навч. посібник за ред. В.І. Пуцова. – К.: УІПКККО, 1995.

 2. Освітні технології: навчально-методичний посібник / за заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001.

 3. Кудрявцева,Л. Семестрово-блочно-залікова система навчання [текст]// Завуч.-2002.-№15

 4. Логвін,В. Метод проектів у контексті сучасної освіти [текст] // Завуч.-2002.-№26

 5. Васьков Ю. – Основні функції та завдання шкільної фізичної культури//Завуч.-2004.-№8

 6. Бех І.Д. Особистісно орієнтоване виховання: Науково – метод. Посібник. –К.: ІЗМН, 1998. – 204с.

 7. Дубенчук А.І. Зошит з фізичної культури / За редакцією М.Д.Зубалія.- Рівне: ППФ «Прінт – Експрес».- 2005. – 80с.

 8. Островерхова Н.М. Аналіз уроку : концепції, методики, технології. – К., 2003. 1. Кудрявцева Л. Семестрово-блочно-залікова система навчання /Л.Кудрявцева// Завуч.-2002.-№15.

 2. Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти / В.Логвін // Завуч.-2002.-№26.

 3. Васьков Ю. Основні функції та завдання шкільної фізичної культури / Ю.Васьков //Завуч.-2004.-№8.

 4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посібник / І.Д.Бех. - К.: ІЗМН, 1998. - 204с.

 5. Дубенчук А.І. Зошит з фізичної культури / А.І.Дубенчук;за ред. М.Д.Зубалія.- Рівне: Прінт-Експрес.- 2005. - 80с.

 6. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології / Н.М.Островерхова. - К., 2003.Вовчанський Василь Ярославович,

лікар спортивної медицини вищої категорії,

майстер спорту
МЕТОДИ ОПЕРАТИВНОГО ТА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ Й ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

УЧНІВ ТА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ.

ГАРВАРДСЬКИЙ СТЕП-ТЕСТ
Степ-тест за методикою Гарвардського університету був розроблений у 1936 році для оцінки придатності американських рекрутів до служби у війську. У наш час його адаптована модифікація широко використовується у спорті для діагностики фізичної працездатності та загальної (аеробної) витривалості спортсменів різного віку, статі, спортивної спеціалізації та кваліфікації.

Гарвардський степ-тест полягає у чотиритактному сходженні вгору-вниз на сходинку певної висоти у темпі 30 сходжень на хвилину (найкраще – під метроном, налаштований на 120 тактів за хвилину) протягом певного часу та вираховуванні індексу тесту (ІГСТ) за формулою на основі отриманих даних частоти серцевих скорочень у періоді відновлення і фактичної тривалості навантаження. Висота сходинки і тривалість сходжень добирається залежно від віку, статі та площі поверхні тіла випробуваного:

Випробовувані

Вік, років

Поверхня тіла, м²

Висота сходинки, см

Сходження, хв.

Хлопчики і дівчатка

< 8

_

35

2

Хлопчики і дівчатка

8 – 11

_

35

3

Дівчата-підлітки

12 – 18

_

40

4

Юнаки-підлітки

12 – 18

< 1,85

45

4
Юнаки-підлітки

12 –18

> 1,85

50

4
Дівчата-жінки

> 1845

5
Юнаки-чоловіки

> 18

_

50

5

Формула для вирахування індексу Гарвардського степ-тесту ( І ):

І = (t • 100) : (F1 + F2 + F3) • 2, де:

І – індексу Гарвардського степ-тесту (ІГСТ);

t – тривалість сходження (сек.);

F1, F2, F3 – ЧСС випробовуваного за перші 30 секунд, відповідно, першої, другої та третьої хвилин відновлення після припинення сходжень .

Важливо! Якщо випробуваний у ході виконання тесту починає через втому відставати від заданого темпу (120 кроків/хв), або виказує явні ознаки надмірної втоми, тест припиняється і при підрахунку ІГСТ враховується фактична тривалість виконання навантаження.

Фізична працездатність, загальна (аеробна) витривалість випробовуваного оцінюється за індекс-шкалою: ІГСТ вважається відмінним, якщо перевищує 90; добрим, якщо коливається від 80 до 90; середнім, якщо знаходяться у межах 70–80; нижчим за середній, якщо складає 60–70; незадовільним, якщо менший за 60.Середні величини ІГСТ у представників різних видів спорту

Бігуни-стайєри


111

Плавці


90

Велосипедисти


106

Бігуни-спринтери


86

Лижники


100

Важкоатлети


81

Боксери


94

Неспортсмени

621   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка