Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка24/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38

Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу пріоритетні шляхи розвитку освіти.
Зі змісту Національної доктрини розвитку

освіти України у XXI столітті

Докорінні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, в тому числі й у освіті, вимагають глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки відповідно до нових реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного та науково-технічного розвитку нашої держави.

Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині — до інформаційного. Інформаційні технології все глибше проникають у всі сфери людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства. Тому у найближчому майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме науковий, технічний, виробничий, соціально-економічний потенціал народного господарства будь-якої держави та добробут її народу.

Разом з тим недостатній рівень інформатизації закладів освіти, проблема підготовки «інформаційно компетентних» педагогічних кадрів, проблеми розвитку дистанційної освіти, комп’ютерно орієнтованого науково-методичного супроводу педагогічної діяльності потребують активного впровадження комплексних системних заходів щодо організації і функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору сучасної школи, розробки і впровадження відповідних програм.


Організація комп’ютерно орієнтованого методичного супроводу освітньої діяльності педагогічних працівників методичним кабінетом управління освіти Рівненського міськвиконкому

Питання ролі сучасних інформаційних, а в останній час і комунікативних технологій (ІКТ) в галузі удосконалення системи освіти є актуальним протягом останніх двох десятиріч. Однак особливо гостро ця проблема постала в ході впровадження в навчально-виховний процес відносно недорогих і тому доступних персональних комп’ютерів, об’єднаних як у локальну мережу, так і глобальну мережу Інтернет. Для успішної реалізації програми модернізації загальної середньої освіти, яка базується на комп’ютеризації та «інтернетизації», виникає потреба не лише в сучасному технічному забезпеченні навчальних закладів, але і у відповідній підготовці педагогічних працівників та організації системи освіти.

Методичний кабінет управління освіти м. Рівного – це одна із організаційних ланок науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами. Він забезпечує функціонування нової регіональної структури освіти, створеної з урахуванням місцевих соціально-економічних умов, історичних традицій, перспектив культурно-освітнього розвитку міста.

Методичний кабінет забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів та керівників шкіл з одного боку, і якості навчання учнів – з іншого.

Вся робота з підвищення професійної майстерності педагогів будується з урахуванням результатів діагностики, на основі особистісно зорієнтованого підходу: що кому потрібно. Таким чином, надання методичної допомоги педагогам базується на глибокому, всебічному, науково обґрунтованому аналізі їх запитів у підвищенні професійної майстерності.

У квітні 2011 р. виконавчим комітетом Рівненської міської ради було затверджено міську Програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах міста на період до 2015 року, реалізація якої забезпечить:  • удосконалення та оптимізацію навчально-виховного процесу в закладах освіти засобами сучасних інформаційно-комунікативних технологій;

  • покращення якості доступу до сучасних інформаційних технологій;

  • створення інформаційного ресурсу в системі навчально-виховної роботи навчальних закладів, дистанційне навчання творчо-обдарованих учнів;

  • створення міської системи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій із централізованим інформаційним ресурсом;

  • запровадження дистанційного навчання та перепідготовки педагогічних кадрів;

  • покращення роботи з творчо-обдарованими учнями, учасниками різноманітних олімпіад та конкурсів.

Програмою передбачено:

 • створення комп'ютерної мережі навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання;

 • оснащення шкіл навчальними комп'ютерними комплексами, об'єднання їх у локальну мережу класу або навчального закладу, телекомунікаційну мережу міста;

 • створення та ефективне функціонування web-порталу галузі «Освіта міста»;

 • створення розгалуженої мережі web-сторінок загальноосвітніх навчальних закладів;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через впровадження дистанційних технологій навчання;

 • розробку інформаційного, навчального та методичного забезпечення дистанційної освіти тощо.

Така система організації на рівні міста в цілому та окремого закладу зокрема має ряд вагомих переваг:

Для адміністрації школи:

 • Оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень.

 • Ведення шкільної документації (алфавітних книг, особистих справ тощо).

 • Моніторинг руху учнів.

 • Створення системи шкільного документообігу.

 • Автоматизоване складання звітності для управління освіти.

Для учителів, учнів, батьків:

 • Оперативний доступ до розкладу уроків, ведення шкільних і позаурочних заходів.

 • Отримання підсумкових і поточних звітів успішності і відвідування навчальних занять.

 • Доступ до електронного щоденника, в який автоматично виставляються оцінки і де помічено заборгованість за предметами.

Для учителів-предметників:

 • Організація діагностичного тестування.

 • Підготовка до ЗНО за рахунок простоти підготовки тестів і автоматичної обробки результатів.

 • Робота з мультимедійними і навчальними курсами, підключеними до електронного класного журналу.

 • Ведення індивідуальних учнівських та вчительських портфоліо, портфоліо проектів з гнучкою системою прав доступу.

 • Внутрішня електронна пошта.

Для всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • Єдине середовище обміну інформацією в межах школи (дошка оголошень, каталог шкільних ресурсів, механізм портфоліо, форум і т.п.), що покращує взаєморозуміння і співробітництво між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Зважаючи на вищезазначене, головними завданнями методичної служби на найближчі 5 років є:

  • формування єдиного інформаційно-методичного середовища галузі освіти;

  • формування та організація діяльності мережевого співтовариства суб’єктів освіти;

  • організація комп’ютерно орієнтованого науково-методичного супроводу педагогічної діяльності закладів освіти.

Разом з тим ефективне використання сучасних засобів інформатизації загальної середньої освіти неможливе без відповідної підготовки і перепідготовки педагогічних працівників. Якою б не була оснащеність шкіл комп'ютерною технікою, доступом до світових телекомунікаційних систем, сучасними електронними виданнями і ресурсами, практичний ефект від використання всіх цих інновацій буде мінімальним без наявності відповідних знань, умінь і мотивації у педагогів. Їх навчання та інформаційно-методичний супровід стає найважливішим завданням методичних служб.

Саме тому з 2005 р. управлінням освіти Рівненського міськвиконкому започатковано діяльність Рівненського інформаційно комп’ютерного центру при ПМЛ „Елітар”, на базі якого всі бажаючі педагогічні працівники мають змогу пройти курси комп’ютерної грамотності, а також скористатися інформаційно-пошуковими можливостями мережі Інтернет.

Одним із напрямів діяльності центру є формування інформаційної компетентності вчителів через ознайомлення з найбільш поширеними і ефективними, з точки зору використання в освіті, інформаційними ресурсами і технологіями. Серед таких ресурсів і технологій одне з головних місць займає мультимедіа.

Розвиток індустрії інформаційних послуг сфери освіти, що включає виробництво і поширення навчально-методичних мультимедіа-матеріалів серед педагогів, поряд із створенням і розвитком телекомунікаційних структур окремих освітніх установ і галузі в цілому складає основу формування інфраструктури інформатизації освіти.

Сучасний педагог повинен опанувати багатозначність поняття мультимедіа і специфіку педагогічного вживання мультимедіа у всіх її значеннях, як технологію, що описує порядок розробки, функціонування і вживання засобів обробки інформації різних типів, продукції, створеної на основі мультимедійної технології, мультимедійної комп'ютерної програми, комп'ютерного апаратного забезпечення, особливого узагальнювального вигляду інформації, що об’єднує в собі інформацію різних типів.

Зважаючи на актуальність вищезазначеного, управління освіти у співпраці з Рівненською громадською організацією „Центр сучасних освітніх технологій” (ПП „Контур плюс,директор Є.М.Левченко), залучивши кращих учителів, програмістів та дизайнерів міста, створили у 2004 році модель використання мультимедійних технологій у викладанні навчальних предметів на основі діючих програм.

За сприяння заступника Міністра освіти і науки п. Б.Жебровського на базі ПП „Контур плюс” створено регіональний базовий центр із розробки та впровадження інформаційних, телекомунікаційних, мультимедійних технологій у галузі освіти Рівненської області.

Управлінням освіти Рівненського міськвиконкому були проведені необхідні організаційні та фінансові заходи для організації апробації цієї моделі при вивченні навчальних дисциплін. Починаючи з 2004-2005 н. р., апробація мультимедійних додатків із фізики, математики, хімії, музики, інших предметів була запроваджена в 11 навчальних закладах міста.

За рахунок Центру забезпечено мультимедійними комплексами ряд навчальних кабінетів закладів освіти міста, проведено локальну мережу, що об’єднує ключові адміністративні та навчальні кабінети.

У ході апробації створено творчі групи вчителів з питань впровадження мультимедійних ресурсів у навчально-виховний процес. Із результатами їх діяльності ознайомлено педагогічну громадськість у ході засідань методичних об’єднань, семінарів, науково-практичних конференцій, майстер-класів та інших форм методичної роботи.

Реалізація відповідних напрямків інформаційно-комунікативного розвитку освітньої галузі вимагає удосконалення діяльності методичної служби на всіх рівнях системи освіти. Особливої актуальності набуває організація діяльності так званого „мережевого педагогічного співтовариства”. Основними характеристиками мережевої організації методичної роботи є: • забезпечення інформаційної підтримки освітнього процесу, наукової, інноваційної і методичної роботи у всіх закладах освіти „мережевої організації”;

 • підвищення ефективності використання методичних ресурсів;

 • розширення можливості для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у відповідності до потреб розвитку системи освіти;

 • об’єднання зусиль і можливостей методичних та інших структур для впровадження у свою діяльність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

На сьогоднішній день методичним кабінетом управління освіти вже розпочато створення мережі фахових сайтів для учителів фізики, трудового навчання, початкової ланки, позашкілля та ін., які разом із сайтами методичного кабінету та управління освіти утворять єдину мережу міського web-порталу галузі „Освіта міста”.

Такі мережеві структурні елементи сприятимуть відкритому доступу до інформації усіх учасників навчально-виховного процесу, підвищенню кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів через мережевий обмін інформацією, більш якісному обміну досвідом між педагогічними працівниками не тільки конкретного закладу освіти, але й всього міста, області, інших регіонів держави.

Для якісної організації „освоєння” інформаційно-комунікативних технологій педагогічними працівниками методичним кабінетом забезпечується покроковий, алгоритмічний підхід до формування відповідної компетентності:

1. Для розв’язання проблеми підготовки „ІКТ-компетентного” учителя на базі міста організовуються постійно діючі курси. Результатом роботи на курсах є створені педагогічними працівниками цифрові освітні ресурси, які в подальшому використовуються в навчально-виховному процесі.

2. Для удосконалення компетентності педагогічних працівників у галузі сучасних освітніх технологій організовуються відповідні науково-методичні семінари з їх вивчення. Причому діяльність із педкадрами організовується в кількох напрямках: набуття нових знань, пошук нових ідей, генерування власних ідей, перевірка дієвості власних напрацювань.

3. Практична діяльністьіз використання ІКТ в навчально-виховному процесі включає в себе проведення уроків, участь у роботі творчих груп, лабораторій із використання відповідних мультимедійних засобів.

4. Участь педагогів у семінарах, конкурсах, науково-практичних конференціях, публікації, поширення досвіду своєї роботи сприяють закріпленню та творчому осмисленню набутих навичок, формуванню активної життєвої позиції, прагненню до самовдосконалення, впевненості у своїх можливостях.

Таким чином, у сучасних умовах загострення проблеми забезпечення навчальних закладів освіти інформаційно компетентними педагогічними кадрами з належною фаховою та методичною підготовкою пріоритетним напрямком діяльності методичних кабінетів стає пошук ефективних науково-методичних шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності та компетентності учителів, активізації спільних дій загальноосвітніх навчальних закладів та міських (районних) методичних структур.

Перехід до реальної інформатизації загальної освіти можливий на основі єдиного освітнього інформаційного середовища, яке формується всіма учасниками інформаційного процесу.

Організація широкого доступу до необхідних навчальних ресурсів на практиці сприяє кооперації учбових закладів різного рівня зі створення регіонального освітнього простору та мережевого співтовариства.

Формування „мережевого співтовариства” на принципах рівного доступу до якісної освіти дозволить вийти на якісно новий рівень вивчення предметів. Однак для цього необхідно вирішити ряд проблем:


 • Забезпечити організацію дистанційної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

 • Створити та удосконалювати бази даних (медіатеки) програмних продуктів навчального призначення.

 • Забезпечити методичну підтримку педагогів у галузі ІКТ.

 • Впроваджувати в навчально-виховний процес інноваційні технології.

 • Забезпечити свободу вибору методик, стилю і засобів навчання з метою виявлення творчих індивідуальних здібностей учня в поєднанні з можливістю їх колективної діяльності на основі інформаційних технологій та телекомунікаційних систем.

 • Сприяти використанню в навчально-виховному процесі нових соціальних форм програмного забезпечення (social software).

 • Забезпечити безперервність і наступність комп'ютерної освіти на всіх рівнях: від дошкільного виховання до післявузівської освіти.
  Для реалізації основної задачі – забезпечення різносторонньої неперервної освіти – необхідна розробка нових концепцій, методик, які б забезпечували зміни на рівні парадигм. Така новостворена освітня система, в якій сучасні технології будуть виважено і раціонально поєднуватись із досягненнями педагогіки, надасть усім учасникам навчально-виховного процесу нові можливості і переваги: від пасивного сприймання навчального матеріалу до самоосвітньої продуктивної діяльності; від «лекційного» навчання до дискусій і спільного творчого пошуку; від сухих балів системи оцінювання до інтегрованої оцінки розвитку особистісних якостей, від обмеженої допомоги учневі до широкомасштабних освітніх послуг, від одного диплома до багатьох дипломів і сертифікатів, які складатимуть комплексний професійний портрет спеціаліста.


Вальчун Олександр Дмитрович,

завідувач методичного кабінету

відділу освіти Демидівської

районної державної адміністрації
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

З УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИКИ В УМОВАХ РАЙОНУ ЗАСОБАМИ ІКТ

(МАЙСТЕР-КЛАС)
У сучасних умовах переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства особлива увага приділяється реформуванню освіти, яка є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті зауважено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

У Демидівському районі у ході організації методичної роботи з учителями фізики поряд із традиційними формами роботи велика увага приділяється технічному аспекту, адже сьогодення нав’язує нам нові інформаційні технології, які є невід’ємною частиною нашого життя. Маючи у своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, дослідницькі уміння,готувати особистість "інформаційного суспільства", розвивати комунікативні здібності. Це забезпечує швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвиває пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності.

Одним із завдань районної методичної служби є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовує сучасні комп’ютерні технології. Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта — це велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації.

Для вчителя важливо знати, де і як знайти потрібне джерело інформації, як вибирати із великої кількості інформації потрібну та достовірну, як аналізувати її, вміло опрацьовувати та подавати в доступній формі відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів. У зв’язку з цим незамінним помічником педагога стають комп’ютерні технології як інструмент покращення педагогічної діяльності у ході розв’язання задач предметної галузі.

Безпосереднє застосування комп’ютерних мереж у сфері освіти пов’язане з розробкою новітніх освітніх та навчальних програм, застосуванням у навчальному процесі інтернет-технологій, створенням електронних бібліотек, довідково-інформаційних систем, систем менеджменту в освіті, автоматизацією та інформаційним супроводом документів про освіту, використанням спеціалізованих банків даних, дистанційним навчанням.

Існує безліч різноманітних сайтів, які допоможуть учителю, зокрема вчителю фізики, на достатньому рівні підготувати урок, відшукати найдостовірнішу та найцікавішу для учнів інформацію.

Сьогодні вже не викликає сумніву, що навчання школярів стає ефективнішим, якщо вчитель володіє інтернет-технологіями, використовує ресурси і можливості Інтернету у своїй практичній діяльності.

Значення освітніх інтернет-ресурсів – необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online-курсів, web-сайтів, співпраця з іншими вчителями, обмін інформацією з колегами і експертами з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Сучасний Інтернет пропонує безліч ресурсів для використання в освітніх цілях: уроки в режимі online, ресурси для вчителів, ресурси для учнів, проекти online.

Немає потреби переконувати в тому, що така інформаційна база має бути використана професійно і раціонально. Це вимагає усвідомлення вчителями фізики значущості такого потенціалу та активне використання інтернет-ресурсів у педагогічній діяльності для досягнення кращих, вагоміших результатів у навчанні учнів.

Учитель фізики може використовувати ресурси мережі Інтернет наступним чином:


 • самоосвіта, самостійне підвищення своєї кваліфікації на основі інформації, що міститься в мережі, вивчення досвіду своїх колег;

 • отримання нормативно-довідкових документів із серверів Міністерства освіти, обласного управління освіти та районного відділу освіти;

 • отримання інформації про новітні педагогічні технології;

 • використання на уроках і позакласних заходах методичних і дидактичних матеріалів, наявних у мережі;

 • розробка власних матеріалів і публікація їх у мережі;

 • тестування школярів на основі контрольно-оцінюваних матеріалів, що зберігаються в мережі;

 • знайомство з новими книгами, підручниками, методичною літературою і придбання їх в інтернет-магазинах;

 • участь у заочних конференціях і конкурсах;

 • створення власного сайту вчителя;

 • пошук однодумців і колег в інших регіонах, листування з колегами і друзями.

Сьогодні районний методичний кабінет відділу освіти та всі навчальні заклади І-ІІІ та І-ІІ ступенів забезпечені доступом до мережі Internet. Із метою раціонального використання комп’ютерної техніки придбано 14 прикладних програмних засобів навчального призначення з фізики,а на районному семінарі-практикумі для вчителів фізики вироблено рекомендації щодо їх використання в навчально-виховному процесі.

Однак на сьогоднішній день залишається нерозв’язаним питання використання інтернет-ресурсів в управлінській та науко-методичній діяльності семінару-практикуму вчителів фізики. З цією метою заплановано розробку власних програмних продуктів: • електронного планування роботи методичного кабінету, зокрема кожної із методичних структур;

 • електронної бази даних “Учитель”;

 • електронної бази даних “Учень”;

 • електронної бази даних передового педагогічного досвіду.

Упровадження ІКТ у систему методичної роботи з учителями фізики має забезпечити:

  1. Підвищення якості та доступності сучасної освіти.

  2. Задоволення інформаційних, освітніх, обчислювальних, телекомунікаційних потреб учнів, учителів, керівників навчальних закладів.

  3. Підготовку педагогічних працівників, учнів до активної діяльності в інформаційному суспільстві.

  4. Автоматизацію процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного керування навчальною діяльністю, контролю за результатами засвоєння, а також проектування, оперативного планування і керування освітнім процесом.

  5. Автоматизацію процесів інформаційної діяльності, інформаційної взаємодії, у тому числі забезпечення комунікацій на основі використання локальних і глобальної комп’ютерних мереж.

  6. Поповнення сучасного навчального закладу необхідними науковими, навчально-методичними, інформаційно-довідковими, інструктивно-організаційними, нормативними, технічними й іншими матеріалами, що використовуються в науково-методичній діяльності навчальних закладів, на базі розподіленого інформаційного ресурсу локальних і глобальних мереж.

Українська освіта сьогодні відчуває нагальну потребу розробки та запровадження ІКТ у професійну діяльність учителів. Такі технології потребують ретельної уваги районної методичної служби. ІКТ мають відповідати кращим світовим зразкам, що є запорукою вагомого внеску в розвиток стабільності та прогресу суспільства, відповідності сучасним потребам освіти.
Марчук Тетяна Феодосіївна,

методист методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ:

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ
Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителів, що пов'язує в єдине ціле всю систему роботи освітніх закладів, є методична робота. Роль методичної роботи значно зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально та оперативно використовувати нові методики, прийоми і форми навчання та виховання.

Методична робота вчителів фізики та астрономії —це постійний педагогічний пошук,теорія і практика, творчість і нелегка праця. Це — і проблеми, і ідеї щодо їх рішень.

Правильно побудована або організована методична робота дає можливість для самореалізації. І не просто у вигляді рекомендацій, а деяких елементів, за допомогою яких кожен учитель зможе побудувати свою систему викладання

Методичну роботу вчителів даного напрямку слід розглядати як систему практичних заходів, спрямованих на підвищення компетентності і професіоналізму.

Учителі фізики міста працюють над проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження новітніх технологій навчання».

Фізичну освіту в нашому місті забезпечує методичне об’єднань, керівником якого є Л.О.Фетісенко, вчитель фізики Кузнецовської гімназії. Кажуть можна стати вчителем, а можна ним народитися. Лідія Олександрівна народилася Учителем фізики. Знання основ свого предмета, вміння створити умови для розвитку самостійної пізнавальної діяльності учнів є родзинкою цього Вчителя. Для Лідії Олександрівни робота над оновленням змісту освіти — питання важливе, адже до уроку треба знайти щось особливе, те, що зацікавить учнів. Наукові відкриття сьогодні відбуваються щосекунди, отже слід розібратися в цьому потоці. Найголовніше — зрозуміти, де фізика стикається з життям; навчити учнів бачити уповсякденних явищах закони фізичного існування на Землі. Звичайно, важко пояснити падіння зірок сухими формулюваннями, майже неможливо тепло сонячних променів перетворити на формули, але саме завдяки такій прекрасній науці як фізика, її законам це все можна довести.

Знайти в дитині щось добре, світле, щире, яскраве, навчити її думати, мислити, творити — життєве та педагогічне кредо наших учителів фізики.Розуміючи ці завдання, педагоги прагнуть розвивати усі ці якості в учнів. Але творчого учня може створити лише творчий учитель. Ми розуміємо, що втраченим треба вважати той день, коли педагог не відкрив для себе чогось нового.

Усі вчителі фізики досвідчені, мають достатній педагогічний стаж та методичну підготовку, прагнуть до самовдосконалення.

Міське методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії: за своїм складомневелике. 13 педагогів, із яких 9 — учителі вищої кваліфікаційної категорії, 3 – першої та 1 — другої.

Педагогічні звання «старший вчитель» присвоєно 3 вчителям, учитель-методист – також 3. Наставником цих учителів був заслужений учитель України, Соросівський учитель В.Ф.Чайка.Перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні в різних аспектах соціального життя, вимагають розробки нових підходів до подальшого розвитку системи освіти і, зокрема, нових технологій, що забезпечують високий рівень фізичної підготовки школярів. Нові технології навчання, виховання та розвитку учнів мають забезпечувати не лише їх достатній рівень теоретичної і практичної підготовки, а й розвиток особистісних якостей, створювати умови для досягнення кожним учнем заданого рівня знань, навичок і вмінь. У навчально-виховному процесі з фізики використовуються такі освітні інновації та методики:

 • Освітня технологія моніторингу якості навчання в системі “учитель – учень”.

 • Система розвивального навчання.

 • Інтерактивні технології, які забезпечують ефективність навчально-виховного процесу.

 • Моделювання як засіб розвитку пізнавальної активності школярів.

 • Застосування структурно-логічних схем.

 • Технологія особистісно орієнтованого навчання.

 • Використання комп’ютерних технологій.

 • Організація профільного навчання в старшій школі.

 • Інтерактивні технології навчання.

Організаційно-методичними інноваціями є:

 • діяльність педмайстерень, авторських семінарів;

 • виставки педагогічних ідей;

 • створення авторських програм;

 • створення і видання навчальних та методичних збірників, посібників;

 • психологічний супровід освіти;

 • інновації в атестації;

 • апробація навчальної літератури;

 • участь у проведенні ЗНО.

Які ж функції методичної служби?Для того, щоб на належному рівні спланувати методичну роботу з учителями, надати їм необхідну допомогу у професійному розвитку проводимо діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників, яке в структурі методичної роботи виконує дві взаємопов’язані функції: вивчення й оцінювання стану (рівня) профкомпетентності та навчальну. У зв’язку з цим можна визначити мету та завдання методичної служби, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень учнів.

Основні форми роботи, які використовуються методичною службою:

 • застосування в навчально -виховній роботі нових технологій та методик;

 • практичний показ інноваційних методів педагогічної діяльності на уроках та в позакласній роботі;

 • проведення конференцій, участь уних;

 • організація виставок перспективного педагогічного досвіду;

 • проведення інструктивно-методичних нарад, семінарів;

 • проведення творчих звітів;

 • надання консультативної допомоги;

 • співбесіди з молодими вчителями;

 • моніторингові дослідження.

Науково-методичний супровід професійного зростання

педагогічних кадрів

Професійне зростання педагога включає: науково-дослідницьку роботу;індивідуальну та колективну творчу діяльність;поширення власного досвіду; професійні успіхи; планову самоосвітню діяльність, яка, у свою чергу, не обходиться без вивчення наукової, методичної та навчальної літератури; вивчення досвіду своїх колег; участі у колективних і групових формах роботи; теоретичної розробки і презентації особистих матеріалів через комп’ютерні програми.

До критеріїв оцінювання рівня сформованості компетенцій педагога належать:

• методичні знання;

• наукові знання;

• теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні);

• технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег, прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо);

• моральна культура педагога, етика, естетична, загальна, духовна, методична, фахова, дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загальнопрофесійні уміння і навички (гностичні, конструктивні, комунікативні, організаційні тощо).

Які ж форми роботи ми використовуємо найчастіше?Методичні об’єднання (засідання), семінари-практикуми, науково-практичні конференції, творчі звіти вчителів, які атестуються, майстер-класи, тижні педагогічної творчості, педагогічні мости та ін.

Так, у 2006 році нами був проведений«педагогічний міст» з учителями фізики Костопільського району та міста Кузнецовська.Відділення12. Математика.

Координатор секції: Пекарська Лариса Володимирівна,завідувач кабінету математики, старший викладач кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка