Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка14/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38

Діловодство соціального педагога відповідно до Наказу МОНУ «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи освіти» №864від 28.12.2006 р. та листа МОНУ «Щодо планування діяльності, ведення документації та звітності всіх ланок психологічної служби системи освіти України» №1/9-352 від 27.08.2000 р.включає перелік таких документів: 1. нормативно-правові акти, які регулюють діяльність закладу та спеціаліста;

 2. соціальні паспорти класу;

 3. річний план роботи та план роботи на місяць, журнал щоденного обліку роботи;

 4. журнал реєстрації звернень учнів, батьків, учителів до соціального педагога;

 5. акти обстеження житлово-побутових умов учнів;

 6. особисті поточні записи фахівця щодо роботи;

 7. ділова кореспонденція, листування з установами й організаціями, що беруть участь у вирішенні робочих питань;

 8. звіти про проведену роботу;

 9. аналітичні довідки і звіти за результатами соціально-педагогічної діяльності та інших досліджень;

 10. методико-психолого-педагогічні характеристики на тих учнів, з якими проводиться спеціально спланована індивідуальна робота;

 11. протоколи різних засідань, нарад, ради профілактики закладу, методичних об’єднань, педагогічних рад тощо з питань, що належать до компетенції соціального педагога (копії);

 12. графік роботи;

 13. кваліфікаційна характеристика соціального педагога;

 14. посадова інструкція;

 15. розпорядчі документи психологічної служби.

Основні завдання методистів з психологічної служби:

 • Допомога соціальним педагогам у реалізації актуальних питань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та фахового рівня.

 • Активізація творчого потенціалу соціальних педагогів.

 • Формування в соціальних педагогів здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються, у зв’язку зі становленням нової освітньої парадигми.

 • Створення інноваційн-освітнього простору в регіоні.

 • Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу соціальних педагогів.

Структура методичної роботице взаємопов’язані та взаємодіючіелементи,що відповідають цілям і завданням і стоять перед педагогічними працівникамита втілюються у різних формах різними методами й засобам.

Інноваційні індивідуальні форми роботи: бесіда-інтерв’ю, презентація, портрет учителя, портфоліо, педагогічна скарбничка, творчий звіт, творчий портрет, майстер-клас.

Інноваційні групові форми роботи: атака думок, аукціон знань, бенефіс педагога, дебати, діалогічна пара, ділова гра, захист проекту, ігрове конструювання,інтернет-конференція, коло освітянських ідей, колективна презентація, медіація, методична естафета, методична (педагогічна) олімпіада, методична панорама, методичний бенефіс, методичний брейн-ринг, методичний дискусійний клуб, методичний міст, методичний ринг, методичний турнір, методичні гостини, методичні посиденьки, мозковий штурм, панорама педагогічних досягнень (знахідок), педагогічна майстерня, педагогічний брифінг, фестиваль методичних ідей, методичний (педагогічний) консиліум, методичний (педагогічний) міст, педагогічний ринг, прес-конференція, професійні педагогічні і психологічні тренінги, психологічний практикум, рольова гра, тиждень відкритих дверей педагогів-майстрів, звіти методичних об’єднань (кафедр), творча майстерня педагога, фестиваль педагогічної творчості.

Інноваційні колективні форми роботи: дебати, дискусія, звітна оперативно-методична нарада, інтернет-конференція, конкурси, конференції, прес-конференції, виставки, панорама педагогічних досягнень, педагогічний консиліум.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Капська А.Й. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / А.Й.Капська.- К., 2000. - 260с.

 2. Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посіб. / Л.М.Карамушка. - К.: Міленіум, 2003. - 344 с.

 3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С.Костюк. - К., 1989. - 508 с.

 4. Муляр В.І. Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культорологічний аналіз) / В.І. Муляр. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 214 с.

 5. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив / Р.Х.Шакуров. - М.: Просвещение, 1990. - 208 с.

Опанасець Ірина Валентинівна,

методист кабінету-центру

практичної психології і соціальної роботи,

старший викладач кафедри педагогіки і психології

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ (ДИСКУСІЙНА ЗАЛА)

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена, в першу чергу, новими соціальними вимогами розвитку освіти України. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти допомагають створити умови, які мають сприяти розвитку індивідуальності кожного педагога, окремої дитини, збереженню її здоров’я, формуванню в неї готовності до самостійного життя в суспільстві.

Ефективний методичний супровід навчально-виховного процесу сучасного навчального закладу потребує якісної роботи методичної служби, головною метою якої є забезпечення високого рівня освіти шляхом підвищення професійної майстерності педагогічних працівників.

Психологічноюскладовоюнавчально-виховного процесу педагога є:  • знання вікових особливостей студентів;

  • знання особливостей розвитку пізнавальної сфери різних за віком студентів;

  • знання «психології спілкування»;

  • дотримання певного стилю керівництва: демократичного, авторитарного, ліберального (психологія менеджменту);

  • уміння розрізняти відхилення у поведінці студентів: гіперактивність, тривожність, агресивність; володіти вправами для корекції;

  • уміння володіти собою;

  • знання типологічних властивостей темпераменту студентів;

  • знання форм та методів реагування в конфліктних ситуаціях;

  • знання себе як особистості (темперамент, характер, пізнавальні процеси, тривожність, емпатія);

  • знання особливостей навчання ліворуких та праворуких дітей;

  • знання здібностей і нахилів кожного студента з метою формування творчої особистості.

Забезпечення психологічною підтримкою освітнього процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є одним із головних напрямів роботи практичного психолога та соціального педагога та містить у собі різноманітні види діяльності. Зокрема, робота психологічної служби повинна бути спрямована на підвищення ефективності функціонування освітнього закладу, яка передбачає гармонізацію психічного розвитку студентів, забезпечення їх успішної соціалізації, збереження та зміцнення здоров’я, попередження відхилень у розвитку і поведінці.

«Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 р.» спрямована на запровадження нових моделей діяльності психологічної служби на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психолого-педагогічної науки, а також розробку та впровадження інноваційних моделей діяльності психологічної служби. Вона орієнтована на посилення ролі й значимості психологічної складової освітнього процесу. Основною метою системи психологічного й соціального забезпечення освіти є підвищення якості й забезпечення доступності послуг у сфері психології і соціальної роботи. Але реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби, може бути ефективною не лише за умови залучення до спільної роботи фахівців (соціальних працівників, психологів та соціальних педагогів), а й за умови використання сучасних інтернет-технологій. Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення новітніх інформаційних технологій у різні галузі діяльності людини не дозволяють освітній галузі залишатися осторонь цього процесу.

Розглянемо шляхи застосування сучасних інтернет-технологій для модернізації психологічної та методичної підтримки. При вивченні потреб педагогів, студентів та їхніх батьків щодо проблем, які виникають під час навчання, було виявлено необхідність у психолого-педагогічній підтримці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Як забезпечити таку підтримку, враховуючи територіальну віддаленість навчальних закладів та недостатню кількість студентів для відкриття ставки психолога чи соціального педагога згідно з чинним законодавством тощо? У зв’язку з цим виникла ідея розробки блоку психолого-педагогічного консультування учасників навчально-виховного процесу в закладах за створеною інноваційною моделлю діяльності служби психолого-педагогічних консультацій та з’явився такий сегмент проекту, як Консультаційний психолого-педагогічний on-line-центр.

Цінністю в професійному становленні та самоствердженні є потреба і здатність фахівця до постійного професійного зростання. Надати методичну допомогу вчителю, провести психолого-педагогічну діагностику учнів, запропонувати корисні поради батькам можна, використовуючи таке новітнє технологічне забезпечення, як електронна пошта, skype, форум, сайт, блог, безкоштовне тематичне електронне розсилання тощо.

Розробляються анкети для вивчення потреб у практичних психолого-педагогічних аспектах роботи, рекомендаціях та конкретних порадах щодо взаємовідносин таких категорій, як: педагог – студент; студент – студент; студент – батьки; педагоги – батьки.

Кримською філією ННДІУ був забезпечений електронний варіант цих анкет і сьогодні вони доступні для всіх бажаючих (http://dsl.sf.ukrtel.net/ank_mush/index2.php?t_id=3). Передбачається, що результати анкетування виявлять, у зв’язку з чим виникають труднощі (навчання, виховання, спілкування, взаєморозуміння, індивідуальний підхід і т.д.), а також дозволять визначитися з тими тренінговими вправами, порадами і спрямуваннями подальшої співпраці, які можна буде запропонувати учасникам навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Важливим завданням діяльності психологічної служби є підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: студентів, педагогів, батьків. Саме інтернет-технології дозволяють реалізувати це завдання повною мірою. Структура проекту Консультаційного психолого-педагогічного on-line-центру передбачає створення умов для звирішення цих завдань.

Процес психолого-педагогічного консультування передбачає планомірну і клопітку роботу з людиною стосовно її проблеми. Саме тому не можна зупинятися лише на одній формі спілкування. Важливо залучити до активної співпраці батьків студентів. Для цього пропонується відкрити інтернет-клуб для батьків, де б вони могли поділитися не лише своїми проблемами, але й сімейними надбаннями.

Використовуючи різні ресурси, ми можемо забезпечити: • вирішення завдань завдяки ICQ чи skype (голосовий зв’язок);

 • пошук проблеми та причин, що її викликали, завдяки листуванню по e-mail;

 • довгострокову підтримку та формування високого рівня психолого-педагогічної культури під час участі у роботі форуму.

У підсумку можна зазначити, що реалізація завдань реформування освітньої галузі пов’язана з подальшим розвитком психологічної служби й має стати одним із пріоритетів у наближенні системи освіти України до європейських стандартів. Створення Консультаційного психолого-педагогічного on-line-центру і впровадження за його допомогою інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання та виховання в умовах країни проживання може стати дієвим освітнім інтернет-ресурсом, що допомагатиме українцям усього світу вирішувати проблемні питання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Анкети для вивчення потреб у практичних психологічно-педагогічних рекомендаціях [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsl.sf.ukrtel.net/ank_mush/index2.php?t_id=3.

 2. Лист МОН України «Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти» № 1/9-530 від 05.08.2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8753.

 3. Концепція розвитку психологічної служби освіти України на період до 2012 року: проект [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://psiholog-shapka.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html.

 4. Пінюгіна К.О. Палітра психологічного досвіду Миколаївщини / К.О.Пінюгіна. - Миколаїв: МОІППО, 2011.

 5. Робота психолога з педколективом / упор. Т.Гончаренко. - К.: Шкільний світ, 2005.

 6. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога: книга [для учителя] / Л.М.Фридман. - М: Просвещение, 1987.Мороз Наталія Михайлівна,

методист комунальної

науково-методичної установи

«Сарненський районний методичний кабінет» Сарненської районної ради
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ

В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від психологічної служби постійного пошуку та застосування нових шляхів якісного соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

Соціально-економічні проблеми, демографічна ситуація в Україні унеможливлюють повноцінний розвиток мережі служби, а відповідно - і впровадження ефективних форм психолого-педагогічного супроводу, особливо в сільський місцевості. Тому одним із завдань «Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» (затвердженої наказом відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації №209 від 08.05.2009 р.) є реалізація практичних заходів, спрямованих на розбудову психологічної служби у сільських школах.

Зважаючи на те, що метою освіти в нашому районі є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, то освітній простір району ґрунтується на заходах гуманізму, демократії, національної свідомості.

Ідея створення освітніх округів зумовлена часом, педагогами, учнями, батьками, адже вчителі сусідніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів уже давно працювали і працюють у тісній співпраці, а батьки зазвичай звертаються за допомогою до кваліфікованих спеціалістів сусідніх шкіл. Тому, відповідно до Примірного положення про освітні округи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №267 від 05.04.2006 р., відділом освіти Сарненської районної державної адміністрації виданий наказ № 334 від 16.10.2006 р. «Про створення освітніх округів», яким передбачено організацію на території району роботу 12-ти освітніх округів.

Метою створення і діяльності округів є забезпечення учнями навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної загальної середньої освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на території обслуговування; координація діяльності навчальних закладів, що входять до округу, з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

Реалізація поставлених завдань стає можливою лише за умови досконалого знання індивідуальних особливостей кожного учасника навчально-виховного процесу. Більше того, всі, хто причетний до освіти, потребують постійної професійної підтримки своєї діяльності, регулярної оцінки тих чи інших методів або технологій роботи, корекції та профілактики у взаєминах і змісті професійної діяльності. Досягнення зазначеної мети неможливе без застосування новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в цілому та без побудови системи впровадження психологічних служб навчальних закладів зокрема.

На кінець 2010-2011 навчального року в системі освіти Сарненського району налічувалося 55 навчальних закладів, серед яких 4 позашкільних і 43 дошкільних. У психологічній службі системи освіти працює 53 особи, що становить 52% до стовідсоткового забезпечення фахівцями установ освіти.

Аналіз забезпечення закладів освіти фахівцями психологічних служб засвідчив, що 48% сільських шкіл не забезпечені психологічним супроводом. Тому розглядалися різні варіанти супроводу: відвідування методистом із психологічної служби згідно з графіком тих шкіл, де відсутні спеціалісти, створення груп спеціалістів, які за запитом виїжджали б до навчального закладу тощо. Однак найприйнятнішою в умовах нашого району стала модель психологічних служб освітніх округів.

Чому психологічні служби саме освітніх округів? Освітні округи – перспективний шлях забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільських дітей в умовах профілізації старшої школи. Крім того, пунктом 15 «Про затвердження Положення про освітній округ» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України №777 від 27.08.2010 р.) передбачено діяльність психологічної служби освітнього округу.

Нині в Сарненському районні діють 12 освітніх округів. У кожному закладі округу є практичний психолог.

Психологічна служба є складовою частиною освітнього округу. Мета психологічної служби — психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, організація соціального-психологічного супроводу в дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти, що входять до освітнього округу.

Консультативно-просвітницька допомога

Учителі

Класні керівники

Батьки
Учні

Проведення семінарів, тренінгів,

«круглих столів»

Консультування з питань

розв’язання конфліктних ситуацій

Просвітницька робота з питань вікових особливостей підлітків та психології виховання

Профілактика правопорушень, злочинності, формування навичок здорового способу життя, подолання конфліктів

Рада округу

Консультування з питань психологічного супроводу навчально-виховного процесу в освітньомупросторі округуРис. 1. Система надання психологічної допомоги в освітньому окрузі
Із метою активізації означеної діяльності видано наказ відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації №332 від 20.09.2010 р., згідно з яким практичні психологи опорних шкіл призначені керівниками психологічних служб освітніх округів.

До складу психологічної служби входять практичний психолог і соціальний педагог опорного навчального закладу, а також практичні психологи, соціальні педагоги тих навчальних закладів, що є суб’єктами округу. Усі питання діяльності психологічної служби округу вирішує Рада округу, а питання науково-методичного забезпечення — методист з психологічної служби методичного кабінету.

Сарненська ЗОШ ІІ ст. - економіко-правовий ліцей «Лідер»
ДНЗ

с. Чудель

ДНЗ № 9

м. Сарни
ДНЗ № 9

м. Сарни
ДЮСШ м. Сарни
Чудельська

ЗОШ І-ІІІ ст.

Сарненська

ЗОШ І-ІІІ ст. №2


Сарненська

ЗОШ І-ІІІ ст. №2


Сарненська

ЗОШ І-ІІ ст. №3


Кам`яне-Случанська ЗОШ І-ІІ ст.
Константинівська ЗОШ І-ІІ ст.


Рис. 2. Модель психологічної служби Сарненського освітнього округу №3
У школах-сателітах розміщено інформацію щодо роботи психологічної служби округу,зокрема графіки роботи та номери телефонів працівників психологічної служби округу, завдяки яким учасники навчально-виховного процесу можуть звернутися за допомогою. У разі виникненняскладної ситуації у навчальному закладі його керівник подає запит на керівника психологічної служби округу, формується група спеціалістів і здійснюється виїзд у навчальний заклад для вивчення проблеми і надання рекомендацій.

Працівники психологічної служби активно пропагують свої надбання через щоквартальну газету відділу освіти Сарненської РДА з метою психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. У подальшій роботі психологічних служб освітніх округів планується випуск власної психологічної газети.

Організаційно-методичний аспект передбачає психолого-методичний супровід учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, учителів), допомога в організації педагогічного процесу.

Районне методичне об’єднання ПП і СП
Семінар-практикум
Дискусійний клуб ПП ДНЗ
Школа молодогоПП і СП
Тренінги особистісногозростання

Курси підвищення кваліфікації ПП і СП
Фестиваль педагогічної

майстерностіПП і СП
Педагогічна конференція
Виставка

«Я атестуюся»


Рис. 3. Структура методичної роботи психологічної служби


Творча група ПП

Видавнича діяльність
Сарненського району на 2010-2011 н.р.
У районі запроваджено проведення тренінгів особистісного та професійного зростання, що розробляються і проводяться В.В.Березовським, практичним психологом Сарненської гімназії, який пройшов повний курс навчання в «Школі тренерської майстерності» за напрямком підготовки «Тренер навчально-освітніх тренінгів».

У листопаді 2010 року з метою профілактики емоційного вигорання та збереження психічного здоров'я психологів Сарненського району був проведений тренінг на тему «Увага!!! Професійне вигорання».

Працівники психологічної служби беруть активну участь у виконанні національних, державних і галузевих програм. Основна увага приділяється тим програмам, котрі мають пріоритетне значення для виховання підростаючого покоління та профілактики відхилень у їх розвитку та поведінці, зокрема профілактика наркоманії, алкоголізму, куріння, бродяжництва, безпритульності, насильства.

У закладах освіти району в жовтні 2010-2011 н.р. було проведено моніторингове та соціологічне дослідження серед учнів 9-11-х класів за анкетою «Молодь і протиправна поведінка». Кількість навчальних закладів, у яких проводилося опитування, – 32, опитано 2151 учень.

Результати досліджень психологічною службою навчальних закладів району були заслухані на колегії відділу освіти 27.10.2010 р. (протокол №3 від 27.10.2010) (питання «Про забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства»), в якій узяли участь директори навчальних закладів, заступники директорів з виховної роботи та практичні психологи.

Із метою вивчення причин спонукання підлітків до перших спроб вживання спиртного, цигарок, наркотиків та з метою покращення дозвілля у населеному пункті психологічною службою та районним центром соціальних служб для сімей, дітей та молоді було проведено дослідження серед учнів 10-11-х класів загальноосвітніх шкіл району, яким було охоплено 21 навчальний заклад. В опитуванні взяли участь 1532 учні від 14 до 16 років, з яких 707 – чоловічої статі і 825 – жіночої.

У березні 2010-2011н.р. у навчальних закладах було проведено моніторинг раннього узалежнення та соціально неадекватної поведінки учнів. В анкетуванні взяли участь 6884 учні 6-8-х класів. Результати досліджень психологічною службою навчальних закладів району були заслухані на колегії відділу освіти 30.03.2011 р. (протокол №3 від 30.03.2011).

Таким чином, діяльність психологічних служб округу дозволяє: • реалізувати принцип особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання дітей сільської місцевості;

 • здійснювати психологічний супровід профілізації старшої школи;

 • здійснювати діагностичну та психокорекційну роботу з різними категоріями населення, зокрема проблемними сім’ями, дітьми-сиротами, дітьми «групи ризику»;

 • здійснювати консультування дітей різних вікових категорій, дорослих, батьків.

«Концепція розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» передбачає подальший фаховий розвиток, організаційну та методичну підтримку працівників психологічної служби. Це створить умови для якісного соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу у закладах освіти сільської місцевості.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Наказ відділу освіти Сарненської РДА «Концепція розвитку психологічної служби системи освіти Сарненського району на період до 2012 року» №220від 08.05.2009 р.

 2. Марухіна І. Психологічний супровід сільської школи / І.Марухіна //Психолог. - 2009. - № 38-39 (374-375).

 3. Методичні рекомендації щодо організації діяльності мобільного соціально-психологічного пункту освітнього округу // Лист МОН України №1/9-48від 28.01.2011р.

 4. Некраш Л. Психологічний супровід учня у сільській школі / Л.Некраш //Психолог. - 2009. - № 38-39 (374-375).

 5. НаказМОН України «Положення про психологічну службу системи освіти України» №616від 02.07.2009 р.

 6. ПостановаКабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітній округ» №777від 27.08.2010р.

 7. Практичному психологу навчального закладу: організація роботи, документація / за ред. В.Г.Панка; упор. Н.В.Лунченко, Т.Ш.Червонна. - К.: Шкільний світ, 2009. - 128с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

 8. Салацька Н. Психологічна служба сільського району з малою чисельністю учнів / Н.Салацька // Психолог. - 2010. - № 44(428).Тимофіюк Оксана Олексіївна,

методист Млинівського районного методичного кабінету
РОЛЬ ПРАЦІВНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У НАДАННІ ЯКІСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУХ УСІМ УЧАСНИКАМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
На сьогоднішній день психологічна служба Млинівського району налічує 21-го працівника. Служба постійно зростає: в 2004 році було лише 3 працівники, у 2005 – 4, у 2007 – 8, у 2008 – 10, у 2009-2010 н.р. чисельність практичних психологів збільшилася до 13 чоловік, а соціальних педагогів до 5, у 2010-2011 – до 21 працівника.

Психологічна служба району працює над реалізацією науково-методичної проблемної теми «Підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу через соціально-психологічний супровід».Діяльність психологічної служби Млинівського району на сучасному етапі представлена наступними напрямками:

- моніторингові дослідження;

- превентивні заходи;

- психологічна просвіта; психологічний супровід (учнів з особливими потребами, сім`ями, дітей, які опинилися в кризових ситуаціях, обдарованих учнів, дітей в адаптаційний період);

- проведення тренінгів, ділових ігор, консультацій учасникам навчально-виховного процесу;

У районі створено і функціонують7 мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів:

- Бокіймівський мобільний соціально-психологічний пункт;

- Довгошиївський мобільний соціально-психологічний пункт;

- Млинівський мобільний соціально-психологічний пункт;

- Новоселівський мобільний соціально-психологічний пункт;

- Острожецький мобільний соціально-психологічний пункт;

- Підгаєцький мобільний соціально-психологічний пункт;

- Ярославицький мобільний соціально-психологічний пункт;

Аналіз якісного складу психологічної служби: спеціалістів І категорії – 10%, ІІ категорії – 15%, спеціалістів – 75 %. Спеціалісти вищої категорії відсутні.

Розвитку професійної компетенції педагогічних працівників сприяють виступи, зокрема на районній науково-практичній конференції з теми «Пошук оптимальних моделей профільного навчання старшокласників та відпрацювання інноваційних технологій їх упровадження, удосконалення державно-громадського управління в закладах освіти та впровадження комплексної модульно-цільової програми «Нова генерація Млинівщини», на серпневій конференції педагогічних працівників “Про підсумки розвитку освіти в Млинівському районі в 2009-2010 навчальному році та завдання на 2010-2011 навчальний рік”; участь у проблемному семінарі“Забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх, попередження антигромадських проявів у їх середовищі шляхом координації дій виконавчої влади, засобів масової інформації, громадськості”; підготовка та проведення семінару-практикуму керівників шкільних методичних об'єднань класних керівників “Система роботи школи із запобігання та розв'язання дитячої конфліктності та попередження правопорушень серед неповнолітніх”; виступи на районних методичних структурах з метою підвищення психологічної компетентності педагогічного працівника.

У ході психологічного супроводу психодіагностичними обстеженнями у 2010-2011 навчальному році охоплено 93% учнів.

Особливо важливими сьогодні є моніторингові дослідження, які дозволяють визначити досягнення, проблеми, розглянути їх під різними кутами, окреслити оптимальні принципи, механізми, технології для результативного супроводу освітнього процесу, приймати управлінські рішення.
з/п

Тема моніторингу

Мета

Цільова група

1

Умови забезпечення психічного стану учнів навчальних закладів

Раннє виявлення дітей, яким необхідна допомога у розвитку навчальних навичок

3-річні, 5-річні діти; учні 1, 5,10 класів

2

Дотримання прав дитини

Вивчення проблем підліткового насильства та розробка рекомендацій для педагогів, батьків щодо попередження фактів агресивності і жорстокості серед неповнолітніх

Батьки, педагоги, учні

3

Визначення професійної компетентності педагогічних працівників

Аналіз рівня компетентності педагога на етапі вхідного діагностування в ході роботи над науково-методичною, проблемною темою

Педагоги району

4

Рівень обдарованості

Визначення рівня обдарованості учнівської молоді

Учні 5, 7, 10 кл.

5

Рівень вихованості учнів

Визначення рівня вихованості учнів

Учні 3-11 кл.

6

Ціннісні ставлення та орієнтації

Визначення рівня ціннісних ставлень та орієнтацій учнівської молоді

Учні 3-11 кл.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка