На урок тема уроку № уро-ку І іі ІІІ 1V 2 22 26Скачати 260.71 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір260.71 Kb.
#28661
ТипУрок
МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК
І КУРС - 95 годин
АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ( 51 ГОД )ТЕМИКІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУ


НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОКТЕМА УРОКУУРО-КУ
І

ІІ

ІІІ

1V
2

22

26

1
ПОВТОРЕННЯ

ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ


ТРИГОНОМЕТ-РИЧНІ ФУНКЦІЇ

ПОВТОРЕННЯ


1

1
2

2

1

1
1

1

1
1

1
2
1

1

1
1
2
2
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1


1
2

1
1
1
2

2
2
1
1РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ НА ПОВТОРЕННЯ

ДІАГНОСТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ДІЙСНІ ЧИСЛА ТА ОБЧИСЛЕННЯ

ВІДСОТКОВІ РОЗРАХУНКИ.

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ЧИСЛОВІ ФУНКЦІЇ. ОБЛАСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ І МНОЖИНА ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЇ

СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ. ГРАФІК ФУНКЦІЙ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЇ

МОНОТОННІСТЬ ФУНКЦІЙ. НУЛІ ФУНКЦІЙ. ПАРНІ І НЕПАРНІ ФУНКЦІЇ

ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ. АРИФМЕТИЧНИЙ КОРІНЬ

n-го СТЕПЕНЯ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

ПЕРЕТВОРЕННЯ РАДИКАЛІВ

СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ

СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ. ВЛАСТИВОСТІ СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ, ГРАФІК СТЕПЕНЕВОЇ ФУНКЦІЇ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ

КОРІНЬ n-го СТЕПЕНЯ. СТЕПІНЬ ІЗ РАЦІОНАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС, КОТАНГЕНС КУТА

РАДІАННЕ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧИСЛОВОГО АРГУ-МЕНТУ Й ДЕЯКІ ЇХНІ ВЛОСТИВОСТІ

ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТРИГОНОМЕТ-РИЧНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО АРГУМЕНТУ

ФОРМУЛИ ЗВЕДЕННЯ

ФОРМУЛИ ДОДАВАННЯ

ФОРМУЛИ ПОДВІЙНОГО КУТА

ФОРМУЛИ СУМИ І РІЗНИЦІ ОДНОЙМЕННИХ ТРИГО-НОМЕТРИЧНИХФУНКЦІЙ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ДОБУТ-КУ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ НА СУМУ

РОЗВЯЗУВАННЯ ВПРАВ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ. ГРАФІКИ ФУНКЦІЙ y=sin x; y=cos x; y=tg x; y=ctg x;

ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВО-СТІ

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС, АРККОТАНГЕНС

НАЙПРОСТІШІ ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ, ЯКІ ЗВОДЯТЬСЯ ДО КВАДРАТИЧНИХ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ СПОСОБОМ РОЗКЛАДАННЯ НА МНОЖНИКИ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФОРМУЛ,

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНОРІДНИХ ТРИГОГОМЕТРИЧ-НИХ РІВНЯНЬ, ДРОБОВО-РАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ, СИСТЕМ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ НЕРІВНО-СТЕЙ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РІВНЯНЬ Й НЕРІВНОСТЕЙ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА ІІ СЕМЕСТР, РІК.1

2
3-4

5-6

7

8
9

10

11
12

13
14-15
16

17

18
19
20-21
22-23
24
25

26

27
28

29

30

31

32

33

34
35
36
37


38
39-40

41
42
43
44-45

46-47
48-49
50
51

І КУРС
ГЕОМЕТРІЯ( 44 ГОД )ТЕМИКІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУ


НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОКТЕМА УРОКУУРО-КУ
І
ІІ

ІІІ

ІV1
21

21

1
ПОВТОРЕННЯ
ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН В ПРОСТОРІ

ПЕРПЕНДИКУЛЯР-НІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

ПОВТОРЕННЯ
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

2

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1


РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАВДАНЬ НА ПОВТОРЕННЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ

ІСНУВАННЯ ПЛОЩИНИ, ЯКА ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ДАНУ ПРЯМУ І ДАНУ ТОЧКУ

ПЕРЕТИН ПРЯМОЇ З ПЛОЩИНОЮ.

ІСНУВАННЯ ПЛОЩИНИ, ЩО ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ТРИ ДАНІ ТОЧКИ

АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ ТА НАСЛІДКИ З НИХ

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА МИМОБІЖНІ ПРЯМІ

ТЕОРЕМА ПРО ІСНУВАННЯ ТА ЄДИНІСТЬ ПРЯМОЇ, ЩО ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ДАНУ ТОЧКУ Й ПАРАЛЕЛЬНА ДАНІЙ ПРЯМІЙ

ОЗНАКА ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРЯМИХ. ОЗНАКА МИМОБІЖНИХ ПРЯМИХ

ПАРЕЛЕЛЬНІ ТА МИМОБІЖНІ ПРЯМІ

АКСІОМИ СТЕРЕОМЕТРІЇ. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕН-НЯ ПРЯМИХ В ПРОСТОРІ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ В ПРОСТОРІ. ОЗНАКИ ПАРАЛЕЛЬНОСТІ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ДВОХ ПЛОЩИН У ПРОС-ТОРІ.


ПАРАЛЕЛЬНІ ПЛОЩИНИ. ОЗНАКА ПАРАЛЕЛЬНО-СТІ ПЛОЩИН

ВЛАСТИВОСТІ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПЛОЩИН

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПЛОЩИН

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЙОГО ВЛАСТИ-ВОСТІ

ЗОБРАЖЕННЯ ФІГУР У СТЕРЕОМЕТРІЇ

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ У ПРОСТОРІ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

ВЛАСТИВОСТІ ПРЯМИХ, ПРЕПЕНДИКУЛЯРНИХ ДО ПЛОЩИНИ

ПЕРПЕНДИКУЛЯР І ПОХИЛА

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ. ПЕРПЕНДИКУЛЯР І ПОХИЛА

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМОЇ І ПЛОЩИНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
ОРТОГОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ТЕОРЕМА ПРО ТРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРИ. ВІД-СТАНЬ ВІД ТОЧКИ ДО ПРЯМОЇ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕМИ ПРО ПЕРПЕНДИКУЛЯ-РИ. ВЛАСТИВОСТІ ТОЧКИ, РІВНОВІДДАЛЕНОЇ ВІД СТОРІН МНОГОКУТНИКА

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПЛОЩИН. ОЗНАКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТІ ПЛОЩИН

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПЛОЩИН, ВЛАСТИВО-СТІ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИХ ПЛОЩИН

ВІДСТАНЬ ВІД ПРЯМОЇ ДО ПАРАЛЕЛЬНОЇ ЇЙ ПЛОЩИНИ, ВІДСТАНЬ МІЖ ПАРАЛЕЛЬНИМИ ПЛОЩИНАМИ

ВІДСТАНЬ МІЖ МІМОБІЖНИМИ ПРЯМИМИ

ВІДСТАНІ В ПРОСТОРІ

КУТИ МІЖ ПРЯМИМИ, МІЖ ПРЯМОЮ І ПЛОЩИНОЮ

ДВОГРАННИЙ КУТ. КУТ МІЖ ПЛОЩИНАМИ

ПЛОЩА ОРТОГОНАЛЬНОЇ ПРОЕКЦІЇ МНОГОКУТ-НИКА

ВІДСТАНІ ТА КУТИ В ПРОСТОРІ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4
ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА ІІ СЕМЕСТР, РІК.1
2

3
4

5
6

7

8

9
10

11
12
13

14-15
16
17

18

19
20

21
22
23

24

25
26

27
28
29

30
31

32
33

34
35
36

37

38

39
40

41
42

43
44АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ( 40 ГОД )

ІІ КУРСТЕМИКІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУ


НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОКТЕМА УРОКУУРО-КУ
І

ІІ

ІІІ

ІV

V


2

12

14

10

2


ПОВТОРЕННЯ

ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ


ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ


ІНТЕГРАЛ

ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

ПОВТОРЕННЯ


2

1

2

1

1

1

2

2

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

2
1
2

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧ-

НИХ РІВНЯНЬ, СИСТЕМ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ
ПОКАЗНИКОВА ФУНКЦІЯ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІК

ПОКАЗНИКОВІ РІВНЯННЯ

ПОКАЗНИКОВІ НЕРІВНОСТІ

ЛОГАРИФМИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЯ, ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІК

ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ

ЛОГАРИФМІЧНІ НЕРІВНОСТІ

РОЗВЯЗУВАННЯ ПОКАЗНИКОВИХ ТА ЛОГАРИФМІЧНИХ

РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
ГРАНИЦЯ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ. ЗАДАЧІ, ЩО ПРОВОДЯТЬ ДО

ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ

ПОХІДНА ФУНКЦІЇ, ЇЇ ФІЗИЧНИЙ ТА ГЕОМЕТРИЧНИЙ

ЗМІСТ

ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ ПОХІДНОЇ

ПОХІДНІ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ

ПОХІДНА СКЛАДЕНОЇ ФУНКЦІЇ

РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ДОСТАТНЯ УМОВА ЗРОСТАННЯ(СПАДАННЯ) ФУНКЦІЇ

КРИТИЧНІ ТОЧКИ. ТОЧКИ ЕКСТРЕМУМУ

ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ

ТА ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ

НАЙБІЛЬШЕ ТА НАЙМЕНШЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ НА

ВІДРІЗКУ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВПРАВ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2
ОЗНАЧЕННЯ ПЕРВІСНОЇ

ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ ПЕРВІСНОЇ. ТАБЛИЦЯ ПЕРВІС-

НИХ

ПРАВИЛА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРВІСНИХ

ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРВІСНИХ. ЩО ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ

ЗАДАНІЙ ПОЧАТКОВІЙ УМОВІ

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ. ФОРМУЛА НЬЮТОНА-

ЛЕЙБНІЦА

ВЛАСТИВОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ КРИВОЛІНІЙНИХ ТРАПЕЦІЙ

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ ПЛОСКИХ ФІГУР

ЗАСТОСУВННЯ ІНТЕГРАЛА ДО РОЗВЯЗУВАННЯ

ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ГО

МАТЕРІАЛУ.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА ІІ СЕМЕСТР, РІК.
1-2

3

4-5

6

7

8

9-10

11-12

13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23-24
25
26-27

28
29

30
31

32
33
34

35

36

37
38
39
40


ГЕОМЕТРІЯ( 40 ГОД )

ІІ КУРСТЕМИКІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУ


НАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОКТЕМА УРОКУУРО-КУ
І
ІІ

ІІІ

ІV


2
10

24

4


ПОВТОРЕННЯ
ВЕКТОРИ І КООРДИНАТИ


ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА.

ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

ПОВТОРЕННЯ


2

1
1

1

2
2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

1
1

1
1
1

1

1

2

1
4ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ І ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ

ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
ПРЯМОКУТНІ КООРДИНАТИ В ПРОСТОРІ

ВІДСТАНЬ МІЖ ДВОМА ТОЧКАМИ

КООРДИНАТИ СЕРЕДИНИ ВІДРІЗКА

ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ

ДІЇ НАД ВЕКТОРАМИ. РОЗКЛАДАННЯ ВЕКТОРА

НА СКЛАДОВІ

СКАЛЯРНИЙ ДОБУТОК ВЕКТОРІВ. КУТ МІЖ

ВЕТОРАМИ

РІВНЯННЯ ПЛОЩИНИ, СФЕРИ.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
МНОГОГРАННИКИ. ПРИЗМИ.

ПАРАЛЕЛЕПІПЕДИ.

ПІРАМІДА. ЗРІЗАНА ПІРАМІДА.

ПРАВИЛЬНІ МНОГОГРАННИКИ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ЦИЛІНДР

КОНУС. ЗРІЗАНИЙ КОНУС.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

КУЛЯ І СФЕРА

ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ КУЛІ ТА ПЛОЩИНИ. ПЕ-

РЕРІЗ КУЛІ ПЛОЩИНОЮ. ПЛОЩИНА, ДОТИЧНА

ДО СФЕРИ

ТІЛА ОБЕРТАННЯ. КОМБІНАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ

ТІЛ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ПЛОЩА БІЧНОЇ ТА ПОВНОЇ ПОВЕРХОНЬ ПРИЗМИ

ПЛОЩА БІЧНОЇ ТА ПОВНОЇ ПОВЕРХОНЬ ПІРАМІДИ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ПЛОЩА БІЧНОЇ ТА ПОВНОЇ ПОВЕРХОНЬ ЦИЛІНДРА

ПЛОЩА БІЧНОЇ ТА ПОВНОЇ ПОВЕРХОНЬ КОНУСА

ПЛОЩА СФЕРИ.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-

ГО МАТЕРІАЛУ1-2

3
4

5

6-7
8-9
10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23-24
25-26

27
28

29
30

31
32

33

34-35

36
37-40


ІІІ КУРС - 35 ГОД
АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ( 17 ГОД )
ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУНАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОК


ТЕМА УРОКУУРО-КУ


І

ІІ10

7ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

ПОВТОРЕННЯ1
2

1
1

2
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ. КОМБІНАТОРНІ ПРАВИЛА СУМИ ТА ДОБУТКУ

ПЕРЕСТАНОВКИ, РОЗМІЩЕННЯ, КОМБІНАЦІЇ

ВИПАДКОВА ПОДІЯ ТА ВИПАДКОВИЙ ДОСЛІД. ВІДНОСНА ЧАСТОТА ПОДІЇ

КЛАСИЧНЕ ОЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАТОРНИХ СХЕМ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ

ПОНЯТТЯ ПРО СТАТИСТИКУ. ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ І ВИБІРКА. ВИБІРКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИБІРКУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
ФУНКЦІЇ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧ-НИХ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ

ОЗНАЧЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗНИКОВОЇ ТА ЛОГАРИФМІЧНОЇ ФУНКЦІЙ

ПОХІДНА ФУНКЦІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ

ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК.1
2-3

4
5

6-7
8

9
10
11

12
13
14

15

16

17ГЕОМЕТРІЯ( 18 ГОД )
ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

ТЕМУНАЗВА ТЕМИ

КІЛЬ-

КІСТЬ

ГОДИН

НА

УРОКТЕМА УРОКУУРО-КУ


І


ІІ11


7ОБ’ЄМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

ПОВТОРЕННЯ


2

1

1

1

1

1

1

2

1
1
1
1

1
1
1

1ПОНЯТТЯ ПРО ОБ’ЄМ ТІЛА. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄМІВ. ОБ’ЄМ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА

ОБ’ЄМ ПРИЗМИ

ОБ’ЄМ ПІРАМІДИ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ОБ’ЄМ ЦИЛІНДРА

ОБ’ЄМ КОНУСА

ОБ’ЄМ КУЛІ ТА ЇЇ ЧАСТИН

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1
ВЗАЄНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН В ПРОСТОРІ

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН В ПРОСТОРІ

КОРДИНАТИ І ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ

МНОГОГРАННИКИ. ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТА ОБ’ЄМИ МНОГОГРАННИКІВ

ТІЛА ОБЕРТАННЯ. ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТА ОБ’ЄМИ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК.


1-2

3

4

5

6

7

8

9-10

11
12

13
14

15
16
17

18Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 260.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка