На прикладі нових організаційно-правових форм господарювання у Сумській областіСкачати 421.16 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації11.09.2017
Розмір421.16 Kb.
  1   2   3   4


Сумський національний аграрний університет

Білун Світлана Олександрівна

УДК 338.43.01:332.154(477.52)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

(на прикладі нових організаційно-правових форм господарювання у Сумській області)
Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Суми – 2006

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії

Міністерства аграрної політики України


Наукові керівники: доктор економічних наук, професор

Бакай Станіслав Степанович

доктор економічних наук, професор

Ярошенко Станіслав Павлович,

проректор Української академії банківської справи Національного банку України


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професорАмбросов Володимир Якович

головний науковий співробітник

ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН
кандидат економічних наук, доцент

Тютюнник Юрій Михайлович

доцент кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики Полтавської державної аграрної академії


Провідна установа: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, кафедра виробничого менеджменту і агробізнесу, м. Харків

Захист дисертації відбудеться 15 грудня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.55.859.01 в Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова 160, зал засідань вченої ради (ауд. 329 гол. корп.)


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова 160.

Автореферат розісланий “_14_“ листопада 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент В. В. Пилипенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ринкові перетворення, які здійснюються протягом останніх років у системі агропромислового комплексу, однієї з найвагоміших галузей в Україні, потребують великої уваги. Це стосується ефективності функціонування та розвитку нових організаційно-правових форм господарювання АПК.

Сьогодні переважна більшість наукових досліджень, пов’язаних з питаннями реформування сільськогосподарських підприємств, вказує на те, що процес реструктуризації є складовою, а отже невід’ємною частиною, організаційного розвитку господарюючого суб’єкта. Від цієї складової багато в чому залежить конкурентоспроможність аграрних підприємницьких формувань, що передбачає можливість їх ефективного функціонування в умовах ринкової економіки, тобто виробнича діяльність повинна найповніше відповідати споживчому попиту, забезпечувати максимальну окупність засобів виробництва і капіталу.

Проблеми реформування та розвитку агропромислового виробництва знайшли відображення в працях вітчизняних науковців: В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука, С.С.Бакая, П.І. Гайдуцького, Ю.Е.Губені, С.І. Дем’яненка, В.В.Зіновчука, М.І. Кісіля, О.В.Крисального, М.Ф.Кропивко, М.Й.Маліка, Т.Г.Маренич, В.Я. Месель-Веселяка, В.М.Нелепа, О.М.Онищенка, П.Т. Саблука, М.П. Сахацького, В.В. Юрчишина.

Проте, в умовах реформування сільськогосподарських підприємств досить актуальною стає проблема порівняльної оцінки ефективності господарювання різних організаційно-правових форм.

Саме ця обставина визначає своєчасність, актуальність та необхідність обраної теми дисертаційного дослідження. Мета, завдання та структурна схема дослідження обумовлені необхідністю успішного розв’язання поставлених завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрями досліджень входять до плану науково-дослідних робіт з проблем трансформації економіки АПК на ринкові умови господарювання. Проведення досліджень є складовою частиною робіт, що виконуються в рамках проблемної науково-дослідної лабораторії Полтавської державної аграрної академії.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної академії. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження було використано при виконанні науково-дослідної теми “Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК”(№ держ. реєстр. 0104U002550, 2004-2009), в рамках якої здобувачем визначено основні положення оцінки ефективності господарювання аграрних підприємств.Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних підходів до виконання процедури порівняння ефективності діяльності в підприємствах АПК з новими формами господарювання та практичних рекомендацій з її оцінки.

Для реалізації вказаної мети були поставлені такі завдання: • визначити зміст, значення та основні напрямки реформування аграрного виробництва;

 • дослідити економічну суть категорії “конкурентоспроможність аграрного підприємства”;

 • дослідити вимоги щодо визначення критеріїв економічної ефективності;

 • визначити методологічні підходи щодо порівняльної оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх організаційно-правових форм господарювання та обґрунтування найбільш прийнятих систем показників;

 • здійснити аналіз сучасного стану сільськогосподарського виробництва в розрізі різних форм господарювання;

 • порівняти ефективність господарювання організаційно-правових форми господарювання та встановити їх рейтинг;

 • визначити пріоритетні напрями розвитку нових форм господарювання в сільському господарстві.

Об’єктом дослідження є соціально-економічні відносини та результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних та практичних аспектів ефективності функціонування та розвитку організаційно-правових форм в період реформування сільськогосподарського виробництва.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є система економічних законів, фундаментальні дослідження вітчизняних та зарубіжних класиків економічної науки, наукові публікації (монографії, збірники, статті та наукові матеріали), матеріали міжнародних та вітчизняних конференцій, законодавчі акти, урядові рішення і постанови, методичні рекомендації.

При проведенні досліджень для обробки, узагальнення і аналізу були використані методи: абстрактно-логічний (при проведенні аналізу теоретико-методологічних основ оцінки ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств), статистико-економічний (при визначенні сучасного стану ефективності діяльності аграрних підприємств), графічний (наочне зображення аналізу динаміки рівня рентабельності виробництва та ресурсного забезпечення підприємств), кореляційно-регресійного аналізу (при визначення тісноти зв’язку між оціночними показниками ефективності та рівнем рентабельності виробництва), монографічний (при оцінці ефективності реструктуризації підприємств; при проведення анкетування господарств), матричний (ранговий) (при проведенні порівняльної оцінки ефективності господарювання підприємств), кластерного аналізу (при визначенні господарства, що найбільше репрезентує групу за показниками ефективності господарювання), економіко-математичний (при діагностуванні сучасного стану організацій та побудові профілю організацій і визначенні їх розвитку в напрямку високоефективних організацій) та ін. Дослідження проводилися з використанням ПЕОМ і прикладних пакетів програм.Інформаційною базою для виконання роботи стали закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради та кабінету Міністрів України, офіційні дані Державного комітету статистики України, оперативні дані Головного управління статистики, Головного управління фінансів, Управління агропромислового розвитку Конотопської райдержадміністрації, наукова література з теми дослідження, особисті дослідження й спостереження автора, анкетування.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного і системного дослідження економічної результативності господарювання нових організаційно-правових форм на селі обґрунтовано теоретико-методологічні основи та методичні принципи удосконалення оцінки ефективності виробництва із застосуванням показників ефективності сільськогосподарського виробництва.

Положення наукової новизни полягають в наступному:Вперше:

 • запропоновано методичний підхід для проведення порівняльного аналізу економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств з використанням в поєднанні множинного кореляційного аналізу та матричного методу узагальнення його результатів, що дозволяє здійснити інтегральну оцінку ефективності господарювання різних організаційно-правових форм.

 • опрацьовано методику діагностики стану і перспектив розвитку аграрних підприємств за організаційно-правовими формами, що дозволяє визначити стратегічний напрямок їх розвитку.

Удосконалено:

 • зміст поняття „конкурентоспроможність аграрного підприємства” як узагальнюючої оцінки його конкурентних переваг з питань фінансування та продуктивного використання ресурсів, якості і кількості виробленої продукції та досягнутої завдяки цьому ефективності функціонування господарчої системи порівняно з показниками підприємств-конкурентів.

 • система критеріїв для оцінки економічної ефективності діяльності підприємств, що дає можливість провести поглиблену оцінку результативності їх господарювання.

Набуло подальшого розвитку:

 • науково-методологічні підходи до оцінки ефективності господарювання на основі класифікації її видів, рівнів та уніфікованої системи показників, що дає змогу здійснювати оцінку ефективності на макрорівні, мезорівні, мікрорівні та визначати напрями удосконалення організаційно-правових форм господарювання.

 • логічно-структурну схему напрямків, типів і видів реструктуризації, яка враховує особливості сільськогосподарських підприємств і дає змогу оцінити процес організаційних змін за окремими блоками: правовим, виробничим та управлінським.

Розроблено:

 • рекомендації щодо перспектив розвитку організаційно-правових форми у напрямку побудови високоефективних організацій для сільськогосподарських підприємств Конотопського району Сумської області.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що рекомендації автора стосовно удосконалення проведення порівняльної оцінки ефективності господарювання різних організаційно-правових форм використані Головним управлінням економіки Сумської обласної державної адміністрації (дов. № 01-01/1124 від 12.06.06). Пропозиції щодо удосконалення напрямків розвитку аграрних підприємств у Конотопському районі Сумської області використані Управлінням агропромислового розвитку Конотопської районної державної адміністрації (дов. №205 від 08.06.06). Впровадження в практику наведених в роботі пропозицій сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва та поліпшенню умов життя сільських працівників. Вони також можуть бути використані при підготовці планів соціально-економічного розвитку села, району, області, регіону.

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Полтавської державної аграрної академії при викладанні таких дисциплін: “Підприємництво”, “Підприємницька справа”, “Планування діяльності підприємств”, “Організація і планування підприємства”, “Організація аграрного бізнесу” (дов. № 7-01-69 від 05.06.06).Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що наводяться в дисертаційній роботі, одержані автором особисто. Основні положення і висновки містяться у одноосібних наукових працях.

Апробація результатів дослідження. Результати проведених досліджень, висновки і пропозиції, що містяться в дисертації, доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії. (м. Полтава, 1999 – 2004 рр.). Основні положення дисертаційної роботи доповідалися автором і одержали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях: “Проблеми формування ринкової економіки” (м. Київ, 2000 р.), “Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання” (м. Харків, 2001 р.), Ринкова трансформація економіки АПК (м. Харків, 2002 р.), Формування конкурентоздатності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки (м. Полтава, 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених аграрників “Молодь України і аграрна реформа” (м. Харків, 2000 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 7,65 д.а., з них 3 в наукових фахових виданнях – 0,72 д.а.

Обсяг дисертаційної роботи. Робота викладена на 204 сторінках комп’ютерного тексту, в т.ч. основного тексту 165 сторінок, містить 36 таблиць, 11 рисунків, 7 додатків. Список використаних джерел нараховує 204 найменування.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка