Н и Державний вищий навчальний закладСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Контрольні питання


 1. Предмет, головні завдання та мета дисципліни.

 2. Поняття господарських рішень, їх сутність та складові елементи.

 3. Класифікація господарських рішень.

 4. Вимоги до господарських рішень та умови їх досягнення.

 5. Основні форми вираження та реалізації господарських рішень.

 6. Якість господарських рішень.

 7. Ефективність господарських рішень.

 8. Етапи та процедури процесу прийняття рішень.

 9. Стилі та шляхи прийняття рішень.

 10. Моделі прийняття рішень.

 11. Засоби прийняття рішень.

 12. Характер прийняття господарських рішень.

 13. Основні моделі прийняття господарських рішень.

 14. Фактори безпосередньої ситуації, що впливають на прийняття рішення.

 15. Умови прийняття господарських рішень.

 16. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень: загальні закони управління людиною.

 17. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень: закони інерційності людських систем та зв’язку із зовнішнім середовищем.

 18. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень: соціально-психологічні та біопсихічні закони.

 19. Методи розробки господарських рішень.

 20. Види експертних оцінок.

 21. Методи групової роботи.

 22. Методи індивідуальної роботи.

 23. Евристичне програмування та ділові ігри.

 24. Методи сценаріїв дерева цілей та дерева рішень.

 25. Обґрунтування господарських рішень.

 26. Ключові принципи прогнозування господарських рішень.

 27. Специфічні принципи аналізу господарських рішень та правила забезпечення порівняння альтернативних варіантів.

 28. Основні методи аналізу господарських рішень.

 29. Математичні методи аналізу господарських рішень.

 30. Інструментарій методів аналізу господарських рішень.

 31. Характеристика ризику як економічної категорії.

 32. Основні фактори ризику.

 33. Основні функції ризику.

 34. Критерії прийняття рішень за умов ризику: критерії Байєса і Лапласа .

 35. Критерії прийняття рішень за умов ризику: правило максімакс і критерій Вальда.

 36. Критерії прийняття рішень за умов ризику: критерії Севіджа і Гурвіца..

 37. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях.

 38. Модель визначення середньозваженої ціни капіталу (WACC).

 39. Модель визначення ціни капітальних активів (СРАМ).

 40. Опціонний критерій прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику.

 41. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності, характеристика зон ризику.

 42. Політичні ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності..

 43. Соціальні ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності..

 44. Екологічні ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності.

 45. Адміністративно-законодавчі ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності.

 46. Виробничі ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності.

 47. Фінансові ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності.

 48. Ризики ВЕД в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності..

 49. Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику

 50. Крива ризику та процес її побудови.

 51. Статистичний та експертний методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

 52. Аналітико-розрахунковий та рейтинговий методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

 53. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків: нормативний метод, метод аналогів та метод доцільності витрат.

 54. Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки підприємницьких ризиків.


Рекомендована література по курсу
Основна

 1. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 252 с.

 2. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1999.

 3. Фатхудинов Р.А. Разработка управленческого решения. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

 4. Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов/ Н.В. Хохлов. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 239 с.

 5. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Грачёва. К.: КНЕУ, 2004 г.

 6. Ременников В.В. Разработка управленческого решения. – М.: ЮНИТИ, 2000.

 7. Смирнов Э.А. Управленческие решения. М.: Инфра-М, 2001.

 8. Планкет Л., Хейл Г. Разработка и принятие управленческих решений – М.: Экономика, 1984.

 9. Верескун М.В. Конспект лекцій по курсу «Економічне обґрунтування господарських рішень». – Маріуполь: ПДТУ, 2007 – www.pstu.edu.

Додаткова

 1. Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. – М.: ЮНИТИ, 1997

 2. Фатхудинов Р.А. Производственный менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 1997.

 3. Старр М. Управление производством - М.: Прогресс

 4. Риггс Дж. Производственные системы – М.:Прогресс

 5. Шмален Г. – Основы и проблемы экономики предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 6. Гранатуров В. М. Экономический риск : сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие / В.М. Гранатуров. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2002. - 154 с.

 7. Цай Т. Н. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка/ Т.Н. Цай, П.Г. Грабовий, Б.С. Марашда. - М.: АЛАНС, 1997. - 287 с.

 8. Кочетков В. Н. Экономический риск и методы его измерения: Учеб. пособие для вузов/ В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова; Европейский университет. - 2-е изд.. - К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002. - 66 с.

 9. Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. — Железнодорожный: Крылья, 1999. — 336 с.

 10. Гоберман В. А., Гобермаы Л. А. Основы производственного менеджмента: моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. — М.: Юристь, 2002. — 336 с.

 11. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер з англ. — К.: Всеувито, Наук, думка, 2001. — 242 с.

 12. Исаев В. В., Немчин А. М. Общая теория социально-экономических систем: Учеб. пособие. — СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. — 176 с.


Ресурси мережі INTERNET.

 1. http://ru.wikipedia.org/wiki (вільна енциклопедія)

 2. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)

 3. http://www.manafement.com/files/ (управлінський портал)

 4. http://ekonbook.net/ (економічна бібліотека)


Програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»
Тема 1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві
Планування як наука. Приналежність планування до сфери людської діяльності. Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і методи дослідження. Теоретичні підвалини планування мікросистем.

Процес планування і вибір рішень. Змістова характеристика планування як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. Альтернативність вибору та критерії прийняття раціональних рішень. Формальний і системний підходи у плануванні.

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планування як процес складання і прийняття планів; планові процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Концепція контролінгу інтегрованого інструменту планування і контролю.

Методи та інструменти планових розрахунків. Показники як результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Узагальнені групи методів обчислення показників. Моделювання багатоваріантних планових розрахунків. Сфера доцільного використання описових, пояснювальних та імітаційних моделей. Реінжиніринг бізнес-процесів і розвиток планування.
Тема 2. Система планів підприємства
Функціонування системи планування на підприємстві. Сутність системи планування згідно з теорією систем. Система планування і система планів; термінологічні особливості. Передумови створення і ефективного функціонування системи планування на підприємстві. Загальний зміст процедур планування за різних організаційних структур управління підприємством.

Різновиди планів та їхні комплекси. Комплекси (підсистеми) планування: генеральне, цільове, стратегічне, поточне. Зведене планування загальних результатів і фінансове планування у системі контролінгу.

Зміст планів і організація їх розробки. Формалізоване представлення планування як досягнення взаємоузгодженості завдань підприємства. Поточний план як основна складова системи планів, його задачі, склад, загальний порядок розробки. Особливості організації розробки планів на підприємствах із централізованими та децентралізованими функціями планування.
Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту і контролю продукції
Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, основні вихідні дані формування плану, необхідність маркетингових досліджень. Особливості визначення ринкового попиту на продукцію широкого вжитку і промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації.

Аналіз і планування асортиментних портфелів із допомогою різних моделей. Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів) попиту.

Планування реклами.. Розробка програми рекламування. Обґрунтування вибору рекламних засобів і ефективність реклами.

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту продукції. Показники плану. Планування витрат на збут продукції. Канали збуту продукції, стимулювання збуту з метою підвищення попиту на продукцію.
Тема 4. Виробництво продукції
Виробнича програма підприємства, іі зміст і оптимізація.

Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. Структура виробничої програми підприємства. Державний контракт і замовлення, їхня характеристика. Планування виробничої програми у натуральних і вартісних вимірниках.

Оптимальний розподіл планової кількості кожної номенклатурної позиції по календарних періодах року (кварталах, місяцях). Мета оптимізації виробничої програми, планування оптимальної структури номенклатурних позицій. Економіко-математичні методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми. Визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції.

Планування обсягів виробництва продукції V вартісному вираженні. Товарна, валова, реалізована і чиста продукція; їхня характеристика, склад, розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової продукції.
Тема 5. Оперативно-календарне планування і контроль
Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика оперативно-календарного планування. Задачі та зміст календарного планування і диспетчерського регулювання.

Міжцехове і внутрішньо цехове планування. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування.

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на підприємстві.

Особливості оперативно-календарного планування па підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва. Головне завдання оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного типу виробництва.

Об'єкт планування, порядок проходження замовлень; системи і календарно-планові розрахунки у одиничному типі виробництва. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць.

Особливості та головне завдання оперативно-календарного планування у серійному виробництві. Календарно-планові нормативи та їхні розрахунки.

Системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного планування на підприємствах серійного типу; різновиди: комплектних та подетальних. Планування виробничих програм цехом і дільницями.

Особливості та головне завдання оперативного планування па підприємствах масового типу виробництва. Характеристика подетальних систем планування. Розрахунки календарно-планових нормативів. Планування роботи потокових ліній. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць.
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Зміст планування МТЗ та послідовність його розробки. Завдання МТЗ підприємства, вихідні дані для розробки плану та послідовність його розробки. Методи вивчення ринку продукції. Методи вивчення ринку матеріальних ресурсів.

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах для основного виробництва. Особливості визначення потреби в деяких галузях промисловості. Розрахунок потреби в паливі та енергії.

Запаси й регулювання їхніх розмірів. Склад та класифікація запасів. Нормування виробничих запасів. Методи контролю за величиною нормативного рівня запасу матеріальних ресурсів. Графік зміни запасів при постійних інтервалах обсягів поставок. Методика розрахунку ціни матеріалів, яка враховує інфляцію.

Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах. Методи розрахунку потреби цехів у МТР. Лімітування відпуску матеріалів цехам. Способи забезпечення цехів матеріальними ресурсами.
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків. Поняття, мета та етапи визначення потужності підприємства. Види, вимірники потужності. Чинники, під впливом яких формується потужність підприємства..

Послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонди часу, які використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення.

Методики розрахунку виробничої потужності. Вихідні дані для розрахунку потужності. Визначення потужності у загальному вигляді. Методика розрахунку виробничої потужності на підприємствах і в підрозділах різних типів виробництва. Визначення виробничої потужності складальних цехів і підрозділів.

Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності. Визначення введення вдію нових (додаткових) потужностей. Складання балансу. Визначення середньорічної потужності для обґрунтування обсягів випуску продукції у плановому році.

Система показників виробничої потужності. Основні шляхи підвищення ефективності використання виробничих потужностей.
Тема 8. Персонал і оплата праці
Планування персоналу. Місце персоналу у потенціалі підприємства. Поняття та класифікація категорій персоналу. Проблеми підприємства, пов'язані з персоналом, задачі планування персоналу. Вихідні дані для розробки плану по персоналу. Показники чисельності персоналу. Методи визначення чисельності персоналу. Розрахунок планового балансу робочого часу. Розрахунок чисельності окремих категорій працюючих. Визначення додаткової потреби у персоналі.

Планування продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи їхнього обчислення. Розрахунки економії робочої сили під дією техніко-економічних факторів.

Планування оплати праці. Задачі планування оплати праці. Склад планового фонду заробітної плати. Вихідні дані для розробки плану по заробітній платі. Показники, що характеризують оплату праці.

Методи визначення планового фонду заробітної плати. Розрахунки планового фонду заробітної плати за елементами. Розрахунок середньої заробітної плати. Співвідношення росту продуктивності праці та середньої заробітної плати.
Тема 9. Виробнича інфраструктура
Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури. Особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури. Складові елементи виробничої інфраструктури підприємства. Особливості планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури.

Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою. Методи визначення потреб в інструментах у різних типах виробництва. Планування діяльності інструментальних цехів (виробнича програма, собівартість). Методика обчислення оборотного фонду інструментів.

Планування діяльності ремонтного виробництва. Планування виробничої програми ремонтно-механічного цеху. Розрахунок середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічного обслуговування. Розрахунок кількості робітників із ремонту та технічного обслуговування. Планування собівартості ремонтних робіт.

Планування енергозабезпечення підприємства. Визначення потреби в енергетичних ресурсах. Методи розрахунку потреби в електроенергії. Вимоги до складання енергетичних балансів. Методика розробки енергобалансів. Планування діяльності енергетичних цехів.

Планування транспортного обслуговування виробництва. Розрахунок вантажопотоків та вантажообороту. Планування діяльності транспортних цехів. Виробнича програма транспортного цеху. Розрахунок чисельності різних категорій робітників транспортного цеху. Планування собівартості транспортних робіт.
Тема 10. Витрати виробництва
Мета, завдання та послідовність розробки плану собівартості продукції. Мета розробки плану із собівартості продукції. Завдання плану із собівартості. Вихідні дані для розробки плану. Послідовність розробки плану. Показники планових розрахунків.

Розрахунок витрат за техніко-економічиими (факторами. Послідовність розрахунку планової собівартості. Класифікація факторів, що впливають на рівень витрат. Методика розрахунку зміни собівартості внаслідок дії факторів.

Планування собівартості реалізованої продукції. Визначення собівартості реалізованої продукції. Склад витрат виробничої собівартості. Склад статей калькулювання виробничої собівартості. Розподіл загальновиробничих витрат на постійні та змінні. Формування собівартості готової продукції. Формування собівартості реалізованої продукції. Взаємозв'язок операційних витрат за функціями та економічними елементами.

Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Методика розрахунку статей прямих витрат (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці). Методика складання зведеного кошторису. Взаємозв'язок кошторису на виробництво з іншими розділами внутрішньофірмового плану.
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві
Зміст і завдання фінансового плану. Визначення обсягів фінансових ресурсів і джерел їхнього надходження. Основні завдання фінансового планування. Види фінансових планів: довгостроковий, поточний і оперативний. Складання фінансового плану за видами діяльності: оперативної, інвестиційної та фінансової.

Планування потреби у фінансових ресурсах. Планування потреби в основному і оборотному капіталі, їх визначення. Джерела фінансування капітальних вкладень. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.

Планування прибутковості підприємства. Валовий і чистий прибуток, їхня характеристика і послідовність розрахунку. Пасивна і активна стадії складання плану з прибутку. Методи планування прибутку.

Основні умови прибутковості підприємства. Аналіз «витрати-обсяг-прибуток» в процесі фінансового планування. Показники прибутковості підприємства. Види рентабельності та їхні розрахунки.

Основні фінансові документи, що використовуються в процесі фінансового планування. Оцінка фінансового стану підприємства за допомогою комплексного показника «2-рахунки».
Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції
Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції. Економічна ефективність освоєння нової продукції: методичні підходи, порядок обґрунтувань. Методичні основи обчислення технологічної собівартості. Вибір варіанта технологічного процесу. Критична програма.

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Особливості планування собівартості нових виробів на етапах їхньої розробки і освоєння.

Закономірності зниження трудомісткості складних виробів у процесі освоєння виробництва. Криві освоєння. Зміни собівартості за умови різних характеристик кривих освоєння. Складання кошторису витрат та кошторисної калькуляції.

Об'ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції. Обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки виробництва нового виробу.

Особливості методики розрахунків тривалості робіт за умови паралельного, послідовного, паралельно-послідовного способів їхнього виконання. Порядок виконання робіт і побудова графіків Ганта.

Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Поняття сітьових методів і моделей, їхня термінологія. Методика визначення основних показників: тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання. Побудова сітьових моделей виконання комплексів робіт, їхня оптимізація.
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток
Технічний та організаційний розвиток підприємства. Зміст, завдання та послідовність розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства. Основні складові плану.

Етапи планування організаційно-технічного розвитку підприємства. Принципи планування техніко-організаційного розвитку. Техніко-економічний аналіз. Зміст, структура, основні елементи. Фактори технічного й організаційного рівня розвитку підприємства.

Оцінка технічного рівня розвитку підприємства. Економічне обґрунтування організаційно-технічних заходів. Види ефектів від реалізації організаційно-технічних заходів. Система показників та методика оцінки загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів. Методи планування організаційно-технічного розвитку підприємства.
Тема 14. Бізнес-планування
Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану. Бізнес-планування як обґрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту. Функціональна спрямованість бізнес-плану. Відмінність бізнес-планів щодо сфери застосування, складу предметної галузі, масштабів виробництва тощо.

Склад бізнес-плану і технологія його розробки. Унормований склад бізнес-плану як елемента ділового проекту.

Вибір різновиду методики бізнес-плану з урахуванням його функціональної приналежності, виду діяльності, масштабів виробництва. Послідовність розробки бізнес-плану.

Оцінка середовища для бізнесу і (формування власної ринкової позиції. Стан конкуренції у галузі як основа оцінки середовища для бізнесу. Обґрунтування маркетингової стратегії, цінової та нецінової політики підприємства. Схема формування плану маркетингу. Визначення прогнозу продажу з урахуванням еластичності попиту.

Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення. Особливості обґрунтування виробництва продукції на новому і вже існуючому підприємстві. Визначення потреби у ресурсах. Розробка організаційної структури управління. Формування рівня запасів.

Фінансове планування. Основні документи фінансового плану, особливості їхньої розробки. Аналіз фінансових ресурсів підприємства й оцінка альтернативних схем фінансування проекту.

Якісний і кількісний аналіз ризиків і планування запобігання втрат. Аналіз чутливості проекту.
Контрольні питання


 1. Планування як функція управління підприємством.

 2. Методи та інструменти планових розрахунків.

 3. Сутність системи планування на підприємстві та вимоги щодо її формування.

 4. Різновиди планів на підприємстві: класифікаційні ознаки, групи, призначення.

 5. Основні комплекси (підсистеми) планування, їхня сутнісна та змістова характеристика.

 6. Організація розробки планів на підприємстві.

 7. Формування плану збуту продукції з урахуванням маркетингових досліджень.

 8. Життєвий цикл виробів і детермінанти попиту, що впливають на обсяг збуту продукції.

 9. Планування реклами, обґрунтування вибору рекламних засобів, ефективність реклами.

 10. Планування збуту продукції, основні показники плану та їхній розрахунок.

 11. Виробнича програма підприємства, її зміст і структура.

 12. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна продукція, характеристика, склад, розрахунки.

 13. Валова продукція, характеристика, планування залишків незавершеного виробництва.

 14. Реалізована і чиста продукція, характеристика і визначення в процесі планування.

 15. Оптимізація виробничої програми підприємства.

 16. Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

 17. Ритмічність виробництва. Методи оцінки рівня ритмічності виробництва на підприємстві.

 18. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві.

 19. Оперативно-календарне планування у серійному виробництві: системи, календарно-планові нормативи, випередження, заділи.

 20. Оперативно-календарне планування у масовому виробництві: системи, календарно-планові нормативи, планування роботи потокових ліній.

 21. Завдання, зміст та порядок розробки плану з МТС.

 22. Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах.

 23. Класифікація запасів матеріальних ресурсів.

 24. Регулювання рівня запасів МТР.

 25. Розрахунок потреби матеріалів для цехів.

 26. Поняття, види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.

 27. Фонди часу, що використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення і галузі, в яких вони застосовуються.

 28. Методика розрахунку потужності в різних типах виробницт¬ва і складальних підрозділах.

 29. Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.

 30. Показники використання виробничої потужності і шляхи їхнього поліпшення.

 31. Методика розрахунків персоналу за різними категоріями.

 32. Методика розрахунків плану підвищення продуктивності праці під дією основних техніко-економічних чинників.

 33. Методика розрахунку планового фонду заробітної плати за елементами.

 34. Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення.

 35. Планування ремонту устаткування.

 36. Визначення трудомісткості середньорічних обсягів ремонтних робіт.

 37. Визначення потреби в робітниках та обладнанні для ремонту технологічного устаткування.

 38. Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі.

 39. Розрахунок вантажообороту та вантажопотоків.

 40. Зміст, призначення та порядок розробки плану собівартості продукції.

 41. Послідовність розробки плану та його зв’язок із іншими планами в системі внутрішньофірмового планування.

 42. Планування витрат за техніко-економічними факторами.

 43. Планування собівартості реалізованої продукції.

 44. Зміст і розрахунок калькуляційних статей витрат.

 45. Зміст і завдання фінансового плану.

 46. Складання фінансового плану за видами діяльності.

 47. Планування потреби у фінансових ресурсах.

 48. Планування прибутковості підприємства, визначення валового і чистого прибутку як основи прибутковості підприємства.

 49. Стадії та методи планування прибутку від операційної діяльності.

 50. Аналіз «витрати—обсяг—прибуток» у процесі фінансового планування.

 51. Показники прибутковості підприємства.

 52. Баланс та оцінка фінансового стану підприємства.

 53. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання.

 54. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.

 55. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції.

 56. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції.

 57. Сітьові методи планування підготовки та освоєння виробництва нових виробів.

 58. Техніко-економічний рівень виробництва, його основні елементи та структура.

 59. Основні фактори технічного та організаційного рівня розвитку підприємства.

 60. Процедура складання планів технічного та організаційного розвитку підприємства, їхні основні складові.

 61. Планування конкурентоспроможності продукції.

 62. Планування норми запасів матеріалів і контроль постачань.

 63. Планування розділу бізнес-плану "Ваш продукт або вид послуг".

 64. Розкрійте суть розділу бізнес-плану "Оцінка ринків збуту".

 65. Розробка плану маркетингової діяльності.

 66. Розкрійте сутність розділу бізнес-плану "План виробництва".

 67. Методика визначення ризиків на підприємстві і міри по їх усуненню.

 68. Розкрійте сутність розділу бізнес-плану "Фінансовий план".

 69. Планування беззбитковості підприємства.

Розкрійте сутність розділу бізнес-плану "Організаційний план".
ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Закон України "Про оплату праці". / Урядовий кур'єр. - 1995. - 18 трав.

 2. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.: Затв. КМУ 26.04.96 / Бухгалт.облік і аудит. - 1996. - №7

 3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учеб. -метод, пособоие. -М.: Финансы и статистика, 1997.

 4. Акофф Р.Л. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985.

 5. Вейе Гюнтер, Деринг Ульрих. Введение в общую экономику и организацию производства. Часть 1. - Красноярск: Фалена, 1995.

 6. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха: Практическое пособие. -М.: Машиностроение, 1992.

 7. Соколицын С.А., Кузин В.И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством: Учеб. Для вузов по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности». - Л.: Машиностроение,1998.

 8. Справочник директора предприятия/ Под ред. М.Г. Лапусти. - М.: ИНФРА-М,: 1996.

 9. Москалюк В.Е. и др. Планирование деятельности предприятия. К,2001.

 10. Гейзер Г.К. Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Планування діяльності підприємств" м.Маріуполь, ПДТУ, 2006р.

 11. Гейзер Г.К. Конспект лекцій з дисципліни "Планування діяльності підприємств" м. Маріуполь, ПДТУ,2009

 12. Гейзер Г.К. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування дияльности підприємств», м.Маріуполь, ПДТУ, 2006р.


Додаткова

 1. Ворст М., Резентлоу П. Экономика фирм. - М: Высш. шк., 1994.

 2. Грещак М.Г. Формирование себестоимости промышленной продукции. - К.:УМК ВО, 1988.

 3. Диксон Д. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие. - Женева: Междунар. бюро труда, 1992.

 4. Економіка підприємства: Підручник: У 2т./ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: Вид-во "Хвиля-Прес"; Донецьк: Мале підприємство "Поиск", Т-во книголюбів, 1995.

 5. Куцик М.А. Формування та розвиток виробничої корпорації в умовах становлення ринкових відносин. - Харків: РВП "Оригінал", 1992.

 6. http://finanalis.ru/litra/324/9248.html

 7. http://cis2000.ru/Budgeting/leasesBY.shtml

 8. http://risk-manage.ru/research/prom/part4/

 9. http://hr-portal.ru/article/kompleksnyi-analiz-i-otsenka-biznesa

 10. Державний комітет статистики України. [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.qov.ua

19. Міністерство промислової політики України. [Електронний

ресурс] – Режим доступу: http://www.industri.km.qov.ua

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

Кафедра «Економіки підприємств»

Затверджую:

Директор УНІЕМ

Р. О. Толпежніков

_____________________

«____» __________2014 р.

РАБОЧА ПРОГРАМА


вступного екзамена

за спеціальністю 7. 01010401 «Професійна освіта; економіка»

2014 рік
Рабоча програма вступного экзамену по спеціальності

7. 01010401 «Професійна освіта; економіка», ОКР «спеціаліст»
«____» _________________ 2014 р.


Рабоча програма затверджена на засідані кафедри «Экономіка підприємств »

Протокол от “____”________________2014 г. № ___
Заведувач кафедри «Экономіки підприємств» к.е.н., доц. А.А.Меліхов
__________ А.А.Меліхов «____» ______________ 2014р.
Затверджено методичною комісією учбово-научного інституту економіки та менеджменту ДВУЗ «ПДТУ»
Протокол від « » 2014р. № ______
____”___________2014 р. Председатель ______________ (Л. Г. Капранова)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка