Н и Державний вищий навчальний закладСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Контрольні питання


 1. Змінювання цінності грошей у часі. Накопичена (майбутня) вартість грошової одиниці.

 2. Використання функцій складного відсотка в інвестиційних розрахунках. Поточна вартість грошової одиниці.

 3. Змінювання цінності грошей у часі. Поточна вартість ануїтету.

 4. Використання функцій складного відсотка в інвестиційних розрахунках. Внесок на амортизацію грошової одиниці.

 5. Використання функцій складного відсотка в інвестиційних розрахунках. Майбутня вартість ануїтету.

 6. Характеристика досконалого ринку капіталу. Фактор фонду відшкодування.

 7. Формування грошових потоків інвестиційного проекту: складання бюджету чистого потоку грошових коштів проекту та бюджету інвестиційних затрат.

 8. Модель оцінки ефективності інвестицій, основні методи оцінки.

 9. Правило методу «Чиста поточна вартість проекту», його переваги та недоліки.

 10. Правило методу «Індекс рентабельності інвестиції».

 11. Правило методу «Внутрішня норма рентабельності інвестиції», його переваги та недоліки.

 12. Правило методу «Дисконтований період окупності проекту», його переваги та недоліки.

 13. Визначення середньозваженої вартості капіталу та його використання в інвестиційному проектуванні. Сфери застосування концепції середньозваженої вартості капіталу.

 14. Базові методи визначення ставки дисконтування. Облік інфляції і ризику в ставці дисконту.

 15. Цілі й завдання фінансового аналізу інвестиційного проекту.

 16. Цілі й завдання економічного аналізу інвестиційного проекту.

 17. Класифікація інвестиційних ресурсів проекту. Основи політики управління інвестиційними ресурсами.

 18. Методи визначення обсягу потреби в інвестиційних ресурсах. Основний капітал.

 19. Методи визначення обсягу потреби в інвестиційних ресурсах. Оборотний капітал.

 20. Основні джерела фінансування інвестиційних потреб.

 21. Основні схеми проектного фінансування. Їх переваги та недоліки.

 22. Визначення ціни використовуваного акціонерного капіталу. Вартість звичайної та привілейованої акції.

 23. Визначення ціни використовуваної заборгованості. Цілі й форма податкового коректування.

 24. Визначення ціни використовуваного власного капіталу. Ціна нерозподіленого прибутку.

 25. Ризик структури капіталу. Фактори, що впливають на рівень ризику структури капіталу. Фінансовий, операційний і комбінований леверідж.

 26. Розрахунок обсягу самофінансування інвестиційно-фінансового плану підприємства.

 27. Використання кредитування. Його вплив на розділи інвестиційно-фінансового плану.

 28. Використання лізингу. Його вплив на розділи інвестиційно-фінансового плану.

 29. Використання збільшення власного капіталу. Його вплив на розділи інвестиційно-фінансового плану.

 30. Цілі й завдання аналізу ризику інвестиційного проекту.

 31. Інвестиційний портфель, принципи його формування.

 32. Основні припущення сучасної теорії інвестиційного портфеля.

 33. Особисті характеристики портфельного інвестора.

 34. Поняття, сутність і зміст проектного аналізу.

 35. Організація інвестиційної діяльності на підприємстві. Фази проектного циклу.

 36. Сутність і завдання технічного аналізу інвестиційного проекту.

 37. Сутність і завдання екологічного аналізу інвестиційного проекту.

 38. Зміст і цілі комерційного аналізу інвестиційного проекту.

 39. Сутність і завдання інституційного аналізу інвестиційного проекту.

 40. Сутність і завдання соціального аналізу інвестиційного проекту.

 41. Цілі і завдання фінансового аналізу інвестиційного проекту.

 42. Цілі і завдання економічного аналізу інвестиційного проекту.

 43. Класифікація інвестиційних ресурсів проекту. Основи політики управління інвестиційними ресурсами

 44. Методи визначення обсягу потреби в інвестиційних ресурсах. Основний капітал

 45. Методи визначення обсягу потреби в інвестиційних ресурсах. Оборотний капітал.

 46. Методи оптимізації потреби в інвестиційних ресурсах.

 47. Основні джерела фінансування інвестиційних потреб.

 48. Основні схеми проектного фінансування. Їх переваги та недоліки.

 49. Підходи до визначення оптимальної структури капіталу, використовуваного для фінансування.

 50. Сфери застосування концепції середньозваженої вартості капіталу.

 51. Визначення ціни використовуваного акціонерного капіталу. Вартість звичайної та привілейованої акції.

 52. Визначення ціни використовуваної заборгованості. Цілі і форма податкової коригування.

 53. Визначення ціни використовуваного власного капіталу. Ціна нерозподіленого прибутку

 54. Ризик структури капіталу. Фактори, що впливають на рівень ризику структури капіталу.

 55. Залежність між змінами в обсягах продажів і змінами в розмірах одержуваних прибутків. Фінансовий, операційний і комбінований леверидж.

 56. Структура і об'єкт інвестиційно-фінансового плану. Цілі і завдання його складання

 57. Визначення обсягу коштів, використовуваних на основні інвестиційні потреби підприємства.

 58. Основні джерела фінансування інвестиційного плану: різновиди та методика розрахунку.

 59. Використання кредитів та лізингу. Його вплив на розділи плану.

 60. Оптимізація структури фінансування капіталу. Вирівнювання інвестиційно-фінансового плану.

 61. Сутність та методичний інструментарій аналізу ризику інвестиційного проекту.

 62. Система інвестиційного контролінгу на підприємстві.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

 2. Верба В.А., Загородніх О.А. Інвестиційний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 322с.

 3. Конспект лекций по курсу «Проектный анализ» для студентов экономических специальностей /сост. В.М. Колосок: ПГТУ,2009.- 90с.

 4. Методические указания к выполнению расчетной работы по дисциплине: «Проектный анализ»/сост. В.М. Колосок: ПГТУ,2009.- 38с.

 5. Темы для теоретической части контрольных работ по дисциплине «Проектный анализ» /сост. В.М. Колосок: ПГТУ,2009.- 4с.

 6. Задания для расчетной части контрольних работ по дисциплине «Проектный анализ» /сост. В.М. Колосок: ПГТУ,2009.- 38с.


Додаткова

 1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 3. Кочович Е. Финансовая математика: теория и практика финансово-банковских расчетов. – М.: Финансы и статистика, 1994

 4. Липсиц И.В., Коссов А.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: БЕК, 1996

 5. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне фінансування: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с.

 6. Финансовое управление компанией: Практическое пособие \Под ред. Е.В. Кузнецовой; - М.: Финансы и статистика, 1996

 7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. \ Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.32

 8. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

 9. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» – БИЗНЕС №36, от 07.09.08

 10. Управление инвестициями: В2-хт. \ В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. – М.: Высш. Шк., 1998

 11. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга –Н, 2001.

Internet - ресурси

 1. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/

 2. Електронні посібники ВНТУ http://posibnyky.vntu.edu.ua/

 3. http://www.ukrstat.gov.ua/ (Державна служба статистики України)

 4. http://library.if.ua/ (Бібліотека економіста)


Програма дисципліни

Частина 1. Формування господарських рішень.
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Об’єкт, предмет, ціль та завдання курсу. Поняття господарського рішення (ГР) та основні види рішень. Основні елементи та ознаки ГР. Вимоги до ГР.

Поняття якості ГР та основні параметри якісного рішення. Показники якості прийнятого ГР. Основні умови забезпечення якості ГР.

Поняття та види ефективності ГР. Вимоги до ГР, що забезпечують досягнення поставлених цілей. Умови прийняття ефективного ГР. Перешкоди для прийняття ефективного ГР. Оцінка ефективності ГР. Труднощі при проведені оцінки.
Тема 2. Технологія прийняття рішень
Процес прийняття господарських рішень та його основні елементи. Етапи та процедури процесу прийняття рішень. Основні вимоги до реалізації прийнятого рішення. Основні стилі та шляхи прийняття рішення. Методи прийняття рішень: алгоритм рішення, діаграма у вигляді риб’ячого скелету (метод Ішікави), уявні схеми, блок-схеми, процес складання карт (ґрунтовка). Основні методи формування пріоритетів: метод АВС та кольорове кодування. Характер та умови прийняття господарських рішень. Основні моделі прийняття господарських рішень: класична (синоптична), ірраціональна та поведінкова. Фактори безпосередньої ситуації, що впливають на прийняття рішень. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.
Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень

Основні методи розробки господарських рішень: аналітичні, статистичні методи, методи математичного програмування, евристичні, експертні методи, метод сценаріїв, метод «дерева рішень».

Тема 4. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності

Основні методи обґрунтування рішень: концепція математичного вибору рішень, дискрептивна концепція, комплексна концепція. Неформальні аспекти процесу прийняття рішень. Критерії оцінки варіантів рішень. Основні підходи до обґрунтування та вибору рішень. Основні фактори, що підвищують вірогідність прийняття помилкового рішення.

Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень

Мета, основні завдання та ключові принципи прогнозування господарських рішень. Джерела інформації для прогнозування. Основні умови успішного прогнозування. Кількісні і якісні методи прогнозування. Основні принципи аналізу господарських рішень. Основні правила забезпечення порівняльності альтернативних варіантів. Основні методи аналізу господарських рішень: метод порівняння, індексний, балансовий методи, метод ланцюгових підстановок, факторний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, матричні методи. Математичні методи аналізу господарських рішень: методи елементарної математики, класичні математичні методи, статистичні, економічні методи, методи математичного програмування, дослідження операцій, економічної кібернетики.

Тема 6. Невизначенність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Сутність та види невизначеності. Основні причини невизначеності. Класифікація видів невизначеності: в залежності від засобів визначення невизначеності та в залежності від об’єкту невизначеності.

Тема 7. Критерії прийняття рішень в умовах невизначенності

Правило максімин (Критерій Вальда), правило максімакс, правило мінімакс (критерій Севіджа), Правило Гурвиця.

Тема 8. Теорія корисності і її застосування у процессах прийняття рішень

Поняття корисності. Функція корисності. Аксіоми раціональної поведінки. Методика побудови функції корисності. Визначення корисності господарських рішень графічним методом.

Частина 2. Ризики підприємницької діяльності
Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

Характеристика ризику, як економічної категорії. Суб’єкти та об’єкти ризику. Основні ознаки економічного ризику. Основні фактори і функції ризику. Класифікація ризиків за різними ознаками.

Тема 10. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику

Правило Байєса (критерій математичного сподівання), критерії середнього значення і стандартного відхилення, критерії Бернуллі, Лапласа, Гурвіца.

Тема 11. Прийняття рішень у конфліктних сітуаціях

Поняття конфліктної ситуації. Теорія ігор. Основні стратегії теорії ігор. Організаційно-діяльністні ігри.

Тема 12. Обгрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику

Поняття інвестиційного рішення. Проектний ризик та прийняття господарських рішень. Критерії обґрунтування рішень при виборі інвестиційного проекту. Основні моделі і методи обґрунтування ставки дисконтування. Опціонний критерій прийняття рішень. Теорія оптимального портфелю інвестицій. Портфелі мінімального ризику та максимальної ефективності.

Тема 13. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності. Основні зони ризику та їх характеристика. Оцінювання політичного ризику за методикою всесвітнього банку. Оцінювання соціальних, екологічних, адміністративно-законодавчих ризиків. Оцінка ризиків, що виникають внаслідок невирішеності проблем із забезпеченням прав власності. Оцінювання виробничих ризиків: технічних, безпосередньо виробничих, стратегічних, ризиків постачання, ризиків порушення планових строків, транспортних ризиків. Оцінка ризиків, що виникають в ході реалізації продукції та ризиків непередбачуваної конкуренції. Оцінка фінансових ризиків. Оцінювання ризиків зовнішньо економічної діяльності.

Тема 14. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків

Поняття ступіні ризику. Підприємницькі втрати та їх види. Збитки, притаманні підприємницькій діяльності. Система показників абсолютного та відносного вимірювання ризику. Крива ризику та процес її побудови. Основні методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків: статистичний, експертний, аналітико-розрахунковий, рейтинговий, нормативний, метод аналізу доцільності витрат, аналітичний метод аналогів. Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки підприємницьких ризиків. Методи кількісної оцінки ризиків інвестиційних проектів: метод корегування норми дисконту, аналіз чутливості, метод сценаріїв, дерево рішень, імітаційне моделювання, перевірка стійкості проекту, корегування параметрів проекту, формалізований опис невизначеності. Аналіз варіабельності прибутку та його основні показники: сила впливу операційного (виробничого, господарського) важеля, поріг рентабельності, точка беззбитковості, запас фінансової стійкості, сила впливу фінансового важеля, рівень сполученого ефекту операційног та фінансового важеля.

Тема 15.Основи ризик-менеджменту

Особливості управління ризиками господарської діяльності. Поняття ризик-менеджменту, його стратегія і тактика. Склад системи управління ризиками. Процес управління ризиками господарської діяльності.

Тема 16. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику

Основні інструменти регулювання ризику: уникнення ризику, компенсація ризику, збереження ризику, передача ризику, зниження ризику. Методи зниження ступеня ризику: диверсифікація діяльності, диверсифікація ринків збуту, диверсифікація закупівлі сировини та матеріалів, здобуття додаткової інформації, лімітування, перевірка партнерів по бізнесу та умов укладання угод/, організація захисту комерційної таємниці.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка