Н и Державний вищий навчальний закладСторінка2/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Основна література


  1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н.С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 352 с.

  2. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання/ В.Н. Гавва, Е.А. Божко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 224 с.

  3. Постанова Кабінету міністрів України № 1554 від 12.10.2000 р. " Методика оцінки вартості майна під час приватизації"

  4. Постанова Кабінету міністрів України № 1891 від 10.12.2003 р. " Методика оцінки вартості майна"

Додаткова література


  1. Попов Е. В. Рыночный потенциал предприятия/ Е.В. Попов. - М.: Экономика, 2002. - 559 с.

  2. Авдеенко В.Н. Производственный потенциал промышленного предприятия/ В.Н. Авдеенко, В.А. Котлов. - М.: Экономика, 1989. - 240 с.

Ресурси Інтернет


  1. Украинское общество оценщиков http:// uto.com.ua.


Програма дисципліни «Проектний аналіз»
Тема1. Інвестиції підприємства
Поняття інвестицій, сутність, цілі та задачі інвестування. Класифікація інвестицій. Класифікація інвесторів. Інвестиційний проект: поняття, сутність, учасники. Основні поняття та класифікація проектів. Учасники та бенефіціарії проекту. Економічна взаємозалежність проектів. Основні складові проектного аналізу. Предмет, мета та задачі проектного аналізу. Складові проектного аналізу, їх мета та задачі. Фази проектного циклу. Стадії та етапи проектного циклу. Інвестиційний проект: стратегія підготовки, склад та зміст. Бізнес план інвестиційного проекту: склад, структура, та зміст.

Основні законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність на Україні. Законодавча база інвестиційної діяльності в Україні. Державний захист прав та інтересів інвесторів. Державне регулювання інвестиційної діяльності: загальні поняття та цілі. Роль пріоритетних об’єктів інвестування у підвищенні ефективності інвестиційної діяльності держави.
Тема 2. Основні складові проектного аналізу
Моделювання фінансової звітності підприємства з урахуванням реалізації та функціонування проекту. Аналіз балансу: діагностика рівноваги, автономії, заборгованості. Визначення затрат і вигод у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках. Поняття явних і неявних вигод і затрат. Визначення цінності проекту. Альтернативна вартість та Ії використання у проектному аналізі. Методичний та методологічний інструментарій проектного аналізу.
Тема 3. Методичний та методологічний інструментарії проектного аналізу

Аналіз та розробка звіту про рух грошових коштів: діагностика інвестування, фінансування та фінансової політики. Використання ЗРГК: інструмент аналізу, діагностики, контролю. Фінансовий аналіз результатів реалізації проекту на підприємстві: діагностика ризику, рентабельності, фінансової стійкості.
Тема 4. Грошові потоки інвестицій
Види грошових потоків інвестиційного проекту та особливості їх формування. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів. Класифікація грошових потоків інвестиційного проекту. Методи розрахунку та прогнозування грошових потоків інвестиційного проекту. Формування чистого потоку грошових коштів інвестиційного проекту.

Способи та методи фінансування інвестицій, їх порівняльні переваги. Акціонування як метод фінансування інвестицій. Кредит як метод фінансування інвестицій. Лізинг як форма фінансування інвестицій. Різновиди лізингу. Інвестиційний ринок України його учасники. Українські державні інвестиційні інститути. Українські комерційні інвестиційні банки. Особливості діяльності комерційних банків на ринку інвестиційних товарів. Закордонні інвестиційні інститути, мета їх діяльності на Україні.


Тема 5. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах
Система інформаційного забезпечення фінансового проектного анализу. Зовнішні показники інформаційної системи. Показники внутрішньої інформаційної системи анализу. Методологічний інструментарій оцінки факторів ризику. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Системи організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного проекту. Концепція та методичний інструментарій оцінок ліквідності, доходності та ризику інвестиційних проектів.

Оцінка інвестицій в умовах ідеального ринку капиталу. Характеристика довершеного ринку капіталу: основні допущення і обмеження. Модель оцінки ефективності інвестицій, основні методи оцінки. Правило методу «Чиста поточна вартість проекту», його переваги і недоліки. Процедура перевірки впливу інвестиції на стан акціонерів. Правило методу «Індекс рентабельності інвестиції». Правило методу «Внутрішня норма рентабельності інвестиції», його переваги і недоліки. Правило методу «Дисконтований період окупності проекту», його переваги і недоліки. Визначення середньовиваженої вартості капіталу і його використання в інвестиційному проектуванні.


Тема 6. Вартість фінансування інвестиційних потреб
Ризики фінансових інвестицій. Ризики інвестиційної діяльності, його різновиди. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи якісної оцінки ризику проекту. Методи кількісної оцінки ризику інвестиційного проекту. Методи зниження ризику. Аналіз чутливості проекту. Механізм захисту інвестицій від ризиків. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Вартість фінансування інвестиційних потреб. Використання середньозваженої вартості капіталу. Ліверидж як оцінка та управління ризиком структури капіталу. Визначення ризику структури капіталу підприємства. Ліверидж, його типи та фактори, що впливають на його рівень. Оцінка лівериджей. Фактори впливу на вибір структури капіталу.

Інноваційні інвестиції, їх особливості та відмінності. Управління структурою витрат за проектом. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості. Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах змін.
Тема 7. Інвестиційно-фінансовий план

Порядок складання і оптимізація інвестиційно-фінансового плану. Форми, мета та задачі складання інвестиційно-фінансового плану. Порядок складання інвестиційно-фінансового плану та його оптимізація.

Форми, цілі та задачи складання інвестиційно-фінансового плану. Обґрунтування потреби у інвестиційних ресурсах. Основи політики управління інвестиційними ресурсами. Визначення загальної потреби інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації обсягу інвестиційних ресурсів. Вибір схеми фінансування інвестиційного проекту. Основні схеми проектного фінансування. Фактори впливу на вибір джерела фінансування.


Тема 8. Базові методи оцінки інвестицій
Економічний підхід до оцінки інвестицій. Переваги та недоліки показників ефективності інвестицій. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Чиста поточна вартість (Net Present Value). Індекс прибутковості (Profitability index benefit to cost ratio. Внутрішня норма прибутковості (Internal rate to return). Дисконтований період повернення інвестицій (Discounted Payback period). Правило методу чистої поточної вартості. Правило методу індексу прибутковості. Правило методу внутрішньої норми прибутковості. Правило методу дисконтований період повернення інвестицій. Переваги та недоліки NPV, PI, IRR, DPP.
Тема 9. Ставка дисконту та методи її вимірювання
Роль ставки дисконта в інвестиційних розрахунках. Базові методи визначення ставки дисконту. Коригування ставки дисконту. Коригування ставки дисконту. Метод ціноутворення капітальних активів. Вартість самофінансування. Куммулятивний метод. Урахування інфляції у ставці дисконту. Урахівання інфляційного фактору при здійсненні оцінки інвестицій.
Тема 10. Основи фінансової математики
Зміна цінності грошей в часі. Використання функцій складного відсотка в інвестиційних розрахунках. Накопичена (майбутня) вартість грошової одиниці. Поточна вартість грошової одиниці. Поточна вартість ануїтету. Внесок на амортизацію грошової одиниці. Майбутня вартість ануїтету. Чинник фонду відшкодування.
Тема 11. Основи портфельного інвестування
Основи портфельного інвестування. Портфельні інвестиції та їх різновиди. Інвестиційний портфель та принципи його формування. Основні припущення сучасної теорії портфеля. Типи стратегії управління портфельними інвестиціями. Цілі управління портфелем цінних бумаг.

Фінансові інвестиції, їх мета та особливості. Контролінг та моніторинг проекту. Зміст контролінгу. Етапи побудови контролінгу на підприємстві. Проектний моніторинг, його системи та складові.


Тема 12. Контролінг та моніторинг проекту

Склад контролінгу. Етапи будівництва контролінгу на підприємстві. Види контролінгу. Задачі контролінгу. Визначення «проектний моніторинг». Системи проектного моніторингу на підприємстві. Принципи проведення моніторингу. Складові інвестиційного моніторингу. Види інвестиційного моніторингу.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка