Н и Державний вищий навчальний закладСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
#10978
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

Кафедра «Економіки підприємств»

Затверджую:

Директор УНІЕМ

Р. О. Толпежніков

_____________________

«____» __________2014 р.

РАБОЧА ПРОГРАМА


вступного екзамена

за спеціальністю 7. 03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»

2014 рік
Рабоча програма вступного экзамену по спеціальності

8. 03050401 «Экономіка підприємства», ОКР «спеціаліст», «магістр»
«____» _________________ 2014 р.


Рабоча програма затверджена на засідані кафедри «Экономіка підприємств »

Протокол от “____”________________2014 г. № ___
Заведувач кафедри «Экономіки підприємства» к.е.н., доц. А.А.Меліхов
__________ А.А.Меліхов «____» ______________ 2014р.
Затверджено методичною комісією учбово-научного інституту економіки та менеджменту ДВУЗ «ПДТУ»
Протокол від « » 2014р. № ______
____”___________2014 р. Председатель ______________ (Л. Г. Капранова)

Зміст

Стор.

1. Програма дисципліни «Потенціал підприємства»

4

2. Програма дисципліни «Проектний аналіз»

10

3. Програма дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків»

18

4. Програма дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»

25

Програма дисципліни „Потенціал підприємства»
Тема 1. Сутність і структура потенціалу підприємства
Потенціал підприємства як економічна категорія. Модель потенціалу підприємства. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси. Структура потенціалу підприємства. Ресурсні складові потенціалу підприємства.
ТЕМА 2. Формування потенціалу підприємства
Потенціал підприємства як економічна система. Процес формування потенціалу. Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства. Зовнішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства. Внутрішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства.
ТЕМА 3. Потенціал підприємства і конкурентоспроможність Потенціал підприємства і конкурентоспроможність
Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Діагностика конкурентних сил. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: метод різниць; метод рангів; метод балів. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства: STEP- аналіз; SWOT- аналіз; SPASE- аналіз; GAP- аналіз; LOTS- аналіз; PIMS- аналіз. Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої компонентами "національного ромбу". Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої стратегічним потенціалом. Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої ресурсами фірми. Зведена оцінка рівня конкурентної сили.
ТЕМА 4. Теоретичні та методичні основи оцінки та аналізу потенціалу підприємства
Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки. Поняття вартості та її модифікації. Принципи оцінки потенціалу підприємства. Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства. Аналіз факторів зовнішнього макросередовища. Аналіз факторів зовнішнього мікросередовища підприємства: аналіз параметрів попиту аналіз постачальників підприємства і підтримуючих галузей; аналіз стратегій фірм; аналіз діяльності найближчих діючих і потенційних конкурентів; узагальнений аналіз і оцінка зовнішнього мікросередовища. Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства: аналіз і оцінка діючої стратегії; аналіз ресурсного потенціалу підприємства.
ТЕМА 5. Оцінка вартості нерухомого майна
Особливості оцінки нерухомого майна. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні. Методичні підходи оцінки вартості землі: капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок; зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; урахування витрат на земельне поліпшення. Оцінка вартості будівель і споруд: дохідний підхід; порівняльний, витратний.
ТЕМА 6. Оцінка вартості машин і обладнання
Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства. Класифікація об’єктів оцінки. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання: дохідний підхід; порівняльний підхід; витратний підхід. Оцінка потенціалу виробничого устаткування. Оцінка потенціалу енергетичного устаткування.
ТЕМА 7. Нематеріальні активи підприємства і методи їхньої оцінки
Основні поняття ,цілі і види оцінки. Економетрична оцінка інтелектуального капіталу. Оцінка інтелектуального капіталу при продажі бізнесу. Структура інтелектуального капіталу: людський капітал; структурний капітал; клієнтський капітал. Інтелектуальний капітал і інтелектуальна власність. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод надлишкового прибутку. Метод виграшу в собівартості. Метод "звільнення від роялті". Метод вихідних витрат. Метод відновлюваної вартості. Метод вартості заміщення. Метод порівняння продажів. Професійна оцінка. Оцінка нематеріальних активів за міжнародними стандартами.
ТЕМА 8. Кадровий потенціал підприємства: формування та оцінка
Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства. Вартісна оцінка кадрового потенціалу. Ефективність використання кадрового потенціалу.
ТЕМА 9. Оцінка вартості бізнесу (сукупного потенціалу)
Необхідність, особливості та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу: метод дисконтова них грошових потоків і капіталізації прибутку; метод доданої вартості; метод Едвардса-Белла-Ольсона. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства. Майнові методи оцінки вартості бізнесу: вартість чистих активів; ліквідаційна вартість.
ТЕМА 10. Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства
Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Оцінка перспектив галузі. Вибір об’єктів для інвестування. Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.

контрольні питання

1.          Потенціал підприємства як економічна категорія.

2.          Модель потенціалу підприємства.

3.          Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні риси.

4.           Структура потенціалу підприємства.

5.          Ресурсні складові потенціалу підприємства.

6.          Потенціал підприємства як економічна система.

7.          Процес формування потенціалу.

8.          Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства.

9.          Зовнішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства.

10.      Внутрішні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства.

11.      Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

12.      Діагностика конкурентних сил.

13.      Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства: метод різниць;

14.      метод рангів;

15.      метод балів.

16.      Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства:

17.      STEP- аналіз;

18.      SWOT- аналіз;

19.      SPASE- аналіз;

20.      GAP- аналіз;

21.      LOTS- аналіз;

22.      PIMS- аналіз.

23.      Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої компонентами "національного ромбу".

24.      Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої стратегічним потенціалом.

25.      Оцінка конкурентної сили підприємства сформованої ресурсами фірми.

26.      Зведена оцінка рівня конкурентної сили.

27.      Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки.

28.       Поняття вартості та її модифікації.

29.       Принципи оцінки потенціалу підприємства.

30.      Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства.

31.       Аналіз факторів зовнішнього макросередовища.

32.      Аналіз факторів зовнішнього мікросередовища підприємства: аналіз параметрів попиту аналіз постачальників підприємства і підтримуючих галузей; аналіз стратегій фірм; аналіз діяльності найближчих діючих і потенційних конкурентів; узагальнений аналіз і оцінка зовнішнього мікросередовища.

33.      Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства: аналіз і оцінка діючої стратегії; аналіз ресурсного потенціалу підприємства.

34.      Особливості оцінки нерухомого майна.

35.       Порядок організації грошової оцінки землі по Україні.

36.      Методичні підходи оцінки вартості землі: капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельних ділянок;

37.      Методичні підходи оцінки вартості землі: зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;

38.       Методичні підходи оцінки вартості землі: урахування витрат на земельне поліпшення.

39.      Оцінка вартості будівель і споруд дохідний підхід.

40.      Оцінка вартості будівель і споруд порівняльний підхід.

41.      Оцінка вартості будівель і споруд витратний підхід. 

42.      Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства.

43.      Класифікація об’єктів оцінки.

44.      Методичні підходи до оцінки машин і обладнання: дохідний підхід

45.      Методичні підходи до оцінки машин і обладнання: порівняльний підхід

46.      Методичні підходи до оцінки машин і обладнання: витратний підхід.

47.      Оцінка  потенціалу виробничого устаткування.

48.       Оцінка потенціалу енергетичного устаткування.

49.      Основні поняття ,цілі і види оцінки нематеріальних активів.

50.       Економетрична оцінка інтелектуального капіталу.

51.       Оцінка інтелектуального капіталу при продажі бізнесу.

52.       Структура інтелектуального капіталу: людський капітал; структурний капітал; клієнтський капітал.

53.       Інтелектуальний капітал і інтелектуальна власність.

54.       Особливості оцінки вартості нематеріальних активів.

55.       Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод надлишкового прибутку. 

56.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод виграшу в собівартості.

57.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод "звільнення від роялті".

58.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод вихідних витрат.

59.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів.

60.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод відновлюваної вартості.

61.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод вартості заміщення.

62.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Метод порівняння продажів.

63.      Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів. Професійна оцінка.

64.      Оцінка нематеріальних активів за міжнародними стандартами. 

65.      Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства.

66.      Вартісна оцінка кадрового потенціалу.

67.      Ефективність використання кадрового потенціалу.

68.      Необхідність, особливості  та методичні підходи до оцінки вартості бізнесу.

69.      Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу: метод дисконтованих грошових потоків і капіталізації прибутку;

70.      Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу:  метод доданої вартості;

71.      Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу: метод Едвардса-Белла-Ольсона.

72.      Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства.

73.      Майнові методи оцінки вартості бізнесу: вартість чистих активів;

74.      Майнові методи оцінки вартості бізнесу: ліквідаційна вартість.

75.      Особливості оцінки потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей.

76.      Оцінка перспектив галузі.

77.       Вибір об’єктів для інвестування.

78.       Спеціальні випадки застосування оцінки підприємства.


Каталог: fileadmin -> files -> abiturient -> 2014 progr priem -> 4Vstup na OKR Spetc magistr -> Ekonomich
fileadmin -> План роботи з батьками 1 клас тема Вікові та індивідуальні особливості 6-літніх дітей. План Рушійні сили розвитку особистості
fileadmin -> Программа вступительного экзамена в аспирантуру по всем специальностям «философия» Владимир 2013
fileadmin -> Програма курсу «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»
fileadmin -> Положення про організацію освітнього процесу у Львівській комерційній академії загальні положення нормативно-правова база організації освітнього процесу
fileadmin -> Методические рекомендации по философии для студентов рниму выпуск 12. Москва 2015 Методические рекомендации по философии для студентов рниму. Выпуск 12. М., 2015.
fileadmin -> Департамент образования Ярославской области
fileadmin -> Учебно-методическое пособие для подготовки к экзамену по психиатрии
Ekonomich -> Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305081 «Фінанси І кредит» 2014 год
Ekonomich -> Рабочая программа вступительного экзамена по специальности 03060101 «Менеджмент организаций и администрирование» 2014 год


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка