Мотивація як рушійна сила самовдосконаленняСкачати 419.26 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації01.04.2016
Розмір419.26 Kb.
1   2   3

Розділ 6. Адреси досвіду


  1. Андреєва Наталія Анатоліївна, учитель історії Яснозірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради. Шляхи посилення мотивації до навчання через використання інноваційних технологій на уроках історії.

  2. Барна Ольга Василівна. Мотивація навчання інформатики в учнів 7 - 9 класів загальноосвітних навчальних закладів. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова. – 2009р.

  3. Вєнцева Надія Олександрівна. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – Робота виконана у Запорізькому національному університеті - 2007р.

  4. Гузенко Олена Анатоліївна. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова. – Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. - 2002р.

  5. Ротар Г.О., вчитель Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20. Методичні аспекти підвищення мотивації навчання  та навчальних досягнень учнів.

  6. Руда Наталія Леонідівна. Особливості мотиваційної сфери старшокласників з різним рівнем навчальних досягнень. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Робота виконана в Інституті психології ім. Г.С.Костюка Академії педагогічних наук України. - 2006р.

  7. Черуха Ірина Володимирівна, вчитель-методист ЗОШ № 8, м.Рівне. Формування внутрішньої мотивації до творчості засобами словесності: психологічний та технологічний аспекти

  8. Юдіна Наталія Олександрівна. Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Робота виконана в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2003р.

  9. Яковлєва Марина Вікторівна. Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземної мови. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. – Робота виконана в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського Міністерства освіти і науки України. – Одеса, 2007р.


ВИСНОВКИ

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування в учнів мотивації до навчально – пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановкою завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції, здійснення в єдності ідейно – політичного, трудового, морального виховання учнів, введенням профільного навчання у старших класах. Соціальне замовлення суспільства вимагає від закладів освіти підвищення якості навчання та виховання, розвиток та формування конкурентно – спроможного випускника, запобігання формалізму під час оцінювання результатів праці учнів та вчителів.

Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Це означає, що увага педагогів та психологів повинна бути не тільки спрямована на здійснення учнем навчання але і на те, як і що відбувається у розвитку особистості учня в процесі навчально – пізнавальній діяльності. Формування мотивації – це виховання у дітей та учнівської молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з активною поведінкою учня, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально діючими мотивами, єдність слова, діла та активної життєвої позиції учня.

Для того, щоб побудувати науково обґрунтовану «педагогіку мотивації», необхідно враховувати наукові досягнення сучасної психології мотивації. Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які змінюються й вступають в нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс навчання для учня, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень навчальних досягнень, когнітивні можливості). Тому становлення мотивації є не просте зростання позитивного або негативного ставлення до навчання, а утворення складних структур мотиваційної сфери. Ці окремі структури мотиваційної сфери (й складні, діалектичні відношення між ними) повинні стати об’єктом управління з боку вчителя. На сучасному рівні психологічної науки педагог не має права констатувати те, що учень не хоче вчитися, необхідно з’ясувати причину небажання учня вчитися, які аспекти мотиваційної сфери у нього не сформовані і які психолого – педагогічні засоби впливу педагог повинен використовувати, щоб сформувати в учня мотивацію до навчально – пізнавальній діяльності.

Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів та їх індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на певному віковому етапі та підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У зв’язку з розкриттям резервів вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно – орієнтований підхід до навчання.

Створення розвивального простору, в якому організація навчально – пізнавальної, науково - дослідницької діяльності учнів здійснюється з урахуванням психологічних настанов щодо формування мотиваційної сфери можлива за умови плідної співпраці педагогів зі спеціалістами психологічної служби.Література

1. Алферов О. Д. Формування відповідального ставлення до навчання: Навч. посіб. — М., 1984.

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно – воспитательного процесса . – М.: Просвещение, 1982. 192с.

3. Баженюк 3. С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів підліткового віку // Методичні рекомендації. — Луцьк, 1999.

4. Газета ЗАВУЧ, №5(371), Лютий 2009

5. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. — 1998. — № 5. - с. 72—75.

6. Гриньова М. В. Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів. — К., 1998.

7. Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання. Вінниця, 2006.

8. Давидов В. В. Проблема розвиваючого навчання. — М., 1986.

9. Доній В. Л., Несен Г. Н. та ін. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-мет. посіб. — К., 1996.

10. Зайченко М.В.: Пробудимо бажання вчитися. Пирятин, 2011 – 12 с.

11. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія і практика навчального процесу // Рідна школа. — 2000. — № 8.

12. Кириленко В. Порушення мотивації навчання як першопричина негативної поведінки // Психолог. — 2005. — №18, —С. 7—8.

13. Киричук О. В. Формування в учнів активної життєвої позиції. — К., 1983.

14. Лернер І. Я. Дидактичні основи методів навчання. — М., 1981.

15. Маркова А. К. Проблеми формування мотиваційної навчальної діяльності. — К., 1989.

16. Мельничук Т. Лідерство в групі, колективі як інструмент і мотив розвитку особистості, її самовираження // Рідна школа, —2000,—№5.

17. Панченко С. Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку (Методичні рекомендації) // Психолог. — 2006. — №6, — С.6—8.

18. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково–методичний посібник. – К.: А.С.К., 2003

19. Рекомендації з освітньої політики. – К.: К.І.С. 2003

20. Скуратівський Л. Мотив як рушійна сила пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення мови // Дивослово. — 2005. — №2, — С. 2—4.

21. Суховерхова Л. Інноваційні форми методичної роботи. Газета „Завуч”, 2008, № 17-18.

22. Тулупова Т. Шкільна мотивація як компонент психологічної комфортності // Психолог. — 2006. — № 15. — С. 5—8.

23. Учні з проблемами у навчанні: діагностика і допомога. Газета „Завуч”, 2005, №1.

24. Яновицька О. В. Як навчати й вчитися на уроці. Санкт-Петербург, 2006.

ЗМІСТ


Вступ________________________________________________3

Розділ 1. Поняття мотивації та її види ____________________5

Розділ 2. Фактори впливу на вмотивованість у навчальній діяльності ___________________________________________10

Розділ 3. Шляхи, способи, методи та прийоми впливу на мотивацію дитини до навчання _________________________15

Розділ 4. Особливості мотивації навчання відповідно до вікових особливостей учнів____________________________21

Розділ 5. Методичні поради вчителю для посилення мотивації навчання учнів на уроці __________________________________27

Розділ 6. Адреси досвіду ______________________________31

Висновки____________________________________________33

Література___________________________________________36

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОТИВАЦІЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. Методичний посібник. Випуск 1: Районний методичний кабінет / Укл. О.В.Саполович, Н. М. Рогова // Рецензент Н.М.Гурлай – Пирятин: РМК ВО Пирятинської РДА, 2013. – 40 с.

Відділ освіти Пирятинської РДА Полтавської області,

37000, м. Пирятин, вул. Леніна, 42

тел. 2-03-75, 2-07-311   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка