Могутнім чинником успішного розвитку українського суспільства ХХІ ст. є краєзнавство. Саме воно сприяє прискоренню важливих процесів у різних сферах суспільно-політичного й духовного життя регіонуСкачати 348.28 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір348.28 Kb.


Пояснювальна записка
Головним завданням сучасної школи є виховання свідомого, всебічно освіченого громадянина України, формування цілісної, гармонійно розвиненої творчої особистості на основі засвоєння здобутків національної культури та загальнолюдських цінностей. Гармонійно розвинену особистість не можна уявити без глибоко усвідомленого почуття національної гідності. Однією з складових частин цього процесу є вивчення історії рідного краю. Навчання дітей історії рідного краю - це перша ступінь національного усвідомлення. Людина лише тоді стає активним членом суспільства, коли досконально знає, хто вона й з якого вона роду.

Могутнім чинником успішного розвитку українського суспільства ХХІ ст. є краєзнавство. Саме воно сприяє прискоренню важливих процесів у різних сферах суспільно-політичного й духовного життя регіону.

Якраз краєзнавча складова шкільної історичної освіти допомагає вчителю розкривати історію малої батьківщини в усій її неповторності підтримувати високі гуманістично-духовні ідеали та загальнолюдські цінності, впливати на формування у молодого покоління самостійного і свідомого вибору власної перспективи. Популяризація краєзнавчих досліджень та залучення широких кіл громадськості до збереження історико-культурної спадщини України є важливим фактором у нових суспільно-політичних умовах, що зумовлені глобалізаційним рухом у світі.

Одним із шляхів здійснення поставлених перед школою завдань є запровадження в навчальній практиці факультативних занять, оскільки вони сприяють спеціалізації навчання, формування у учнів стійких інтересів до предметів певного циклу. Факультативні заняття з історичного краєзнавства посідають проміжне місце між курсом історії, що вивчається в середній школі, та різноманітними видами і формами позакласної й позашкільної роботи з історії.

Факультативний курс повинен відіграти велику роль у професійній орієнтації школярів, створити сприятливі умови для розвитку самостійного мислення учнів. Краєзнавчі факультативи об’єднують тих школярів, які прагнуть самостійно здобути знання, поглиблено вивчати документи місцевих архівів, музеїв, наукову краєзнавчу літературу.

Методи на факультативному занятті найчастіше застосовуються не окремо, а комбінуються, доповнюють один одного, переходять з одного в інший. Зрозуміло, що форми, методи й прийоми занять обираються з урахуванням психологовікових особливостей та пізнавальних можливостей учнів, а також інших індивідуальних нахилів та вподобань. Заняття з історичного краєзнавства дають змогу широко впроваджувати диференційоване навчання, особистісно-орієнтовний підхід до учнів. Саме тут вчитель може з максимальною повнотою задовольнити різнопланові запити й інтереси школярів, підібрати до кожного такий вид роботи, який би відповідав його нахилам, здібностям, бажанням. Практична спрямованість у роботі факультативу з історичного краєзнавства є необхідною умовою його успішної діяльності. Тому в роботі краєзнавчого факультативу особлива увага приділяється самостійній діяльності його слухачів.

На кожному занятті передбачається поступове формування комунікативних навичок (робота в групі; в парі; виступ: участь у ситуативних іграх; рольова гра, інсценування; складання учнівських проектів - індивідуальних й колективних: екскурсії); навичок аналітичного і критичного мислення (аналіз ситуації; розв'язання навчальних проблем).

Визначальним аспектом навчання є зв'язок з Миколаївським обласним краєзнавчим музеєм. Відвідування експозицій якого, зустріч з науковими співробітниками музею, робота в фондах, будуть сприяти розширенню знань учнів про свій край, про людей, які внесли свою частку в історію Миколаївщини.
Основні завдання співробітництва учбового закладу та

Миколаївського краєзнавчого музею:
- на прикладі вивчення історії рідного краю показати закономірність процесів економічного, соціального, політичного і культурного розвитку України:

- вчити учнів на основі історичних фактів розкривати особливості історії рідного краю, специфіку розвитку і характерні риси;

- формувати навички самостійної системно-аналітичної діяльності учнів з різними джерелами інформації;

- розвивати науково-дослідницькі здібності учнів, написання та захист курсових робіт;

- сприяти вихованню патріотизму, національної самосвідомості.

На факультатив відводиться 17 години, які можна використати в 9 класі. Розподіл годин між темами – орієнтований, викладач може внести відповідні зміни у цей розподіл залежно від конкретних умов роботи в тій чи іншій школі.

У програму курсу закладено такі особливості:

* Кожна тема факультативного курсу складається з двох частин – теоретичної і практичної. Теоретична – це зміст роботи вчителя, виклад теми. Практична – це самостійна робота учнів над темою.

* Досить широкі бібліографічні списки літератури адресуються як вчителеві, так і учням.

* Корисними є факультативні заняття у класах з поглибленим вивченням історії, а також у гуманітарних гімназіях та ліцеях.

Мета курсу – формування національної свідомості; розвиток в учнів почуття гордості за історичне минуле свого рідного краю та своїх рідних предків, відчуття причетності до історії України.

Оцінювання навчальних досягнень школярів з курсу «Історичне краєзнавство» здійснюється згідно Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з історії.

Структура програми побудована за лінійним принципом – навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно, причому новий матеріал викладається на основі вже вивченого курсу історії України й у тісному взаємозв’язку з краєзнавчим матеріалом.

Курс «Історичне краєзнавство» викладається в ліцеї протягом 15 років. Це дало можливість заохотити дітей до вивчення історії рідного краю. За цей час ліцеїсти брали участь у обласних та міських заходах краєзнавчого характеру: «Миколаєву – турботу юних»; «Бузька хвиля». В ліцеї було організовано міський фестиваль «Чи знаєш ти історію рідного краю», співорганізатором якого став Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Свої досягнення ліцеїсти презентували у Всеукраїнській акції «Громадянин» за тематикою «Надамо некрополю статус історичної пам’ятки», «Золотими літерами на Храмі Слави», «Історія, яка не в підручнику». Науково-дослідницькі роботи з краєзнавчої тематики учні ліцею презентують на конкурсі-захисті МАН, стають призерами та переможцями обласного та всеукраїнського рівня.

К-сть годин
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ

1
Вступ

Мета та завдання курсу історичного краєзнавства.

Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація.

Джерела вивчення

Поняття археологічної культури


Учень/учениця називає і пояснює поняття «історія», «історія України», «історичне краєзнавство», «археологія», «археологічні розкопки»;

називає основні етапи в історії людства, джерела вивчення історичного краєзнавства.

1

1
Розділ І. Наш край у далекому минулому.

1. Перші відомості з історії краю:

Стоянки доби пізнього палеоліту – Анетівка І, Анетівка ІІ (Доманівський р-н), Пелагеєвка, Сагайдак І (Новобузький р-н).

Мезолітичні пам'ятки:

Бубінка, Балаха, Щуцьке (Баштанський р-н), Абузова Балка (Олександрівка, Вознесенський р-н), Конецьпіль, Синюхін Брод (Первомайський р-н).Неолітичні пам'ятки: урочище Гард (Доманівський р-н), Грушівка, Синюхін Брод (Первомайський р-н).

2. Пам'ятники трипільської культури на Миколаївщині:

селище Красненьке (Кривоозерський р-н), Конецьпіль (Первомайський р-н), Константинівка (Арбузинський р-н). Господарство. Побут. Суспільний устрій. Духовна культура.3. Епоха бронзи

Ямна культура (ІІ половина ІІІ тисячоліття до н.е.) . Катакомбна культура (ХХ – ХVІ ст. до н.е.) Поселення доби пізньої бронзи – с. Матвіївка (Миколаївський р-н); с. Мала Корениха (Миколаївський р-н); Костянтинівка (Арбузинський р-н).

Скарби бронзових знарядь праці: с. Курячі Лози (Кривоозерський р-н), с. Бандурки (Первомайський р-н), с. Ульянівка (Вознесенський р-н.)

Городище Дикий Сад (ХІІ – ІХ ст.. до н.е. – унікальна археологічна пам’ятка Миколаївщини. Забудова. Побут. Господарство. Релігійні уявлення.Практична робота № 1.

 • Екскурсія в музей – знайомство з розділом археологічної експозиції:

- «Прадавня історія краю»;

- «Дикий Сад - археологічна перлина Миколаївщини»;

- «Таємниці степових курганів».


 • Робота в малих групах – робота з картою «Основні населені пункти Миколаївської області, де знайдено найдавніші археологічні пам’ятники»

 • Підготовка презентацій «В.М. Станко – дослідник найдавніших пам’яток нашого краю».

Учень/учениця називає основні заняття людей на різних етапах первісного суспільства;

показує на карті стоянки давніх людей на території Миколаївської області, території розселення носіїв трипільської культури;

застосовує та пояснює на прикладах поняття «сім'я», «рід», «плем’я», «союз племен», «родова община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь», «держава», «цивілізація»;

описує головні винаходи людства доби кам’яного і мідно-бронзового віків, первісні форми релігійних вірувань і мистецтво за первісної доби;

визначає і пояснює на прикладах основні риси «привласнювального та відтворювального господарства»; порівнює форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби.
1

1
Розділ II. Перші політичні об'єднання у причорноморських степах.

Кіммерійці: IX - VIII ст. до н.е. Поховання біля сіл Висунськ (Березнегуватського р-ну), Калинівка (Новоодеського р-ну).

Скіфи: VII ст. - III ст. до н.е.

Античні автори про Північне Причорномор'я. Гілея у скіфському оповіданні Геродота. Скіфологія (історія дослідження скіфської тематики). Походження та розселення, заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва. Кургани – основне джерело вивчення скіфської культури. Поховальний обряд. Кургани біля с. Новорозанівка (Новобузьський р-н), курган біля с. Солдатське (Вознесенський р-н), біля с. Плющівка та с. Піски (Баштанського р-ну).Сармати (II ст. до н.е. - IV ст. н.е.)

Курган Соколова могила. Курган біля с. Весняне Миколаївського р-ну.Практична робота № 2

 • Урок-екскурсія:

- «Скіфська культура Північного Причорномор’я»; - «Скіфські лучники».

 • Робота з історичними документами «Держава Скіфія» -Геродот «Історія». «Скіфський похід Дарія за свідченням античних джерел».

 • Гра-дослідження «Скіфська стела» - зброя скіфів за матеріалами монументальної скульптури

 • Підготовка презентацій. «Наш земляк – Борис Мозолевський – археолог та поет»

Учень/учениця називає межі заселення території України кіммерійцями та скіфами;

описує спосіб життя кіммерійсько-скіфського степу;

оцінює внесок кіммерійців і скіфів у світову культуру;

пояснює хто такі історичні діячі та дослідники.


1

1
Розділ ІІІ. Грецька колонізація Нижнього Побужжя.

1. Причини грецької колонізації. Античні автори про Північне Причорномор'я. Поселення на острові Березань (VІІ ст. до н.е.)

2. Античне місто-держава Ольвія.

Місцезнаходження. Історія вивчення. Дослідники (Фармаковський Б.В., Славін Л.М., Леві О.І., Карасьов О.М., Крижицький С.Д., Бураков А.В.). Населення. Господарське життя. Побут. Політичний устрій. Міська рада. Народні збори. Колегії. Судочинство. Характерні риси релігій. Розвиток

мистецтва. Архітектура. Скульптура. Коропластика. Художня кераміка. Скло. Металеві вироби. Грецький та римський періоди античних держав.

Практична робота № 3


 • Урок-екскурсія «Дорога до Ольвії» (мандрівка до заповідника)

 • Екскурсія в музей «Грецька міфологія та археологічний матеріал»

 • Практична робота «Музей за партою» з музейними експонатами:

 • Грошові знаки – як історичне джерело;

 • Релігійні уявлення ольвіополітів за матеріалами коропластики.

 • Ситуативна гра-інсценування «Я живу на вулиці Діоніса», «Ольвійська агора», «Шлях до храму».

 • Робота з історичними документами «Міфи Стародавньої Греції та їх зв'язок з археологічними знахідками в Ольвії»

 • Вечір археологічної поезії «Ольвии себя посвятившие» (вірші С. Буйських, В. Лапіна, Ю. Віноградова та ін.)

Учень/учениця називає хронологічні межі Великої грецької колонізації, заснування перших грецьких поселень на території України, на території Миколаївської обл.;

показує на карті напрями Великої грецької колонізації, міста-держави;

застосовує та пояснює поняття «еліни», «варвари», «громадяни», «демос», «аристократія»;

характеризує суспільний устрій, культурні досягнення, взаємини греків і місцевого населення1
Розділ IV. Наш край у Ш-ХІ ст.

1. Черняхівська культура (ІІ - початок V ст.)

Населення. Господарська діяльність. Побут. Релігійні уявлення. Поховальний обряд. Поселення (с. Олександрівна Снігурівського району, Кам'янка (Очаківського району), Могильник (с. Чубівка, Миколаївський район, с. Городок Веселинівський район).2. Готи й гунни у Північному Причорномор'ї.

Антська держава. Авари, хазари та болгари.3. Наш край у період Київської держави (ІХ-ХІ ст.)

Розселення слов'янських племен. Улічі. Тіверці. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел, торгівлі. Острів Святого Єферія (о. Березань).Практична робота № 4

 • Черняхівська культура Північного Причорномор’я.

Учень/учениця називає східнослов’янські племінні союзи;

показує на карті території розселення східнослов’янських племінних союзів та їх сусідів у ХІІІ-ІХ ст.;

застосовує та пояснює поняття «Велике розселення слов’ян», «східнослов’янські союзи племен»;

описує заняття, побут і спосіб життя східних слов’ян.
1
Розділ V. Кочове населення Нижнього Побужжя

у Х-ХІV столітті

Печеніги та половці. Монгольська навала. Влада Золотої Орди. Нагайський улус. Золотоординські міста Миколаївщини: Велика Мечетня, Акмалі-Сарай, Ак-Мечетня, Баликлея та інші. Наступ Литви на південноукраїнські землі.

Загарбання півдня України татарами.

Практична робота № 5 (робота з мапою)


 • Позначити річки Південний Буг, Кодима, Синюха. Умовними кольорами показати території, які були під владою Золотої Орди, Литви, Польщі та існуючі на той час міста.

 • Пояснити назви міст Вітовка, Дашів, Соколи, Ачі-Кале. Дізнайтесь, у яких творах українських письменників, поетів відтворюється поневолене життя українського народу за часів татаро-монгольського завоювання.

Учень/учениця визначає сутність та наслідки половецьких набігів;

застосовує та пояснює поняття «орда», «золотоординське ярмо», «улус», …

називає час входження українських земель до складу різних держав та перетворення кримського улусу на незалежний Ханат, князів литовської династії Гедиміновичів, що мають безпосередній стосунок до подій на наших землях;

наводить приклади діяльності литовських князів у розбудові українських удільних князівств, особливостей розбудови міст та їх самоврядування, культурних досягнень.
1

1
Розділ VI. Роль козацтва в розвитку Північного Причорномор'я.

1. Козацька колонізація причорноморських степів. Причини виникнення українського козацтва. Джерела вивчення питання – Польські хроніки (Бельський, Білецький). Українські літописи про козаків (Г. Гребінки, Самовидця, Величка). Архів Коша Запорозького. Археологічні матеріали.

Форми козацьких поселень: зимівники, бурдюги, сторожеві пости, переправи. Походи козаків. Війскове мистецтво.

2. Буго-Гардівська паланка. Прогноїнська паланка.

Усна народна творчість про козаків.

Історична пісня - "Ой, над Бугом над рікою"; переказ "Макітрина балка". Гайдамаччина на Миколаївщині.Практична робота № 6.

 • Інтелектуальне змагання «Українські мушкетери»

 • Екскурсія в музей «Духовна та матеріальна культура періоду козацької доби «Наш край козацький»».

 • Ситуативна гра-інсценування «Один день у козацькому Гарді на Бузі» (інсценування від імені козака-сторожовика, козака-рибалки, чумака, іноземного торговця).

Учень/учениця називає перші згадки про козаків в писемних джерелах, причини виникнення українського козацтва;

показує на карті терени запорізьких земель;

застосовує та пояснює поняття «козак», «Запорізька Січ», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення», «козачий табір», «зимівник»;

описує побут, військове мистецтво козаків, традиції та звичаї українського козацтва, морські походи козаків на турецькі володіння;

наводить приклади боротьби козацтва за свої права, військового мистецтва козаків.
1
Розділ VII. Приєднання Північного Причорномор'я

до території Російської імперії

Російсько-турецькі війни 1768-1774 рр., 1787-1791 рр. Участь українських козаків у російсько-турецьких війнах у складі . Чорноморського козацького війська. Антон Головатий. Олександр Суворов.

Кінбурзька битва. – 1787 р. Штурм Очакова 1788 р. Яський мирний договір 1791 р .


Учень/учениця показує на карті території розселення українців та територіальні зміни наприкінці ХVІІІ- на початку ХІХ ст., наслідки російсько-турецьких війн 1768-1774 рр., 1787-1791 рр.;

характеризує результати Яського мирного договору, діяльність А. Головатого та О. Суворова

1

1
Розділ VІІІ: Виникнення міста Миколаєва

Заселення Південної України.

Заснування міст: Херсон, Миколаїв, Одеса.Історія виникнення міста Миколаєва

Г.О. Потьомкін, М.Л.Фалєєв. Початок кораблебудування. Перші жителі. План і забудова міста. І. Старов.

Перший головний командир Чорноморського флоту та губернатор міста Траверсе І.І.

Розвиток містобудівництва, культурних традицій, народної освіти, охорона здоров’я (Вітовський шпиталь,

Самойлович Д.С.)

Практична робота № 7.


 • Розробити сценарій фільму «Верф над Інгулом»

 • Написати новелу «Миколаїв у мріях Г.О. Потьомкіна»

 • Розробити питання вікторини по темі.

 • Скласти кросворди по темі.

 • Музейний урок «Заснування міста Миколаєва»

 • Автобусна екскурсія «Історичні місця міста Миколаєва»

Учень/учениця характеризує історію виникнення міста Миколаєва;

характеризує особливості розбудови міста, полікультурний характер суспільства;

називає і характеризує види джерел із історії міста;

висловлює своє ставлення до діяльності Г.О. Потьомкіна, М.Л. Фалєєва, І.Є. Старова.

1
Розділ IX. Заселення та господарський розвиток

Миколаївщини в І пол. XIX ст.

Адміністративно-територіальні зміни, колонізація та розвиток

господарства.

Війна царської Росії з наполеонівською Францією та участь у ній миколаївців. Ескадрон В. П. Скаржинського

Декабристи : О. та Й. Поджио, Чижов М., Лорер М.

Внесок губернаторів міста та командирів Чорноморського флоту Грейга О.С. та Лазарєва М.П. в розвиток міста. Історія вулиць міста (Адміральська, Севастопольська, Наварінська, Соборна, В. Морська, Артилерійська).Російсько-турецька війна 1828 - 1829р. Казарський О. "Бриг Меркурій".

Кораблебудування І пол. XIX ст.: «12 Апостолів», «Імператриця Марія».Культурне життя краю в І пол. XIX ст.

Архітектура. Культове будівництво. "Кабінет рідкісних речей" - 1803р. - один з перших музеїв України. Театр. Щепкін М.С.

Виникнення у 1827 р. Морської астрономічної обсерваторії. Штурманське училище.

Практична робота № 8.


 • Автобусна екскурсія «Історія вулиць Миколаєва»

 • Піша екскурсія по місту «Куточки старого міста» (Спаськ, Слобідка, Соборна площа)

 • Групова робота: Скласти путівник «Прогулянки Старим містом»

Учень/учениця характеризує на основі карти політико-адміністративний устрій українських земель у складі Російської імперії;

застосовує та пояснює поняття «етнос», «нація», «народність»;

описує становище населення та його повсякденне життя;

висловлює ставлення до діяльності В.П. Скаржинського, О. та Й. Поджіо, М. Чижова.

оцінює внесок видатних діячів у розвиток міста

1

1
Розділ X. Наш край у другій половині XIX ст.

Кримська війна. Тотлебін Е.І., Нахімов П.С., Корнілов В.О. Оборона Миколаєва. Наслідки війни для Миколаєва.

Реформи 60-70-х років та їх вплив на розвиток краю. Розвиток суднобудування, машинобудування. Хлібна торгівля. Діяльність комерційного порту.

Громадсько-політичне життя. - Селянські виступи. Робітничий рух. Народники.

Культурне життя краю у II пол. XIX ст. Благоустрій міста. Освіта. Наука. Театр. Видавнича справа. Родовід Аркасів.

Святкування 100-річного ювілею міста (1890). Перший історик міста - Ге Г. М.

Приватні колекції - як прообраз музеїв. Францов Е.П.

Колекція роду Аркасів.

Міський некрополь, як історичне джерело.

Практична робота № 9.

Повсякденна історія в дискурсі міжетнічних взаємин на Миколаївщині в кінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст..


Учень/учениця характеризує модернізаційні процеси в українських землях, зміни у соціальному складі населення та повсякденному житті

оцінює внесок видатних діячів у розвиток міста

Література до розділу І:

 1. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. К., 2003. – 183 с.

 2. Видейко М.Ю. Путешествие в трипольский мир. Николаев, 2005.

 3. Горбенко К.В. Исследования поселения финальной бронзы «Дикий Сад» в 2000-2002 гг. // IV Миколаївська краєзнавча конференція / Історія, етнографія, культура. Нові дослідження/. Миколаїв, 2002, с. 37-39.

 4. Горбенко К.В., Гребинников Ю.С., Смирнов А.И. Степная Троя Николаевщины. Николаев, изд-во Ирины Гудым, 2009.

 5. Горбенко К.В. Козленко Р.А. Оборонительные сооружения укрепленного поселения Дикий Сад. //VІІІ Миколаївська краєзнавча конференція, Миколаїв, 2010. с. 57-60.

 6. Главенчук А.В. Изучение северо-восточного участка позднепалеолетического поселения Анетовка –ІІ // VІІІ Миколаївська краєзнавча конференція, Миколаїв, 2010. с. 32-35.

 7. Гребенніков В.Б. Історія вивчення пам’ятників археології у Миколаївській області (кінець ХVІІІ – ХХ ст.) Миколаїв, 2010, 140 с.

 8. Гребенников В.Б., Горбенко К.В. Поселение, грунтовые могильники и клады эпохи бронзы на территории Николаевской области (археологическая карта), Николаев, 2010. – 167 с.

 9. Гребенніков В.Б., Генчев В.В., Яценко С.М. Пам’ятки археології Новобузького р-ну (каталог-довідник), Новий Буг, 2011. – 59 с.

 10. Гребенников В.Б. Исследования памятников археологи Николаевщины. Николаев, 2011. – 179 с.

 11. Гребенніков В.Б., Каражей О.М., Яценко С.М. Пам’ятники археології Очаківського р-ну, Миколаїв, 2011. – 96 с.

 12. Давня історія України, Т І, К, 1997.

 13. Дикий Сад – град бронзового века, Николаев, 2010. – 49 с.

 14. Журавльов О.П. Мисливство трипільських племен України. // Трипільська цивілізація у спадщині України (Матеріали науково-практичної конференції) К., Просвіта, 2004, с.201-210.

 15. Матвієнко Л.В. До питання про характер і структуру поселень доби фінальної бронзи у Степовому Побужжі // IV Миколаївська краєзнавча конференція / Історія, етнографія, культура. Нові дослідження/. Миколаїв. 2004. с. 39-41

 16. Методические разработки уроков по истории Николаевщины Випуск І - Наш край в древности. Часть І «Каменный и бронзовий век». - Часть ІІ «Железный век». Николаев, 1990

 17. Михайлович А.І., Горбенко К.В., Смірнов О.І. Історія рідного краю (Миколаївщина з найдавніших часів до половини XVI століття). Навчальний посібник для учнів 6-7 класів. Миколаїв, 2007

 18. Никитин В. И., Черняков И. Т. Курлозский клад эпохи поздней бронзы // Советская археология № 2, 1981.

 19. Пиструил И.В. О культурном слое позднепалеолетической стоянки Анетовка І. // VІІІ Миколаївська краєзнавча конференція, Миколаїв, 2010. с. 30-32.

 20. Станко В.Н., Иванов Г.И. Раскопки позднепалеолитических стоянок Анетовка І, II на среднем Буге. В кн.: Древности Северо-Западного Причерноморья. К: Наукова думка, 1981 р.;

 21. Товкайло Микола. Неоліт Степового Побужжя. «Шлях», 2005

 22. Фабрициус И. В. Археологическая карта Причерноморья УССР. К., 1951.

 23. Фоменко В. М. Знахідки мезолітичного та пізньотрипільського часу поблизу села Кінецьпіль на Миколаївщині // Археологія № 31, 1979 р.

 24. Фоменко В.М. Поховання ямної культури з розписними черепами у межиріччя Південного Бугу та Інгульця // IV Миколаївська краєзнавча конференція / Історія, етнографія, культура. Нові дослідження/. Миколаїв, 2004, с. 61-63

 25. Фоменко В.М., Требух О.О. Багатошарове поселення Лідина Балка на Південному Бузі // VІІІ Миколаївська краєзнавча конференція, Миколаїв, 2010. с. 93-96.

 26. Христова Н.М. Городище «Дикий Сад» // Николаевские достопримечатекльности. Николаев, 2010, – с. 5-21

Література до розділу ІІ:

 1. Бессонова С. С. Религия скифов. Н., 1997;

 2. Гаврилюк Н. А. Хозяйство и быт Степной Скифии. 1997;

 3. Геродот. История. Ленинград, 1972.

 4. Гребенников Ю. С. Курганы скифской знати в Поингулье. В кн.: Древнейшие скотоводы на юге Украины. К., 1980;

 5. Гребенников Ю. С. Скифский курганный могильник села Отрадное. В кн. Археологические памятники Поингулья. К., 1980;

 6. Давня історія України, т.2, К., 1998

 7. Добровольський О. Крізь тисячоліття. Історія Миколаївщини в топонімах. Миколаїв. Можливості Кіммерії. 1998;

 8. Елагина Л.Г. Скифские антропоморфные стелы Николаевского музея // Советская археология № 2, 1959;

 9. Ковпаненко Г. Т. Сарматское погребение в І в н.э. на Южном Буге; - К., Наукова думка., 1986.

 10. Козак Д.Н. Былое украинской степи. Киев. Николаев, 1997

 11. Мозолевський Б. Скіфський степ. К. Наукова думка. 1983.

 12. Росляков С.М. Кам’яна пам'ять України (пластика давньої України), Миколаїв, 2008, - 305 с.

 13. Русяєва А.С. Славетний мудрець - скіф Анахарсіс. К., 2002

 14. Симоненко А. В. Сарматы в степях Северного Причерноморья. // Древний мир, №1, 2001, с. 28-33;

 15. Симоненко А. В. Вчера в полдень сарматы свершили набег // Древний мир, №2, 2001, с. 58-61;

 16. Фиалко С. С. Искусство скифов. Николаев., 1997;

 17. Черненко С. В. Военное дело скифов. Николаев. 1997;

 18. Черненко Е.В. Геродот – «отец истории». // Древний мир, №1, 2001, с. 4-7.

 19. Хомутовська І.І. Борис Миколайович Мозолевський любив і умів дарувати минуле, прадавнє: монографія. – Миколаїв: Ілліон, 2013. – 240 с.

Література до розділу ІІІ:

 1. Анохин В.А. Монетное дело античних городов Северо-Западного Причерноморья. К., 1989

 2. Анохин В.А. Античные поселения Нижнего Побужья (археологическая карта). Киев, 1990, - 130 с.

 3. Буйских А.В. Архаическая расписная керамика из Ольвии, Киев, 2013.

 4. Гаркуша Н.М. Ольвийская коллекция Николаевского краеведческого музея. // Краєзнавчий альманах № 2, 2003, с. 11-15.

 5. Гаркуша Н.М. Борис Владимирович Формаковский, Николаев, 2010, - 43 с.

 6. Гаркуша Н.М. Наследник Борисфена (остров Березань) // Николаевские достопримечательности, Николаев, 2010, с. 29-35.

 7. Гаркуша Н.М. Национальный историко-археологический заповедник Ольвия // Николаевские достопримечательности, Николаев, 2010, с. 35-47.

 8. Геродот "История" Ленинград. 1972.

 9. Горбунова К. С. Древние греки на острове Березань. М., Советский художник. 1969;

 10. Давня історія України т.2, К., 1998

 11. Диатропов П.Д. Культ героев в античном Северном Причерноморье. М., 2001

 12. Дион Хрисостом Борисфенитская речь – Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1964.

 13. Добровольський О. Крізь тисячоліття. Історія Миколаївщини в топонімах. Миколаїв. Можливості Кіммерії. 1998.

 14. Карышковский П.О. Монеты Ольвии. К., 1989

 15. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга первая. Из прошлого культурной жизни на Николаевщине. Издательство «Тетра». Николаев, 2000

 16. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга вторая. Литература и театр. Издательство «Тетра». Николаев, 2001

 17. Крапивна В.В. Ольвия. Материльная культура в первые века нашей эры. К., 1993

 18. Крапивна В.В. Домашнии святилища античних памятников Северного Причерноморья. // Боспорские исследования, ХХVІ, 2012, с. 59-168

 19. Крижицкий С. Д., Лейпунская Н.А. Ольвия – память тысячелетий. Одесса. Маяк. 1982;

 20. Крижицкий С. Д., Лейпунская Н.А. Ольвия. Возможности Киммерии. 1997.

 21. Назаров В.В. Древние греки на острове Березань в 2000. // Древний мир, № 1, 2001, с. 24-27.

 22. Ольвія та античний світ. Матеріали наукових читань, присвячених 75-річчю утворення історичного археологічного заповідника «Ольвія» . К. 2001

 23. Росляков С.Н. Ольвия. Жизнь и смерть цивилизации. Николаев, 2003

 24. Русяева А.С., Русяева М.В. Ольвия Понтийская /город счастья и печали/ К., 2004

 25. Русяева А.С Релігія понтійських еллінів у античну епоху. К., 2005

 26. Пиворович В.Б. Монеты и клады юга Украины (домонетные формы денег, античные и средневековые монеты), Херсон, 2009, - 170 с.

 27. Скржинская М.В. Культурные традиции Эллады в античних городах Северного Причерноморья, К., 2010, 324 с.

 28. Снытко И.А. Памятники археологии Богоявленска и его окресностей (историко-археологический очерк)// Снытко И.А., Касьяновский В.А., Богоявленск и его окресности (историко-краеведческие очерки, Николаев, с. 9-96.

 29. Снитко І.О. Ще раз про межі Ольвійського полісу. // Археологія, № 4, 2012, с. 31-42.

 30. Северное Причерноморье в античное время. К., 2002

 31. Туровский Е.Я. Греческая колонизация Северного Причерноморья. // Древний мир, № 1, 2001, с. 8-9.

 32. Фільм «Щаслива земля». Студія документальних фільмів м. Миколаєва

Література до розділу ІV:

 1. Гребенніков В.Б. Гуни //Краєзнавчий альманах, №1, 2007, с 24-30//

 2. Гребенников Ю.С., Гребенников В.Б., Магомедов Б.В., Черняховские могильники Северо-Западного побережья Бугского лимана. В кн.: Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье - К. 1982.

 3. Козак Д.Н. Готи. Возможности Киммерии. 1997.

 4. Козак Д.Н. Гунни. Возможности Киммерии. 1997.

 5. Магомедов Б.В. Черняховская культура Западного Причерноморья. К., Наукова думка 1990.

 6. Методические разработки уроков по истории Николаевщины. Выпуск III - Наш край в IV – первой половине ХVІII века. Николаев. 1990.

 7. Моця А.П. Хазары. Возможности Киммерии 1997.

Література до розділу V:

 1. Бєляєва С.О. Очаківщина у системі культурних зв'язків Північного Причорномор'я. (ХІІІ-ХVІІІ ст.) //VI Миколаївська обласна краєзнавча конференція. (Історія, етнографія, культура. Нові дослідження). Миколаїв. 2006. с. 36-40

 2. Бєляєва С.О. Заснування та основні етапи розбудови Очакова до кінця XVIII ст. //IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. (Історія, етнографія, культура. Нові дослідження). Миколаїв, 2002 с. 48-52//

 3. Добролюбський А.О., Смірнов І.О. Кочовики Південно-Західної Українив Х – ХVІІ ст. , Київ. – Миколаїв, 2011. – 171 с.

 4. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды 13-14 вв.:М; 1985.

 5. Майстренко А.В. Генуэзская фактория – замок «Лерич» ХIII-ХV вв. возле с. Днепровское, Очаковского района, Николаевской области //VI Миколаївська обласна краєзнавча конференція. (Історія, етнографія, культура. Нові дослідження). Миколаїв, 2006 с. 66-70//

 6. Пиворович В.Б. Монеты и клады юга Украины (Золотая Орда, Крымское ханство, Турция, Россия). Херсон, 2010. – 180 с.

 7. Пономаренко Н.В. Король Витовт. / Н.В. Пономаренко. – Николаев: Изд-во И. Гудым. 2010. – 40 с.

 8. Смірнов І. О. Кочове населення Нижнього Побужжя ІХ-ХVІІ столітті. // Охорона, використання пропаганда пам'яток історії та культури в УРСР. Київ. 1989

Література до розділу VІ:

 1. Березовська Т.В. Краєзнавчий матеріал у лекційному курсі з історії України /методичні рекомендації/. Миколаїв, 2006

 2. Бєляєва С.О. Очаківщина в системі культурних зв’язків Північного Причорноморя (ХVІІ – ХVІІІ ст.) // V Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2004, - с. 84-86.

 3. Беляева С.А., Снытко И.А., Лобко А.Г., Исследования поселения Александровка - VI в 2005 г. // VI Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2006, - с. 70-74.

 4. Білий Ю.О. Чорноморські козаки у війні з турками 1787-1792 рр. Тези краєзнавчої обласної наукової краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». - Миколаїв, 1995.С.85-89.

 5. Бойченко В. За маршрутом Миколаїв – Орлик // Радянське Прибужжя. - 1993. 1січня.

 6. Бойченко В. З козацького роду наш край // Радянське Прибужжя. - 1991. 27 червня.

 7. Бойченко В. Козацькими шляхами: Миколаївщина в працях Д. Яворницького // Щотижня – 1992. - 20 червня, с. 7.

 8. Бойченко В. Коли ж збудуємо козацьку чайку? // Радянське Прибужжя. – 1991. – 28 листопада.

 9. Боплан Г. Н. Опис України, декількох, провінцій Королівства Польського, що тягнулась від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воїн. - К. : 1990. - Походи козаків на Очаків - С. 43, 73-74.

 10. Гаркуша С.В. Кахлі ІІ половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. з колекції Миколаївського краєзнавчого музею. // VІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2008, - с. 276-278.

 11. Гаркуша Н.М. Гаркуша С.В. Надмогильные кресты последней четверти ХVІІІ века в лапидарии Николаевского краеведческого музея // VIІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2010, - с. 249-251.

 12. Гаркуша С.В. Колекція козацьких люльок Миколаївського краєзнавчого музею. // VІІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2010, - с. 251-253.

 13. Героїчний епос українського народу К., 1996. – 246 с.

 14. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К.: Вища школа. - Походи козаків на Очаків - С. 122, 238.

 15. Голобуцький 3. Запорозьке козацтво. - К. Вища школа,1994 - Походи козаків на Очаків. - С. 175, 204, 252, 253.

 16. Горшкова Д.В, На крилах "чайок" // Південна правда. 1990. – 3 серпня.

 17. Громовий Г. Лежить на Кінбурні / / Рад. Прибужжя.- 1991.- 16 липня.

 18. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К. -Львів. 1913 - Репринт. -1990. - Походи козаків на Очаків - С. 175, 204, 252, 253.

 19. Добровольский О.А. Топоніміка запорозьких зимівників на Миколаївщині // Тези доповідей та повідомлень першої Миколаївської обласної краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Перемоги. - Миколаїв, 1995. - С.23-30.

 20. Дорошенко Д. Нарис історії України. В 2-х т. - К.: Глобус. 1991-1992. - Походи козаків на Очаків Т. 1. 1991. - С. 154, 201, 20 Т.2-С.192,243. - Бугогардова паланка Т.2. - С. 233.

 21. Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків. // Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991 . - С. 175 -203 - Походи козаків на Очаків - С. 179, 201.

 22. Іван Сірко: збірник для серед, та ст. шк. віку. К: - Веселка. 1992. - Походи на Очаків у 17 ст. - 29, 48, 56, 109,116.

 23. Історія українського війська (від княжих часів до 20 років 20 ст.). 4-е вид., змін, і доп. - Львів: Світ, 1992. - Походи козаків на Очаків - С. 169, 193, 194, 231, 233, 238, 281, 283.

 24. Казачьи войска: (Хроника гвардейских казачьих частей). - Репринт.- воспроиз. изд. 1912 г. - Б.м., 1992. - Бузьке козацьке військо - С, 16.

 25. Киященко Г. Атаман Антон Головатий / / Аргументи и факти плюс. -1996. - N 7. - С.2. - Згадуються походи козаків на Очаків.

 26. Козацькі поселення на Миколаївщині /за ред. В.В. Щукіна/ Миколаїв, 2001

 27. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга вторая. Литература и театр. Издательство «Тетра». Николаев, 2001

 28. Ковалева О.Ф. Бугогардівська паланка. – Миколаїв: Іліон, 2011. – 300 с.

 29. Кухар-Онишко Н.О. Козацькі портрети з зібрання Миколаївського краєзнавчого музею. // Музейний часопис (до 90-річчя Миколаївського обласного краєзнавчого музею). Миколаїв, 2003, с. 120-123.

 30. Літвінов П.І. Пам’ятки історії українського козацтва на території Миколаївської області. // Тези першої обласної наукової краєзнавчої конференції. Миколаїв, 1995; с. 187-191

 31. Малина В.В. Кам’яні хрести Півдня України. // Образотворче мистецтво, 1991, № 4, с. 13-15

 32. Никитин В.И. Путь шведов и козаков после Полтавы. // VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2006, - с. 79-89.

 33. Олійник О. Про локалізацію запорозьких зимівників /УІЖ- №№ 11-12. 1992 - С. 123-126.

 34. Полухіна О. М. Січко С. Школа козацтва. Миколаїв. 1996

 35. Полухіна О.М. Козацькому роду нема переводу. //Вересень - №2,1997, С. 55-58.

 36. Пономарева Е.В. История исследования владельческой надписи «Требника» Петра Могилы. Из фондов Николаевского краеведческого музея. // Материалы третьей областной краезнавческой конференции, Миколаїв, 2000, с. 265-268

 37. Сапожников І.В. Козацькі кам’яні хрести Південного Побужжя. // Намогильні хрести запорозьських козаків., т. І, - Одеса, 1998, с. 193-198.

 38. Сапожников И.В.Каменные надмогильные кресты запорожцев. // Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. (збірник наукових статей). – Запоріжжя, 1996, вип. 2. с. 86-95

 39. Снытко И.А., Кухар-Онышко Н.А. Новый памятник запорожского казачества у слияния Южного Буга и Ингула // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и в средние века. // Тезисы докладов к научной конференции. Ростов-на-Дону, 1992. с. 72-74

 40. Снитко І.О., Лобко О.Г. До питання про заселення Миколаївщини з ХVІІІ-ХІХ ст. (за археологічними матеріалами). // VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. Миколаїв, 2006, - с. 74-86.

 41. Товкайло М. Дослідження та реконструкція Гарду на Південному Бузі // V Всеукраїнська конференція: Тези доповідей і повідомлень. - К., 1991.- С. 266-267. - Богданівка Доманівського району

 42. Тоїчкін Д.В. З історії шаблі в Україні. // Український історичний журнал, 2002, № 4, с. 81-93.

 43. Тоїчкін Д.В. Козацькі шаблі в зображальних джерелах України ХVІІ-ХVІІІ ст. // УІЖ, 2005, № 1, с. 180-190.

 44. Тоїчкін Д.В. Зразки козацької холодної зброї в музейних збірках: підвалини зброєзнавчого дослідження. // Памятки України (історія та культура), 2007, № 2, - с. 59-80.

 45. Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст., т. 2. – К., 2003, - 1245 с.

 46. Челеби Эвлия. Книга путешествия. // Земли Молдавии и Украины. – М., 1961.

 47. Чорна К.Д. Козацькі старожитності у Херсонському краєзнавчому музеї // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, вип.. 9, К., 2000.

 48. Хіоні І. О. До історії заселення Побужжя: (Бузьке козацьке військо. 1769 - 1817) // УІЖ. - № 8. 1965 – С. 126-128.

 49. Хіоні І. О. До питання про господарську діяльність бузьких козаків у 18 ст. // УІЖ - № 2 - 1973.

 50. Хіоні І.О. Нові матеріали до історії бузького козацького війська // УІЖ - № 11. - 1996 - С. 123-127.

 51. Хиони И. А. К вопросу о происхождении и национальном составе Бугского казачества // Записки Одесского археологического общества - 1967. С. 288 - 291.

 52. Шкварець В.М., Мельник М.Ф. Миколаївщина: погляд крізь століття. - Миколаїв, 1994. - Козацтво на Миколаївщині - С. 22-31.

 53. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т.К.: Наук, думка, 1990.Т.1. - Очаків, фортеця - С.30, 34,48, 67, 68, 84, 86, 109, 118, 129 162, 192, 320, 322, 387, 391-393, 406, 407, 412-415,428, 430, 503, 506. - Гард: загородка на Бузі - С.50, 67-69, 82, 160, 272, 279, 315, 316, 388, 403, 404, 423, 425, 430, - Бугогардова паланка – С185, 430, т1. - Очаків, місто - с.9,18, 23, 31-33, 62, 86, 89, 91, 104, 135, 145. 147 , 148, 155, 163, 173, 175, 189, 199. 200, 209, 235,286, ,309, 327, 342,364. 373. 428. - Гард: урочище на Бузі. С412, 422. - Буго-гардівська паланка - С .490.

 54. Яворницкий Д.И. Вольности запорожских козаков: Ист.-топографический очерк.- С пб 1890. - Походи козаків на Очаків – С. 8, 14, 16, 22, 241, 249. - Вознесенськ – С. 133

 55. Яворницкий Д.И. Сборник материалов по истории запорожских козаков. Спб, 1883. - Очаків - С.75, 107, 105.

Література до розділів VІІ-Х:

 1. Авербух Е.С. Николаев и декабристы /В кн. "Именовать город Николаев" - Николаев: Дикий сад, 1989

 2. Алешин В.З., Кухар-Онышко Н.А., Яровой З.А. Николаев. Архитектурно-исторический очерк. - К.: Будівельник, 1988.

 3. Березовська Т.В. Аркасівські місця на Миколаївщині. – Миколаїв: Атолл, 2002 – 14 с.

 4. Березовська Т.В. Історичний портрет роду Аркасів. – Миколаїв: видавництво МДАУ, 2006. – 215 с.

 5. Березовская Т.В. Інтеграція роду Аркасів в етносоціокультурне середовище України //Краєзнавчий альманах, №2, 2003, с. 3-8

 6. Бойчук С.В. Таємниці історичних скарбів Миколаївщини. – Миколаїв: видавництво І. Гудим, 2009, - 126 с.

 7. Бойчук С.В. В.П. Скаржинский – живая легенда юга. – Николаев, 2012. – 256 с.

 8. Бондюченко Т.В. Аркас Микола Миколайович. Шануємо пам'ять патріота України: монографія. – Николаев: «Иллион». 2012. – 238 с.

 9. Ге Г. Н. Исторический очерк столетнего существования города Николаева при устье Ингула (1790 - 1890). Николаев, 1980.

 10. Горбуров Е.Г., Горбуров К.Е. Известная неизвестная война: Восточная (Крымская) война 1853-1856 гг. – Николаев: «Шамрай». 2009. 264 с.

 11. Горчаков А.А. Протоерей Гавриил Судковский Краткое историческое описание города Очакова 1881 г. – Николаев: изд-во И. Гудым. 2010. 47 с.

 12. Губская Т.Н. Военное духовенство и священники Николаева (исторический очерк). Николаев, 2006

 13. Губская Т.Н. Город мраморных ангелов. Очерки. – Николаев: издательство И. Гудым, 2012. – 376 с. илл.

 14. Денисюк Н.І. Іван Микитович Інзов / Н.І. Денисюк. – Миколаїв: Вид-во І. Гудим. 2010. – 32 с.

 15. Дешко Л.О. Каразінська каплиця. Історія – фотографії – документи. Київ: видавництво П.С. Андрощука, 2009. – 84 с. іл.

 16. Добровольський О. Крізь століття. Історія Миколаївщини в топонімах. – Миколаїв: Можливості Кіммерії, 1998. – 106 с.

 17. Дорошенко О.М. Рід Скаржинських в історії Південної України (Середина ХVІІІ – початок ХХ століття) – Миколаїв: видавництво І. Гудим, 2011. – 165 с. іл.

 18. Дяченко Л.Д., Слюсар О.І. Рідний край Миколаївщина. – Миколаїв, 1998.

 19. Заковоротный Д.И. Храмы Прибужья. Николаев: издательство И. Гудым. 2004. – 200 с. илл.

 20. Заковоротный Д.И. Немцы-колонисты в Северном Причерноморье (1803-1944). К 200-летию первых неметких поселений в Николаевской области. – Николаев: издательство Ирины Гудым, 2009. – 152 с. илл.

 21. Золотухин А.И. Начало литературной жизни / В кн. «Именовать город Николаев». Николаев. Дикий Сад. 1989, с. 52-75

 22. Зубов Б.Н. Развитие кораблестроения на юге России. Калиниградское книжное издательство. 1990.

 23. Игнаткин И.А. Первая книга по архитектуре на Украине - //Строительство и архитектура. 1965, № 9

 24. Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська обл. -К.АНУРСР. 1971.

 25. Кисаров И.В. Казарский: память его из рода в род на вечные времена. – Николаев: издательство И. Гудым, 2009. – 288 с. илл.

 26. Кисаров И.В. Святой Николай Чудотворец: факты, предания, современность. – Николаев: издательство И. Гудым, 2012. – 384 с. илл.

 27. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга вторая: Литература и театр. Николаев: Издательство «Тетра», 2001. – 284 с.

 28. Ковалева О.Ф., Чистов В.П. Очерки истории культуры Южного Прибужья (от истоков до начала XX века). Книга третья: Музыкальная и художественная культура. Градостроительство. Музеи и пам’ятники. Печать. - Николаев: Издательство «Тетра», 2002. – 264 с.

 29. Ковальова О.Ф. Криниці-рятівниці. Історико-етнографічний нарис про криниці на Миколаївщині. – Миколаїв: видавництво Іліон, 2008. – 91 с.

 30. Коваль Г.Г. Діяльність Миколаївської міської думи в галузі благоустрою м. Миколаєва в XIX на початку XX ст. //Краєзнавчий альманах, №1, 2007

 31. Кравцова Н.В. Братья Поджио и Н. Чижов. – Николаев: изд-во И. Гудым. 2012. – 80 с.

 32. Крючков Ю.С. Адмирал Иосиф Михайлович Дерибас // Ю.С. Крючков. – Николаев: издатель Торубара Е.С., 2011. – 44 с.

 33. Крючков Ю.С. Адмирал Николай Семенович Мордвинов // Ю.С. Крючков. – Николаев: издатель Торубара Е.С., 2011. – 36 с.

 34. Крючков Ю.С. Очерки истории Николаева. – Книги 1-8. – Николаев: Степь-инфо. Муниципальная инициатива, 2003-2004-2006…

 35. Крючков Ю. С. Алексей Самуилович Грейг. -М.: Наука.1984

 36. Крючков Ю.С. Град Святого Николая /Путеводитель по старому Николаеву/. Николаев,2003

 37. Крючков Ю.С. История Николаева. - Николаев. Возможности Киммерии. 1996.

 38. Крючков Ю.С. Очерки истории Николаева: хрестоматія. – Николаев

 39. Крючков Ю.С. Старый Николаев и окресности. Топонимический словар-справочник. – Николаев: Дикий Сад, 1991. – с. 75-76, 91.

 40. Крючков Ю.С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и его окресностям. – Николаев: Возможности Киммерии. – 1997. – с. 40-42.

 41. Кузьев В.А. Да светится имя твое, Матвеевка!: (1812-2004 гг.): Художественно-исторический очерк – Николаев: изд-во «Иллион». – 2004. – 336 с.

 42. Кухар-Онышко Н.А. Первый горожанин. В кн.«Именовать город Николаев.». - Николаев : Дикий Сад. 1989. с. 42-51

 43. Кухар-Онышко Н.А. Николаевский некрополь./Матеріали IV Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. "Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження". Миколаїв. Атол. 2002 .

 44. Кухар- Онышко Н.А. Пиворович В.Б. Жизнь и смерть светлейшего князя Г.А.Потемкина. - Николаев. Возможности Киммерии. 2002.

 45. Кухар-Онышко Н.А. Прогулки по Старому Николаеву. М.П. Возможности Киммерии. 1997.

 46. Кухар-Онышко Н.А. Первый гражданин Николаева. Фалеев Михаил Леонтьевич (исторический портрет).– Николаев: «Возможности Киммерии». 2010. - 16 с.

 47. Кухар-Онышко Н.А. Данило Самойлович и развитие здравоохранения в Николаеве: Очерк. – Николаев: издательство Ирины Гудым, 2010. – 48 с. илл.

 48. Кухар-Онышко Н.А. Генералиссимус Суворов.– Николаев: Изд-во И. Гудым, 2010. – с. 9-19, 39

 49. Кухар-Онышко Н.А. Данило Самойлович и развитие здравоохранения в Николаеве: очерк. - Николаев: Изд-во И. Гудым, 2010. – 48 с.

 50. Кухар-Онышко Н.А. Военный инженер Э.И. Тотлебин: очерк.– Николаев: Изд-во И. Гудым, 2010. – 32 с.

 51. Левченко Л.Л. Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900): Навчальний посібник. – Миколаїв: видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 300 с., іл.

 52. Лифанов В. Николаев. 1789 - 1989. Страницы истории. - Одесса: Маяк. 1989.

 53. Лобода В.В. Топонімія Дніпро - Бузького межиріччя. Вища школа, Київ. 1976.

 54. Лящук Ю.А. Історіографія Миколи Миколайовича Аркаса в контексті життєпису творчості та діяльності: монографія. -Миколаїв: «Ілліон», 2012. – 138 с.

 55. Медведева Л.А. Портреты и судьбы: Очерки. – Выпуск 2 – Николаев: издательство И. Гудым, 2010. – 76 с.: илл.

 56. Методические разработки уроков по истории Николаевщины. Николаев 1990

Випуск ІV – Наш край во второй половине XVIII века

Випуск V – Наш край в первой половине XIX векаВьшуск VI – Наш край во второй половине XIX века.

 1. Николаевские достопримечательности – Николаев: Возможности Киммерии, 2010. – 336 с.: илл.

 2. Никитин В.И. Богдан Олександрович фон Глазенап: очерк.– Николаев: изд-во И. Гудым. 2010. – 56 с.

 3. Никитин В.И. Ожившая память поколений: к 200-летию освоения немцами земель Северного Причерноморья. – Николаев: изд-во И. Гудым. 2010. – 26 с.

 4. Николаеву 200 лет. 1789-1989: Сборник документов. – К: Наукова думка, 1989. – с. 63.

 5. Очаков: страницы истории. – Очаков. 1992. – 159 с.

 6. Павлик И.С. Лифанов В.Р., Мычаковская Л.В. Николаев. Улицы рассказывают: путеводитель.– Одеса: Маяк, 1988. – с. 169-170

 7. Павлюк А.Н. Купцы-судостроители Рафаловичи.– Николаев: изд-во И. Гудым. 2010. – 56 с.

 8. Петров Г.Н., Пинигин Г.И. Карл Кнорре – первый астроном Черноморского флота. – Николаев: Атолл, 2004. – 84 с.

 9. Пинигин Г.И., Эраль С.Ф. Династия астрономов Кнорре. – Николаев: Издательство И. Гудым, 2009. – 148 с.: илл.

 10. Піскурьов С.Є. Миколаїв. Рік 1917. Червоні коліщатка. Оповідь без героя. – Миколаїв: видавництво І. Гудим, 2007. – 72 с., іл.

 11. Рудакова Н.Н. Портреты на фоне времени. – Выпуск 1. – Николаев: издательство И. Гудым, 2009. – 192 с.

 12. Сафонова Н.Д. Руфин Гавриилович Судковский. 1850-1855: жизнь и творчество. – Николаев: «Возможности Киммерии», 2005. – 92 с.

 13. Снытко И.А., Касьяновский В.А. Богоявленск и его окрестности: Историко-краеведческие очерки. - Симферополь: Таврида, 2012. – 184 с.: илл.

 14. Терновский М.В. Истории Николаевского яхт-клуба. – Николаев: Атолл, 2005. – 226 с., илл.

 15. Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья. Причерноморье во второй половине XVIII века. К: Наукова думка. 1984.

 16. Тимофеенко В.И. Причерноморье во второй половине ХVIII века. К.: Наукова думка. 1984.

 17. Умеренков А. Герб и флаг Николаева. Исторический очерк. Николаев. 2002.

 18. Чурсин А.В. От Федоровки до Новой Одессы – путь сквозь века: исторический очерк 1776-1917 / А.В. Чурсин. Николаев: издательство И. Гудым, 2009. – 119 с.

 19. Щукин В.В. Павлюк А.Н. Земляки. Очерки истории еврейской общины г. Николаева. Конец ХVIII – начало ХХ века. – Николаев: издательство И. Гудым, 2009. – 352 с.

 20. Шкварець В.П., Гузенко Ю.І. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр.: український вимір. – 2-е вид. випр. та доп. – Миколаїв: «Ілліон». 2010. – 200 с.

 21. Хлопинская Л.Д. Дворец-музей на Адмиральской. – Николаев. 2004.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка