Модуль Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємстваСкачати 81.43 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір81.43 Kb.
#10973

Т ема 1. Основи фінансів підприємства


Модуль 1. Сутність основних понять, засади організації фінансів і рух грошових коштів підприємства

Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА


ЗМІСТ

1. Сутність, цілі й функції фінансів підприємства.

2. Фінансові ресурси підприємства і їхнє використання.

3. Зміст фінансової роботи на підприємстві й форми її організації.


1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ Й ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Фінанси підприємства є головною ланкою, основою фінансової системи держави.

Фінанси вивчають рух грошових коштів і за своїм змістом є грошовими відносинами (рис. 1).

Рис. 1 – Фінанси підприємства
Фінанси підприємств виражають свою сутність у процесі формування, розподілу й використання фінансових ресурсів.

Можна сказати, що призначення фінансів – це забезпечення стратегії й тактики функціонування підприємства грошовими коштами в необхідному обсязі, у заданий час при найбільш раціональному використанні фінансових ресурсів.


Тому можна визначити фінанси як дії по придбанню, фінансуванню й управлінню активами, спрямовані на досягнення цілей підприємства.
Нагадаємо, що активице майно підприємства, використання якого приносить вигоду в сьогоденні або в майбутньому.

Традиційно фінанси розглядаються з позицій трьох основних функцій.Перша функція – інвестиційні рішення щодо обсягу й структури інвестування. Інакше кажучи, потрібно визначити, скільки активів фірмі знадобиться й у якій пропорції. Наприклад, треба вирішити, скільки грошей має знаходитися в касі й на розрахунковому рахунку, скільки потрібно вкласти у формування оборотних коштів, а скільки – у формування основних фондів. Вибір способу залучення фінансових ресурсів неминуче зачіпає інтереси величезного числа осіб. Структура капіталу фірми, в остаточному підсумку, визначає структуру влади й впливу на прийняття стратегічних господарських рішень.

Друга функціярішення про джерела й структуру фінансування бізнесу. Різні джерела фінансування різняться вимогами до часу відшкодування наданих коштів, вартістю залучення капіталу, ризиками. У розпорядженні керівництва знаходиться досить широкий спектр джерел фінансування, що різняться доступністю й умовами залучення. Фінансовий менеджер повинен відповістити на запитання, яку частину капіталу підприємства повинні становити власні, залучені й позикові кошти, яку частину прибутку вкладати в розширення бізнесу.

Третя функція стосується управління активами (майном підприємства). Оцінити ефективність управління фінансами можна, якщо тільки сформульовані основні цілі фінансової роботи й встановлені критерії їхньої оцінки, тобто основні показники, за якими провадиться оцінка досягнення цілей.

Система фінансових цілей підприємства формується на основі загальних цілей функціонування й розвитку підприємства (рис. 2). Трьома головними цілями підприємства є: 1) прибуток (рентабельність; 2) економічний ріст; 3) прийнятний рівень ризику (гнучкість).
Рис. 2 – Цілі фінансового менеджменту і критерії оцінки їхнього досягнення
Безумовно, підприємство прагне до збільшення прибутку, що визначається як різниця між доходами й видатками. Але на різних етапах розвитку під впливом ситуативних факторів зовнішнього середовища віддається перевага тим або іншим цілям. На ранніх стадіях свого існування воно прагне до фінансової рівноваги, потім до прибутковості, далі – до економічного зростання.

За наявності розвиненого фондового ринку інтегральною характеристикою досягнення загальної фінансової мети корпорації є максимум ринкової вартості акцій підприємства. По суті, це колективне судження учасників ринку щодо вартості компанії як наслідок прийнятих нею рішень щодо інвестування, фінансування й управління активами.

Названі цілі й критерії фінансової діяльності не звільняють керівництво підприємства від соціальної відповідальності.

2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ


Фінансові ресурси підприємства – всі джерела коштів, у розпорядженні підприємства, що ним використовуються для формування активів.

Фінансові ресурси формуються в момент організації підприємства, поповнюються й використовуються в процесі його функціонування (рис. 3).


Рис. 3 – Джерела формування фінансових ресурсів підприємства
Спочатку формування фінансових ресурсів відбувається в момент заснування підприємства, коли реєструється статутний фонд (капітал). Порядок формування статутного фонду регламентується господарським законодавством України. Залежно від організаційно-правової форми бізнесу капітал підприємство може бути сформований з різних джерел: або на основі одноособового володіння, або на основі пайових внесків, або може бути мобілізований на фінансовому ринку.

Далі фінансові ресурси формуються головним чином за рахунок власних джерел: прибутку й амортизаційних відрахувань. У теж час джерелами фінансових ресурсів виступають валовий і чистий дохід, виручка від реалізації непотрібного майна, вивільнення оборотних коштів.

Коли коштів не вистачає, підприємство може мобілізувати кошти на фінансовому ринку за рахунок емісії акцій і облігацій, а також використовуючи позикові кошти.

Крім того, підприємство може одержувати фінансові ресурси в порядку перерозподілу. Наприклад, бюджетні субсидії, ресурси, що надходять від галузевих структур, страхові відшкодування.

Використання фінансових ресурсів здійснюється за декількома напрямками, основними з яких є:

  вкладення грошей в основні засоби й оборотні кошти, у розширення й відновлення виробництва, для здійснення капітального ремонту;

  погашення зобов'язань перед фінансово-банківською системою;

  виплати заробітної плати;

  інвестиції в цінні папери інших фірм.

3. ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Й ФОРМИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Фінансова робота на підприємстві здійснюється за такими основними напрямками:

 • аналіз зовнішнього фінансового середовища (процентних ставок, інфляції, валютного ринку), фінансове прогнозування й довгострокове фінансове планування інвестиційної діяльності (вибір джерел фінансування й управління структурою капіталу, аналіз ефективності й вибір портфеля реальних проектів, управління портфелем фінансових інвестицій);

 • поточне фінансове планування доходів і видатків, бюджетування; управління оборотним капіталом;

 • складання кредитно-касових планів і управління позиковими коштами;

 • організація, контроль і регулювання розрахунково-касових операцій по виконанню зобов'язань перед партнерами по бізнесу, бюджетом, банками;

 • оперативна, поточна фінансово-економічна робота;

 • відносини з акціонерами, здійснення дивідендної політики;

 • фінансовий аналіз і розробка заходів щодо збільшення доходів, прибутку, рентабельності, забезпеченню платоспроможності;

 • контроль над формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Фінансове прогнозування й планування є найважливішою ділянкою фінансової роботи. На цій стадії визначається загальна потреба в грошових коштах для здійснення виробничо-господарської діяльності.

Метою складання фінансового плану є розробка плану доходів і видатків, графіка руху грошових коштів, оцінка потреби у власних оборотних коштах, прибутку, визначення суми податків.

Від об'єктивності планування виручки від реалізації продукції й видатків залежить об'єктивність визначення операційного прибутку як основного джерела фінансових ресурсів.

Поточний фінансовий план розробляється у вигляді графіка руху грошових коштів, балансу доходів і видатків, оперативний – у формі платіжного календаря.

Поточна фінансова робота полягає в наступному:


 • робота зі споживачами відносно розрахунків за реалізовану продукцію, роботи, послуги;

 • своєчасне погашення зобов'язань перед постачальниками;

 • забезпечення своєчасної сплати податків;

 • своєчасне здійснення розрахунків по заробітній платі;

 • своєчасне обслуговування банківських кредитів;

 • здійснення платежів по фінансових операціях.

Організаційна структура фінансової служби залежить від розмірів підприємства. На великих підприємствах відповідальність за виконання фінансових функцій покладається на віце-президента з фінансів, що, як правило, підпорядковується безпосередньо президентові компанії. Фінансові операції, які перебувають у віданні віце-президента з фінансів, діляться на два напрямки: одне з яких очолює начальник фінансового управління, а інше – головний бухгалтер. На середніх підприємствах може створюватися фінансовий або бухгалтерсько-фінансовий відділ. На малих підприємствах фінансова робота здійснюється на основі поєднання професій і трудових функцій. Звичайно це директор малого підприємства й бухгалтер виконують функції фінансового менеджменту.

Зміст і можливості фінансової діяльності залежать від організаційно-правової форми бізнесу й розміру підприємства. Мають місце серйозні розходження між великими й малими підприємствами щодо можливості залучення й використання фінансових ресурсів. Малі фірми зазнають значних труднощів внаслідок нестачі кваліфікованих фінансистів і безлічі обов'язків, закріплених за кожним менеджером. Доступ малих фірм до ринків капіталу досить обмежений. Банки неохоче видають великі кредити таким фірмам. Поки підприємство не досягне певного розміру (статутний фонд акціонерного товариства на момент реєстрації повинен становити не менш 1 250 мінімальних заробітних плат) і не завоює належного іміджу, воно не може продавати свої акції населенню

Фінансові цілі малих фірм відрізняються від великих, відношення до ризику також, оскільки ризики не розподілені. Власники часто зацікавлені в підвищенні вартості підприємства, досить часто вони воліють залишатися одноособовим власником і не ділити владу з іншими.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. У чому полягає сутність і завдання фінансової роботи на підприємстві?

2. Які три основні функції фінансового керівника?

3. Зіставте цілі, що виражаються в максимізації прибутку й максимумі ринкової вартості акцій підприємства.

4. Поясніть, чому оцінка ефективності будь-якого фінансового рішення вимагає наявності певної мети й критеріїв оцінки її досягнення.

5. Чи сумісні цілі роботи без прибутку протягом 1-2 років зі збільшенням добробуту власників? Якщо так, поясните, у яких випадках це припустимо.

Дайте характеристику джерел формування і напрямків використання фінансових ресурсів.

6. Назвіть складових завдань фінансової роботи на підприємстві.

ТЕСТИ


1. Доповніть визначення фінансів, додавши одне слово у відповідному відмінку.

Фінанси – це дії по придбанню, фінансуванню й ___________ активами, спрямовані на досягнення цілей підприємства.

2. За своєю суттю фінанси:

а) це гроші в розпорядженні фізичних і юридичних осіб і грошові відносини між ними;

б) грошові потоки й одночасно грошові відносини

в) все зазначене.

3. Традиційно фінанси розглядаються з позицій трьох основних функцій. Укажіть, що не входить до функцій фінансів:

а) інвестиційні рішення відносно обсягу й структури фінансування активів;

б) вибір ринків; в) вибір джерел фінансування; г) управління активами.

4. Головна мета фінансової роботи – максимізація добробуту власників – звільняє фірму від соціальної відповідальності:

а) так (поясніть, чому так); б) ні (чому ні).

5. Оцінка фінансових рішень здійснюється на основі наступних трьох груп критеріїв. Назвіть їх:____________________________________________________________________

6. Оцінка фінансових рішень здійснюється з використанням:

а) єдиного показника ________________________________________________;

(укажіть, якого)

б) системи показників з незмінними пріоритетами;

в) системи показників, пріоритети яких змінюються залежно від середовища функціонування бізнесу.
7. Чотири основних джерела фінансових ресурсів підприємства – це:

_________________________________________________________________
Каталог: business -> dolinska -> docs -> finance -> textbook
textbook -> Тема податкове середовище підприємства
textbook -> Тема організація грошових розрахунків
textbook -> Модуль фінансовий аналіз І фінансове планування тема основи фінансового аналізу
textbook -> Тема 12. Банкрутство, санація І реструктуризація підприємства
textbook -> Тема операційний c–V–p аналіз
business -> Для чого потрібні гроші? Укладачі: Д. Г. Куриш
business -> Звіт про діяльності Громадського центру „Ділові ініціативи" за 2015 рік Громадський Центр „Ділові ініціативи" працює в місті Івано-Франківську з 1999 року
business -> Мистецтво продажів мета тренінгу

Скачати 81.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка