Модуль Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметівСкачати 63.84 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір63.84 Kb.
Тематика та зміст самостійної роботи студентів зі спецкурсу «Інтегрований підхід у викладанні предметів мистецького циклу у початковій школі»

Змістовий модуль 1. Теоретичні питання розвитку інтеграції в початковій школі

Модуль 1. Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметів

Тема 1. Основні аспекти розвитку процесу інтеграції предметів

Актуальність вивчення предметів в інтеграції. Інтеграційні тенденції сучасності. Інтеграція в початковому навчанні. Історичний аспект процесу інтеграції предметів у сучасній школі. Системний підхід як основа інтеграції знань у шкільній освіті.Тема 2. Інтеграційні процеси в системі освіти України та зарубіжжя

Інтеграція знань як один із шляхів мобільності і варіативності змісту освіти. Актуальність проблеми інтеграції та диференціації наук на даному етапі їх розвитку. Проблема інтеграції з позиції філософів. під П’ять етапів розвитку науки наводить Г.Федорець. Групування науки не за об’єктами дослідження, а за проблемами за В.Вернадським. Діалектична суперечність наукового пізнання. Процес „диференціації” як діалектичний зв’язок і взаємообумовленість процесів інтеграції і диференціації в різних сферах: науці, економіці, освіті.Тема 3. Інтегрований підхід у навчанні і вихованні молодших школярів

Основні завдання та принципи інтегрованого навчання та виховання молодших школярів. Інтегрований підхід у навчанні молодших школярів. Принцип послідовності та наступності між різнорівневими педагогічними процесами. Несформованість інтелектуально-логічної сфери дітей.Тема 4. Передумови і сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті

Філософські (загальнонаукові) передумови. Мистецько-культурологічні передумови. Психологічні передумови. Дидактичні передумови. Художньо-педагогічні передумовиЗмістовий модуль 2. Концептуальні основи інтегрованого курсу „Мистецтво”

Модуль 2. Концептуальні основи інтегрованого курсу „Мистецтво” у початковій школі

Тема 5. Функції та принципи загальної мистецької освіти

Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти. Функції мистецької освіти. Принципи загальної мистецької освіти. Мета і завдання. Базові компетентності. Загальна мистецька освіта. Систематизація художньо-естетичних знань та уявлень учнів. Наступність в умовах шкільної освіти та зв'язок із суміжною ланкою дошкільного виховання. Ціннісні орієнтації та творчий потенціал особистості. Особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва. Загальні та спеціальні здібності. Художньо-образне мислення. Творчий потенціал особистості. Забезпечення набуття учнями життєвих компетентностей. Базові та спеціальні компетентності.Тема 6. Зміст і структура програми «Мистецтво»

Зміст і структура програми «Мистецтво». Естетичне відображення в художніх образах закономірностей людського буття. Цілісність програми в межах початкової школи. Три групи інтеграторів у концепції поліцентричної художньої інтеграції. Мистецький тезаурус як фактор інтеграції.Тема 7. Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактики

Технологія проективного моделювання уроків. Типи, жанри і структура уроків. Художньо-педагогічна драматургія. Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва. Взаємоузгодження домінантних змістових ліній. Інтегрування синтетичних мистецтв домінантні.Змістовий модуль 3. Педагогічні технології в мистецькій освіті

Модуль 3. Педагогічні технології в мистецькій освіті початкової школи

Тема 8. Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва

Сутність педагогічної технології. Інтегративні художньо-педагогічні технології.

Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології. Інтерактивні художньо-педагогічні технології.

Тема 9. Інтерактивні художньо-педагогічні технології

Інтегрування в сучасній освіті як інноваційна педагогічна технологія. Змістова інтеграція стимулює процесуальну інтеграцію. Основою сприйняття в інтеграції є асоціативне запам'ятовування навчальної інформації. Дидактичний інструментарій здійснення інтегративних художньо-педагогічних технологій ґрунтується на методах і прийомах порівняння та аналогії. Духовно-світоглядний вид інтеграції. Естетико-мистецтвознавчий вид інтеграції. Комплексний вид інтеграції.Тема 10. Взаємоузгодження домінантних змістових ліній

Предметна специфіка образотворчого мистецтва. Засоби поліхудожнього виховання школярів. Візуальний тематичний ряд. Інтегрування синтетичних мистецтв домінантні. Різні моделі драматизації і театралізації. Інтонаційні або пантомімічні міні-діалоги за темою. Місце і роль кіномистецтва на уроках у школі. Організація сприйняття екранних мистецтв.Тема 11. Типи, жанри і структура інтегрованих уроків

Методика інтегрованого уроку. Тематичне планування інтегрованих уроків. Оцінка ефективності методики (конструкта) інтегрованого уроку. Практика інтегрованого уроку в школі.Рекомендована література

1. Алексашина И. Ю. Учитель и новые ориентиры образования // Гуманизация образования как предмет теоретической рефлексии и практического освоения учителем. СПб., 1997.153 с.

2. Асимов М. С., Турсунов А. Современные тенденции интеграции наук // Вопросы философии. 1981. № 3. С. 57-69.

3. Берталанфи Л. Общая теория систем. Исследование по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. – С.520.

4. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М„ 1973.

5. Бардовская Н. В. Диалектика педагогического исследования: Логико-методологические проблемы. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. – 512 с.

6.Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление // Философские мысли натуралиста. М., 1988.

7.Воронцова М.В. Региональный компонент в образовании // Академические чтения. СПб.: Изд-о РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. Вып. 3: Теория и практика модернизации отечественного образования. – 192 с.

8.Герд А. Я. Избранные педагогические труды / Под ред. Б. Е. Райкова. М., 1953.

9.Готт С. Категории современной, науки. – М.: Мысль, 1984. – С. 219.

10.Греханкина Л. Ф. Региональный компонент в структуре содержания образования // Педагогика, 1999. № 8. – С. 30-34.

11.Грищенко Н. В. Интегрированные уроки — одно из средств привития интереса к учебным предметам // Начальная школа. 1995. № 11. С. 21-28.

12.Данилюк А. Я. Учебный предмет как интегрированная система // Педагогика, 1997. № 4. – С. 24-28.

13.Даринский А. В. Региональный компонент содержания образования // Педагогика, 1996. № 1. – С. 18-20.

14.Дик Ю, И., Пинский А. А., Усанов В. В. Интеграция учебных предметов // Советская педагогика, 1987. № 9. – С. 42-47.

15.На пути к открытию мира / Е. Б. Евладова, Т. Н. Петракова, А. Ю. Пентин, Ю. В. Чегеткин // Начальная школа, 1991. № 6. – С. 82-86.

16.Кедров Б. М. О современной классификации наук // Вопросы философии. 1980. № 10. – С. 99.

17.Кириллова Г. Д. Процесс развивающего обучения как целостная система. СПб.: Образование, 1996. – С. 6-7.

18.Коложвари И., Сегенникова Л. Как организовать интегрированный урок // Народное образование, 1996. № 1. – С. 87-89.

19.Калягин Ю. М. Об интеграции обучения и воспитания в начальной школе // Начальная школа, 1989. № 3. – С. 52-53.

20. Кузнецова Н. Е., Шаталов М. А. Проблемное обучение на основе межпредметной интеграции. СПб.: Образование, 1998. – 47 с.

21. Масол Л.М. Передумови і сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті // Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л.Масол, О.Гайдамака, Е.Бєлкіна, О.Калініченко, І.Руденко. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2006. – 256 с.

22. Мельник Э. Л., Корожнева (Исаева) Л. А. Интегрированные уроки в начальной школе. – Петрозаводск, 1995. – 78 с.

23.Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку та її застосування // Філософська і соціологічна думка, 1992. – № 2. – С.33.

24.Монахова Г. А. Образование как рабочее поле интеграции // Педагогика, 1997. № 5. С. 52-55.

25.Никитина М. И. Интеграция детей с особенностями развития: состояние, перспективы. СПб., 1996.

26. Новиков А.М. Интеграция базового профессионального образования // Педагогика. - № 3. – 1996. – С.3-8.

27.Обязательный минимум содержания начального образования // Начальная школа: Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», 1998. № 31. – С. 3.28.Осмоловская И. М. Организация дифференцированного обучения в современной общеобразовательной школе. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1998. – 160с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка