Модуль Біохімія міжклітинних комунікацій Молекулярна біологія Кафедра медичної біохіміїСкачати 216.93 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір216.93 Kb.
Виконала ст.викл.Шершун Г.Г.
Модуль 4


.
Біохімія міжклітинних комунікацій Молекулярна біологіяКафедра медичної біохімії
1.«Впізнавання» аміноацил-тРНК триплетом мРНК в процесі біосинтезу білка

базується на природі:

A.Рибосом

B.Акцепторного триплету тРНК

C.Триплету ДНК

D.Амінокислоти

E. Антикодону тРНК

ANSWER: D


2. Акцепторна гілка тРНК містить таку термінальну послідовність нуклеотидів:

A. ЦЦА


B. ЦАЦ

C. ЦЦУ


D. ГЦА

E. ЦГА


ANSWER: A
3. Амінокислота в ході синтезу білка приєднується:

A. До 3’-кінця т-РНК

B. До антикодону

C. До кодону

D. До 5’-кінця т-РНК

E. До 3’-кінця м-РНК

ANSWER: A
4. Амінокислоти до місця синтезу білка у клітині транспортуються:

A. Білками-переносниками

B. Рибосомальними РНК

C. Транспортними РНК

D. Ліпопротеїнами

E. Матричними РНК

ANSWER: C
5. Беззмістовні кодони – це такі комбінації нуклеотидів, що не кодують жодної амінокислоти. Вони виконують роль:

A. Термінації трансляції

B. Ініціації трансляції

C. Термінації сплайсингу

D. Ініціації транскрипції

E. Не виконують ніякої ролі

ANSWER: A
6. Біосинтез білка пов’язаний з наступними структурними компонентами клітини:

A. Мітохондріями

B. Лізосомами

C. Апаратом Гольджі

D. Ендоплазматичним ретикулумом

E. Рибосомами, ядром

ANSWER: E
7. В петлі тРНК міститься триплет, який є комплементарним кодону матричної РНК. Як називається цей триплет?

A. Оперон

B. Контактна ділянка

C. Спейсерна ділянка

D. Антикодон

E. Індуктор

ANSWER: D
8. В процесі елонгації відбувається розплітання ділянок двоспіральної ДНК з утворенням полірибонуклеотидних ланцюгів праймера. Які зв’язки при цьому формуються?

A. 1,6-глікозидні

B. альфа-1,4-глікозидні

C. 3'-5'-фосфодіефірні зв’язки

D. Дисульфідні

E. Іонні

ANSWER: C
9. В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

A. ДНК-залежна РНК-полімераза.

B. ДНК-полімераза.

C. ДНК-лігаза.

D. Праймаза.

E. ДНКаза

ANSWER: A
10. Важливою структурною особливістю тРНК є наявність специфічного триплету нуклеотидів - антикодону, що забезпечує:

A. Взаємодію між тРНК та амінокислотою

B. Синтез мРНК

C. Комплементарну взаємодію між тРНК та мРНК

D. Елонгацію поліпептидного ланцюга

E. Сполучення між тРНК та ДНК

ANSWER: C
11. Виберіть фермент, який бере участь в утворенні пептидного зв’язку в ході трансляції:

A. Амінотрансфераза

B. Пептидилтрансфераза

C. Аміноацил-тРНК-синтетаза

D. Транслоказа

E. Полімераза

ANSWER: B
12. Вирізання неінформативних послідовностей нуклеотидів з молекул пре-мРНК та зшивання внутрішніх кінців молекул, отримало назву:

A. Сплайсингу

B. Елонгації

C. Термінації

D. Ініціації

E. Транскрипції

ANSWER: A
13. Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. Проте, одна амінокислота кодується одним триплетом. Оберіть її серед названих варіантів:

A. Лейцин

B. Серин

C. Аланін

D. Метіонін

E. Лізин

ANSWER: D
14. Відомо, що з 4 нуклеотидів можна отримати 64 різних комбінацій по 3 нуклеотиди. Скільки із цих комбінацій є змістовними (такими, що визначають включення до складу білка певної амінокислоти)?

A. 64


B. 61

C. 60


D. 63

E. 51


ANSWER: B
15. Вкажіть відмінність транскрипції від процесу реплікації:

A. Як матриця використовується лише 1 ланцюг ДНК

B. Як матриця використовуються 2 ланцюги ДНК

C. Необхідні іони Zn2+

D. Необхідні фактори реплісоми

E. Транскрибується вся молекула ДНК

ANSWER: A
16. Вкажіть джерело двох атомів водню для відновлення рибози при синтезі дезоксирибонуклеотидів:

A. НАД


B. Цитохром b

C. Біотин

D. Убіхінон

E. НАДФН

ANSWER: E
17. Вкажіть компоненти, які входять у молекулу первинного транскрипта:

A. Лише екзони

B. Лише інтрони

C. Екзони та інтрони

D. Оперон

E. Кеп


ANSWER: C
18. Вкажіть метаболіти, які приєднуються до 3'-кінця РНК при утворенні «хвоста»:

A. УТФ


B. АМФ

C. ГТФ


D. ГМФ

E. цАМФ


ANSWER: B
19. Вкажіть процес, який відбувається в посттранскрипційній модифікації РНК:

A. Гідроксилювання

B. Ацетилювання

C. Метилювання

D. Гідроліз

E. Фосфорилювання

ANSWER: D
20. Вкажіть фермент, який бере участь в активації амінокислот у процесі біосинтезу білка:

A. РНК-полімераза

B. Аміноацил-тРНК-синтетаза

C. ДНК-полімераза

D. Трансформілаза

E. Пептидилтрансфераза

ANSWER: B
21. Вкажіть фермент, який здійснює відщеплення формильної групи від N-кінцевого метіоніну у посттрансляційній модифікації білка:

A. Дегідрогеназа

B. Декарбоксилаза

C. Амінотрансфераза

D. Дипептидаза

E. Деформілаза

ANSWER: E
22. Властивостями генетичного коду є всі нижче названі, крім:

A. Універсальність

B. Перервність

C. Однонаправленість

D. Виродженість

E. Безперервність

ANSWER: B
23. Дайте визначення терміну транскрипція:

A. Біосинтез РНК на ДНК-матриці

B. Синтез дочірних молекул ДНК

C. Синтез білків, амінокислотна послідовність яких визначається нуклеотидною послідовністю мРНК

D. Ферментативне видалення і повторний синтез ділянок ДНК

E. Переміщення гена чи групи генів

ANSWER: A
24. Для реплікації необхідними є ряд факторів, за виключенням:

A. РНК-залежна ДНК-полімераза

B. Материнська дволанцюгова ДНК

C. Дезоксирибонуклеозидтрифосфати

D. Іони Mg2+, ДНК-залежна РНК-полімераза

E. Білкові фактори

ANSWER: A
25. До складу ДНК входять такі азотові основи:

A. Гуанін, урацил, тимін

B. Цитозин, урацил, тимін

C. Урацил, аденін, гуанін

D. Аденін, тимін, гуанін

E. Тимін, аденін, урацил

ANSWER: D
26. До складу РНК входять такі азотові основи:

A. Гуанін, урацил, тимін

B. Цитозин, аденін, тимін

C. Урацил, аденін, гуанін

D. Аденін, тимін, гуанін

E. Тимін, аденін, урацил

ANSWER: C
27. В результаті розпаду піримідинові основи перетворюються в:

A. Альфа-амінокислоти

B. Бета-амінокислоти

C. Щавелеву кислоту

D. Кетокислоти

E. Біогенні аміни

ANSWER: B
28. Вибрати сполуку, яка надає найбільше атомів на побудову пуринового ядра:

A. Аспартат

B. Гліцин

C. Глутамін

D. Форміл ТГФК

E. CO2


ANSWER: B
29. Відкладання кристалів сечової кислоти в суглобах призводить до розвитку хвороби, що називається:

A. Пелагра

B. Діабет амінний

C. Ксантинурія

D. Подагра

E. Алкаптонурія

ANSWER: D
30. Вкажіть на причину, яка запобігає гіперурикемії:

A. Порушення виведення сечової кислоти

B. Надмірний розпад ДНК клітин

C. Радіаційне ураження клітин

D. Токсемії вагітності

E. Застосування структурного аналога гіпоксантину

ANSWER: E
31. Вкажіть фермент, який каталізує ключову стадію синтезу пуринів:

A. Гексокіназа

B. Пірофосфокіназа

C. Інозинкіназа

D. Аденілосукцинатліаза

E. ГМФ-синтаза

ANSWER: C
32. Вкажіть фермент, який каталізує першу реакцію на шляху біосинтезу пуринових нуклеотидів:

A. Пермеаза

B. Піридоксальфосфатаза

C. Пірофосфорилаза

D. Протеїназа

E. Пептидгідролаза

ANSWER: C
33. Вкажіть, що з даних визначень відповідає терміну «нуклеопротеїни»:

A. Складні білки, побудовані з простого білка та нуклеїнових кислот

B. Складні білки, побудовані з простого білка і похідних вуглеводів

C. Це високомолекулярні сполуки, що складаються з нуклеотидів

D. Низькомолекулярні органічні сполуки, необхідні для нормальної життєдіяльності

E. Високомолекулярні азотовмісні органічні сполуки, мономерами яких є амінокислоти

ANSWER: A
34. Гіперурикемією вважається підвищення рівня cечової кислоти більше, ніж:

A. 0,5 ммоль/л

B. 0,1 ммоль/л

C. 10 ммоль/л

D. 1 ммоль/л

E. 2 ммоль/л

ANSWER: A
35. Гіперурикурія спостерігається при всіх захворюваннях, які супроводжуються посиленим розпадом:

A. Глікопротеїнів

B. Фосфопротеїнів

C. Нуклеопротеїнів

D. Ліпопротеїнів

E. Хромопротеїнів

ANSWER: C
36. Де здійснюється розпад нуклеїнових кислот гідролітичним шляхом?

A. У печінці

B. У шлунку

C. У тонкому кишечнику

D. У підшлунковій залозі

E. У м’язах

ANSWER: C
37. Декарбоксилювання якої речовини призводить до утворення уридилової кислоти?

A. Оротидилової кислоти

B. Аспарагінової кислоти

C. Оротидилтрифосфату

D. Дигідрооротової кислоти

E. Цитидилової кислоти

ANSWER: A
38. Для модифікації інозинової кислоти в гуанілову в процесі біосинтезу необхідним є:

A. Аспартат

B. Гліцин

C. Глутамін

D. Сечовина

E. Сечова кислота

ANSWER: C
39. Для перетворення інозинової кислоти на аденілову кислоту необхідна аміногрупа. Донором її є:

A. Гліцин

B. Аспартат

C. Глутамін

D. Серин

E. Метіонін

ANSWER: B
40. До складу пуринового ядра входять 4 атоми азоту. Вкажіть, яка амінокислота надає один із атомів азоту на побудову пурину:

A. Аланін

B. Метіонін

C. Аспартат

D. Глутамат

E. Серин

ANSWER: C
41. З метою підвищення розчинності солей сечової кислоти – уратів хворим подагрою призначають:

A. Алопуринол

B. Хенодезоксихолеву кислоту

C. Літохолеву кислоту та алопуринол

D. Солі літію та антуран

E. Фізіологічний розчин

ANSWER: D
42. Запобігти утворенню надлишку оротової кислоти можна вживанням:

A. Аденіну

B. Тиміну

C. Гуаніну

D. Уридину

E. Аспартату

ANSWER: D
43. Із перелічених ферментів виберіть той, що каталізує першу реакцію біосинтезу піримідинових нуклеотидів:

A. Карбамоїлфосфатсинтетаза

B. Фосфорибозилтрансфераза

C. Орнітинкарбамоїлфосфаттрансфераза

D. Аспартатамінотрансфераза

E. Аланінамінотрансфераза

ANSWER: A
44. Кількість сечової кислоти, що виділяється з сечею за добу у людини, становить:

A. Не виділяється

B. 10-12 г/добу

C. 4-8 мг/добу

D. 270-600 мг/добу

E. 2-5 г/добу

ANSWER: D
45. Кінцевим продуктом розпаду піримідинів в організмі людини є:

A. Сечовина

B. Урацил

C. Тимін

D. Сечова кислота

E. Орнітин

ANSWER: A
46. Локалізована в цитоплазмі карбамоїлфосфатсинтетаза II каталізує реакцію утворення карбамоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глутаміну. Цей фермент постачає карбамоїлфосфат для синтезу:

A. Піримідинів

B. Пуринів

C. Сечовини

D. Ліпідів

E. Амінокислот

ANSWER: A
47. Назвіть кофермент, який бере участь у перетворенні дигідрооротової кислоти до оротової:

A. ФАД


B. ФМН

C. НАД


D. ПАЛФ

E. ТГФК


ANSWER: C
48. Циклічні аденозинмонофосфат і гуанозинмонофосфат відіграють важливу роль в обміні речовин. Яка з перерахованих функцій їм притаманна?

A. Захищає мРНК від розщеплення

B. Підвищує стабільність ДНК

C. Кодує амінокислотну послідовність

D. Бере участь у зв’язуванні мРНК з рибосомами

E. Реалізує регуляторну функцію гормонів

ANSWER: E
49. Назвіть сполуку, яка не бере участі у біосинтезі пуринових нуклеотидів.

A. Гліцин

B. Тетрагідрофолат

C. Аргінін

D. Аспартат

E. Глутамін

ANSWER: C
50. Назвіть фермент, який каталізує окиснення гіпоксантину до ксантину та ксантину до сечової кислоти:

A. Ксантингідролаза

B. Ксантингідратаза

C. Ксантиноксигеназа

D. Ксантинпероксидаза

E. Ксантиноксидаза

ANSWER: E
51. Оротацидурія супроводжується наступними ознаками:

A. Дерматит відкритих ділянок тіла

B. Кровоточивість, затримка росту

C. Затримка розумового розвитку, галактоземія

D. Затримка фізичного і розумового розвитку, мегалобластична анемія

E. Діарея, дерматит, деменція

ANSWER: D
52. Оротоацидурія спричиняється дефіцитом одного з перечислених ферментів:

A. Карбамоїлфосфатсинтетази ІІ

B. Аспартаткарбомоїлтрансферази

C. Оротатфосфорибозилтрансферази

D. Оротаткарбоксилази

E. Дигідрооротатдегідрогенази

ANSWER: C
53. Яка природа катехоламінів?

A. Білки

B. Пептиди

C. Похідні амінокислот

D. Стероїди

E. Похідні арахідонової кислоти

ANSWER: C
54. Альфа-клітинами підшлункової залози синтезується гормон глюкагон, який бере участь в обміні вуглеводів. Вкажіть, на який процес в печінці він впливає.

A. Активує глікогеноліз

B. Активує гліколіз

C. Інгібує глікогеноліз

D. Інгібує гліколіз

E. Активує ліпогенез

ANSWER: A
55. Який гормон адаптує організм до короткотривалого голодування?

A. Глюкагон

B. Інсулін

C. Адреналін

D. Тиреотропін

E. Окситоцин

ANSWER: A
56. Який гормон стимулює ліполіз в жировій тканині?

A. Адреналін

B. Окситоцин

C. Фолікулотропін

D. Меланотропін

E. Кальцитонін

ANSWER: A
57. Біологічні ефекти інсуліну надзвичайно різноманітні. Які серед них є найшвидшими?

A. Синтез глікогену

B. Синтез жиру

C. Проникнення амінокислот в клітини, індукція синтезу білка, проліферація клітин

D. Репресія синтезу ферментів глюконеогенезу

E. Гіперполяризація мембран клітин-мішеней і проникнення в них глюкози

ANSWER: E
58. Взаємодія катехоламінів з бета-адренорецепторами підвищує рівень цАМФ в клітинах тканин. Назвіть фермент, який каталізує реакцію утворення цАМФ:

A. Аденілатциклаза

B. Фосфодіестераза

C. Фосфатаза

D. Гуанілатциклаза

E. Креатинкіназа

ANSWER: A
59. Який метал необхідний для функціонування інсуліну?

A. Залізо

B. Мідь

C. Кобальт

D. Кальцій

E. Цинк


ANSWER: E
60. Які біохімічні симптоми характерні для нецукрового діабету?

A. Гіперглікемія, глюкозурія, поліурія, понижена густина сечі

B. Гіпоглікемія, глюкозурія, поліурія, підвищена густина сечі

C. Нормоглікемія, глюкозурія, нормальна густина сечі

D. Нормоглікемія, поліурія, понижена густина сечі, ацидоз

E. Нормоглікемія, поліурія, понижена густина сечі

ANSWER: E
61. Гонадотропні гормони аденогіпофізу реалізують свої функцуії у жіночому і чоловічому організмах. Які функції притаманні фолікулостимулюючому гормону у чоловіків?

A. Забезпечують розвиток простати

B. Стимулюють утворення тестостерону

C. Стимулюють сперматогенез

D. Проявляють анаболічну дію

E. Всі відповіді вірні

ANSWER: C
62. Які біохімічні симптоми характерні для цукрового діабету?

A. Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі

B. Гіпоглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз

C. Гіпоглікемія, глюкозурія, нормальна густина сечі

D. Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі, ацидоз

E. Гіперглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз

ANSWER: E
63. Які біохімічні симптоми характерні для цукрового діабету?

A. Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі

B. Гіпоглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз

C. Гіпоглікемія, глюкозурія, нормальна густина сечі

D. Гіперглікемія, глюкозурія, понижена густина сечі, ацидоз

E. Гіперглікемія, глюкозурія, підвищена густина сечі, ацидоз

ANSWER: E
64. Деякі біологічно активні гормональні речовини виробляються в гіпоталамусі. Що для них не є характерним?

A. Ці фактори надходять безпосередньо в загальний кровотік

B. Проявляють дистантну дію

C. Досягають аденогіпофіза через портальну систему судин

D. Досягають нейрогіпофіза через нервові закінчення

E. Проявляють і стимулюючу, і гальмуючу дію на функцію аденогіпофіза

ANSWER: A
65. Які зміни найнебезпечніші для організму при вираженій гострій нестачі інсуліну?

A. Гіперглікемія

B. Кетоацидоз і дегідратація

C. Гіпераміноацидемія

D. Гіперліпемія

E. Гіпопротеїнемія

ANSWER: B
66. Які зміни найнебезпечніші для організму при вираженій гострій нестачі інсуліну?

A. Гіперглікемія

B. Кетоацидоз і дегідратація

C. Гіпераміноацидемія

D. Гіперліпемія

E. Гіпопротеїнемія

ANSWER: B
67. Зміни ліпідного обміну за дефіциту інсуліну характеризуються наступними явищами, за винятком:

A. Гіперліпемії, гіперхолестеринемії

B. Гіперкетонемії, кетонурії, кетоацидозу

C. Гіперліпопротеїнемії (ЛПДНГ)

D. Загального ожиріння

E. Ожиріння печінки

ANSWER: D
68. Якому із гормонів властиві наступні ефекти: підсилення розпаду глікогену в печінці, активація ліполізу, стимуляція глюконеогенезу?

A. Інсуліну

B. Глюкагону

C. Пролактину

D. Кальцитоніну

E. Тестостерону

ANSWER: B
69. Біохімічний прояв надмірного виділення кальцитоніну:

A. Гіперкальційемія

B. Гіпокальційемія

C. Гіперфосфатемія

D. Гіпофосфатурія

E. Гіпернатрійемія

ANSWER: B
70. Біохімічний прояв надмірного виділення кальцитоніну:

A. Гіперкальційемія

B. Гіпокальційемія

C. Гіперфосфатемія

D. Гіпофосфатурія

E. Гіпернатрійемія

ANSWER: B
71. Важливою особливістю клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей є:

A. переважання нервово- психічних порушень

B. хореєподібні посмикування м'язів і м'язева слабкість

C. значне збільшення щитовидної залози

D. усі відповіді вірні

E. наявність гіпокортицизму

ANSWER: D
72. Визначення яких продуктів у сечі має значення для діагностики функції кори наднирників?

A. 17-кетостероїдів

B. Холестеролу

C. Циклопентанопергідрофенантрену

D. Кетонових тіл

E. Ланостеролу

ANSWER: A
73. Одним з небезпечних ускладнень цукрового діабету є кетоацидоз. Збільшення в крові яких сполук підтвердить вірогідність розвитку такого стану?

A. Лактату

B. Пірувату

C. Оксалоацетату

D. Цитрату

E. Ацетоацетату

ANSWER: E
74. Гіперфункція щитовидної залози – дифузний токсичний зоб характеризується:

A. Залоза дещо збільшена, бугриста

B. Підвищений основний обмін

C. Дефіцит АТФ

D. Гіпертермія

E. Все перечислене

ANSWER: E
75. Проникнення глюкози не залежить від інсуліну в наступні тканини, крім:

A. Мозку, нервів

B. Мозкового шару нирок, сім’яників

C. Печінки, жирової тканини

D. Ендотелію судин

E. Кришталика ока

ANSWER: C
76. Секреція вазопресину регулюється:

A. Вмістом глюкози в крові

B. Осмотичним тиском і об"ємом крові

C. Значенням рН крові

D. Вмістом Са і Р в крові

E. Соматотропіном

ANSWER: B
77. Даний гормон сприяє вимиванню кальцію з кісток в кров, гальмує зворотню реабсорбцію фосфору в нирках і стимулює всмоктування кальцію в кишечнику. Який це гормон?

A. Кальцитонін

B. Тироксин

C. Трийодтиронін

D. Паратгормон

E. Тиреотропін

ANSWER: D
78. Термінова гормональна реакція-відповідь організму зумовлена підвищенням активності наявних у клітині ферментів, в той час як повільна пов’язана з синтезом ферментів de novo. Назвіть гормони повільної дії:

A. Інсулін

B. Адреналін

C. Глюкагон

D. АКТГ

E. Вазопресин

ANSWER: D
79. Тропні гормони аденогіпофіза реалізують свої біологічні функції через периферійні ендокринні залози. Які з них поєднують тропні функції з самостійним впливом на метаболічні процеси?

A. Соматотропін

B. Адренокортикотропін

C. Тиреотропін

D. Гонадотропіни

E. Вірної відповіді немає

ANSWER: A
80. Даний гормон стимулює утворення 1,25-дигідрокси-холекальциферолу в нирках. Який це гормон?

A. Кальцитонін

B. Тироксин

C. Трийодтиронін

D. Паратгормон

E. Тиреотропін

ANSWER: D
81. Фізіологічна регуляція синтезу інсуліну визначається багатьма факторами, але домінуючим є:

A. Вміст амінокислот в крові

B. Вміст жирних кислот, Са2+ в крові

C. Секреція глюкагону, адреналіну

D. Вміст глюкози в крові

E. Секреція соматостатину, секретину

ANSWER: D
82. Даний гормон у нормальній концентрації стимулює синтез білків і нуклеїнових кислот, у підвищеній концентрації – активує катаболічні процеси. Який це гормон?

A. Інсулін

B. Глюкагон

C. Соматотропний гормон

D. Тестостерон

E. Тироксин

ANSWER: E
83. Цей гормон стимулює транспорт амінокислот з крові в тканини, синтез РНК, ДНК і білка, підвищує рівень жирних кислот у крові за рахунок ліполізу, знижуючи утилізацію глюкози для продукції енергії. Про який гормон йдеться?

A. Інсулін

B. Тиреотропін

C. Кортикотропін

D. Соматотропін

E. Глюкагон

ANSWER: D
84. Де синтезується гормон кальцитонін?

A. В паращитовидних залозах

B. В гіпофізі

C. В щитовидній залозі

D. В підшлунковій залозі

E. В наднирниках

ANSWER: C
85. Ці гормони активують фосфорилазу, відмінність лише в органах-мішенях. Вкажіть, які це з перелічених гормонів?

A. Інсулін, глюкагон

B. Адреналін, соматостатин

C. Тиреотропін, глюкагон

D. Глюкагон, адреналін

E. Соматомедин, інсулін

ANSWER: D
86. Де утворюється активна форма вітаміну D під впливом паратгормону?

A. В печінці

B. В крові

C. В мозку

D. В кишечнику

E. В нирках

ANSWER: E
87. Дефіцит йоду призводить до розвитку:

A. Акромегалії

B. Токсичного зобу

C. Мікседеми

D. Аддісонової хвороби

E. Гіпоглікемії

ANSWER: C
88. Дефіцит тироїдних гормонів при гіпотирозі проявляється:

A. зниженням окиснювальних процесів і термогенезу

B. накопиченням продуктів проміжного обміну

C. своєрідним набряком різних органів і тканин

D. атеросклеротичними змінами

E. усі ознаки вірні

ANSWER: E
89. Дефіцит тироїдних гормонів при гіпотирозі проявляється:

A. зниженням окиснювальних процесів і термогенезу

B. накопиченням продуктів проміжного обміну

C. своєрідним набряком різних органів і тканин

D. атеросклеротичними змінами

E. усі ознаки вірні

ANSWER: E
90. Кортикостероїдами є наступні групи гормонів, крім:

A. Глюкокортикоїдів

B. Мінералкортикоїдів

C. Андрогенів

D. Естрогенів

E. Гонадотропінів

ANSWER: E
91. Мішенями дії глюкокортикоїдів є наступні органи і тканини, крім:

A. Печінки, нирок

B. Скелетних м’язів, кісток

C. Мозку, серцевого м’яза

D. Шкіри, слизових оболонок

E. Жирової, лімфоїдної тканин

ANSWER: C
92. Недостатня продукція мінералокортикоїдів (Аддісонова хвороба, бронзова хвороба) супроводжується м’язевою слабкістю, яка пояснюється виділенням з сечею підвищенної кількості йонів:

A. Na+


B. K+

C. H+


D. Ca2+

E. Mg2+


ANSWER: A
93. Паратгормон, що виділяється прищитоподібними залозами, виконує наступні функції:

A. Сприяє відкладанню кальцію в кістах і зменшенню його в крові

B. Сприяє резорбції кальцію з кісток і збільшенню його в крові

C. Стимулює зворотню реабсорбцію фосфору в нирках

D. Стимулює реабсорбцію натрію в нирках

E. Гальмує реабсорбцію натрію в нирках

ANSWER: B
94. Похідними якої амінокислоти є йодтироніни?

A. Триптофану

B. Гістидину

C. Глутамінової кислоти

D. Серину

E. Тирозину

ANSWER: E
95. При яких захворюваннях вміст глюкокортикоїдів у плазмі крові підвищується?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

B. Феохромоцитома

C. Мікседема

D. Рахіт

E. Пульпіт

ANSWER: A
96. При яких захворюваннях концентрація 17-кетостероїдів у плазмі крові знижується?

A. Аденомі кори наднирників

B. При раку кори наднирників

C. Гіперплазії кори наднирників

D. Хронічній недостатності кори наднирників

E. При раку мозкової частини наднирників

ANSWER: D
97. Секреція альдостерону в основному залежить від наступних факторів, крім:

A. Реніну

B. СТГ

C. АКТГ


D. Концентрації в крові калію

E. Концентрації в крові натрію

ANSWER: C
98. Стероїдні гормони активують синтез інгібітора фосфоліпази А2, в зв’язку з чим їх протизапальна дія полягає в пригніченні синтезу:

A. Простагландинів

B. Гістаміну

C. Калікреїну

D. Брадикініну

E. Кініногенів

ANSWER: A
99. Що є попередником для синтезу кортикостероїдів?

A. Тирозин

B. Арахідонова кислота

C. Фенілаланін

D. Холестерол

E. Гліцерол

ANSWER: D
100. Як впливає активація ренін- ангіотензинової системи на секрецію альдостерону?

A. підвищує

B. знижує

C. не впливає

D. впливає епізодично

E. немає вірної відповідіANSWER: A


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка