Моделі І методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності 050106 „Облік І аудит”) Харків – хнамг 2005Сторінка1/15
Дата конвертації27.04.2016
Розмір3.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”


(для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”)

Харків – ХНАМГ - 2005
Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спеціальності „Облік і аудит”) –Укл. Мочаліна З.М. – Харків: ХНАМГ, 2005. - 182 с.

Укладач: доц., канд. екон. наук З.М.Мочаліна.


Рецензент: доц., канд. екон. наук Н.І.Гордієнко.

Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту, протокол № 4 від 23.11. 2004 р.
ЗМІСТ
Стор.

ВСТУП ...........................................................................................................

4

Розділ І. ОПИС ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ МОДУЛЮ „МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”................

5


Розділ ІІ. СКЛАДОВІ МОДУЛЮ „МОДЕЛІ І МЕТОДИ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”....................................


9


МОДУЛЬ – Р1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ .....................................................................


9


Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень...............

9

Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем...................................

17

МОДУЛЬ – Р 2. МЕТОДИЧНА ОСНОВА І КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ

РІШЕНЬ.........................................................................................................24


Тема 3. Методична основа підготовки проектів управлінських рішень..

24

Тема 4. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень................…

36

МОДУЛЬ – Р 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ТАКТИКИ СУБ’ЄКТА

ГОСПОДАРЮВАННЯ.................................................................................


47


Тема 5. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських

рішень............................................................................................................


47


Тема 6. Моделі аналізу вигод і витрат.......................................................

54

МОДУЛЬ – Р 4. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ................................................................................................


59


Тема 7. Моделі розв’язання проблем беззбиткової діяльності.................

59

Тема 8. Моделі управління запасами .........................................................

65

МОДУЛЬ – Р 5. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ......

77

Тема 9. Моделі фінансового управління....................................................

77

МОДУЛЬ – Р 6. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

92

Тема 10. Моделі інвестицій в основні фонди.............................................

93

Тема 11. Методи й моделі фінансових інвестицій.....................................

104

МОДУЛЬ – Р 7 МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В УР..........

116

Тема 12. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні

діяльності підприємства............................................................................…


116


МОДУЛЬ – Р 8. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УР..............

129

Тема 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень............

129

Тема 14. Програмно-цільове управління та управлінські рішення..........

144

Розділ ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ДИСЦИПЛІНИ................


150


Тематика рефератів і методичні вказівки до їх виконання....................…

152

Тестові завдання до вивчення теоретичного матеріалу модулю. „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”.........................…….

158


Список літератури..................................................................................….

171

Додатки..........................................................................................................

173


ВСТУП

Роль управлінських рішень значно зросла в умовах ринкової економіки, динамічного розвитку підприємництва на основі впровадження нової техніки і технологій.

Як показує практика, наукова обґрунтованість управлінських рішень потребує комплексного врахування взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів середовища, в якому ці рішення будуть реалізовані і їх всебічного аналізу, що вимагає відповідного обсягу достовірної інформації. При аналізі внутрішнього середовища це може бути як система документації первинного бухгалтерського обліку чи техніко-технологічні норми і відповідні фактичні розрахунки, при аналізі зовнішнього середовища – фінансова звітність підприємств та інформаційні дані, одержані внаслідок проведення анкетування, експертних оцінок і т.п.

Обробка інформації, її аналітичне дослідження з точки зору прийняття управлінських рішень перш за все проходить етап економіко-логічних досліджень, внаслідок чого відшукується модель системи, в якій приймається рішення, або ж встановлюється модель організації проведення дослідження економічних явищ (процесів) і т.д.

Для проведення дослідження обґрунтованості прийняття управлінських рішень застосовується математичний апарат різної ступені складності: від елементарної (в моделях звичайних економічних розрахунків: при обґрунтуванні потреб в ресурсах, балансових розрахунках і т.д.) до вищої математики (в моделях прогнозування економічного розвитку підприємства за умов невизначеності і т.д.).

З метою формування системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки управлінських рішень, відповідно до змістовного модулю дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”, яка входить до переліку нормативних обліково-аналітичних дисциплін за фахом 7.050106, було підготовлено цей посібник. У ньому розглянуті методичні аспекти аналітичної роботи і моделювання економічних процесів в процесі прийняття управлінських рішень.
Умовні позначення, використані в посібнику:

УР – управлінське рішення, ОПР, ЛПР – особи (люди), які приймають рішення, ПР – прийняття рішення, ПУР – прийняття управлінського рішення, ТПР – технологія прийняття рішення, ЗПР – завдання прийняття УР.РОЗДІЛ І
ОПИС ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ МОДУЛЮ

МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”


Мета вивчення модулю „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” – формування системи знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки управлінських рішень.

Завдання вивчення модулю – вивчення основ теорії прийняття управлінських рішень та моделей і методики підготовки проектів рішень за напрямками діяльності.

Предмет модулю „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” – виробнича діяльність підприємств.

Модуль „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” входить до циклу профілюючих обліково-аналітичних дисциплін і призначений для студентів, які навчаються за фахом „Облік і аудит”.

Вивчення модулю ґрунтується на знаннях теорії і практики економічного аналізу, економічної теорії, статистики, математики, мікроекономіки, управлінського і фінансового обліку, аудиту, основ менеджменту та ін., що дозволяють об'єктивно оцінювати методи підготовки управлінських рішень, проводити аналітичну роботу з розв'язання проблем беззбитковості, доцільності й ефективності інвестування, раціонального використання майна підприємства, його власного капіталу, визначати оптимальність заходів, варіанти їх вигідності й витрат, прогнозувати діяльність підприємства у певних умовах, умовах ризику чи невизначеності як на короткий термін так і довгострокові. Вивчення модулю орієнтоване на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду.

У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретико–методологічні основи розробки, вибору, обґрунтування і реалізації управлінських рішень, узагальнені методи й моделі, що використовуються при прийнятті управлінських рішень.

До кожної теми модулю додається перелік питань для самоконтролю і список літератури, де більш детально розглянуті питання методології і моделювання.

Виклад навчального матеріалу в посібнику систематизовано за змістовними розділами модулю.
МОДУЛЬ - Р 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень

Закони управління, що впливають на прийняття управлінських рішень. Специфічні закономірності управління. Загальні поняття про управлінське рішення. Сутність, завдання, предмет, функції, суб’єкти й об’єкти управлінських рішень. Управлінське рішення в циклі управління. Блочна модель підготовки й прийняття рішення. Ієрархічна взаємозалежність управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень і вимоги до них.


Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем

Системний підхід до управління. Поняття системи, її елементів та властивостей. Структуризація проблем.

Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу для вирішення управлінських проблем. Структурний аналіз об'єкта управління, розробка моделі аналізу, синтез системи, що досліджується, підготовка проекту розв'язання управлінської проблеми. Класифікація моделей й методів системного аналізу.

Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації. Процедури системного аналізу. Основні принципи застосування системного підходу до вирішення управлінських завдань.
МОДУЛЬ - Р 2. МЕТОДИЧНА ОСНОВА І КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Тема 3. Методична основа підготовки проектів управлінських рішень

Актуальні методології в системі розрахунків, прийняття і реалізації управлінських рішень. Сутність методів обґрунтування і прийняття управлінських рішень, їх класифікація.

Евристичні методи в прийнятті УР. Методи групової роботи (метод "мозкової атаки", метод особистої аналогії, метод номінальної групи, метод синектики, метод 635 та ін.) і методи індивідуальної роботи.

Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері. Прийоми й методи економічного аналізу (традиційні й математичні методи економічного аналізу). Багатопланові аналітичні методи.

Визначення і сутність понять „модель” та „моделювання.” Класифікація моделей фінансового і економічного аналізу.
Тема 4. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

Вибір варіантів рішення. Дії з підготовки варіантів рішення і розробка моделі аналітичної роботи.

Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. Прийняття рішень за детермінованих умов, умов ризику. Особливості прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і вигідності. Підготовка управлінських рішень в умовах інфляції.

Оптимальні управлінські рішення. Рангування альтернативних проектів.

Критерії вибору варіантів рішень. Критерій Лапласа. Критерій середнього виграшу. Критерій Ваальда. Критерій Севіджа. Критерій максімакс.


МОДУЛЬ - Р 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ТАКТИКИ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 5. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Сутність ситуаційного аналізу. Інформаційно-організаційна модель виконання ситуаційного аналізу.

Методи ситуаційного аналізу в умовах визначеності, ризику, невизначеності, конфлікту.

Ситуаційний аналіз і бізнес-планування. Застосування ситуаційного аналізу суб’єктами господарювання.


Тема 6. Моделі аналізу вигод і витрат

Сутність аналізу вигод і витрат. Його значення і застосування в межах України і за кордоном. Значення часу для проведення аналізу. Аналіз вигод і витрат в маркетингових дослідженнях та інвестиційній діяльності. Організаційні моделі аналізу вигід – витрат. Основні моделі аналізу.
МОДУЛЬ – Р 4. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 7. Моделі розв’язання проблем беззбиткової діяльності

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи і фінансові результати.

Визначення постійних і перемінних витрат. Основні методи диференціації витрат. Моделювання бажаного рівня прибутку в процесі операційного аналізу “витрати-обсяг-прибуток”.

Аналітичні моделі визначення беззбиткового виробництва продукції.

Аналітична робота з підготовки проектів управлінських рішень про досягнення розміру прибутку, про обсяг виробництва для одержання встановленого прибутку, про зниження ціни для розширення ніші ринку.
Тема 8. Моделі управління запасами

Політика управління запасами суб’єкта господарювання. Постановка цілей формування запасів.

Моделі ретроспективного аналізу запасів товарно–матеріальних цінностей (ТМЦ). Врахування фактора обліку вартості запасів товарно-матеріальних цінностей при прийнятті управлінських рішень в умовах інфляції.

Оптимізація розміру запасів. Використання моделі Уілсона (ЕОЗ) для розрахунків оптимального розміру (партії) замовлення.
МОДУЛЬ – Р 5. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 9. Моделі фінансового управління

Сутність фінансового управління, його мета і завдання. Балансова модель як основна модель фінансового управління. Дескриптивні, предикативні й нормативні моделі фінансового управління. Моделі управління прибутком. Моделі ефективності використання майна, власного капіталу, Модель Дюпона. Моделі прогнозування фінансового стану підприємства

Моделі управління грошовими потоками. Модель Баумоля, модель Міллера-Ора у визначенні суми грошових коштів. Інші моделі фінансового управління.
МОДУЛЬ - Р 6. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 10. Моделі інвестицій в основні фонди

Сутність понять: інвестиції, інвестиційна і інноваційна діяльність. Специфіка інвестування в основні фонди підприємства. Критерії прийняття рішень щодо інвестування коштів в основні фонди.

Прості й дисконтні методи при визначенні доцільності і привабливості інвестиційного проекту. Моделі оцінки економічних показників NPV, IRR, DPP, РІ. Особливості застосування методів і моделей інвестування в основні фонди при оцінці ефективності проектів.
Тема 11. Методи і моделі фінансових інвестицій

Сутність і види фінансових інвестицій. Критерії прийняття управлінських рішень щодо фінансових інвестицій.

Методи і моделі оцінки ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Формування портфелю фінансових інвестицій і оцінка його структури. Моделювання оптимізації інвестиційного портфелю. Модель МОКА.

Деякі сучасні моделі управління фінансовими інвестиціями.
МОДУЛЬ – Р 7. МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННЯХ
Тема 12. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні діяльності підприємства

Сутність і роль прогнозування діяльності підприємства. Вимоги до прогнозних рішень.

Стратегічні й поточні прогнози. Методи, що застосовуються в прогнозуванні і їх характеристика.

Моделі прогнозної фінансової звітності.

Прогнозування складових елементів бізнесу.


МОДУЛЬ – Р 8. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Тема 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

Економічна стратегія як сукупність господарських і аналітичних дій. Інформаційна база стратегічного аналізу Сутність і особливості стратегічних управлінських рішень.

Методи стратегічного аналізу середовища підприємства (SWOT– аналіз, аналіз витрат і ланцюжка цінностей, оцінка конкурентоспроможності). Методи побудови стратегій.
Тема 14. Програмно-цільове управління та управлінські рішення

Еволюція розуміння і передбачення майбутнього суб’єктів господарської діяльності.

Види програм. Характеристика комплексної програми. Процес формування програми. Єдність і відмінність планів і програм.

Ефективність програм (економічна, соціальна, екологічна). Приклади державних, галузевих і регіональних комплексних програм.

Сутність, завдання, умови розвитку цільового підходу до прийняття управлінських рішень на сучасному етапі.


РОЗДІЛ ІІ

СКЛАДОВІ МОДУЛЮ „МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ

РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ”
МОДУЛЬ – Р 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень
Методичні вказівки до вивчення теми

Вивчаючи дану тему, слід пам’ятати, що управлінське рішення – це складова будь-якої частини управлінської діяльності, що забезпечує збереження структури системи, підтримку режиму діяльності, реалізацію програм, цілей функціонування цих систем в умовах зовнішніх і внутрішніх впливів. Ефективність рішень, що приймаються, залежить насамперед від того, наскільки вибрана альтернатива дій керованого об’єкта враховує закони (закономірності) його управління та життєдіяльності.

Поняття "управлінське рішення" треба відрізняти від рішень взагалі. Людина протягом свого життя приймає безліч рішень: у бізнесі, виробництві, особистих відносинах, але далеко не всі вони відносяться до управлінських.

Найважливішою ознакою УР є його безпосередня спрямованість на організацію колективної праці. Крім того, УР як керуючий вплив на колективну працю приймається не всяким працівником, а тільки суб'єктом управління: керівником організації (лінійним менеджером) чи колегіальним органом (радою директорів).

Основне трактування поняття „рішення” в науковій літературі – процес (акт) вибору чи результат вибору.

Поняття „управлінське рішення” (УР) можна пояснювати як вибір рішення, тобто сам процес з усіма його елементами (підготовка, формування) аж до затвердження ОПР (особою, яка приймає рішення). Прийняте УР – результат дій, що є законом для підприємства.

Термін "управлінське рішення" в науковій літературі вживається в декількох значеннях:


 • обміркований намір зробити що-небудь, що припускає попереднє усвідомлення цілей і засобів дії;

 • процес вироблення і прийняття найкращого варіанта (альтернативи) для вирішення проблеми чи задачі;

 • фіксований управлінський акт.

Управлінське рішення характеризують такі ознаки:

 • можливість вибору єдиної з безлічі альтернатив (якщо немає альтернатив, то виходить немає і рішення);

 • наявність мети – безцільний вибір не вважається рішенням;

 • необхідність вольового акту ЛПР при виборі рішення, тому що ЛПР формують рішення через боротьбу ідей і мотивів.

Істотною відмінною ознакою УР є його прийняття лише в тому випадку, коли необхідно задіяти всю систему управління організацією

Управлінське рішення являє собою результат складної системної діяльності людей за допомогою послідовних ітераційних процесів і повинно відповідати функціям організації за розв’язуваними нею завданнями.

На рис. 1.1 показаний механізм управління виробничим процесом і місце УР у цьому механізмі. З рисунка видно, що УР — основа управління.

Для прийняття науково обґрунтованих рішень треба вивчити механізм дії, форми відтворення законів, а головне, правильно їх використовувати в конкретних обставинах. Це дозволить свідомо створювати умови, в яких реалізуються об’єктивні закони, науково передбачати розвиток подій, ставити обґрунтовані й реальні цілі управління, приймати оптимальні рішення.

Серед загальних законів управління можна виділити:

1. Закон цілепокладання, сутність якого полягає в тому, що мета дій управлінської системи повинна вибиратись на основі об’єктивних законів руху (змін) та специфічних законів функціонування елементів керованої організації. В іншому випадку будуть вибрані нереальні цілі, а управління буде хаотичним і неоптимальним. Згідно із законами розвитку керованої організації (фірми, бізнесу) її рух (зміни) відбуваються не хаотично, а за певними правилами.

В управлінському цілепокладанні існує три проблеми: відповідність ресурсів, цілей і умов їх досягнення; відповідність цілей вимогам внутрішнього і зовнішнього середовища; відповідність мети результатам управління.

2. Закон необхідної різноманітності – вимагає, щоб різноманітність управлінських дій, що виходять від керуючого органу, була не менше за різноманітність можливих змін керованого об’єкта. В іншому випадку керований об’єкт не тільки вийде з-під контролю, а й з-під управління.

3. Закон руху (зміни) потребує в процесі управління наявності змін стану органів та об’єктів управління, процесів, що відбуваються в системі управління при досягненні мети [18,35].

Тобто, ОПР повинні враховувати, що після прийняття управлінського рішення і їх реалізації, зміни в системі управління обов’язкові.

4. Закон зворотного зв’язку – встановлює зв’язок керівного і керованого органу, їх специфічні причинно-наслідкові зв’язки (сили взаємодії). Результат, досягнутий керівною дією на об’єкт, в свою чергу, визначає зворотну дію. Від досягнутого результату залежить подальша поведінка системи управління. Керівна дія при наявності зворотного зв’язку поступово чи швидко змінює свої значення в часі та залежно від досягнутої різноманітності керованого об’єкта, дозволяє зробити управління гнучким, економічним і здатним протистояти випадковим змінам у системі управління.
Виробничі фактори продукція
Рис. 1. 1- Механізм управління виробничим процесом
5. Закон традицій, який потребує врахування національних традицій, культурного рівня, діючих норм суспільного життя та наявності в людей певних стереотипів.

При ПР слід враховувати зв’язки й внутрішні залежності кожної системи управління, між її складовими елементами, між формами організації та змістом роботи персоналу. На даному рівні теорія управління виділяє наступні специфічні закони: • закономірна залежність організаційних форм та методів управління від організаційної структури управління, матеріально-технічної бази, умов управління;

 • закономірність єдності організаційно-методологічних основ на всіх рівнях управління відображає взаємозв’язки й залежності структурних форм і методів у всіх взаємодіючих і керованих органах та системах управління. Вимоги цього закону особливо актуальні при створенні спільних підприємств, передусім із зарубіжними інвестиціями, де існує певна організаційна культура, специфіка управління.

Тривалість циклу управління визначається часом збору, переробки інформації; розробкою і прийняттям рішень; організацією виконання рішень.

Технологія прийняття рішення у процесі управління поділяється на три основних цикли (рис. 1.2):


 • інформаційний (пошук, збір, передача, обробка, збереження інформації

 • логіко-розумовий (вироблення і прийняття УР);

 • організаційний (організація виконання УР).Рис. 1.2 - Цикли управління підприємством:

А-А1, — зовнішні інформаційні потоки; Б-Б1 — внутрішні інформаційні потоки; В-В1 — організаційний вплив суб'єкта на об'єкт керування
Рис. 1.3- Блочна модель підготовки і прийняття рішення
Для підготовки й ухвалення рішення можна припустити блокову модель, яка зображена на рис. 1.3. Дана модель відбиває прямі й зворотні зв'язки, що існують між блоками:

Блок 1. Тут відбувається збір, обробка і збереження інформації. Ця інформація класифікується, систематизується і при необхідності передається в інші блоки для прийняття рішень.

Блок 2. Ідентифікує сформовану ситуацію з раніше необхідної для використання вже апробованого досвіду вирішення управлінської задачі, визначає ознаки принципово нової ситуації, що вимагає розробки нових підходів до вирішення виниклої проблеми, розпізнає дії конкурента, що дезінформують у бізнесі.

Вирішенням задач цього блоку займаються спеціальні аналітичні служби організації. Вони діагностують проблему, виявляючи її „симптоми” і причини виникнення, виявляючи релевантну інформацію (відповідну конкретній проблемі), забезпечують блок 3.Блок 3. Виробляє проекти (альтернативи) вирішення проблеми на основі обліку обмежень і критеріїв. При цьому складність проблеми визначає необхідні засоби її вирішення.

Блок 4. Оцінює альтернативи вирішення проблеми, використовуючи стандарти (критерії) ПР, що знаходяться в інформаційному блоці 1, встановлені в організації, з огляду на обмеження в можливостях, і способи оцінки, якими володіють ОПР і персонал управління.

Блок 5. Приймає рішення. При цьому якщо проблема була правильно визначена, а альтернативні рішення об'єктивно оцінені, то прийняти рішення неважко. Якщо ні, то треба повернутися в блок 3. Це складно зробити в умовах невизначеності й ризику.

Оцінка альтернатив розрізняється, виходячи зі ступеня впевненості, пов'язаної з можливими майбутніми умовами. Тут звичайно розглядають три варіанти: упевненість, ризик і невизначеність.

Багатогранність і складність виробничих, соціальних та інших факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації вимагають адекватних дій з боку органа керування фірмою. У цих умовах управлінські рішення можуть бути зовсім різними за формою, спрямованістю, глибиною і часом розробки, прийняттям, реалізацією. Деякі рішення суб'єкт керування приймає швидко, на основі наявного досвіду, інші — після ретельної математичної переробки й обґрунтування. У таких умовах упорядкування і класифікація управлінських рішень стають настійно необхідними.
Рішення можна класифікувати в такий спосіб:


 • за терміном дії — оперативні (прийняті рішення реалізуються годинами, цілодобово, тижнями), стратегічні (реалізуються протягом декількох років відповідно до прийнятого стратегічного плану) і тактичні (реалізуються протягом року);

 • за ступенем вимірності кожної координати цінності;

 • за розміром цінності, тобто числом різних координат, які необхідно враховувати при рішенні,

 • за ступенем невизначеності (повноти інформації) — рішення, прийняті в умовах визначеності, в умовах ризику і в умовах невизначеності;

 • за ступенем унікальності — рутинні, нетворчі й унікальні (творчі);

 • за кількістю ОПР — індивідуальні й колективні (групові);

 • за типом застосовуваних критеріїв і часу (швидкості) вирішення завдань: автоматичні рішення, бліц — рішення (прийняті протягом декількох хвилин); експрес — рішення (приймаються протягом декількох годин), лонговані рішення (прийняття УР триває протягом тижнів і місяців).

Для вирішення проблем можна виділити три основні підходи, зображені на рис. 1.4 :

Рис. 1.4 - Основні підходи до вирішення проблем
За допомогою нормативних моделей вибір найкращих альтернатив здійснюють, виходячи із заданого критерію і ситуації, в якій приймаються рішення. Нормативні моделі наголошують на тому, як ОПР повинні підходити до прийняття рішень. Математична теорія прийняття рішень заснована на припущенні, що всі ОПР є „економічно мислячими” людьми і вони намагаються максимізувати результати господарської діяльності підприємства (наприклад, прибуток). Але у житті ОПР не завжди прагнуть максимізувати економічний результат. Замість цього ОПР приймає задовільне, „досить гарне” рішення. У цьому випадку при прийнятті рішень можуть використовуватися такі критерії, як „прийнята величина прибутку”, „надійне виконання плану” і т.п. Математична теорія прийняття рішень не дає рецептів для демонстрації того, як рішення фактично повинні прийматися.

Спроби осмислити щирі причини прийняття рішень привели до виникнення якісно-предметної концепції, що розглядає поведінкову теорію прийняття рішень. Вона має яскраво виражений пояснюючий характер. Опис того, чим керуються ОПР при ухваленні рішення, використання ними аргументів, технологічних аспектів цього процесу (дескриптивна модель) — важливе і складне завдання. Ця складність збільшується тим, що чимало кількісних оцінок, використовуваних при підготовці рішень мають суб'єктивний характер. Багато рішень приймаються інтуїтивно.Комплексне використання нормативних і дескриптивних моделей має такі особливості:

1. Побудова комплексних методик обґрунтування рішень, які поєднують у собі застосування взаємодоповнюючих методів структуризації, характеризації та оптимізації, що дає змогу знижувати невизначеність у процесі обґрунтування УР, підвищує ефективність діяльності ОПР.

2. Сполучення формальних і неформальних методів обґрунтування рішень припускає широке використання експертних оцінок і людино-машинних процедур підготовки прийняття рішень. Участь керівника в процесі вироблення рішення на всіх його етапах обов'язкова.

Комплексний підхід дає можливість сконцентрувати неформальне мислення ОПР на найбільш критичних аспектах проблемної ситуації, в якій приймається рішення, а також на пропонованих альтернативах вирішення виниклої проблеми.Розробка вимог до УР викликана необхідністю їхньої відповідності об'єктивним законам, цілям і функціям управління.

Основні вимоги до УР:

 1. Наукова обґрунтованість, яка полягає в тому, що УР формується з урахуванням об’єктивних закономірностей, які знаходять своє вираження в технологічних, економічних та інших особливостях об’єкта, на який має впливати управлінське рішення. Прогрес науки забезпечує управлінців сучасними методами аналізу сучасних управлінських ситуацій.

 2. Цілеспрямованість рішення. Цілі керованого об’єкту повинні узгоджуватись з цілями більш високого рангу. Розвиток місцевого самоврядування потребує узгодження рішень з органами регіонального управління.

 3. Кількісна і якісна визначеність УР передбачає, що залежно від змісту задачі його результати можуть бути виражені як кількісними, так і якісними показниками.

 4. Правомірність і законність рішення передбачає відповідність УР діючим правовим нормам. Щоб рішення були правовими, їх повинні приймати особи, які мають на це право. Законність рішення передбачає його узгодженість з діючими державними та відомчими законоположеннями, наказами, нормами, стандартами та ін.

 5. Оптимальність рішення визначає необхідність вибору такого варіанта УР, який би відповідав економічному критерію ефективності: мінімум витрат при забезпеченні максимального кінцевого результату. Одним із важливих засобів оптимізації УР і є моделювання, що дозволяє передбачити хід процесу, напрямки і зміни стану управління під дією тих чи інших управлінських впливів.

 6. Своєчасність прийняття УР означає, з одного боку, можливість шляхом його прийняття призупинити негативний вплив тих чи інших факторів і уникнути втрат, що вже (чи будуть) нанесені об’єкту управління, з другого боку, своєчасність управління характеризується співвідношенням тривалості часу, необхідного для здійснення передбачених УР заходів по зміні діяльності об’єкту управління в світлі виниклої проблеми і фактичною наявністю часу, який є в розпорядженні виконавців. Виконання вимоги своєчасності прийняття рішення передбачає виконання установлених строків підготовки, доведення їх до виконавців, можливість верифікації і контролю виконання УР.

 7. Комплексність УР. При виконанні управлінського рішення треба брати до уваги найважливіші сторони взаємозалежності й діяльності, що як для об’єктів різного масштабу, так і для різних часових періодів матимуть суттєві відмінності.

 8. Стимулююча функція УР. Обґрунтоване управлінське рішення має обов’язковий характер для виконавців і має за мету зростання ефективності діяльності об’єкта управління, тим самим забезпечується і матеріальне заохочення працівників, що, в свою чергу, сприяє повному, своєчасному і якісному виконанню УР.

 9. Гнучкість УР передбачає наявність прав у виконавців УР проявляти творчу ініціативу, коригувати рішення у разі змін умов, які враховувались при прийнятті рішення з метою забезпечення оптимального результату. Проте дії виконавців мають бути обмежені їх правами в коригуванні рішення. В інших випадках проводити коригування має право тільки керівництво.

 10. Повнота оформлення УР. Форма і зміст рішення повинні бути діалектично єдині. Форма викладу УР повинна бути лаконічною і чіткою, виключати помилкове розуміння чи подвійне тлумачення задач УР виконавцями, вказувати на конкретні способи і засоби, строки здійснення УР, потрібні ресурси, склад виконавців і відповідальних за виконання УР, форми контролю і обліку проміжних та кінцевих результатів, порядок взаємодії виконавців, правомірність документів, одержаних в ході рішення за допомогою ЕОМ. Вимога якісного оформлення потребує повноти інформації по всіх аспектах дій, пов’язаних з виконанням і коригуванням УР.

Дотримання перелічених вимог до управлінських рішень необхідне для забезпечення їх конкретності й інформативності, для чіткого розподілу обов’язків по їх виконанню. Якщо забезпечуються вказані вимоги, то досягається можливість повного виконання і здійснення цілей поставлених управлінських рішень.
Питання для самостійного вивчення

 1. Сутність законів управління. Їх прояви в системі ПР.

 2. Які специфічні закони впливають на ПР?

 3. Чому УР — основа управління? Місце УР у циклі управління.

 4. Які основні фактори впливають на розробку і прийняття УР?

 5. У чому суть взаємозв'язку УР на різних рівнях ієрархії?

 6. Концепції, моделі і методи при вирішенні управлінських проблем.

 7. Який зв'язок між стратегічним рішенням, функціональним (оперативним) і тактичним?

 8. Наведіть класифікацію рішень залежно від цілей і методів їхньої розробки.

 9. Обґрунтуйте вимоги до УР.


Глосарій до теми:

Структуризація — визначає місце і роль об'єкта дослідження у вирішенні завдань більш високого рівня (завдання фірми в завданнях об'єднання) і виділяє основні елементи, установлює стосунки між ними. Процедури структуризації дозволяють представити структуру розв'язуваного завдання у вигляді, зручному для наступного аналізу з метою досягнення бажаного результату.

Характеризація як метод повинна описувати певну систему характеристик, що кількісно розкривають структуру розв'язуваної проблеми.

Оптимізація — припускає вибір найкращого варіанта рішення при даних конкретних умовах.
Література: 6, 18, 33, 37.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка