Модель випускника Ліснополянської зош І –ііі ст. Марківського району Луганської областіСкачати 75.15 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір75.15 Kb.
Модель випускника Ліснополянської ЗОШ І –ІІІ ст.

Марківського району Луганської області
Сучасному суспільству потрібні люди, які можуть самостійно, творчо мислити, здатні до реалізації здібностей, згідно своїх інтересів і потреб. Головним завданням школи є підготовка учнів до самостійного життя, в якому вони мають вирішувати реальні завдання в непростих умовах сьогодення.

Ступінь самовизначення і самореалізації особистості випускника безпосередньо залежить від рівня його інтелектуального, морального і творчого розвитку. Це означає, що йому необхідно не просто оволодіти сумою знань різних наук, а їхньою цілісною системою, яка відображає єдину наукову картину світу.

Як відомо, головним критерієм оцінки діяльності школи є те, чого досягають її випускники. Дбаючи про свій педагогічний імідж, прагнучи до розвитку Ліснополянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів намагалась створити модель випускника школи, яка повинна стати орієнтиром всієї шкільної діяльності. Таку модель було створено як систему основних компетентностей випускника, які необхідні для його життєвого та професійного самоврядування. Ця модель – колективний, довготривалий творчий проєкт вчителів, учнів та їх батьків.
Модель підготовки компетентного випускника

Ліснополянської ЗОШ І-ІІІ ступенів


Випускник школи
Життєві компетентностіІнформаційно-інтелектуальнаСамоосвітня

Соціальна

Здоров’язберігаюча

Відповідність знань, умінь та навичок моделі

випускника
В и п у с к н и к у м і є

Навчатися Діяти Жити в злагоді


З іншими З собою
Мати інформаційну, Володіти навиками Бути толерантним, Постійно працюва-

інтелектуальну, само- лідерства, будь-яку відноситись до ти над удоскона-

освітню, дослідницьку справу виконувати інших так, як хо- ленням власного

культуру. добросовісно і тів би, щоб відно- «Я», розвивати

якісно. сились до нього. свої здібності

і таланти. Вести

здоровий спосіб

життя.


Теоретичне обгрунтування та опис

існуючої моделі

1. Інформаційно-інтелектуальна компетентність передбачає:

Оволодіння різноманітними інформаційними технологіями, вміннями здобувати, критично осмислювати і творчо використовувати інформацію. Проблема інтелектуального розвитку дітей базується на ширших, системних філософських поглядах. Це – концепції синергетики, життєтворчості, діалогу культур, педагогики як еволюції життя, взаємозв’язку навчання та розвитку учнів.Яким шляхом:

Формування і розвиток інформаційних умінь здійснюється в процесі навчальної діяльності в урочний і позаурочний час. Для підготовки повідомлень, написання рефератів, наукових робіт діти вчаться використовувати кілька джерел інформації, спираючись на самостійно складений план роботи чи попередньо опрацьовані тези на інші згорнуті форми відповіді. На інтегрованих уроках вчаться встановлювати міжпредметні зв’язки, під час уроків – тренінгів – вивчати навчальні теми , спираючись на підручник та інші джерела. Творчі вітальні, літературно-музичні композиції розширюють рамки застосування цих умінь.

Цілеспрямоване формування мовленевої дяільності полягає у свідомому, поетапному оволодінні учнями спеціальним компанентом навчального змісту. Вчителі, плануючи розвивальну мету уроку визначають завдання: навчити учнів порівнювати, узагальнювати, визначати головне чи доводити. В процесі роботи школярі ознайомлюються з правилами-орієнтирами прийомів мисленнєвої діяльності та методів наукового пізнання, вчаться свідомо застосовувати їх під час виконання різних робіт, переносити на інші предмети. Для вирішення вищезазначених завдань в школі сплановано роботу клубу юних інтелектуалів «Мудра сова» та роботу з обдарованими дітьми. Традиційно проводяться персональні виставки юних художників та конкурс сучасної пісні «Хочу бути зіркою».


2. Самоосвітня компетентність передбачає:

Здатність самостійно здобувати і застосовувати знання та вміння; критично відбирати та аналізувати отриману інформацію; вміти працювати з персональним комп’ютером; здатність застосовуати набуті знання в житті, роботі, спілкуванні; вміти поглянути на себе з боку, критично оцінити себе та виробляти потребу в постійній освітній діяльності.Яким шляхом:

Розвиток трьох її основних блоків.

І. Соціально-освітнього, який передбачає:

- співробітництво;

- ухвалення спільних рішень;

- розв’язання різних ситуацій;

- взаєморозуміння;

- активність;

- вироблення своєї позиції;

- вміння долати труднощі

ІІ. Мотиваційно- самоосвітнього який передбачає:

- розуміння особистих потреб;

- здатність до навчання;

- винахідливість;

- прагнення успіху;

- бажання змін;

- знаходження нестандартних рішень
ІІІ. Функціонально-самоосвітньго який передбачає:

- організаційне самонавчання;

- впорядкування своїх знань;

- оцінювання набутих знань;

- представлення, обгрунтування та захист отриманих результатів;

- уміння оперувати знаннями. Учитель є головною рушійною силою в забезпеченні процесу формування самоосвітньо компетентності. Від нього , від його професійної компетентності залежать результати , яких досягнуть учні.


3. Соціальна компетентність передбачає :


 • сформовану життєву позицію;

 • здатність виявляти національну гідність;

 • бажання успішно самореалізуватися в суспільстві, як громадянин;

 • свідоме розуміння й впровадження в життя правової культури;

 • толерантне ставлення до поглядів і переконань інших людей;

 • здатність жити і працювати в колективі.


Яким шляхом :


 • кожен учень школи – член дитячої організації «Оберіг», бере активну

участь в житті класу і школи; має власне доручення за виконання якого звітує перед членами свого учнівського колективу. Залучається до проведення тижнів правових знань, виховується на кращих традиціях українського народу, його героїчному минулому, звичаях і обрядах.
4. Здоров’язберігаюча компетентність передбачає:
- постійно впроваджує в життя принцип «Здорове здоров’я -здорова

нація»;


 • знає основні свої дії та дії колективу під час надзвичайних ситуацій;

 • веде здоровий спосіб життя;

 • постійно підвищує фізичну енергію і стан.


Яким шляхом :
Кожен учень школи бере активну участь у різноманітних спортивних конкурсах, змаганнях. Залучається до участі в тижнях ОБЖ та днях Цивільного захисту. Має можливість відвідувати спортивні секції, брати участь тижнях Довкілля.
Розвиток компетентностей випускника повинен відбуватися поетапно. Ось такі загальні риси і якісні характеристики на ріних етапох закінчення школи повинен мати учень.( див. Таблицю)Моделі

Загальні риси

Якісні характеристики


Випускник початкових класів

Працелюбний, уважний, старанний, емоційний, інтелектуальний; дитина з розвинутою мовою, мисленням, зоровою і слуховою пам’яттю, яка вміє слухати і чути, мислити і володіти почуттям самоконтролю та самостійності.


Упевненість у собі, відчуття повноцінності, старанність, працелюбність, самостійність, дисциплінованість, добро зичливість, комунікативність, мотивація досягнення успіху, віджповідальність, навчально-пізнавальні інтереси.

Випускник середніх класів

Спостережливий, креативний, творчий, володіє почуття м пхихологічної захищеноситі, має аналітичні здібності, абстрактне мислення, регульовану пам’ять; здатний розмірковувати, має інтелектуальну пізнавальну активність.


Особистісне самовизначення, потреба в громадському визнанні, прагнення до самоствердження, задаволення своїм станговищем, його моральне усвідомлення; соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки, мотивація суспільно- корисної діяльності, пізнавальні інтереси, потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка.

Випускник старших класів

Інтелектуально зрілий, самостійний у прийнятті рішень і виборі дій, теоретично усвідомлює свою мету, володіє своїми пізнавальними процесами, уміє рефлексувати , аргументувати і доводити свої судження, має критичне мислення, творчо активний, здатний до спілкування й пізнання загальних законів природи.


Здатний усвідомити свою індивідуальну цілісність, неповторність, соціальнозрілий, професійно зорієнтований; критично ставиться до себе і своїх вчинків, відчуває потребу в пошуку сенсу життя, має соціальні та моральні переконання, громадянський світогляд, морально зрілий і готовий до самовизначення.


Виходячі з вищесказаного випускник школи :

  • Дорожить школою і її традиціями.

  • Знає основні положення Конституції України, має уявлення про політичну структуру сучасної держави і державної влади.

  • Вміє використовувати теоретичні знання на практиці, в конкретних життєвих умовах.

  • Володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови, яка є неоціненною національною святинею, скарбницею духовних надбань українського народу.

  • Толерантна людина: вміє цінувати взаємини з іншими людьми ( в колективі, сім’ї, суспільстві).

  • Готовий до подальшого продовження освіти і самоосвіти в обраній професійній галузі. Спроможний обрати сферу освітньої діяльності відповідно до своїх інтересів і нахилів.

  • Має уявлення про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції щодо трудової зайнятості, перспективи розвиткуосновних галузей народного господарства.

  • Здатний до самовиховання, самоконтролю й самоосвіти.

  • Вміє оцінювати явища навколишнього життя, свою поведінку і поведінку інших з глибоких морально-гуманістичних позицій, почуття краси та міри.

  • Бути добре фізично розвиненим, вести здоровий спосіб життя.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка