Модель комплексної оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємстваСкачати 44.41 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір44.41 Kb.
Чекорська Аліса, ФетаУ, 5 курс, ЕЕП-502

lifeissogood@ukr.net
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність. Активізація глобалізаційних процесів, розширення міжрегіонального співробітництва, посилення ролі окремих регіонів обумовлює необхідність підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною стратегією підприємства. Цей процес набуває особливої значущості в умовах лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків (ЗЕЗ), яка значним чином змінює характер взаємодії національної і світової економіки. При цьому активізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства і його включення у світогосподарські процеси пов'язано з безліччю протиріч. З одного боку, це сприяє більш ефективному використанню його потенційних можливостей, з другого боку, виникає загроза децентралізації управління зовнішньо-економічними зв'язками. Це і зумовлює актуальність і необхідність пошуку системи ефективної оцінки зовнішньоекономічної стратегії підприємства.

Постановка проблеми. В умовах інтернаціоналізації бізнесу та нестабільності економічного росту успішний розвиток зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства визначається вирішенням задач точної оцінки результативності такої діяльності та підвищення її ефективності. Оцінці ефективності зовнішньоторговельних операцій приділена належна увага в економічній літературі, яка представлена досить детальною системою аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства у зовнішньоекономічній сфері. Але не існує єдиного загальновизнаного підходу оцінювання ефективності ЗЕД підприємства.

Результати дослідження. У вітчизняній літературі пропонується класифікація підходів до оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства за трьома ознаками [3]:

1) за видами зовнішньоекономічної діяльності:  • ефективність експорту, реекспорту;

  • імпорту, реімпорту;

2) за ступенем обсягу об'єкта дослідження:

3) за методами оцінки:

  • абсолютна ефективність;

  • відносна ефективність.

Серед методик оцінки ефективності експортної діяльності вітчизняного товаровиробника необхідно виділити методику Т.В. Миролюбової [2], запропоновану в 1992 р. для промислових підприємств. Ця методика базується на обчислюванні аналітичних показників ефективності у вигляді абсолютних і відносних величин. Вона характеризується простотою обчислення показників ефективності та присутністю інтегрального показника, який дозволяє проаналізувати ефект від окремої угоди.

Для забезпечення всебічного моніторингу ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії можна використовувати концепцію збалансованих показників Р. Каплана і Д. Нортона [7], яку в умовах нестабільності економічного росту пропонуємо доповнити елементами діагностики системи управління ризиками та інвестиційними капіталовкладеннями [рис.1].

Використання такої методики результативності управління підприємством передбачає оцінку поточних показників за такими перспективними напрямками:

1) виробничий процес (собівартість реалізованої продукції, рентабельність продажів, транспортні, податкові витрати і т.п.);

2) інвестиції (дослідження, планування та розробка проектів підприємства);

3) інновації (удосконалення інноваційного та операційного процесів на підприємстві);

4) маркетинговий аспект (частка ринку, розширення та збереження клієнтської бази, рівень задоволення потреб споживача);

5) персонал (можливості робітників і можливості застосування інформаційних систем);

6) ризики (оцінка та мінімізація можливих ризиків) [4].

Рис. 1. Модель оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства
Удосконалено методику розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства передбачає оцінку досягнутих значень показників та їх порівняння із запланованим цільовим показником на кожній стадії інтернаціоналізації бізнесу, а також розроблено необхідні оптимізаційні заходи.

Оцінка ефективності зовнішньоекономічної стратегії, розробленої підприємством, повинна проводитись в шести напрямках, за кожним з яких оцінюється результативність поставленої мети за такими параметрами: узгодженість всіх цілей між собою, можливості реалізації, достатність рівня ризику, економічна ефективність реалізації окремої цілі на кожній стадії інтернаціоналізації бізнесу [6].Висновки. В сучасних умовах для вітчизняних підприємств важливого значення набуває питання ефективного управління інвестиційними капіталовкладеннями, які визначають цілі окремого підприємства в розвитку виробництва, а також дають змогу організації пов'язувати стратегічне, тактичне та оперативне управління інвестиційною діяльністю на зовнішньому ринку [5]. Повний же комплексний аналіз усіх можливих ризиків дасть змогу об’єктивно оцінити ситуацію на ринку та вибрати найбільш ефективну стратегію активізації бізнесу підприємства [1]. Урахування ризиків сприятиме своєчасному вибору оптимального варіанта дій з можливих подальших альтернатив розвитку підприємницької діяльності. Уніфікація переліку типових цілей підприємства-учасника ЗЕД суттєво полегшить використання на практиці запропонованої моделі оцінки ефективності реалізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гринкевич С.С. Підходи до визначення сутності економічної категорії "ефективність зовнішньоекономічної діяльності" підприємств / С.С. Гринкевич, О.Ю. Сало // Наук. вісн. НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18. – С. 170-175.

2. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підручник для вузів / І.В. Багрова. − К.: Центр навч. літ., 2009. − 580 с.

3. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; под ред. проф. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2009. – 823 с.

4. Яковлев А.И. Усовершенствование методов определения эффективности внешнеэкономической деятельности / А.И. Яковлев // Финансы Украины. – 2008. − № 9. – С. 28-34.

5. Демьяненко А.Г. Формирование модели комплексного анализа эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия // Економіка, фінанси, право. – 2011. − № 2. – С. 22-28.

6. Миролюбова Т. В. Совершенствование внешнеэкономической деятельности предриятий в условиях рыночной экономики: Автореф. дис./ Т.В. Миролюбова. − Екатеринбург, 2002. – 20 с.7. Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / С. Роберт Каплан, П. Дейвид Нортон. – 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. − 512 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка