Міністерство внутрішніх справ україниСкачати 434.92 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір434.92 Kb.
1   2   3

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1.

Змістовний модуль 2.

Змістовний модуль 3.

Т1

Т2

Т3

Т4

МК №1

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

МК №2

Т10

Т11

Т12

Т13

МК №3

100

5

5

10

10

70

5

5

10

5

5

70

5

10

10

5

70

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістовного модуля.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою ЕСТS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Визначення *

A

90 – 100

відмінно

відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції

B

85 – 89

добре

дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками

C

75 – 84

добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок

D

70 – 74

задовільно

задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60 – 69

достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

F

0 – 34

незадовільно з обов'язковим повторним курсом

незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

13. Методичне забезпечення

Методичне забезпечення дисципліни включає:

1) матеріали з планування вивчення дисципліни:

– робочу програму,

– теми і плани лекцій,

– плани практичних занять,

– тематику ділових ігор і ситуаційних задач,

– завдання для самостійної роботи,

– тести об'єктивного контролю знань,

– питання до заліку.

2) матеріали з організації і проведення навчального процесу.

– методичні матеріали,  • підручники,

  • тексти лекцій (робочі і фондові),

  • інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, до проведення ділових ігор і розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами, а також щодо підготовки до іспиту (заліку).

14. Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 96 с.

 3. Загальна декларація прав людини /Прийнята і проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. //Права людини (Основні міжнародно-правові документи): Збірник документів. – К.: Офіційне видання,1989.

 4. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – ст.354.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. // Відомості Верховної Раді УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – ст.1123.

 6. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: затв. Постановою Верховної Ради України від 16.01.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №10. – Ст. 85.

 7. Про затвердження Типового положення про управління сільського господарства та продовольства обласної, управління сільського господарства Севастопольської міської державної адміністрації: постанова Кабінету Міністрів України № 202 від 12.02.1996 // ЗП України. – 1996. – № 7. – Ст. 217.

 8. Про затвердження положень про структурні підрозділи центрального апарату Мінагропрому України: наказ Міністра агропромислового комплексу України від 19.12.1997 № 115.

 9. Про затвердження Типового положення про управління агропромислового комплексу обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Типового положення про управління агропромислового комплексу районної державної адміністрації: постанова Кабінету Міністрів України № 1745 від 4.11. 1998.

 10. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

 11. Про Концепцію Національної програми відродження села на 1995 – 2005 роки: Постанова Верховної Ради України від 4.02.1994 № 3924-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 163.

 12. Про невідкладні заходи по прискоренню земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10.10.1994 // Урядовий курєр. – 1994. – № 176.

 13. Про обласний бюджет Київської області на 1997 рік: рішення Київської обласної Ради від 5.08.1997 № 91-09-ХХІІ.

 14. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10.07.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 41. – Ст. 188.

 15. Про підсумки економічного і соціального розвитку області за 1996 рік та програму соціально-економічного і культурного розвитку області на 1997 рік: рішення Київської обласної Ради від 5.08.1997 № 89-09-ХХІІ.

 16. Про плату за землю: Закон України від 19.09.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 45. – Ст.238.

 17. Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі: Постанова Верховної Ради України № 59/94 від 17.06.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 25. – Ст. 201.

 18. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22.12.1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

 19. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 4.03.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

 20. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропро­мислового комплексу в народному господарстві України: Закон України від 17.10.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

Допоміжна

1. Аграрне законодавство України / Під ред. В.В. Янчука – К.: Юрінком. – 1996. – Вип. 1. – С. 11-16.2. Агропромисловий комплекс: правові питання / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Урожай, 1992. – 192 с.

3. Амбросов В.Я. Економічна основа концепції розвитку АПК регіону // Економіка АПК. – 1995. – № 5. – С. 34-39.

4. Амбросов В.Я., Баланюк І.Ф., Гладій М.В. Регіональні особливості аграрної реформи // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. – К., 1996. – С. 386-434.

5. Бейкун А.Л. (у співавторстві) Конструктивний підхід до соціально-правових проблем розвитку малого бізнесу в Україні – важливий елемент ефективності державного регулювання бюджетно-податкових відносин // Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку) / Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції 20-22 грудня 2001 року. – Вид-во Академії ДПС України. – 2002. – С. 496-498

6. Беляева З.С., Панкратов И.Ф. Государственное руководство колхозами в СССР. – М.: Госюриздат, 1961. – 168 с.

7. Бичкова Ц.В. Правове регулювання в умовах різноманітності форм господарювання в АПК // Радянське право. – 1989. – № 6. – С. 28-31.

8. Бичкова Ц.В. Деякі питання правового забезпечення продовольчої проблеми // Економіка АПК. – 1995. – № 5. – С. 14-20.

9. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. – 1996. – № 7. – С. 38-43.

10. Бичкова Ц.В. Основні засади організації державних закупівель сільськогосподарської продукції // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 131-140.

11. Бідзюра І.П. Реформування аграрних підприємств на основі приватної власності // Економіка АПК. – 1998. – № 2. – С. 3-5.

12. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України. – 1996. – № 11. – С. 69-77

13. Губені Ю.Е. Регулювання аграрного ринку в сільському господарстві Чехії // Економіка АПК. – 1998. – № 2. – С. 72-77.

14. Демченко С.Ф. Державне управління у сфері раціонального використання матеріальних ресурсів // Правова держава. – К., 1998. – Вип. дев’ятий. – С. 143-148.

15. Дорошенко В.П. Відновити керованість економікою сільського господарства // Економіка АПК. – 1995. – № 7. – С. 18-23.

16. Єременко В., Привалов В. Роль держави щодо агарного сектора економіки // Економіка України. – 1994. – № 4. – С. 58-64.

17. Карасик Ю.М. Аграрно-промисловий комплекс України: стан і проблеми // Економіка АПК. – 1995. – № 1. – С. 35-37.

18. Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с.

19. Кропивко М.Ф. Державне управління в процесі реформування АПК та його інформаційна підтримка // Економіка АПК. – 1995. – № 10. – С. 46-49.

20. Малес В.М. Ринок і державне керівництво АПК: критерії адекватності // Економіка АПК. – 1995. – № 4. – С. 51-55.

21. Малишева Н.Р. Гармонізація екологічного законодавства в Європі: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: 12.00.06 / Інститут держави і права НАН України. – К., 1996. – 53 с.

22. Малік М.Й. Організаційні аспекти аграрної реформи в Україні // Економіка АПК. – 1998. – № 1. – С. 3-7.

23. Нестеренко В., Рокоча В. Державне регулювання в соціальному ринковому господарстві ФРН // Політика і час. – 1994. – № 5. – С. 38-47.

24. Нові форми сільськогосподарського виробництва (організаційно-правові питання). – К.: Наукова думка, 1994. – 133 с.

25. Носік В.В. Правове забезпечення соціального розвитку села // Аграрне право України. – К.: Юрінком, 1996. – С. 462-471.

26. Онищенко О.М., Юрчишин В.В. Аграрна реформа: суть і особливості розвитку // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення. – К., 1996. – С. 191-224.

27. Онищенко Н.М. Систематизація законодавства та генеза корпоративних норм в Україні // Правова держава. – К., 1998. – Вип. дев’ятий. – С. 127-130.

28. Павлович З. Правові проблеми державного регулювання і управління АПК в умовах переходу до ринкових відносин та реалізації аграрної реформи // Юридический вестник. – 1994. – № 1. – С. 65-68.

29. Павлович З. Проблеми реалізації аграрної реформи в Україні // Юридический вестник. – 1994. – № 3. – С. 69-72.

30. Павлович З.А. Державне регулювання сільського господарства // Аграрне право України. – К.: Юрінком, 1996. – С. 388-411.

31. Павлович З.А. Проблеми розвитку законодавства про агропромисловий комплекс України // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наукова думка, 1998.- С. 197-230.

32. Проценко Т.П. Правове забезпечення ефективності селянських (фермерських) господарств // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 108-119.

33. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994. – 236 с.

34. Рабінович П.М. Законодавство сучасної України: до характеристики тенденції розвитку // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 7. – С. 14-23.

36. Семчик В.І. Законодавче поле аграрної реформи // Економіка АПК. – 1995. – № 1. – С.26-28.

37. Семчик В.І. Особливості приватизації державного майна в АПК // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. – К.: Наукова думка. – 1998. – С. 48-65.

38. Соціально-економічне становище України у 1996 р. (Повідомлення Міністерства статистики України) // Урядовий кур’єр. -1997. – № 26-27. – С. 7-10.

39. Титова Н.І. Аграрне законодавство України // Право України. – 1995. – № 1. – С.6-9.

40. Титова Н.І. Перспективи кодифікації аграрного законодавства України // Тези доповідей на третій Всеукраїнській науково-практичній конференції з питань кодифікації українського законодавства 7-8 грудня 1995 року. – Львів, 1995. – С. 75.

41. Токмачов М.Л. Аналіз діяльності активного сільського населення в Україні // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 86-89.

42. Удосконалення господарського механізму агропромислового комплексу. – К.: Урожай. – 1985. – 167 с.

43. Цвєтков В.В. Бюрократична деформація свідомості державних службовців та боротьба з бюрократизмом // Правова держава. – К., 1998. – Вип. дев’ятий. – С. 136-143.

44. Янчук В.З. Колгоспна власність та її правова охорона. – К.: “Урожай”, 1974. – 80 с.

45. Янчук В.З., Прокопенко В.І., Семчик В.І. Юридичний довідник для працівників сільського господарства. – К.: Політвидав України, 1982. – 297

15. Інформаційні ресурси

 1. http://www.rada.kiev.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради України

 2. http://www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету Міністрів України

 3. http://www.mlsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства соціальної політики України

 4. http://www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України

 5. http://www.naiau.kiev.ua – сайт Національної академії внутрішніх справ України

 6. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

 7. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

 8. http://minagro.gov.ua – офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України

 9. http://af.gov.ua – офіційний сайт Аграрного фонду України

 10. http://www.dazru.gov.ua – офіційний сайт Державного агентства земельних ресурсів України
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка