Міністерство внутрішніх справ україниСкачати 434.92 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір434.92 Kb.
#10543
ТипРобоча програма
  1   2   3

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Національної академії внутрішніх справ з навчально-методичної та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

“____”____________2013 р.


аграрне право

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»


КИЇВ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Аграрне право» для студентів ОКР «бакалавр» у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», денна форма навчання.

17.01.2013 р., 22 с.

Розробники:

Лінік Є.П., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;

Лозова Т.І. старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ;


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС 17.01.2013 року, протокол №1.


Завідувач кафедри

цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС В.І. Лебідь

17.01.2013 р.

Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від “ 20 ” 02 2013 року № 6


Голова _______________В.В.Чернєй

“ 22 ” 02 2013 року

ст. викл. Лозова Т.І. 2013

викл. Лінік Є.П. 2013

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 ПравоВибіркова

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»Рік підготовки:

4-й

-

Модулів – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»

Семестр

Змістових модулів – 2

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____________________

(назва)

8-й

-

Лекції

Загальна кількість

годин – 10818 год.

-

Семінари

Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу

18 год.

-

Практичні

18 год.

-

Самостійна робота

54 год.

-


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: • для денної форми навчання: 54 год. – аудиторні заняття; 54 год. – самостійна та індивідуальна робота. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Аграрне право» є ознайомити студентів з основоположними засадами аграрного права та аграрного законодавства, навчити застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а також аналізувати ситуації з аграрно-правових питань, що виникають у реальному житті і правильно їх вирішувати.

Основні завдання вивчення дисципліни «Аграрне право» полягають у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності відповідно до програми: засвоїти основні категорії та інститути аграрного права, вміти розкрити їх зміст; засвоїти основні положення нормативно-правових актів, що регулюють аграрно-правові відносини; показати обізнаність з основними проблемами розвитку аграрного права та законодавства; розробити на підставі визначення юридичних властивостей пропозиції щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • суть та значення аграрного права, форми та методи правового регулювання відповідних відносин, нормативні джерела курсу, які регулюють ці правовідносини;

 • коло суспільних відносин, що входять до сфери регулювання аграрного права;

 • основні категорії та інститути аграрного права;

 • джерела аграрного права;

 • основні вимоги державних та відомчих нормативних актів з питань соціального аграрного права;

 • структуру, повноваження та обов’язки державних органів, що здійснюють регулювання аграрних правовідносин;

 • основними проблемами розвитку аграрного права та законодавства;

 • порядок проведення аграрної та земельної реформи в Україні.

вміти :

 • аналізувати діюче законодавство;

 • правильно тлумачити і застосовувати норми необхідних нормативно-правових актів на практиці при вирішенні казусних конкретних життєвих ситуацій;

 • творчо мислити, самостійно формулювати та вільно висловлювати свої думки стосовно аграрних правовідносин;

 • повною мірою використовувати рекомендовані форми та методи навчання з метою досягнення найбільшої ефективності у пізнавальному процесі;

 • ефективно використовувати положення нормативно-правових документів з питань аграрних правовідносин;

 • організовувати самостійну роботу, узагальнювати навчально-методичну інформацію, нормативні положенні. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права

Поняття аграрного права та його особливості як галузі права. Функції і місце аграрного права у системі права України. Предмет аграрного права. Принципи аграрного права. Методи правового регулювання аграрних відносин. Визначення аграрного права. Завдання і система науки аграрного права. Система аграрного права як навчальної дисципліни. Поняття і класифікація джерел аграрного права. Загальні та спеціальні законодавчі акти. Конституція і закони України як джерела аграрного права. Укази Президента України у системі джерел аграрного права. Правові акти уряду України та органів державного управління у системі аграрного законодавства. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів як джерел аграрного права.

Тема 2. Аграрні правовідносини. Суб'єкти аграрного права

Поняття та особливості аграрних правовідносин. Диференціація аграрних правовідносин. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин. Види і структура аграрних внутрішніх правовідносин у приватних аграрних суб'єктах підприємництва (юридичних особах приватного права) кооперативного і корпоративного типів. Елементи внутрішніх правовідносин. Поняття і правові форми зовнішніх аграрних правовідносин. Єдність і взаємозв'язок аграрних правовідносин з цивільно-правовими, трудовими, фінансово-кредитними, земельними, управлінськими, природоохоронними та іншими правовідносинами.

Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права. Об'єктна і суб'єктна частини поняття "підприємство". Визначення аграрного підприємства. Розмежування понять "суб'єкт аграрного права", "суб'єкт господарювання на землі", "суб'єкт аграрного підприємництва (суб'єкт аграрної підприємницької діяльності) ".

Правосуб'єктність приватних юридичних осіб (юридичних осіб приватного права) — аграрних підприємців кооперативного і корпоративного типів, їх державна реєстрація.Тема 3. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

Ринкові відносини в АПК: поняття, сутність та правові форми забезпечення. Правове регулювання приватизації в АПК. Правове регулювання паювання. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки. Правове регулювання ринку зерна. Правове регулювання ринку цукру. Правове регулювання ринку алкоголю і тютюну.

Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського господарства. Мета і завдання державного регулювання сільського господарства та їх правове закріплення. Характеристика системи органів державного управління сільським господарством, їхня компетенція. Форми державного регулювання сільського господарства. Методи державного регулювання сільського господарства. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних підприємств як суб'єктів підприємницької діяльності. Державний протекціонізм національного аграрного підприємництва: форми, види та процедурний порядок реалізації.

Тема 4. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва. Характеристика правового регулювання цієї діяльності суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності і організаційно-правових форм господарювання. Галузеві акти законодавства як правова основа виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.

Правове регулювання спеціалізації сільськогосподарського виробництва та організації його основних галузей (рослинництво, тваринництво, виробництво рибної продукції, тощо). Правове забезпечення ведення основних допоміжних галузей виробництва (садівництво, виноградарство, птахівництво тощо). Правове регулювання розвитку і ведення підсобних виробництв і промислів.

Поняття і суть фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва зі статусом юридичної особи. Поняття фінансової дисципліни та забезпечення її дотримання в аграрних підприємствах. Принципи фінансової діяльності суб'єктів аграрного підприємництва та їх законодавче закріплення. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного підприємництва.Змістовний модуль 2

Тема 5. Правове забезпечення соціального розвитку села

Поняття соціального розвитку села. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села. Правове забезпечення підготовки кадрів для села та зайнятості сільського населення. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства на селі.

Правове забезпечення оздоровчого обслуговування працівників сільського господарства. Поняття охорони здоров'я працівників сільського господарства шляхом додержання правил техніки безпеки праці і виробничої санітарії у сільськогосподарському виробництві. Закон "Про охорону праці" та практика його застосування стосовно працівників сільськогосподарського виробництва та інші нормативно-правові акти про правила техніки безпеки і виробничої санітарії.

Юридична відповідальність за порушення правил техніки безпеки і виробничої санітарії в сільському господарстві.Тема 6. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення та організаційно-правове забезпечення їх раціонального використання

Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва всіх форм власності і організаційно-правових форм, їхні права та обов'язки стосовно використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості. Охорона земель як об'єкта природного середовища.

Порядок та умови відшкодування збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам (в тому чисті й орендарям). Земельний податок. Визначення його розміру, і порядок сплати. Відповідальність за порушення строків сплати податку.

Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам.

Тема 7. Правове становище сільськогосподарського кооперативу

Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Правові умови та порядок їх створення. Поняття права членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу.

Порядок і умови виникнення членських правовідносин. Дійсне та асоційоване членство. Права та обов'язки членів сільськогосподарського підприємства кооперативного типу.

Статути сільськогосподарських кооперативів. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу.

Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства в аграрних підприємствах кооперативного типу. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів.

Тема 8. Правове становище господарських товариств в АПК

Поняття і загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК. Поняття й особливості права засновництва та права участі працівників аграрного сектору в аграрних (сільськогосподарських) підприємствах корпоративного типів. Права й обов'язки працівників як засновників і як учасників суб'єктів аграрного підприємництва корпоративного типу.

Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

Реорганізація та ліквідація аграрних підприємств корпоративного типу.Тема 9. Правове становище фермерського господарства. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств

Поняття і основні ознаки фермерського господарства як приватного і (чи) сімейного суб'єкта підприємницької діяльності з виробництва продуктів харчування, продовольства і сільськогосподарської сировини, її реалізації (в тому числі і після власної і (чи) давальницької переробки). Соціально-економічне призначення фермерського господарства в сучасних умовах.

Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств. Права і обов'язки громадян щодо ведення фермерських господарств. Фермерське господарство як суб'єкт права власності. Право власності фермерських господарств на землю, майно, кошти, вироблену продукцію, одержані прибутки (доходи).

Земельний податок, визначення його розміру, порядок та умови сплати. Податкові зобов'язання фермерських господарств, їх види, зміст. Особливості майнової відповідальності фермерських господарств за порушення договірних зобов’язань.

Умови і порядок надання кредитів фермерським господарствам. Характеристика нормативно-правових актів з питань розвитку особистих селянських господарств. Право приватної власності на особисте господарство та сільськогосподарську продукцію, що ним виробляється. Право на присадибну земельну ділянку, умови і порядок її надання.

Договори про вирощування і відгодівлю молодняка худоби та птиці в особистих селянських господарствах. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств щодо надання допомоги громадянам для ведення особистого селянського господарства.Змістовний модуль 3

Тема 10. Правове становище державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

Поняття та загальна характеристика правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Державні та комунальні аграрні підприємства як суб'єкти майнових прав. Поняття правового режиму майна та особливості здійснення господарської діяльності державними і комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Характеристика правового режиму майна: об'єкти і зміст майнових прав, сутність, особливості і відмінності права повного господарського відання і права оперативного управління майном.

Право власності державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Об'єкти права власності. Суб'єкти права власності. Правовий режим основних, оборотних, пайових та інших фондів державного аграрного (сільськогосподарського) підприємства.

Права найманих працівників — членів трудового колективу державного аграрного (сільськогосподарського) підприємства на частку (пай, частку, акції) в основних засобах підприємства. Порядок і умови визначення розміру та вартості (паю, частки, акції).

Правове регулювання приватизації майна державних підприємств в системі АПК.

Тема 11. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності.

Правове регулювання тваринництва. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. Присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві. Правове регулювання бджільництва. Правове регулювання виробництва рибної продукції. Правове регулювання ветеринарної медицини. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів.

Правове регулювання рослинництва. Правова охорона прав на сорти рослин. Правове регулювання насінництва. Правове регулювання захисту рослин. Правове регулювання вирощування наркотичних рослин.Тема 12. Договірні відносини у сільському господарстві

Договір – головна форма регулювання товарно-грошових відносин сільськогосподарських підприємств. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств. Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтного і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників. Договірні відносини щодо меліоративного та (чи) агрохімічного обслуговування. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науко¬во-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво. Договірні відносини аграрних товаровиробників щодо реалізації продовольства, продукції, сировини (договори купівлі-продажу, поставки, комісії, контрактації, міни (бартеру), форвардні та ф'ючерсні угоди тощо).

Держконтракт (держзамовлення) на реалізацію (до державних та регіональних продовольчих фондів) продукції, продовольства і сировини суб'єктами аграрного підприємництва.

Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних відносин, однією із сторін в яких є суб'єкти аграрного підприємництва.Тема 13. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві

Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві. Правове регулювання хімізації сільського господарства. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій. 1. Структура навчальної дисципліни

  Назви змістовних модулів і тем

  Кількість годин

  усього

  у тому числі

  Л

  Сем

  ПЗ

  Інд.

  С/р

  Змістовий модуль 1.

  Тема 1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права. Джерела аграрного права

  7

  2

  1  4

  Тема 2. Аграрні правовідносини. Суб’єкти аграрного права

  10

  2

  1

  2

  1

  4

  Тема 3 Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК. Державне регулювання сільського господарства.

  10

  1

  2

  2

  1

  4

  Тема 4 Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності суб’єктів аграрного підприємництва

  9

  1

  2

  2 «+»
  4

  Разом за змістовим модулем 1

  36

  Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kcpd -> rabot progr
  rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за спеціальністю «Правознавство» 03040101
  Kafedri -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
  Kafedri -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  rabot progr -> Навчально-науковий інститут права та психології
  rabot progr -> Житлове право
  rabot progr -> Спадкове право
  rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)
  rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни транспортне право спеціальність «правознавство» 060100) Київ 2013 рік
  rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
  rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304)

  Скачати 434.92 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка