Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка6/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6

16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Конституцiя України. Прийнята на 5-й сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

 2. Кримiнальний кодекс України. – К.: Юрiнком Iнтер, 2014.

 3. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний коментар За заг. ред д.ю.н.В.В. Коваленка, д.ю.н.проф. А.Х. Степанюка - К.: Атіка, 2012. - 492 с.

 4. Кримінально-виконавчий кодекс України: Прийн. 11 липня 2003 р. №1129-ІУ. Офіц. видання зі змін. та доп. станом на 20.12.2007 р. // М-во юстиції України.-К.: Форум, 2013.-164 с.

 5. Указ Президента України Про Державну пенітенціарну службу України від 6 квітня 2011 року №394/2011.

 6. Указ Президента України Про затвердження положення про Міністерство юстиції України від 11.01.2012 №11/2012.

 7. Наказ Міністерства Юстиції України Про затвердження Порядку та умов надання одноразової грошової допомоги особам звільненим з місць відбування покарання від 12.03.2012 №394/5

 8. Iнструкцiя “Про органiзацiю виконання покарання у видi обмеження волi в установах кримiнально-виконавчої системи”, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань вiд 4 вересня 2001 р. №165.

 9. Iнструкцiя “Про проведення виконавчих дiй”, затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 15 грудня 1999 р. №74/5.

 10. Барков О. Проблема строків у Кримінально-виконавчому кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 8(152).- С. 68-70.

 11. Барков О. Реалізація засудженими права на звернення при вирішенні питання щодо застосування умовано-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 9(153).- С. 180-183.

 12. Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України. – 2008. - № 3. – С. 102-105.

 13. Богатирьов І.Г., Халімон С.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам: Монографія.-Х.: Харків юридичний, 2009.-320 с.

 14. Богатирьова О.І Оптимізація кримінально-виконавчої системи України до реалій сьогодення//Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції (25 квітня 2012 року)- 2012. –С.210-213.

 15. Бодюл Є.М. Норми Кримінально-виконавчого кодексу України як інструмент забезпечення запобігання злочинам//Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції (25 квітня 2012 року)- 2012. –С. 198-200.

 16. Вознюк Н.І., Колб О.Г., Наливайко В.С. та ін. Стан, тенденції, причини злочинності та заходи боротьби з цим явищем у місцях позбавлення волі: Ме­тодичні рекомендації по курсу «Кримінологія». - Луцьк, 2002.

 17. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник/ За ред. проф. А.Х. Степанка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624с.(216-235с. ).

 18. Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 1(145). - С. 20-24.

 19. Закон України “Про виконавче провадження” вiд 21.04. 1999 р.

 20. Закон України “Про державну виконавчу службу” вiд 24.03.1998 р.

 21. Кожухар В. Забезпечення законності в установах виконання покарань //Вісник прокуратури № 7(73) липень 2007. с.39-42.

 22. Колб О.Г. Колб І.О. Про зміст права засуджених на особисту безпеку//Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні. Матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції (25 квітня 2012 року)- 2012. –С. 215-219.

 23. Корчинський В.О. Концентри сучасної плебсології: Навчальний посібник. – К., 2009. – 55 с.

 24. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. Монографія. – Х.: Вид-во «кроссроут», 2007. – 184 с.

 25. Яковець І.С. Теоретичні та практичні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: Монографія / І.С. Яковець. – Х.: Право, 2013. – 392 с.

 26. Кримінально-виконавче право: Підручник / Під заг ред.. О.М. Джужи.-К., 2010.

 27. Кримінально-виконавчий кодекс України. Науково-практичний коментар За заг. ред В.В. Коваленка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 492 с.

 28. Кримінально-виконавчий кодекс України: Прийн. 11 липня 2003 р. №1129-ІУ. Офіц. видання зі змін. та доп. станом на 20.12.2007 р. // М-во юстиції України.-К.: Форум, 2007.-164 с.

 29. Кримінологічний довідник; за наук.ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О.М.; за заг.ред. д-ра юрид. наук, професора Джужі О.М. і д-ра юрид.наук. професора Литвинова О.М.: довідкове видання.- Харків: Діса плюс, 2013.-412с.

 30. Лазаренко В. Заходи запобігання злочинам у сфері службової діяльності працівників кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 2(146). - С. 123-127.

 31. Лазаренко В. Кримінологічна характеристика особи працівника кримінально-виконавчої установи, який вчиняє злочини у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 1(145). - С. 88-92.

 32. Литвак О., Палічук О. Кримопенологічний аналіз амністії та помилування // Право України. – 2008. - № 1. – С. 90-97.

 33. Марченко Н. Характеристика спільних ознак та відмінностей додаткових покарань у контексті системи покарань // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 6(150). - С. 131-135.

 34. Палій М., Назимко Є. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості // Підприємництво, господарство і право. – 2012.- № 5(149). - С. 115-119.

 35. Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо забезпечення захисту прав засуджених осіб в установах виконання покарань" (реєстр. № 2151 від 3 березня 2008 р.)

 36. Проект Закону України "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України (щодо узгодження з нормами Кримінально-виконавчого кодексу України)" (реєстр. № 2073 від 14 лютого 2008 року).

 37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1511-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року».

 38. Тимчасова iнструкцiя про порядок виконання кримiнального покарання у виглядi позбавлення права займатися певною дiяльнiстю, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань вiд 17.07.1999 p. №91/565.

 39. Трубнiков В.М. Кримінально-виконавче право України: Навч. посiбник. – Харків, 1998. – 144 с.

 40. Хлистова Н. Особливості формування суспільно корисної мотивації засуджених до позбавлення волі // Право України. – 2008. - № 4. – С. 66-69.

 41. Шевченко Є. Щодо проблематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань // Право України. – 2008. - № 4. – С. 90-97.

 42. Шинальський О. Додержання вимог закону під час виконання кримінального покарання у вигляді обмеження волі та тримання осіб в приймальниках-розподільниках для осіб, які запідозрені у зайнятті бродяжництвом // Вісник прокуратури № 6(72) червень 2007.- с. 3-13.

 43. Шинальський О. Реформування пенітенціарних закладів. Час виконувати вимоги закону//Вісник прокуратури № 4(70) квітень 20012. с.3-13.

 44. Яковець І.С. Організація діяльності спостережних комісій (Положення про спостережні комісії: Науково-практичний коментар). — М., 2006. — С. 69—70.

 45. Яцишин М. Визначення і утвердження основних складових кримінально-виконавчої політики України в історичному контексті державотворення // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 9(153).- С. 17-21.


Інформаційні ресурси

 1. Zakon.rada.gov.ua.

 2. www.naiav.kiev.ua.

 3. Iportal.rada.gov.ua.

 4. Mvs.gov.ua.

 5. www.scourt.gov.ua.

 6. www.kmu.gov.ua.

 7. Sc.gov.ua.

 8. www.minjust.ua.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка