Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка3/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИВС 2.2.1.27 «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»

за спеціальностями 8.03040101 «Правознавство»


КИЇВ-2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», галузь знань «Право» за спеціальністю 8.030401010 «Правознавство».

Розробник:

Корчинський В.О. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 року, протокол № 21.

Завідувач кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

______________ В.Я.Горбачевський

_____.___________ 2014

Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ
Протокол від “____”________________2014 року № ___

“____”________________2014 року Голова _______________ В.В.Чернєй

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Корчинський В.О. навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2014 рік 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

Право 0304Нормативна

(денна форма навчання)


Модулів – 2

Спеціальність

8.03040101 “Правознавство”
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2014/2015

Загальна кількість годин - 72

Семестр

11 семестр

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента - 48


Освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”


6 год.

Практичні, семінарські

18 год.

Самостійна робота

48 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1/2. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Викладання спеціального курсу «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права» передбачає загальну та спеціальну мету.Загальна мета передбачає:

 1. Формування у магістрів науково обґрунтованих уявлень про сучасні проблеми кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавчої системи України.

 2. Можливість самостійного комплексного вивчення кримінально-виконавчого законодавства України, що регулює систему кримінально-виконавчих правовідносин у сфері виконання та відбування різних видів кримінальних покарань.

Спеціальна мета передбачає:

 1. Формування у магістрів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики та права.

 2. Відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо особливостей виконання різних видів кримінальних покарань, порядку звільнення від відбування покарання, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень.

 3. Виробка навичок аналізу норм і інститутів кримінально-виконавчого законодавства України, кваліфікованого застосування їх на практиці.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

 1. надання магістрам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері кримінально-виконавчого права;

 2. створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 3. закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права.

Значення «Актуальних проблем кримінально-виконавчого права» - полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання виконання різних видів кримінальних покарань, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.

Знати:

 • поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчої політики та законодавства України;

 • систему управління органами та установами Державної пенітенціарної служби України;

 • шляхи впровадження міжнародних стандартів поводження із засудженими в кримінально-виконавчого законодавство і практичну діяльність органів і установ виконання покарань;

 • проблемні питання виконання покарань не пов’язаних із позбавленням волі;

 • перспективи вирішення питань з удосконалення виконання покарань, пов’язаних із позбавленням волі;

 • проблеми правового регулювання та шляхи удосконалення звільнення засуджених від відбування покарання.

Уміти:

 • вірно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулює призначення, застосування і виконання покарань;

 • використовувати у практичній діяльності закони, основні положення міжнародних норм і стандартів правозастосування поводження з ув’язненими;

 • логічно мислити, порівнювати, узагальнювати і аналізувати норм національного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів;

 • працювати з законами, підзаконними нормативними актами та спеціальною літературою. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права на сучасному розвитку держави.
Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку.

Кримінально-виконавча політика України як складова частина політики держави. Місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави у сфері боротьби зі злочинністю, її співвідношення з кримінальною політикою. Цілі і завдання кримінально-виконавчої політики України. Вплив кримінально-виконавчої політики на кримінально-виконавче законодавство. Суб’єкти формування кримінально-виконавчої політики. Форми реалізації кримінально-виконавчої політики. Фактори, які визначають стратегію, основні напрямки формування і розвиток кримінально-виконавчої політики. Основні принципи кримінально-виконавчої політики. Стратегія та сучасні тенденції розвитку кримінально-виконавчої політики України.

Ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права: предмет і методи правового регулювання, система норм. Поняття кримінально-виконавчого права, його функції і основні завдання у світі положень Конституції України. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.

Поняття принципів кримінально-виконавчого права. Джерела їх формування і значення для правового регулювання порядку і умов виконання кримінальних покарань. Система, зміст і правова форма закріплення принципів кримінально-виконавчого права (загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи).Тема 2. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України.

Роль та місце органів і установ виконання покарань в системі правоохоронних органів. Види органів і установ виконання покарань. Кримінально-виконавчі установи, їх відмінність від місць тримання під вартою. Виправна колонія як основний вид кримінально-виконавчих установ. Органи держави, які виконують покарання без позбавлення волі, їх загальна характеристика.

Організаційні основи діяльності кримінально-виконавчих установ: структура, основи управління і фінансування. Апарати управління в системі органів і установ виконання покарань. Державна пенітенціарна служба України, її правове становище та завдання. Персонал органів і установ виконання покарань, його основні права та обов’язки. Реалізація вимог міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу органів і установ виконання покарань.

Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Правові основи, форми і зміст контролю органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю органів і установ виконання покарань. Судовий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Цілі і форми відомчого контролю. Прокурорський нагляд за дотриманням законів адміністрацією органів і установ виконання покарань. Підстави і порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань. Повноваження і форми реагування суб’єктів нагляду і контролю на порушення законності, міри відповідальності винних.Тема 3. Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам.

Поняття і класифікація міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими. Характеристика основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими. Реалізація міжнародно-правових актів у кримінально-виконавчому законодавстві України та у практиці виконання покарань в Україні. Правове регулювання виконання покарань за рубежем.Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми виконання кримінальних покарань в Україні.

Тема 4. Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Покарання не пов'язані з позбавлення волі відносяться до покарань альтернативних позбавленню волі. (визначені у ІІ розділі КВК України), застосування яких є найбільш гуманним і виправданим заходом, що сприяє досягненню мети покарання.Тема 5. Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України.

Поняття і нормативне закріплення виправлення і ресоціалізації засуджених. Виправлення засуджених як одна з основних цілей кримінально-виконавчого законодавства. Поняття і види основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених.

Режим в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, його поняття та основні функції. Сфера дії режиму по суб’єктах і в просторі.

Праця як основний засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Правове регулювання і принципи організації праці засуджених. Форми організації праці. Умови та оплата праці засуджених, тривалість робочого часу і його облік. Включення у трудовий стаж часу залучення засуджених до оплачуваної праці. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці. Утримання із заробітку засуджених та їх черговість. Охорона праці, обов’язкове державне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

Соціально-виховна робота як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Задачі, форми і методи виховної роботи з засудженими. Правове регулювання і порядок застосування заходів заохочення і стягнення. Поняття злісного порушення встановленого порядку відбування покарання, наслідки визнання засудженого злісним порушником встановленого порядку відбування покарання. Посадові особи кримінально-виконавчих установ, уповноважені застосовувати заходи заохочення і стягнення. Самодіяльні організації засуджених.

Тема 6. Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації.

Правові підстави і види звільнення засуджених від відбування покарання. Порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк (після закінчення строку покарання, за амністією, помилуванням, умовно-достроковим звільненням, за тяжкою хворобою та ін.).

Соціально-правова та психологічна підготовка осіб, звільнених від відбування покарання. Допомога засудженим, звільненим від відбування покарання, у трудовому і побутовому улаштуванні. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з ОВС і органами соціального захисту при звільнені засуджених. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування, одягом і грошовим утриманням.

Правова природа та підстави встановлення адміністративного нагляду в місцях позбавлення волі. Категорії засуджених, які підпадають під адміністративний нагляд. Додаткові обмеження, покладені на осіб, за якими встановлений адміністративний нагляд. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду.

Правові підстави і порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.


 1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

2

2

Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України

2

3

Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам

2

4

Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

2

5

Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

2

6

Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації

2

Разом

12 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

-

2

Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України

-

3

Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам

2

4

Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

-

5

Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

2

6

Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації

2

Разом

6 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

8

2

Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України

8

3

Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам

10

4

Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі

6

5

Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

8

6

Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації

8

Разом

48Реферативні повідомлення:

 1. Цілі і завдання кримінально-виконавчої та пенітенціарної політики в Україні.

 2. Проблеми розвитку кримінально-виконавчого права України.

 3. Реформування кримінально-виконавчої системи в незалежній Україні.

 4. Місце Державної пенітенціарної служби України в кримінально-виконавчій системі.

 5. Поняття міжнародних стандартів, що стосуються питань виконання кримінальних покарань.

 6. Міжнародно-правові акти в системі джерел кримінально-виконавчого законодавства України.

 7. Закріплення в міжнародних актах правового статусу засуджених.

 8. Служба пробації, як один із напрямів реформування системи виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

 9. Порядок виконання покарань у виді позбавлення волі в країнах Америки та Європи.

 10. Актуальні проблеми зміни підходу до організації виконання покарання у виді довічного позбавлення волі в Україні.

 11. Соціально-психологічні проблеми підготовки неповнолітніх засуджених до життя на волі.

 12. Органи, що забезпечують здійснення Президентом України конституційних повноважень у сфері помилування. 1. Методи навчання

На основі зовнішніх форм використовуються такі методи навчання:

- словесні (лекція, дискусія);

- наочні (вивчення дидактичних матеріалів);

- практичні (індивідуал. завдання, практичні вправи).

 1. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється в повсякденній роботі з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин у знаннях студентів та слухачів. Здійснюється він за допомогою систематичного оцінювання викладача за роботою групи в цілому і кожного студента та слухача, зокрема, на всіх етапах навчання.

Тематичний контроль здійснюється періодично, після вивчення нової теми чи змістового модуля і має на меті систематизацію знань студентів та слухачів. Цей вид контролю сприяє підготовці до контрольного заходу – заліку. Форми контролю: тестування та письмові завдання.

Підсумковий контроль проводиться після завершення вивчення навчальної дисципліни. Форми контролю: тестування чи усне опитування, або письмові завдання. 1. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Т1

Т2

Т3

40

100

20

20

20

Змістовий модуль 2

Т4

Т5

Т6

40

100

20

20

20


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 1. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права».


Перелік типових питань до заліку:

 1. Кримінально-виконавча політика: її напрямки в сучасний період розвитку та роль у протидії злочинності.

 2. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України.

 3. Основні напрями удосконалення кримінально-виконавчої політики України.

 4. Вплив міжнародних стандартів поводження із засудженими на кримінально-виконавчу політику України.

 5. Проблеми переоцінки кримінально-виконавчої практики у світі сучасних міжнародних стандартів поводження з засудженими.

 6. Вимоги міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу органів і установ, які виконують покарання.

 7. Поняття кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права.

 8. Функції кримінально-виконавчого права.

 9. Проблеми становлення та розвитку сучасного кримінально-виконавчого права.

 10. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права.

 11. Принципи кримінально-виконавчого права, проблеми їх реалізації.

 12. Принцип гуманізму кримінально-виконавчого права та його реалізація в нормах кримінально-виконавчого права.

 13. Принцип законності у діяльності Державної пенітенціарної служби України.

 14. Кримінально-виконавче законодавство України: проблеми становлення та розвитку.

 15. Диференціація й індивідуалізація відбування покарання..

 16. Конституція України та її значення для кримінально-виконавчого права.

 17. Загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України, його основні концептуальні положення..

 18. Основні міжнародні акти щодо рішень пенітенціарних проблем і прав засуджених.

 19. Наука кримінально-виконавчого права як частина юридичної науки.

 20. Основні напрямки досліджень та завдання кримінально-виконавчої науки на сучасному етапі розвитку України.

 21. Зв’язок науки кримінально-виконавчого права із суміжними науками (кримінологією, юридичною статистикою, психологією, психіатрією, судовою медициною та ін.).

 22. Поняття та зміст правового статусу засудженого, проблеми його розвитку на сучасному етапі.

 23. Характеристика спеціальних прав та обов'язків осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі..

 24. Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань: завдання та структура, його територіальні органи управління.

 25. Кримінально-виконавча інспекція.

 26. Військові частини, гауптвахти.

 27. Арештні доми.

 28. Виправні центри.

 29. Дисциплінарні батальйони.

 30. Виправні колонії, їх види.

 31. Виховні колонії.

 32. Взаємодія органів і установ виконання покарань з органами внутрішніх справ, слідства, прокуратури і суду.

 33. Проблеми визначення засудженим виду кримінально-виконавчої установи.

 34. Проблема співвідношення понять “виправлення” і “ресоціалізація” засуджених.

 35. Режим як засіб виправлення та окремі проблеми його забезпечення.

 36. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях.

 37. Режим особливих умов у колоніях.

 38. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання.

 39. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень.

 40. Порядок і умови тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу.

 41. Порядок і умови тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації.

 42. Суспільно корисна праця засуджених: проблеми та перспективи.

 43. Актуальні проблеми соціально-виховної роботи з засудженими.

 44. Вільний час засуджених до позбавлення волі.

 45. Освіта як засіб ресоціалізації засуджених.

 46. Роль громадських об’єднань, правозахисних організацій у справі виправлення та ресоціалізації засуджених.

 47. Значення релігії в досягненні мети кримінального покарання.

 48. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях.

 49. Медико-санітарне забезпечення осіб, позбавлених волі.

 50. Проблеми матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі.

 51. Порядок і умови відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років.

 52. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії.

 53. Особливості відбування покарання у виховних колоніях.

 54. Правовий статус осіб, які відбули покарання.

 55. Надання матеріальної допомоги особам, які звільняються з місць позбавлення волі..

 56. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

 57. Правові підстави і порядок звільнення засуджених до позбавлення волі у зв’язку з помилуванням.

 58. Підстави і порядок звільнення у зв’язку з амністією.

 59. Контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання.

 60. Проблеми виконання покарання у виді штрафу.

 61. Проблеми виконання покарання у виді конфіскації майна

 62. Проблеми виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 63. Проблеми виконання покарання у виді громадських робіт.

 64. Проблеми виконання покарання у виді виправних робіт.

 65. Проблеми впровадження пробації в Україні.

 66. Відмінності служби пробації від існуючої в Україні кримінально-виконавчої інспекції

 67. Виконання покарання у виді арешту.

 68. Виконання покарання у виді обмеження волі.

 69. Виконання покарань, пов’язаних з проходженням військової та державної служби.

 70. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі з погляду гуманності і досягнення цілей кримінально-виконавчого законодавства.

 71. Зміна підходу до організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як відображення процесів реформування пенітенціарної системи України.

7. Плани-конспекти лекційних занять
Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

Лекційне заняття – 2 години
 1. Кримінально-виконавча політика України: поняття, зміст і принципи.

 2. Кримінально-виконавча політика України і міжнародні стандарти поводження з засудженими.

 3. Характеристика сучасної кримінально-виконавчої політики України та основні напрями її удосконалення.

 4. Закріплення та реалізація принципів кримінально-виконавчого права в нормах чинного законодавства.


Тема 4: Теоретичні і практичні проблеми виправлення і ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

Лекційне заняття – 2 години
 1. Проблема співвідношення понять “виправлення” і “ресоціалізація” засуджених.

 2. Режим як засіб виправлення та окремі проблеми його забезпечення.

 3. Суспільно корисна праця засуджених: проблеми та перспективи.

 4. Актуальні проблеми соціально-виховної роботи з засудженими.


Тема 6: Актуальні проблеми підготовки засуджених від відбування покарання та їх соціальної адаптації

Лекційне заняття – 2 години


1. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання.

2. Проблеми звільнення засуджених за законом України про амністію та актом помилування.

3. Актуальні проблеми умовно-дострокового звільнення та звільнення засудженого за хворобою.

4. Проблеми соціальної допомоги адміністративного нагляду та контролю за особами, звільненими від відбування покарання.8. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 1: Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

 1. Поняття кримінально-виконавчої політики та її основні принципи.

 2. Проблеми реформування кримінально-виконавчої політики України.

 3. Основні напрями удосконалення кримінально-виконавчої політики України.

 4. Закріплення та реалізація принципів кримінально-виконавчого права в нормах чинного законодавства.


Теми рефератів

 1. Реформування кримінально-виконавчої системи в незалежній Україні.

 2. Органи і установи виконання покарань в історії України.

 3. Реалізація принципів кримінально-виконавчої політики.

 4. Вимоги міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу органів і установ, які виконують покарання.

 5. Прокурорський нагляд за діяльністю органів і установ, які виконують покарання.

 6. Історія розвитку кримінально-виконавчого права.

 7. Розвиток системи органів і установ, які виконують покарання

 8. Міжнародний контроль, контроль органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю установ кримінально-виконавчої системи.

Питання для самоконтролю

 1. Кримінально-виконавча політика України, її цілі та завдання.

 2. Сучасні тенденції кримінально-виконавчої політики.

 3. Поняття, предмет і метод кримінально-виконавчого права України.

 4. Задачі і функції кримінально-виконавчого права.

 5. Місце і роль кримінально-виконавчого права в системі інших галузей права.

 6. Наука кримінально-виконавчого права.

 7. Предмет і система курсу кримінально-виконавчого права.

 8. Принципи кримінально-виконавчого права України.

 9. Поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчого законодавства.

 10. Структура і зміст кримінально-виконавчого законодавства України.

 11. Дія кримінально-виконавчого законодавства у часі і просторі.

 12. Кримінально-виконавче законодавство України і міжнародно-правові акти.

 13. Норми кримінально-виконавчого права, їх види та структура.

 14. Кримінально-виконавчі правовідносини та їх особливості.Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 2: Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

 1. Проблеми реформування кримінально-виконавчої системи України

 2. Функції та повноваження установ виконання покарань та проблеми їх реалізації в сучасних умовах.

 3. Державна пенітенціарна служба України та її місце в кримінально-виконавчій системі.

 4. Проблеми взаємодії органів і установ виконання покарань з іншими правоохоронними органами.


Теми рефератів

 1. Реформування кримінально-виконавчої системи в незалежній Україні.

 2. Органи і установи виконання покарань в історії України.

 3. Проблеми впровадження служби пробації в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. Визначить соціальне призначення та завдання органів та установ виконання покарань?

 2. Назвіть види органів виконання покарань?

 3. Назвіть види установ виконання покарань?

 4. Чи є органи і установи виконання покарань складовими елементами правоохоронних органів?

 5. Назвіть цілі і завдання органів і установ виконання покарань?

 6. У чому полягає специфіка суб'єктів кримінально-виконавчих правовідносин?

 7. Розкрийте основні функції кримінально-виконавчої служби.

 8. Визначить співвідношення Державної виконавчої служби і Державної пенітенціарної служби.

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 3. Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План семінарського заняття

 1. Поняття і класифікація міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими.

 2. Характеристика основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими.

 3. Реалізація міжнародно-правових актів у кримінально-виконавчому законодавстві України та у практиці виконання покарань в Україні.

 4. Правове регулювання виконання покарань за рубежем.Теми рефератів

 1. Проблеми переоцінки кримінально-виконавчої практики у світі сучасних міжнародних стандартів поводження з засудженими.

 2. Характеристика Європейських пенітенціарних правил поводження з ув'язненими.


Питання до самостійної роботи:

 1. Дайте визначення міжнародним нормативно-правовим актам поводження із засудженими (ув'язненими).

 2. Яке значення міжнародних нормативно-правових актів?

 3. Які основні ідеї містяться в міжнародних документах і стосуються діяльності пенітенціарних установ?

 4. Поясніть класифікацію міжнародних нормативно-правових актів?

 5. Які міжнародні стандарти поводження із злочинцями вам відомо?

 6. Що означає «імплементація» міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених?

 7. У чому полягає суть прогресивної системи відбування покарання за міжнародними стандартами?

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38-41)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 4: Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.

План

1. Проблеми виконання покарання у виді штрафу і конфіскації майна

2. Проблеми виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

3. Проблеми виконання покарання у виді громадських і виправних робіт

4. Виконання покарання у виді арешту і обмеження волі

5. Виконання покарань, пов’язаних з проходженням військової та державної служби


Теми рефератів

1. Виправний центр як установа виконання покарань.

2. Особливості виконання майнових покарань за законодавством України.


 1. Правове положення засуджених до покарань без позбавлення волі.

 2. Особливості звільнення від відбування покарання засуджених до покарань без позбавлення волі.


Питання до самостійної роботи:

 1. Характеристика системи кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та системи органів, які їх виконують.

 2. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт.

 3. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт.

 4. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі.

 5. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді штрафу.

 6. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

 7. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 8. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 9. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців.

 10. Сутність, порядок і умови виконання звільнення від покарання з випробуванням.

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38-41)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 5: Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі кримінально-виконавчої системи.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

 1. Проблема співвідношення понять “виправлення” і “ресоціалізація” засуджених.

 2. Кримінально-виконавча система як об’єкт громадського впливу.

 3. Режим як засіб виправлення та окремі проблеми його забезпечення.

 4. Суспільно корисна праця засуджених: проблеми та перспективи.

 5. Актуальні проблеми соціально-виховної роботи з засудженими.

 6. Освіта як засіб ресоціалізації засуджених.

 7. Значення релігії в досягненні мети кримінального покарання.


Теми рефератів

 1. Виправлення засуджених як одна з основних цілей кримінально-виконавчого законодавства України.

 2. Поняття, види і нормативне закріплення основних засобів виправлення засуджених до позбавлення волі на певний строк.

 3. Режим в системі основних засобів виправлення засуджених: його поняття, функції та зміст.

 4. Правова природа, цілі та правове регулювання праці засуджених.

 5. Соціально-демографічна характеристика особистості засудженого.

 6. Засоби забезпечення режиму у виправних установах.

 7. Підстави і порядок застосування до засуджених заходів безпеки і зброї.

 8. Правила режиму, які визначають поведінку інших громадян, які знаходяться у виправних установах і приналежних до них територіях.

 9. Матеріально-побутове і медико-санітарне забезпечення засуджених.

 10. Особливості матеріально-побутового забезпечення засуджених вагітних жінок, матерів-годувальниць і жінок, які мають дітей.

Питання для самоконтролю

 1. Види позбавлення волі.

 2. Диференціація й індивідуалізація відбування покарання.

 3. Критерії класифікації засуджених: соціально-демографічні, кримінально-правові і кримінально-виконавчі.

 4. Соціально-демографічна характеристика особистості засудженого.

 5. Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань.

 6. Проблеми приведення умов тримання ув’язнених в Україні у відповідність до міжнародних стандартів.

 7. Роль соціальної адаптації в попереджені рецидиву.

 8. Правова природа адміністративного нагляду.

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 6: Актуальні проблеми підготовки засуджених від відбування покарання та їх соціальної адаптації.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

1. Правові підстави і порядок звільнення від відбування покарання.

2. Проблеми звільнення засуджених за законом України про амністію та актом помилування.

3. Актуальні проблеми умовно-дострокового звільнення та звільнення засудженого за хворобою.

4. Проблеми соціальної допомоги адміністративного нагляду та контролю за особами, звільненими від відбування покарання.

Теми рефератів


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка