Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка2/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА4. Пояснювальна записка
Дисципліна «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права» є складовою частиною кримінально-правового комплексу, у який поряд із даною галуззю права входять також кримінальне і кримінально-процесуальне право. Їх норми з річних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі і з приводу застосування кримінального покарання. Так, якщо призначення покарання здійснюється відповідно до норм кримінального і кримінально-процесуального законодавства, то виконання і відбування покарання  відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства. У свою чергу, звільнення від відбування покарання регламентується нормами трьох галузей права: кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого. Слід зазначити, що кримінально-виконавче право тісно пов’язане також із конституційним, адміністративним, цивільним, сімейним і трудовим правом, оскільки багато його норм є результатом трансформації норм перерахованих галузей права. Подібне перетворення норм обумовлено виникненням у громадянина особливого правового статусу  статусу засудженого.

Отже студентам під час опрацювання певних розділів курсу корисно звертатися до джерел із різних галузей знання. Рекомендується також брати до уваги, що значна частина норм кримінально-виконавчого права міститься у різних підзаконних актах і відомчих наказах. У процесі викладання даної навчальної дисципліни звертається увага на роль міжнародних-правових актів у системі кримінально-виконавчого законодавства України. У цьому зв’язку підкреслюється, що при визначенні правового положення засуджених конкретизовані конституційні права і свободи людини і громадянина, відображені положення Загальної декларації прав людини. Міжнародного пакту про цивільні і політичні права. Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими та ін.

Останніми роками до кримінально-виконавчого законодавства було внесено ряд істотних змін та доповнень. Тому, використовуючи підручники і навчальні посібники, які було видано раніше, належить зважати на зазначені обставини. У цьому зв’язку особливого значення у вивченні курсу кримінально-виконавчого права набувають лекції та консультації викладачів.

Цілями викладання дисципліни є: вивчення кримінально-виконавчого права відповідно до робочої програми; ознайомлення стулентів із змістом, формами реалізації і перспективами розвитку кримінально-виконавчої політики України; ознайомлення з проблемами розвитку кримінально-виконавчого законодавства України; виробка навичок аналізу норм і інститутів кримінально-виконавчого права України, кваліфікованого застосування їх на практиці.

Студент повинен оволодіти теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання виконання кримінальних покарань, які необхідні для юриста-правознавця вищого ґатунку.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до предмета кримінально-виконавчого права і кримінально-виконавчого законодавства України. Програма включає 7 тем, з них: 4 теми присвячується Загальній частині і 3 теми  Особливій частини. Всі теми курсу зорієнтовані на засвоєння студентами основних, найбільш головних проблем виконання кримінальних покарань, на реалізацію їх цілей і задач дисципліни.5. Навчальна програма дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права на сучасному розвитку держави.
Тема 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку.

Кримінально-виконавча політика України як складова частина політики держави. Місце кримінально-виконавчої політики в політиці держави у сфері боротьби зі злочинністю, її співвідношення з кримінальною політикою. Цілі і завдання кримінально-виконавчої політики України. Вплив кримінально-виконавчої політики на кримінально-виконавче законодавство. Суб’єкти формування кримінально-виконавчої політики. Форми реалізації кримінально-виконавчої політики. Фактори, які визначають стратегію, основні напрямки формування і розвиток кримінально-виконавчої політики. Основні принципи кримінально-виконавчої політики. Стратегія та сучасні тенденції розвитку кримінально-виконавчої політики України.

Ознаки кримінально-виконавчого права як самостійної галузі права: предмет і методи правового регулювання, система норм. Поняття кримінально-виконавчого права, його функції і основні завдання у світі положень Конституції України. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.

Поняття принципів кримінально-виконавчого права. Джерела їх формування і значення для правового регулювання порядку і умов виконання кримінальних покарань. Система, зміст і правова форма закріплення принципів кримінально-виконавчого права (загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи).Тема 2. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України.

Роль та місце органів і установ виконання покарань в системі правоохоронних органів. Види органів і установ виконання покарань. Кримінально-виконавчі установи, їх відмінність від місць тримання під вартою. Виправна колонія як основний вид кримінально-виконавчих установ. Органи держави, які виконують покарання без позбавлення волі, їх загальна характеристика.

Організаційні основи діяльності кримінально-виконавчих установ: структура, основи управління і фінансування. Апарати управління в системі органів і установ виконання покарань. Державна пенітенціарна служба України, її правове становище та завдання. Персонал органів і установ виконання покарань, його основні права та обов’язки. Реалізація вимог міжнародних актів про підвищений соціально-правовий захист персоналу органів і установ виконання покарань.

Міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Правові основи, форми і зміст контролю органів державної влади й органів місцевого самоврядування за діяльністю органів і установ виконання покарань. Судовий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань. Цілі і форми відомчого контролю. Прокурорський нагляд за дотриманням законів адміністрацією органів і установ виконання покарань. Підстави і порядок здійснення громадського контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань. Повноваження і форми реагування суб’єктів нагляду і контролю на порушення законності, міри відповідальності винних.Тема 3. Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам.

Поняття і класифікація міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими. Характеристика основних міжнародних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань і поводження із засудженими. Реалізація міжнародно-правових актів у кримінально-виконавчому законодавстві України та у практиці виконання покарань в Україні. Правове регулювання виконання покарань за рубежем.Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми виконання кримінальних покарань в Україні.

Тема 4. Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Покарання не пов'язані з позбавлення волі відносяться до покарань альтернативних позбавленню волі. (визначені у ІІ розділі КВК України), застосування яких є найбільш гуманним і виправданим заходом, що сприяє досягненню мети покарання.Тема 5. Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України.

Поняття і нормативне закріплення виправлення і ресоціалізації засуджених. Виправлення засуджених як одна з основних цілей кримінально-виконавчого законодавства. Поняття і види основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених.

Режим в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених, його поняття та основні функції. Сфера дії режиму по суб’єктах і в просторі.

Праця як основний засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Правове регулювання і принципи організації праці засуджених. Форми організації праці. Умови та оплата праці засуджених, тривалість робочого часу і його облік. Включення у трудовий стаж часу залучення засуджених до оплачуваної праці. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці. Утримання із заробітку засуджених та їх черговість. Охорона праці, обов’язкове державне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі.

Соціально-виховна робота як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Задачі, форми і методи виховної роботи з засудженими. Правове регулювання і порядок застосування заходів заохочення і стягнення. Поняття злісного порушення встановленого порядку відбування покарання, наслідки визнання засудженого злісним порушником встановленого порядку відбування покарання. Посадові особи кримінально-виконавчих установ, уповноважені застосовувати заходи заохочення і стягнення. Самодіяльні організації засуджених.

Тема 6. Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації.

Правові підстави і види звільнення засуджених від відбування покарання. Порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк (після закінчення строку покарання, за амністією, помилуванням, умовно-достроковим звільненням, за тяжкою хворобою та ін.).

Соціально-правова та психологічна підготовка осіб, звільнених від відбування покарання. Допомога засудженим, звільненим від відбування покарання, у трудовому і побутовому улаштуванні. Взаємодія кримінально-виконавчих установ з ОВС і органами соціального захисту при звільнені засуджених. Оплата проїзду, забезпечення продуктами харчування, одягом і грошовим утриманням.

Правова природа та підстави встановлення адміністративного нагляду в місцях позбавлення волі. Категорії засуджених, які підпадають під адміністративний нагляд. Додаткові обмеження, покладені на осіб, за якими встановлений адміністративний нагляд. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду.Правові підстави і порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Тематичний план дисципліни


№ з/п

Назви тем

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна робота
Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль
З м і с т о в и й м о д у л ь І. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права на сучасному розвитку держави.

36

10

2

6

2
26

1.

Тема 1. Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право України на сучасному етапі розвитку

12

4

2

28

2.

Тема 2. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчої системи України

10

2
28

3.

Тема 3. Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам

14

4
2

2

*

10

З м і с т о в и й м о д у л ь ІІ. Актуальні проблеми виконання кримінальних покарань в Україні.

36

14

4

6

4
22

4.

Тема 4. Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі

14

6

2

2

2
8

5.

Тема 5. Теоретичні і практичні проблеми виправлення та ресоціалізації засуджених на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України

8

2
26

6.

Тема 6. Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації

14

6

2

2

2

*

8
Всього годин:

72

24

6

12

6
486. Робоча навчальна програма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

полковник міліції

С.С. Чернявський
_____ _____________2014 р.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка