Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка1/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”
Автор:

Корчинський В.О., професор кафедри кримінально-правових ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.


Схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 19.06.2014 року,

протокол № 21

КИЇВ-2014 рікЗМІСТ

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Витяг з освітньо – професійної програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемою. . . . . . . .

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Плани-конспекти лекційних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Плани практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Завдання для самостійної підготовки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів. . . . . . . . . .

12. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів. . . . . .

15. Підсумковий контроль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни

«Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»


№ з/п

Зміст виробничої функції

Зміст уміння

1.

Інформаційна

Ознайомлення теоретичними основами діяльної системи органів виконання кримінальних покарань в Україні.

2.

Виховна

Знати засади діяльності органів виконання кримінальних покарань в Україні.

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни

«Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права»

№ з/п

Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі правозастосовної діяльності

Зміст уміння

1.

Здатність засвоювати і реалізовувати нормативно-правові акти в галузі кримінально-виконавчого права в Україні.

1.1. Знати та виконувати норми законодавства щодо організації діяльності органів і установ виконання кримінальних покарань в Україні.

1.2. Розвивати кругозір у галузі правозастосовчої діяльності.2.

Здатність тлумачити положення норм Конституції України, чинного законодавства що стосуються функціонування органів і установ виконання кримінальних покарань в Україні.

2.1.  Орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює діяльність органів і установ виконання кримінальних покарань в Україні.

2. Виконувати конституційні обов’язки.

2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина.

2.6. Бути взірцем та розповсюджувати систему загальнолюдських цінностей, норм моралі і поведінки в міжособистістних відносинах та в суспільстві


3.

Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.

3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.

3.3. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.


4.

Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення.

4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу.

4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

4.3. Тренувати пам’ять.

4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

2. Витяг з освітньо – професійної програми
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки


Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)
У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів(ECTS)

вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів(ECTS)

Цикл професійної та практичної підготовки

3024 год./84 кр.

(93%)


1728 год./48кр.

(53%)1296 год./36 кр.

(40%)


Усього

3240 год./90 кр.

100%

1944 год./73,5 кр.

(60%)


1296год./79,5 кр.

(40%)Розподіл навчального часу за циклами дисциплін.
Цикл дисципліни

Нормативний термін навчання1.
2.

Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмоюДисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни:

3240/90
1944
1296


3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ Структурно-логічнОЮ схемОЮ:
Кримінально-виконавче право України як галузь національної правової системи є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни. Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем кримінально-виконавчого права України забезпечується також викладанням окремого спеціального курсу “Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права”.

Поглиблене засвоєння норм та інститутів кримінально-виконавчого права України частин передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки кримінально-виконавчого права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена слухачами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Спецкурс розрахований на один навчальний семестр. Підсумкова форма контролю – залік при підготовці до якого слід керуватися питаннями, наведеними наприкінці курсу.

Викладання спеціального курсу «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права» передбачає загальну та спеціальну мету.Загальна мета передбачає:

 1. Формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасні проблеми кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавчої системи України.

 2. Можливість самостійного комплексного вивчення кримінально-виконавчого законодавства України, що регулює систему кримінально-виконавчих правовідносин у сфері виконання та відбування різних видів кримінальних покарань.

Спеціальна мета передбачає:

 1. Формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики та права.

 2. Відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо особливостей виконання різних видів кримінальних покарань, порядку звільнення від відбування покарання, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень.

 3. Виробка навичок аналізу норм і інститутів кримінально-виконавчого законодавства України, кваліфікованого застосування їх на практиці.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

 1. надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері кримінально-виконавчого права;

 2. створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 3. закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого права.

Значення «Актуальних проблем кримінально-виконавчого права» - полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання виконання різних видів кримінальних покарань, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.

Знати:

 • поняття, цілі і задачі кримінально-виконавчої політики та законодавства України;

 • систему управління органами та установами Державної пенітенціарної служби України;

 • шляхи впровадження міжнародних стандартів поводження із засудженими в кримінально-виконавчого законодавство і практичну діяльність органів і установ виконання покарань;

 • проблемні питання виконання покарань не пов’язаних із позбавленням волі;

 • перспективи вирішення питань з удосконалення виконання покарань, пов’язаних із позбавленням волі;

 • проблеми правового регулювання та шляхи удосконалення звільнення засуджених від відбування покарання;

Уміти:

 • вірно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що регулює призначення, застосування і виконання покарань;

 • використовувати у практичній діяльності закони, основні положення міжнародних норм і стандартів правозастосування поводження з ув’язненими;

 • логічно мислити, порівнювати, узагальнювати і аналізувати норм національного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів;

 • працювати з законами, підзаконними нормативними актами та спеціальною літературою.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Кримінально-виконавче право - встановлена згідно з вимогами кримінально-виконавчої політики система юридичних норм, що регулює суспільні відносини, які виникають у процесі виконання покарання, в інтересах виправлення осіб, які вчинили злочини, та попередження здійснення нових злочинів (рецидиву) як самими засудженими, так і іншими особами.

Кримінально-виконавче законодавство - галузь законодавства, що регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків; порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.

Норма кримінально-виконавчого права - правила поведінки, які містять заборони і дозвіл у сфері виконання покарань.

Кримінально-виконавчі правовідносини - це врегульовані нормами кримінально-виконавчого права відносини між представниками адміністрації місць позбавлення волі та іншими органами держави, які виконують кримінальні покарання, з одного боку, і засудженими, які відбувають покарання, з іншого, що виникають з приводу виконання (відбування) покарання.

Підстава виконання і відбування покарання - вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування.

Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань - принципи невідворотності виконання і відбування покарань, законності, справедливості, гуманізму, демократизму, рівності засуджених перед законом, взаємної відповідальності держави і засудженого, диференціації та індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки, поєднання покарання з виправним впливом, участі громадськості в передбачених законом випадках у діяльності органів і установ виконання покарань.

Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки.

Ресоціалізація - свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених - встановлений порядок виконання та відбування покарання (режимі суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив.

Органи виконання покарань – Державна кримінально-виконавча служба України, її територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція; військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон.

Установи виконання покарань - арешті дома, кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні установи.

Види кримінально-виконавчих установ - кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу(виправні колонії).

Види виправних колоній - колонії мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки.

Класифікація засуджених - класифікація засуджених є розподіл їх на більш-менш однорідні групи згідно зі специфічними ознаками (критеріями) залежно від характеру та ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину, минулих судимостей, статі й віку з метою диференціації та індивідуалізації виконання покарання.

Постпенітенціарний вплив - система заходів, спрямованих на: переконання засуджених в об'єктивній необхідності правомірної поведінки на волі і надання їм допомоги в побутовому і трудовому влаштуванні, організацію контролю за їх поведінкою, аж до застосування адміністративних і кримінально-правових заходів примул з метою недопущення становлення їх на шлях скоєння повторних злочинів.

Адміністративний нагляд - це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються органами внутрішніх справ.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка