Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка8/8
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Особливості використання спеціальних та нетрадиційних методів і знань в інформаційному забезпеченні розслідування.Тема 2.1. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів по гарячим слідам.

1. Поняття розкриття злочинів по гарячих слідах.

2. Основні принципи і характеристика умов, в яких проводиться розслідування по гарячих слідах.

3. Організаційно-тактичні засади розкриття злочинів по гарячих слідах.

4. Характеристика розповсюджених форм роботи розкриття злочинів по гарячих слідах.

5. Характеристика проблемних напрямів у діяльності з розслідування злочинів по гарячих слідах:

6. Використання спеціальних знань в процесі розкриття злочинів по гарячих слідах.

7. Використання інформаційних баз даних у розкритті злочинів по гарячих слідах.

8. Побудова версій щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину.
Тема 2.2. Криміналістичні проблеми розкриття злочинів проти інтелектуальної власності.

1. Криміналістичне поняття злочинів проти інтелектуальної власності.

2. Криміналістична характеристика злочинів проти інтелектуальної власності.

3. Характеристика розповсюджених способів порушення прав інтелектуальної власності.

4. Криміналістичне поняття комп‘ютерних злочинів.

5. слідова картина комп‘ютерних злочинів.

6. Особливості початкового етапу розслідування комп‘ютерних злочинів.

7. Організаційно-тактичні особливості слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів проти інтелектуальної власності.


Тема 3.1.Криміналістичні проблеми розслідування злочинів проти особи.

1. Криміналістична характеристика вбивств.

2. Криміналістична характеристика спричинення тілесних ушкоджень та інших злочинів проти особи.

3. Особливості початкового етапу розслідування вбивств.

4. Форми використання спеціальних знань на початковому етапі провадження.

5. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні вбивств.

6. Типові слідчі ситуації та слідчі версії при розслідуванні тілесних пошкоджень та інших злочинів проти особи.

7. Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.

8. Проведення тактичних операцій з метою встановлення особи загиблого.
Тема 3.2. Криміналістичні проблеми розслідування торгівлі людьми.

1.Поняття торгівлі людьми як складу злочину.

2. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.

3. Характеристика основних способів торгівлі людьми.

4. Слідова картина торгівлі людьми.

5. Характеристика особи потерпілого.

6. Характеристика особи злочинця.

7. Особливості виявлення ознак торгівлі людьми.8. Обставини, що підлягають встановленню в процесі розслідування торгівлі людьми.

16. Рекомендована література

Базова

 1. Авдеева Г. К. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції : [Монографія] / Авдеева Г. К. – Х. : Право, 2006. – 192 с.

 2. Алєксєєв О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алєксєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.

 3. Бахин В. П. Методика расследования заказных убийств : Учебное пособие / Бахин В. П., Байджасаров Б. З., Когамов М. Ч. – Алматы: Оркенист, 2000. – 120 с.

 4. Бахин В. П. Преступная деятельность, как объект криминалистического изучения: Лекция / В. П. Бахин, Н. С. Карпов. - К. : Б.И., 1999. – 21 с.

 5. Весельський В. К. Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування): Навч. посіб. / В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – К. : ЕНТ, 2007. – 268 с.

 6. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. – 485 с.

 7. Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України / В. Г. Гончаренко. – К. : Академія адвокатури України, 2008. – 280 с.

 8. Гончаренко В. Г. Вибране / В. Г. Гончаренко. – К. : Прецедент, 2011. – 791 с.

 9. Гордін Л. Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності: Монографія / Гордін Л. Я. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – 192 с.

 10. Карпов Н. С. Злочинна діяльність: Наукове видання / Н. С. Карпов, С. В. Євдокіменко. - Київ, 2001. – 59 с.

 11. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: монографія / Карпов Н. С. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 522 с.

 12. Карпов Н. С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 г) / Карпов Н. С. – К., 2002. – 458 с.

 13. Карпов Н. С. Злочинна діяльність: Монографія / Карпов Н. С. - Київ, 2004. - 307 с.

 14. Користін О. Є. Визначення шкоди (збитків) завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності: Метод. рек. / Користін О. Є., Герасименко Л. В., Тома Р. П. – К. : КНУВС, 2008. – 40 с.

 15. Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія / І. І. Котюк. – К., 2006. – 435 с.

 16. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.

 17. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

 18. Кримінально-процесуальні та криміналістичні прийоми і засоби протидії злочинній діяльності / Євдокіменко С. В., Кузьмічов Я. В., Семенов В. В., Хільченко С. В. : Моногр. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 352 с.

 19. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб‘єкта правоохоронної діяльності : монографія / О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші книги, 2012. – 416 с.

 20. Лавров В. П. Расследование преступлений по гарячим следам : Учебное пособие / В. П. Лавров, В. С. Сидоров. - М., 1989. - 56 с.

 21. Лисиченко В. К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: Навч. посібник / В. К. Лисиченко, В. М. Шехавцов. – Луганськ : РВВ МВС, 2004. - 174 с.

 22. Лук’янчиков Е. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів. Монографія / Лукьянчиков Е. Д. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

 23. Маркусь В. О. Криміналістика: Курс лекцій. Навч. посібник / Маркусь В. О. – К. : Кондор, 2007. - 558 с.

 24. Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.

 25. Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : Монографія. / Мотлях О. І. – К. : «Освіта України», 2012. – 394 с.

 26. Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : курс лекцій / [Никифорчук Д. Й., Ніколаюк С. І., Поливода В. В. та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.

 27. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Х. : «Оберіг», 2013. – 344 с.

 28. Никифорчук Д. Й. Контроль за вчиненням злочину та його форми як засіб збору доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Й. Никифорчук, М. М. Корчовий // Актуальні проблеми юридичної науки – 2012 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) – К., 2013. – С. 411-415.

 29. Одерій О. В. Основи методики розслідування вбивств на замовлення та вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів: монографія / О. В. Одерій, А. О. Шульга. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011. – 328 с.

 30. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.

 31. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : [Монографія] / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.

 32. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності: (ст.ст.176, 177, 227, 229 КК України) / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. - К. : КНТ, 2006. – 192 с.

 33. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері обігу підакцизних товарів: (ст.ст. 204, 216 КК України): Науково-практичний посібник / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. – К. : КНТ, 2006. – 132 с.

 34. Саінчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саінчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.

 35. Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності: поняття та сутність : навч.посіб. / Сакало В. О. – К. : Знання України, 2004. – 80 с.

 36. Салтевський М. В. Криміналістика. Підручник для ВУЗ / М. В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. - 586 с.

 37. Сафронов С. О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень: науково-практичний посібник / Сафронов С. О. – Х. : С.А.М., 2003. – 176 с.

 38. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник / Скригонюк М. І. - К. : Атіка, 2005. - 496 с.

 39. Специализированный курс криминалистики: Учебник / Авт. кол.: В. П. Бахин и др. – К., 1987. – С. 345-353.

 40. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.

 41. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с.

Допоміжна

 1. Абрамова С. Г. Особенности обнаружения признаков преступления и возбуждение уголовного дела о торговле несовершеннолетними / С. Г. Абрамова, И. В. Устинов // Вестник криминалистики. - М., 2007. - Вып. 3. - С. 75 - 79.

 2. Александренко Е. В. Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств / Е. В. Александренко // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 185-187.

 3. Александров А. С. Перекрестный допрос как признак справедливого уголовного судопроизводства / А. С. Александров // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - № 1, 2013. – С. 192-197.

 4. Аленін Ю. П. Початок досудового розслідування за КПК 2012 року / Ю. П. Аленін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - № 1, 2013. – С. 198-203.

 5. Галаган В. І. Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ України / В. І. Галаган, О. М. Калачова// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. - С. 234-238.

 6. Горбаньов І. М. Особливості огляду місця події при розслідуванні незаконного використання комп'ютерних програм / І. М. Горбаньов // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. - Луганськ, 2005. - Спец. вип. - 4.2. - С. 75-81.

 7. Дехтярев Е. В. Использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений в Украине // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер. міжвуз. НПК. 14.04. 2006 р. - Донецьк, 2007. – С. 104-107.

 8. Исаева Л. Новые виды фотосъемки при осмотре места происшествия / Л. Исаева // Законность. - 2003. - № 8. - С. 13-17.

 9. Клименко Н. Криміналістика захищає культурну спадщину / Н. Клименко, С. Ципенюк // Право України. - 2002. - № 7. – С. 27-80.

 10. Кричун Ю. А. Виявлення ознак торгівлі людьми транснаціональними злочинними організаціями / Ю. А. Кричун // Південноукраїнський правничий часопис. - №2/2007. - Одеса, 2007. – С. 33 - 35.

 11. Лісовий В. В. Вихідні ситуації та слідчі версії на початковому етапі розслідування «комп‘ютерних» злочинів // Право і суспільство. – 2006. - № 1. – С. 38-40.

 12. Лозинський Ю. В. Особливості проведення слідчого огляду у справах про злочини у сфері інтелектуальної власності / Ю. В. Лозинський // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. НПК. 14.04. 2006 р. - Донецьк, 2007. - С. 42-47.

 13. Мазур Л. А. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку / Л. А. Мазур // Актуальні проблеми криміналістики, кримінального процесу, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності : матеріали Науково-практичного семінару, присвяченого 95-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2012 р.). – Х., 2013. – С. 85-87.

 14. Мотлях О. І. Питання організації дій слідчого у злочинах, вчинених у сфері комп‘ютерних технологій / О. І. Мотлях // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - № 2. – С. 106-113.

 15. Набруско М. С. Механізм торгівлі людьми та його значення для досудового розслідування / М. С. Набруско // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листопада 2013 року. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2013. - С. 284-285.

 16. Немно Ю. М. Кінесика як спеціальне нетрадиційне знання в криміналістиці / Ю. М. Немно // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 18-21.

 17. Полуляхов О. В. Типові версії розслідування торгівлі людьми // Вісник національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2004. - Вип. 25 - С. 32 - 37.

 18. Саламатин А. В. Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности / А. В. Саламатин, З. Ю. Панфилова // Криминалистика и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический сборник. Вып. 58, ч. 2. – К. : Министерство юстиции Украины, 2013. – С. 588-596.

 19. Старушкевич І. Сучасні проблеми розвитку криміналістики в окремих Країнах Західної Європи // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 1. – С. 127 – 130.

20. Цомая С. Д. Проблемы использования научно-технических средств в преодолении противодействия расследованию преступлений / С. Д. Цомая // Проблемы преодоления противодействию расследованию преступлений. - М., 2007. - С. 221-236.
Інформаційні ресурси

 1. http://www.naiau.kiev.ua/naiau/tslc/index.php

 2. http://www.nbuv.gov.ua/

 3. http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find

 4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index

 5. http://www.kmu.gov.ua/control/

 6. http://uk.wikipedia.org/wiki/
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка