Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справСторінка1/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції
факультет підготовки фахівців для слідства


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни
Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”
Для напряму/спеціальності «Протидія кіберзлочинності»

Автори:


Рибальський О.В. професор кафедри

інформаційних технологій, д.т.н., професор;

Кудінов В.А., начальник кафедри

інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №___

від «_____» ___________ 2013 р.

КИЇВ 2013

Зміст

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
Витяг з освітньо-професійної програми
Анотація навчальної дисципліни
Пояснювальна записку до навчальної дисципліни
Навчальна програма навчальної дисципліни
Тематичний план на поточний навчальний рік
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
Плани-конспекти лекційних занять
Плани семінарських занять
Плани практичних занять
Завдання для самостійної підготовки
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Методичні рекомендації для викладачів і курсантів
Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю (тест з орієнтовною кількістю 30 завдань на 1 кредит (36 годин), відведений на вивчення дисципліни)
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни.
Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів.
Рекомендована література.
1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У зв’язку з виникненням інформаційного суспільства, зумовленим розвитком інформаційних технологій та електронної техніки, виникла суттєва загроза несанкціонованого зняття інформації з технічних каналів її витоку, зокрема з каналів витоку у інформаційно-телекомунікаційних системах.

Прийнято розділяти технічний та криптографічний захист інформації, оскільки вирішенням питань кожного з них займаються різні галузі науки. У ОВС України технічним та криптографічним захистом інформації опікуються спеціальні підрозділи. Але для проведення пошуку у Інтернеті та його використання при проведенні оперативно-технічних заходів, спрямованих на викриття злочинів, скоєних у сфері високих технологій, слід пам’ятати, що потенційний супротивник не дурніший від тих, хто має його знешкодити. Такий супротивник здатен застосувати будь-які способи протидії та несанкціонованого зняття інформації. Отже працівники відповідних підрозділів, що мають виявляти злочини у цій галузі, повинні володіти методами та способами захисту інформації у цій, досить специфічній, галузі розкриття злочинів. Спеціалістам, що закінчили курс навчання за спеціалізацією боротьби зі комп’ютерною злочинністю, необхідно мати знання та деякі навички у сфері захисту інформації, які надаються у курсі “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”. Ці знання допоможуть їм у майбутній роботі, оскільки, по-перше, нададуть знання щодо методів захисту, що можуть використовувати супротивники, та, по-друге, застережуть від помилок, яких часто припускаються люди, що не мають такої підготовки.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ за спеціалізацією, пов’язаною із боротьбою з комп’ютерною злочинністю, та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації у сучасних інформаційних системах та мережах і лініях телекомунікаційного зв’язку в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання вивчення дисципліни передбачає в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ:Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” спеціалісти за відповідним напрямом підготовки, спеціальності та спеціалізації мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог захисту інформації та володіти:  • На рівні знань знати:

- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки у комп’ютерних системах і мережах, системах телекомунікаційного зв’язку та, зокрема, у системах та мережах, що використовуються у ОВС України;

- основні види загроз інформаційній безпеці в інформаційних системах і мережах та телекомунікаційних каналах зв’язку, технічні канали витоку інформації з них, методи виявлення та блокування цих каналів;

- основні види та можливості технічних та програмних методів та засобів захисту, зокрема, криптографічних і стеганографічних систем захисту інформації.


  • На рівні організаційних навичок вміти:

- планувати та організовувати свою роботу та роботу підрозділу з урахуванням вимог до захисту інформації з обмеженим доступом;

- планувати й організовувати роботи щодо створення та розвитку системи інформаційної безпеки у комп’ютерних системах та мережах;

- здійснювати ефективний вибір комп’ютерних систем захисту.


  • На рівні практичних навичок вміти:

- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи, антивірусні засоби.

2. Пояснювальна записка
У зв’язку з наявністю реальних загроз інформаційній безпеці суспільству взагалі та, зокрема, правоохоронним органам, сучасний правоохоронець повинен отримати необхідні теоретичні знання та практичні навички застосування методів та засобів захисту інформації. Для підготовки фахівців за напрямом підготовки “Правознавство” зі спеціалізацією для служби у підрозділах боротьби з кіберзлочинністю з освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” ці навички особливо необхідні, оскільки їх майбутні функціональні обов’язки передбачають постійну роботу з комп’ютерними системами та телекомунікаціями, де ці знання на навички найбільш необхідні у зв’язку найвищим рівнем потенційних загроз. Тому введення такої дисципліни для курсантів зазначеного напряму та спеціалізації є актуальним.

Дисципліна “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” тісно пов’язана міждисциплінарними зв’язками, цілями, методами та формами навчання з іншими спеціальними дисциплінами, що викладаються курсантам цієї спеціалізації – “Комп’ютерна розвідка”, “Оперативно-розшукова діяльність та спецтехніка”, “Інформаційне право”.

Структуру навчальної дисципліни наведено у табл. 1.

Таблиця 1Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

8


2

2

-


2


2
Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

12

2

6

-

2

2Тема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

2


4

-

2

2Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

2


4

-

2

2Разом за змістовим модулем 1

40

8

18

-

8

8Змістовий модуль 2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

12

2

6

-

2

2
Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

26


4


10

-


6

6Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

12


2


4

-

2

2Разом за змістовим модулем 2

50

8

20

-

10

10Усього годин


90

16

38

-

18

18Терміни вивчення дисципліни та форми проведення занять наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Курс

Напрям, підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни (спецкурсу)

Семестр: 7

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2

Кількість модулів: 1

Кількість змістових модулів: 2

Тижневих годин: 4


Напрям підготовки (спеціальність): правознавство, оперуповноважений, спеціалізація - протидія кіберзлочинністі
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Код: 8.06.030402

Тип: за вибором

Загальна кількість годин: 90

Лекції: 16

Семінарські заняття: 16

Практичні заняття: 22

Лабораторні заняття: 0

Індивідуальна робота: 18

Самостійна робота: 18

Курсова робота: 0

Підсумковий контроль: 2

Форма підсумкового контролю: залік

Дисципліна “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” вивчається на протязі одного семестру. Передбачено вивчення 7 тем. На вивчення кожної з них (у залежності від складності та обсягу матеріалу) передбачено лекційні, семінарськи та практичні заняття. Навчальний процес організовано у такій послідовності для кожної теми: лекція, семінар, практичні заняття. Заняття з викладачем поєднуються з індивідуальною та самостійною роботою курсантів.

При підготовці до семінарських та практичних робіт курсанти мають керуватися дидактичними матеріалами, розробленими для викладання цієї дисципліни, зокрема, підручником, посібником, НМК та інш.
3. Навчальна програма навчальної дисципліни
Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Правознавство”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси, методи та засоби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Міждисциплінарні зв'язки: викладання дисципліни пов’язане з програмами дисциплін “Інформаційне право”, “Комп’ютерна розвідка”, “ Оперативно-розшукова діяльність” та “Спецтехніка ”

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” є формування у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ за спеціалізацією, пов’язаною із боротьбою з комп’ютерною злочинністю, та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації у сучасних інформаційних системах та мережах і лініях телекомунікаційного зв’язку в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” є в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ, теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій, необхідних для подальшої роботи.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:знати:
- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки у комп’ютерних системах і мережах, системах телекомунікаційного зв’язку та, зокрема, у системах та мережах, що використовуються у ОВС України;

- основні види загроз інформаційній безпеці в інформаційних системах і мережах та телекомунікаційних каналах зв’язку, технічні канали витоку інформації з них, методи виявлення та блокування цих каналів;

- основні види та можливості технічних та програмних методів та засобів захисту, зокрема, криптографічних і стеганографічних систем захисту інформації;

вміти:
- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи, антивірусні засоби.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 2 кредити ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

Завдання курсу. Основні поняття та визначення, що використовуються у захисті інформації в інформаційних системах. Загальнодержавна правова база захисту інформації в інформаційних системах. Місце захисту інформації в інформаційних системах у загальнодержавній системі інформаційної безпеки. Основна термінологія, що використовується у захисті інформації. Організація захисту інформації в інформаційних системах ОВС України.


Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

Класифікація типів комп’ютерних вірусів. Використання мережевих екранів для захисту інформації. Програми антивірусного захисту. Методи захисту інформації в мережі Internet. Практичне вивчення переваг та недоліків різних типів антивірусних програм, побудованих на різних принципах роботи. Практичне вивчення особливостей застосування антивірусних програм різних типів. Практичне вивчення методів та засобів антивірусного захисту інформації у мережі Internet.


Тема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

Поняття операційної безпеки та програмні шляхи її забезпечення. Поняття програмної аутентифікації та верифікації. Цифрові водяні знаки. Розмежування доступу до інформації. Використання паролів. Програмні методи розмежування доступу в залежності від повноважень користувача. Поняття віддаленого доступу та забезпечення його програмними методами. Програмна аутентифікація користувачів. Цифровий підпис. Вибір програм розмежування доступу до інформації. Практичне засвоєння методів та засобів програмного розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача.Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

Апаратні методи та засоби фізичного розмежування доступу та їх особливості. Апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах. Апаратні ключі. Апаратно-програмні методи та засоби біометрічної аутентифікації особи. Голосові ключі, ідентифікація за відбитками пальців та райдужної рогівки ока. Переваги та вади апаратно-програмних методів розмежування доступу до інформації. Побудова, вибір та застосування апаратних методів та засобів розмежування доступу. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів захисту інформації. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів біометрічної аутентифікації особи.


Змістовий модуль 2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

Технічні канали витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Способи використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Методи та засоби блокування каналів високочастотного нав’язування. Методи та засоби блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок. Методи та засоби блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку. Практичне вивчення технічних каналів витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення способів використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення методів та засобів блокування каналів високочастотного нав’язування. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку.


Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Історичний розвиток криптографії та криптоаналітики. Поняття шифру та коду. Код Навахо. Методи шифрування повідомлень та їх історичний розвиток. Основні правила шифрування. Поняття стійкості шифру, незламного шифру, разового шифроблокноту. Сучасні методи шифрування. Комп’ютерне шифрування. Шифрування з відкритим ключем. Практичне ознайомлення з методами криптографічного захисту інформації, що використовувалися до появи квадрату Віженера. Отримання практичних навичок ручного шифрування методами перестановки та заміни. Практичне ознайомлення з методом шифрування повідомлень та практичних програм з використанням емуляторів електромеханічних шифрувальних машин. Отримання практичних навичок шифрування з використанням емулятора шифрувальної машини “Енігма”. Практичне ознайомлення з методами та програмами шифрування повідомлень з використанням методів DES, RSA та PGP. Отримання практичних навичок автоматизованого шифрування інформації методом з відкритим ключем.


Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Поняття стеганографічного захисту інформації. Класифікація стеганографічних методів захисту інформації. Сучасні системи стеганографічного захисту письмової інформації, що передається у відкритих телекомунікаційних мережах. Поняття стійкості стеганоповідомлень. Ознайомлення з методами та практичними програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для завантаження інформації у контейнер. Отримання практичних навичок користування програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для передавання та розшифрування інформації. Практичне ознайомлення з методами та засобами створення, передавання та отримання зашифрованих стеганоповідомлень. Практичне ознайомлення з методами перевірки стійкості стеганографічних повідомлень шляхом атаки на контейнер.


3. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України // Урядовий кур’єр, 13 липня 1996 р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України”//

Урядовий кур’єр, 30 липня 2003 р.

3. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16. – Ст. 93.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради, 1992, № 48. – Ст. 650 – 651.

5. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31. – Ст. 286, із змінами 2005 р.

6. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12. – Ст. 155, із змінами 2004 р.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” від 08.10.1997 р.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні” від 09.09.1994 р.

9. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” № 1126 від 08.11.1997 р.

10. Наказ МВС України від 14.07.1998 р. “Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”. – К., 1998.

11. Наказ МВС України № 059 від 14.06.98 р. “Про організацію та виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”.


Базова
1. Рибальський О.В. Основи інформаційної безпеки. Підручник для курсантів ВНЗ МВС України / Рибальський О.В., Смаглюк В.М., Хахановський В.Г. – К.: НАВС, 2013. – 255 с.

2. Поповский В.В. Защита информации в телекоммуникационных системах: Учебник в 2-х т. / В.В. Поповский, А.В. Персиков. – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2006. – 238 с. [1]. – 292 c. [2].

3. Рибальський О.В. Інформаційна безпека правоохоронних органів. Курс лекцій / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.В. Шорошев, О.І. Грищенко, С.В. Сторожев, М.В. Кобець. – К.: НАВСУ, 2003. – 160 с.
Допоміжна
1. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко – К.: МК–Пресс", 2006. – 283 с.

2. С. Синх. Книга кодов. Тайная история кодов и их "взлома" / С. Синх. – М.: ООО "Издательство Астель", 2007. – 447 с.

3. Браіловський М.М. Захист інформації у банківській діяльності / М.М. Браіловський, Г.П. Лазарєв, В.О. Хорошко. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. – 216 с.

4. Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович, В.П. Климчук, С.М. Паук, В.Г. Потапов.– К.: “МК–Пресс”, 2005. – 288 с.

5. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко.– Под ред. В.А. Хорошко.–К.: Арий, 2008. – Том 1. Несанкционированное получение информации. – 464 с.

6. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2008. – Том 2. Информационная безопасность. – 344 с.

7. Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: «Коло», 2007. – 287 с.

8. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, Ю.Є. Яремчук. – Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 142 с.

9. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник / М.М. Коваленко. – К.: Наукова думка, 1999. – 268 с.

10. Каторин О.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / О.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, А.Н. Остапенко. – С.Пб.: ООО "Издательство Полигон", 2000. – 896 с.

11. Коженевський С.Р. Термінологічний довідник з питань захисту інформації / С.Р. Коженевський, Г.В. Кузнецов, В.О. Хорошко, Д.В. Чирков. – К.: ДУІКТ, 2007. – 382 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування при проведенні занять, тестування

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни «Захист інформації в ІТС» кафедри інформаційних технологій

7 семестр 2011/2012 навчальний рік (набір 2008 року) (1 група)

курсантів ННІПККМ, спеціалізації «Протидія кіберзлочинності»

складений згідно з навчальною програмою, схваленою Вченою радою НАВС „__”_____________2011 року

розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від „05травня 2011 року, протокол № 21

розглянутий і схвалений на засіданні методичної ради від „___”_________2011 року, протокол № ___Назви тем

Нормативний обсяг годин


з них:Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби

/Дидактичні засоби

Взаємозв’язок тем, що вивчаються, з іншими темами й дисциплінами (назва дисципліни, номер теми й вид заняття)

Примітка

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота
Змістовий модуль І. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
1.

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

8


4

2

2

-


-


4


2


2


Л. 1 – к.ю.н., професор Хахановський В.Г.

С. 1/1, 1/2 – к.ю.н., проф. Хахановський В.Г.1, 2 / 2 –

Л. 1


Правова інформатика

Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

12

8

2

2

4

-

4

2


2Л.2 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.2 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.2/1-2/3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 2.


0, 1/0 - П. 2/1 – 2/3.

Оперативно-розшукова діяльністьТема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

6

2

2

2

-

4

2

2


Л.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.3 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 3.


0, 1/0 - П.–3.

Оперативно-розшукова діяльність
2.

Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

6

2


2

2

-

4

2

2


Л.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

С.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

П.4 – к.т.н., доц. Смаглюк В.М., викладач Ігнатушко Ю.І.


1, 2/2 –

Л. 4.


0, 1/0 - П.–4.

Оперативно-розшукова діяльністьЗмістовий

модуль ІІ. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах


1.

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

12

8

2

2

4

-

4

2

2


Л.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.5 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 2/1, 2/2

0,1/0 – П.5.


Оперативно-розшукова діяльність

Практичні заняття – виїздні.

2.

Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

2614

4

4

6


-

12

6


6

Л.6/1-6/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.6/1,6/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.6/1-6/4 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 6/1, 6/2.

0, 1/0 – П. 6/1 – 6/4


Оперативно-розшукова діяльність
3.

Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

12

8

2

2

4

-

4

2

2

Л.7 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

С.7 – д.т.н., проф. Рибальський О.В.

П.7/1-7/2 – д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.


1, 2/2 –

Л. 7.


0, 1/0 – П. 7/1 – 7/2.

Оперативно-розшукова діяльністьВсього годин

90

54

16

16

22

-

36

18

18


Підсумковий контроль – залік. д.т.н., проф. Рибальський О.В., к.т.н., доц. Смаглюк В.М.

Начальник кафедри інформаційних технологій В.А.Кудінов
5. Робоча навчальна програму навчальної дисципліни

Робоча програма Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” для курсантів


за напрямом підготовки Правознавство
„___” ________, 2012 року- 13 с.

________________________________________________________

Розробники:

Рибальський О.В., професор кафедри інформаційних технологій д.т.н., професор;

Кудінов В.А. начальник кафедри інформаційних технологій, к.ф.-м.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інформаційних технологій


Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри інформаційних технологій
полковник міліції _______________________ В.А. Кудінов

(підпис)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією Національної академії внутрішніх справ

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (Чернєй В.В.)

(підпис)

Рибальський О.В., 2013 рік

 Кудінов В.А., 2013 рік
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка